Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Аналіз фінансових результатів діяльності комерційного банкуФінансовий аналіз діяльності комерційних банківЕкономічний аналіз діяльності комерційних банків, страхових компаній...Аналіз діяльності комерційного банкуМодель оцінки ефективності інвестиційної політики комерційного банкуЕкономічний аналіз діяльності комерційного банкуАудит ефективної діяльності комерційних банків за міжнародними і...Поняття, функції, типи та правова основа діяльності комерційних...Основи організації та специфіка діяльності комерційних банківТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Аналіз ефективності діяльності комерційних банків

складові ефективності

Приймаючи за ефект національний дохід (НД), розраховують показники ефективності економіки в цілому:

За ефект приймається ВНП як узагальнюючий показник соціально-економічного розвитку країни, що характеризує кінцеві результати економічної діяльності

При визначенні ефективності банківської системи як складової інституціонального сектору "фінансові корпорації" системи національних рахунків за ефект приймається величина відповідної доданої вартості, що дорівнює різниці між сумою одержаних процентів, за виключенням виплачених процентів, з одного боку, та проміжним споживанням у вигляді поточних витрат на придбання товарів і послуг - з іншого.

Використовується така схема розрахунку ефекту у вигляді чистого прибутку:

1. Процентний дохід.

2. Процентні витрати.

3. Чистий процентний дохід (або процентна маржа): 3 = 2 - 1.

4. Непроцентний дохід.

5. Поточний дохід: 5 = 4 + 3.

6. Непроцентні витрати.

7. Поточний результат (ефект) до виключення резерву на покриття витрат по позиках: 7 = 5 - 6.

8. Резерв на покриття витрат по позиках.

9. Доходи (збитки) від операції з цінними паперами.

10. Прибуток до оподаткування: 10 = 7 - 8 ± 9

11. Податки.

12. Непередбачені доходи (збитки).

13. Чистий прибуток (збиток) - ефект діяльності: 13 = 10 - 11 ± 12

система показників ефективності діяльності банків

А. Абсолютні

Назва показника

Позначення

1. Загальні активи

ЗА

2. Кошти на коррахунках

ККР

3. Кошти в касі

КА

4. Кошти на поточних рахунках

КПР

5. Зобов'язання

З

6. Процентні доходи

7. Процентні витрати

V

8. Активи ризикові

АР

9. Доходи

Д

10. Витрати

В

11. Прибуток

Пр

12. Позики

Кр

13. Капітал

К

Б. Відносні

Джерелами підвищення ефективності банківської діяльності є:

1. Підвищення дохідності банку шляхами оптимізації структури балансу - активів і пасивів.

2. Оптимізація структури доходів і витрат.

3. Оптимізація співвідношення показників щодо структури капіталу банку (власні та залучені кошти).

4. Визначення мінімально допустимої процентної маржі.

5. Виявлення тенденцій у дохідності кредитних операцій.

6. Планування мінімальної дохідної маржі для прогнозування орієнтовного рівня процентів за активними та пасивними операціями.

7. Оптимізація співвідношення наданих кредитів і фондів.

8. Регулювання чисельності персоналу.

9. Підтримка ліквідності.

10. Управління банківським ризиком і його мінімізація згідно з обраною стратегією "дохідність о ризик".

11. Підвищення числа та еластичності банківських послуг, їх якості, швидкості, безпеки, зручності й гарантованості щодо клієнта.

Необхідність у проведенні аналізу ефективності діяльності банку виникає:

1. При фінансовому плануванні.

2. При здійсненні аудиту.

3. При визначенні платоспроможності за напрямками:

- оцінка якості менеджменту в банку;

- ситуацій на ринку;

- фінансового стану в самому банку.

4. Під час прийняття рішень про санацію чи банкрутство банку або перед проведенням реорганізації.

5. Під час прийняття рішень про емісію облігацій чи акцій.

6. В рамках внутрішнього фінансового контролінгу для потреб керівництва, щоб знати реальний стан справ у банку.

методи аналізу ефективності діяльності банку

Напрями аналізу:

І. Аналіз динаміки середнього рівня ефективності (Е) в розподілі по банківських установах за допомогою індексів:

1) змінного складу:

2) фіксованого складу: (вплив на динаміку середнього рівня ефективності змін її рівня в окремих банківських установах):

3) структурних зрушень (вплив на динаміку середнього рівня ефективності змін у розподілі витрат по банківських установах):

II. Отримання додаткового ефекту за рахунок більш інтенсивного використання витрат (економії ресурсів і поточних витрат).

Розмір відносної економії:

o ресурсів - РС1 - РС0 х І0;

o поточних витрат - Впот1 - Впот0 * Ід;

o капіталу банку - К1 - К0 х Іс. де І0 - індекс зміни доходу банку.

Від'ємний результат розрахунку показує відносну економію, додатний - перевитрати.

III. Вплив на динаміку ефекту (доходу) змін ефективності та ви трат (капіталу).

IV. У ході аналізу ефективності використовується взаємозв'язок частинних показників ефективності з відповідними мультиплікаторами.

Як приклад можна навести взаємозв'язок показників прибутковості акціонерного капіталу ROE = ROA х МК:

o прибутковості активів:

o мультиплікатора акціонерного капіталу:

(показує співвідношення обсягу розміщених коштів банку та акціонерного капіталу).

Для розрахунку впливу на динаміку прибутковості акціонерного капіталу (ROE) пов'язаних з ним величин використовують метод ланцюгових підстановок. Так, динаміка ROE за рахунок обох факторів визначається за формулами:

Взаємозв'язок між показниками:

V. Роль окремих факторів у розвитку ефективності банківської діяльності визначається за допомогою виробничої функції:

де К - капітал банку;

L - чисельність зайнятих (витрати праці);

а і Р - характеризують залежність обсягу й динаміки доходів банку від обсягу та динаміки факторів банківської діяльності К та Ь (а - характеризує приріст доходу банку на одиницю зміни К при фіксованому Ь; Р - приріст доходу банку на одиницю зміни Ь при фіксованому К).

Збільшення К і Ь в п разів призведе до збільшення Д в п(а + Р) разів. Якщо:

(а + Р) > 1 - рівень доходу випереджає рівень факторів діяльності. Це свідчить про наявність інтенсивних джерел зростання результатів банківської діяльності.

o (а + Р) = 1 - рівень доходу відбувається в міру зростання факторів діяльності. Це екстенсивний шлях розвитку.

o (а + Р) < 1 - дохід банку зростає повільніше, ніж фактори банківської діяльності. Зменшується сумарна ефективність банківських ресурсів, що порушує нормальні умови функціонування банку.

Рейтинг банку за системою CAMEL (за кожним компонентом - оцінка від "1" до "5", де "1" означає найвищий з рейтингів, а "5" - найнижчий

Достатність капіталу (Capital Adequacy) дає змогу оцінити спроможність банку покрити збитки за рахунок власного капіталу

Якість активів (Assets Quality) дає оцінку рівня ризику портфеля активів і є індикатором обсягу надходжень та можливих потенційних збитків

Управління (Management) визначає достатність і адекватність положень, механізмів та контрольних функцій щодо управління ризиком і можливими збитками

Надходження (Earnings), їх обсяг і якість зумовлюють здатність виплачувати дивіденди акціонерам та підтримувати достатню базу капіталу

Ліквідність (Liquidity) відображає здатність банку задовольняти передбачувані та непередбачувані потреби у фінансуванні як індикатора довіри суспільства до банку та стабільності депозитів і вкладів

Для кожного з компонентів установлюються правила визначення числового рейтингу.

1. Відмінно (надійно) - відображає дуже високий рівень результатів діяльності без жодного дійсного чи потенційного недоліку.

2. Добре - відображає високий рівень результатів діяльності, що може підтримуватися у стабільному оточенні (середовищі). Існують лише незначні недоліки.

3. Гранично - відображає стан, який може бути серйозно вражений у нестабільному оточенні.

4. Погано - діяльність банку потенційно може завдавати шкоди його загальній платоспроможності.

5. Незадовільно - діяльність банку загрожує його загальній платоспроможності.

Комплексна оцінка "1" показує, що банк загалом надійний. Банк вважається стабільним та добре керованим, і через це очікується, що він в змозі протистояти коливанням у бізнесі.

Комплексна оцінка "2" загалом має те саме визначення, що й оцінка "1", хоча помічені вади істотніші за ті, що притаманні установам з оцінкою "1".

Комплексна оцінка "3" свідчить, що банк може протистояти несприятливим умовам, але в разі неефективності заходів щодо ліквідації недоліків перебуватиме під загрозою.

Комплексна оцінка "4" вказує на банк із серйозними проблемами, а також на існування потреби вжити невідкладних заходів щодо платоспроможності, яка перебуває під загрозою.

Комплексна оцінка "5" вказує на банк, близький до неплатоспроможності або фактично неплатоспроможний, щодо якого може розглядатися питання про ліквідацію чи реорганізацію.

Узагальнення результатів аналізу ефективності є базою статистичного прогнозування.

Економічне прогнозування - це спосіб науково обґрунтованого передбачення основних напрямів розвитку економічної системи або їх окремих елементів. При цьому з'ясовуються основні шляхи та перспективи розвитку, можливі структурні зміни, виявляються альтернативні шляхи розвитку, оцінюються наслідки.

Основні етапи розробки прогнозу:

1. Окреслення періоду (горизонту) прогнозу

2. Добір і аналіз факторів, які впливають на ринок інвестицій

3. Кількісна оцінка ступеня впливу цих факторів

4. Моделювання процесу розвитку ринку

5. Прогнозування ринку

Методи прогнозування:

метод експертних оцінок, заснований на досвіді вчених і спеціалістів-практиків, які розробляють альтернативні оцінки і гіпотези, ідеї та концепції з визначенням шляхів їх реалізації

нормативний метод, який вказує на можливі шляхи та строки досягнення необхідного перспективного рівня показників ринку інвестицій відповідно до цільових нормативів

інформаційно-статистичні методи: екстраполяція на основі числових рядів, екстраполяція структур, економіко-математичне моделювання

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси