Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Процес формування фінансової стратегії підприємстваОсновні напрями фінансової стратегії і планування у страхуванні....ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІМЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО...Теоретичні основи формування стратегії підприємстваАналіз та оцінка чинників конкурентоспроможності...СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІПерспективне фінансове плануванняПерспективне фінансове плануванняПланування поточних витрат і основних фінансових звітів на...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перспективне фінансове планування - основа формування фінансової стратегії підприємства

Перспективне фінансове планування є основною формою реалізації головних цілей підприємства. Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії підприємства та прогнозування його фінансової діяльності.

За умов ринкової економіки, самостійності підприємств, їхньої відповідальності за результати діяльності виникає об'єктивна необхідність визначення тенденцій розвитку фінансового стану та перспективних фінансових можливостей. На вирішення таких питань і спрямовано фінансову стратегію підприємства.

Фінансова стратегія - це визначення довгострокової мети фінансової діяльності підприємства, вибір найбільш ефективних способів і шляхів її досягнення.

Фінансова стратегія охоплює всі форми фінансової діяльності підприємства: оптимізацію основних та оборотних засобів, формування та розподіл прибутку, грошові розрахунки, інвестиційну політику. Всебічно враховуючи фінансові можливості підприємств, об'єктивно оцінюючи характер внутрішніх і зовнішніх факторів, фінансова стратегія забезпечує відповідність фінансово-економічних можливостей підприємства умовам, які склалися на ринку товарів та фінансовому ринку. Фінансова стратегія передбачає визначення довгострокових цілей фінансової діяльності та вибір найефективніших способів їх досягнення. Цілі фінансової стратегії мають підпорядковуватися загальній стратегії економічного розвитку і спрямовуватися на максимізацію прибутку та ринкової вартості підприємства. При розробці фінансової стратегії слід ураховувати динаміку макроекономічних процесів, тенденції розвитку вітчизняних фінансових ринків, можливості диверсифікації діяльності підприємства.

Основні завдання фінансової стратегії наведені на рис. 12.6.

Основні завдання фінансової стратегії підприємства

Рис. 12.6. Основні завдання фінансової стратегії підприємства

Процес формування фінансової стратегії підприємства включає основні етапи, наведені на рис. 12.7.

Основні етапи розробки фінансової стратегії підприємства

Рис. 12.7. Основні етапи розробки фінансової стратегії підприємства

При розробці фінансової стратегії підприємства важливим моментом є визначення періоду її реалізації. Тривалість цього періоду залежить насамперед від тривалості періоду формування загальної стратегії розвитку підприємства. Крім того, на нього діють такі фактори: динаміка макроекономічних процесів, зміни, що відбуваються на фінансовому ринку, галузева приналежність і специфіка виробничої діяльності підприємства.

. У процесі формування фінансової стратегії значна увага приділяється аналізу факторів зовнішнього середовища, вивченню економіко-правових умов фінансової діяльності підприємства та врахуванню факторів ризику.

Формування стратегічної мети фінансової діяльності підприємства є наступним етапом стратегічного планування, головне завдання якого - максимізація ринкової вартості підприємства. Система стратегічних цілей підприємства має формуватися чітко й лаконічно, відображаючи кожну з цілей у конкретних показниках - нормативах. До таких нормативів належать: середньорічний темп зростання власних фінансових ресурсів, що формуються із внутрішніх джерел; мінімальна частка власного капіталу; коефіцієнт рентабельності власного капіталу підприємства; співвідношення оборотних і необоротних активів підприємства тощо.

На базі фінансової стратегії визначається фінансова політика підприємства за основними напрямами фінансової діяльності: податкова, цінова, амортизаційна, дивідендна.

Фінансова політика підприємства - це сукупність методів фінансового менеджменту, яка здійснюється у короткостроковому періоді та враховує фактори, що діють у цей час.

Підприємство формує фінансову політику під впливом трьох груп факторів:

o І група - фактори мікроекономічного характеру - споживчий попит на продукцію (товари, послуги), які реалізує підприємство, та товарна пропозиція; рівень цін на товари; конкурентне середовище підприємства; ринкова частка підприємства та його конкурентоспроможність.

o II група - фактори макроекономічного характеру - податкова політика; оплата праці; регулювання доходів та цін; кредитно-грошова політика; кон'юнктура ринків ресурсів та капіталів.

o III група - специфічні фінансові фактори - фактори часу, інфляція, ризики.

Фінансова стратегія розробляється з урахуванням факторів ризику, а саме інфляційних коливань, ризику неплатежів, фінансової кризи та інших непередбачуваних обставин. Для забезпечення реалізації фінансової стратегії розробляється система заходів, на основі якої на підприємстві формуються "центри відповідальності", визначаються права, обов'язки і ступінь відповідальності їх керівників за результати реалізації фінансової стратегії підприємства.

Заключним етапом розробки фінансової стратегії підприємства є оцінка її ефективності. Така оцінка може Ґрунтуватися на прогнозованих розрахунках різних фінансових показників, а також на основі прогнозу динаміки нефінансових результатів реалізації розробленої стратегії, таких як зростання ділової репутації підприємства, підвищення рівня управління фінансовою діяльністю його структурних підрозділів тощо.

Основою фінансового прогнозування є узагальнення та аналіз наявної інформації з наступним моделюванням і врахуванням факторів можливих варіантів розвитку ситуації та фінансових показників. Методи і способи прогнозування мають бути достатньо динамічними для того, щоб своєчасно врахувати ці зміни.

Результатом перспективного фінансового планування є розробка таких трьох основних документів:

1) прогнозний звіт про фінансові результати (про прибутки та збитки);

2) прогноз руху грошових коштів (баланс грошових потоків);

3) прогноз балансу підприємства.

Прогнозний звіт про фінансові результати визначає обсяг прибутку, який буде одержано в наступному періоді.

Прогноз руху грошових коштів відображає рух грошових потоків за операційною, інвестиційною, фінансовою діяльністю. Він дає можливість визначити джерела капіталу й оцінити його використання в наступному періоді. За допомогою прогнозу руху грошових коштів можна визначити, скільки грошових коштів необхідно вкласти в господарську діяльність підприємства, синхронність надходження і витрачання грошових коштів, що дає можливість визначити потребу в залученні капіталу й перевірити майбутню ліквідність підприємства. Після складання прогнозу руху грошових коштів розробляється стратегія фінансування підприємства.

Прогноз балансу підприємства входить до складу директивного фінансового планування. Баланс підприємства - це зведена таблиця, в якій відображено джерела капіталу (пасив) і його розміщення (актив). Баланс активів і пасивів необхідний для того, щоб оцінити, в які види активів спрямовуються грошові кошти і за рахунок яких джерел (пасивів) передбачається створення активів. Структура балансу, що прогнозується (як правило, на майбутній трирічний період), відповідає загальноприйнятій структурі балансу підприємства, оскільки за вихідний береться бухгалтерський баланс підприємства на останню дату.

Успіх фінансової стратегії підприємства гарантується за умови, коли фінансові стратегічні цілі відповідають реальним економічним та фінансовим можливостям підприємства, коли чітко організовано фінансове керівництво, а методи його є гнучкими та адекватними змінам фінансово-економічної ситуації.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси