Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік формування доходу від реалізації продукції (товарів, робіт,...Облік собівартості реалізованої продукції, робіт та послугРегулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку....Облік незавершеного виробництва (робіт, послуг) (рах. № 23)Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг) (рах. №90)
Завдання обліку виробництваПризначення рах. №27 та облік продукції сільськогосподарського...Облік виробництва продукції та товарів на підприємствах ресторанного...Як ведеться облік за субрахунком "Енергетичні виробництва...Значення, завдання і структура інструментального господарства
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОБЛІК РОБІТ ТА ПОСЛУГ АГРОСЕРВІСНИХ КООПЕРАТИВІВ

Види агросервісних виробництв і господарств та завдання обліку

Збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, поліпшення її якості, підвищення конкурентноздатності на внутрішньому і зовнішньому ринках в значній мірі залежать від рівня обслуговування сільськогосподарських товаровиробників. Останнє доцільно розглядати вдвох напрямках:

- функціонування відповідної структури виробничого обслуговування сільськогосподарських товаровиробників;

- своєчасна переробка виробленої сільськогосподарської продукції промисловими підприємствами, які функціонують в тісному взаємозв'язку із сільськогосподарськими.

Вирішальним є перший напрямок, що включає окремі види аграрного сервісу АПВ. їх класифікація об'єднує обидва напрямки прискорення розвитку виробництва продукції сільського господарства України. Основними обслуговуючими ланками АПВ на нинішньому етапі розвитку економіки є послуги: торгових організацій, технічного та енергетичного сервісу, будівельних організацій, допоміжних виробництв та Ф'РМ з утримання сільськогосподарської техніки. Важливе значення для сільськогосподарських підприємств мають наявність аграрного кредитно-фінансового, біржового, зооветеринарного, переробного, наукового сервісу, а також наявність обслуговуючих виробництв і господарств, "впливають на діяльність сільськогосподарських п|ДпРиемсТд-лнпг0

Основною функцією торгових організацій є здійснення технічного постачання сільського господарства. Бухгалтерський облік в реалізацію цієї основної функції повинен забезпечити.

- своєчасне відображення надходження товарів та їх оплату,

- контроль за збереженням товарів відвантажених ін.

Аграрний технічний сервіс має виконувати функції вивчення та задоволення попиту товаровиробників усіх форм власності і господарювання на різні види технічних засобів, а бухгалтерський облік - здійснювати облік технічного обслуговування автотранспортом, машинно-тракторним парком та ремонтів сільськогосподарської техніки і проведення розрахунків за виконані роботи. Аграрний енергетичний сервіс та інші види допоміжних і обслуговуючих виробництв мають виконувати функції вивчення потреби у відповідних видах послуг (тепло-, водо-, енерго-, газопостачання та інші послуги) і їх надання, а бухгалтерський облік має забезпечити:

- відображення матеріальних і трудових витрат з надання послуг за їх видами;

- контроль за дотриманням тарифних розцінок на відпуск послуг і виконуваних робіт, за станом розрахунків із замовниками;

- контроль за лімітом відпуску послуг;

- виявлення резервів підвищення ефективності допоміжних, обслуговуючих виробництв і господарств.

Аграрний будівельний сервіс покликаний виконувати функції вивчення технологічного попиту сільськогосподарських підприємств та його реалізації у освоєнні капітальних інвестицій з будівельно-монтажних робіт по зведенню будівель, споруд, здійснення меліоративного будівництва і обслуговування його систем для підвищення родючості земель та їх залучення до обороту, а також проведення культурно-технічних робіт, які спрямовані на зростання врожайності, підвищення родючості ґрунтів і ефективності використання земельних ресурсів. Бухгалтерський облік повинен відображати особливості реалізації названих функцій, зокрема:

- відображати витрати за об'єктами, видами робіт, елементами та статтями;

- забезпечувати обчислення фактичної собівартості закінчених об'єктів і незавершеного виробництва;

- здійснювати групування і розподіл витрат, які включають у собівартість, за об'єктами обліку в міру введення їх в експлуатацію;

- організовувати контроль за дотриманням строків виконання робіт і лімітів витрат на будівництво і експлуатацію меліоративних систем.

Аграрний переробний сервіс повинен виконувати функції вивчення та задоволення попиту аграрних товаровиробників на обсяги переробки сільськогосподарської продукції за її видами. Бухгалтерський облік покликаний забезпечити виконання таких завдань:

- здійснювати документальне оформлення операцій передачі-приймання на переробку продукції сільського господарства з врахуванням її якості;

- вести облік витрат на переробку сільськогосподарської продукції за елементами і статтями витрат;

- забезпечувати контроль дотримання державних стандартів якості ш переробку сільськогосподарської сировини;

- визначати фактичну собівартість кінцевого продукту переробки;

- своєчасно проводити взаєморозрахунки з товаровиробниками за одержану сільськогосподарську сировину;

- визначати фінансовий результат діяльності переробного підприємства.

На нинішньому етапі в системі механізмів регулювання ринку виробництва продукції рослинництва і тваринництва першорядне місце посідає державний механізм регулювання через відповідні державні програми. Державна підтримка сільського господарства відбувається постійно.

Облік бюджетного фінансування для підтримки агропромислового виробництва доцільно розглядати з точки зору:

- ведення обліку державної підтримки сільгосптоваровиробниками, які її одержують;

- обліку надання такої підтримки організаціями-розпорядниками коштів державного бюджету.

Розпорядниками коштів державного бюджету безпосередньо по їх наданню сільськогосподарським товаровиробникам виступають фінансово-кредитні відділи управління агропромислового розвитку відповідного району.

Основними завданнями бухгалтерського обліку надходження, використання коштів державної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції та контролю їх цільового використання з точки зору надання бюджетних коштів виступають:

- розгляд методології організації бухгалтерського обліку та фінансування бюджетних установ;

- визначення особливостей діяльності фінансово-кредитного відділу районного управління агропромислового розвитку;

- розгляд правового регулювання фінансування державної підтримки виробництва продукції рослинництва і тваринництва;

- висвітлення методики бухгалтерського обліку отримання управлінням та надання підприємствам і використання ними одержаних бюджетних коштів;

- відбір методики контролю використання коштів державної підтримки виробництва продукції рослинництва і тваринництва.

Завданнями бухгалтерського обліку одержувачів бюджетних коштів с:

- своєчасне і правильне документальне оформлення права на отримання бюджетних коштів;

- відображення на рахунках одержаного бюджетного фінансування;

- використання бюджетного фінансування за цільовим призначенням. Сільськогосподарські підприємства можуть отримувати кредити.

Завданнями їх бухгалтерського обліку виступають правильне документальне оформлення отримання, облік та своєчасне проведення повернення кредитів.

Аграрний біржовий сервіс в умовах ринкової економіки реалізує на практиці виконання вимог економічного закону вартості. До основних функцій агро-біржового сервісу належать:

- забезпечення прискореного обертання в країні товарної і грошової маси;

- організація вивчення та задоволення попиту на різні види товарів і послуг;

- визначення суспільно необхідних цін на товари і послуги;

- боротьба з монополізмом у системі ціноутворення на товари і послуги;

- боротьба з ціновим диспаритетом на товари і послуги. Завданнями бухгалтерського обліку є відображення витрат на проведення біржової діяльності та джерел їх покриття.

Аграрний науковий сервіс покликаний виконувати такі основні функції:

- опрацювання державних комплексних програм розвитку прикладних досліджень з різних напрямів аграрного виробництва (генної інженерії, селекції і насінництва, виведення порід і ліній тварин, конструювання сучасних технічних засобів для механізації виробничих процесів у галузях тваринництва, лісівництва), дослідження процесів на ринку праці, зайнятості сільського населення, соціального розвитку села, формування взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами аграрного сектора економіки тощо;

- опрацювання прогресивних технологій виробництва сільськогосподарської продукції із світовими параметрами якості та конкурентоспроможної на внутрішньому і зовнішньому ринках;

- обґрунтування прогресивних форм організації аграрного виробництва, регіональних економічних взаємозв'язків між виробничою і обслуговуючою сферами.

Завдання бухгалтерського обліку в даному напрямку наукових досліджень визначаються як облік витрат на проведення досліджень, фінансування діяльності відповідних бюджетних установ, калькулювання собівартості поліпшених виведених сортів і гібридів сільськогосподарських рослин, порід та ліній тварин, їх реалізація для впровадження у сільському господарстві, а також контроль своєчасності здійснення розрахунків.

Основними завданнями бухгалтерського обліку інших обслуговуючих ланок АПВ є забезпечення обліку витрат на отримання відповідних послуг та визначення на основі системи рахунків виробничої доцільності їх проведення.

Визначені завдання бухгалтерського обліку конкретизуються по кожному виду аграрного сервісу з врахуванням напрямку діяльності та встановленої форми власності.

Спільними задачами обліку для всіх обслуговуючих ланок є:

- забезпечення оперативного та наступного контролю за виконанням зобов'язань, наявності та руху майна, використанням матеріальних та фінансових ресурсів згідно затверджених норм та кошторисів;

- своєчасне запобігання негативним явищам у господарських процесах та результатах діяльності підприємства, що необхідно для оперативного керівництва та управління, а також для використання інформації інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, фінансовими, банківськими, податковими і статистичними установами та іншими зацікавленими органами та організаціями;

- забезпечення збереження власності;

- дотримання елементів прийнятої облікової політики на даному підприємстві, установі чи організації.

Важливо також враховувати вплив обслуговуючих ланок АПВ на розвиток та удосконалення аграрних виробничих відносин стосовно розвитку соціальної сфери села. Оскільки для розвитку сільськогосподарського виробництва важливу роль відіграє соціальна сфера.

Обслуговуючі виробництва і господарства соціальної сфери задовольняють побутові, комунальні та культурні потреби населення. До них, зокрема, належать: житлово-комунальне господарство; '(дальні й буфети; дитячі дошкільні заклади; лазні; пральні; перукарні; ремонтно-швейні майстерні; табори відпочинку школярів; будинки відпочинку, санаторії, пансіонати, будинки ветеранів; спортивні та інші заклади культурно-оздоровчого призначення.

Розвиток обслуговуючих виробництв і господарств дає змогу сільськогосподарським підприємствам стимулювати підвищення продуктивності праці в основних галузях сільськогосподарського виробництва; стабілізувати кадри на селі; збільшити вільний час працівників; забезпечити зближення культурно-побутових умов життя в місті та на селі.

Обслуговуючі виробництва і господарства організують у порядку виконання умов колективного договору або за угодою сторін.

Характер діяльності обслуговуючих виробництв і господарств неоднорідний: одні виготовляють продукцію (пекарні, їдальні); другі налають послуги (лазні, пральні, перукарні); треті виконують спеціалізовані функції соціального та побутового обслуговування (дитячі дошкільні заклади, житлово-комунальне господарство, будинки відпочинку, санаторії тощо). Відповідно й порядок покриття витрат у цих виробництвах різний: у перших витрати покриваються за рахунок виручки від реалізації виробленої продукції; у других - від надходжень за надані послуги; в третіх - від цільових надходжень та інших спеціальних джерел.

Облік витрат названих виробництв і господарств ведуть на рахунку 23 "Виробництво". Це - активний операційний калькуляційний рахунок. По його дебету облічують витрати відповідних виробництв та господарств, по кредиту залежно від виробництва - вихід продукції, послуги, виручку або списання витрат за рахунок відповідних джерел і надходжень.

Аналітичний облік здійснюють по кожному виду обслуговуючих виробництв господарств у Звіті про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв (ф.№ 5.6 с.-г.), який складають на підставі первинних документів, згрупованих у листах-розшифровках або Журналі обліку робіт і витрат за статтями витрат та кореспондуючими рахунками.

У зв'язку із суттєвими відмінностями в технології окремих обслуговуючих виробництв у деяких підприємствах складають спеціалізовані виробничі звіти окремо по їдальні, пекарні, лазні тощо. Дані цих звітів потім систематизують у Звіті про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв за формою № 5.6 с.-г. в цілому по господарству.

Аналітичні рахунки (чи субрахунки другого порядку) по обліку обслуговуючих виробництв і господарств відкривають за їх видами:

1. Житлово-комунальне господарство.

2. Швейні та інші майстерні побутового обслуговування.

3. Підприємства громадського харчування.

4. Табори відпочинку.

5. Дитячі дошкільні заклади.

6. Заклади культурно-побутового призначення.

7. Інші виробництва і господарства.

Бухгалтерський облік в обслуговуючих виробництвах і господарствах повинен забезпечити: своєчасне й повне відображення витрат обслуговуючих виробництв і господарств; одержання необхідної інформації про рух продуктів харчування, малоцінних та швидкозношуваних предметів, палива і готових виробів, а також цільове їх використання; контроль за зберіганням матеріальних цінностей і коштів; контроль за дотриманням кошторисів витрат і доходів кожним господарством; дотримання режиму економії в кожному підрозділі сфери обслуговування.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси