Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік необоротних активів сільськогосподарських кооперативівОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИТРАТ...Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку....ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВОблік виходу продукції сільськогосподарських кооперативів за...
Облік інших коштів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік оборотних активів сільськогосподарських кооперативів

Облік грошових коштів

У кооперативі виникають певні взаємовідносини як з різними юридичними, так і з фізичними особами. При цьому розрахунки здійснюються або ж в безготівковій формі або ж за допомогою готівки.

Згідно з НП(С)БО І під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання. Під готівкою розуміють валюту України та іноземну валюту у вигляді грошових знаків.

Готівкові розрахунки - платежі готівкою підприємств та фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна. Усі готівкові розрахунки підприємств між собою, з підприємцями, фізичними особами проводяться через касу.

Для здійснення розрахунків готівкою кооператив повинен мати окреме приміщення - касу чи інше окреме місце для зберігання готівки.

В касі кооперативу можуть зберігатися не тільки наявні гроші, але й цінні папери, грошові документи (путівки, марки держмита тощо) та бланки суворої звітності (трудові книжки і вкладні листки до них, бланки доручень тощо).

Кооперативи можуть мати в касі готівку тільки в межах лімітів залишку. Ліміт залишку готівки в касі (ліміт каси) - гранична суми готівки, що може залишатись в касі на кінець робочого дня.

Ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) для кооперативу, що здійснює операції з готівкою в національній валюті, встановлюються виходячи з потреби прискорення обігу готівкових коштів і своєчасного їх надходження до кас банків.

Ліміт каси кооперативу встановлюється на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси, за рішенням голови кооперативу або уповноваженої ним особи.

Кооператив визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості кооперативу з банком на інкасацію.

До каси підприємства готівка надходить з поточного рахунку, від реалізації сільськогосподарської продукції, від оплати за надані послуги, від винних осіб для відшкодування матеріальних збитків, від підзвітних осіб при поверненні невикористаних за призначенням підзвітних сум тощо.

Безготівкові розрахунки замінюють готівку в обігу, проводяться шляхом перерахування грошових коштів з рахунку платника на рахунок одержувача за допомогою різних банківських операцій. Перерахування коштів призводить до зменшення грошових коштів на рахунку платника і відповідно збільшення коштів на рахунку одержувача. Фінансовим посередником при розрахунках між підприємствами і організаціями виступають відповідні банки (державні і комерційні).

Обслуговуючим банком називають банк, в якому відкриті рахунки підприємств, організацій, установ всіх форм власності. Банк на договірних умовах здійснює для клієнтів будь-яку операцію або послугу, передбачену Законом України "Про банки і банківську діяльність". Відносини між банками І підприємствами будуються на підставі договорів.

Окрім поточних рахунків у банках відкриваються і спеціальні рахунки, які використовуються для зберігання коштів цільового призначення (акредитиви, чекові книжки та ін.) та депозитні рахунки.

У випадках нестачі грошових коштів сільськогосподарські кооперативи можуть отримувати кредит у обслуговуючому банку. Кредитні відносини між банком та кооперативом оформляються кредитними договорами. Основною метою кредитів є підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, раціональне використання кредитних ресурсів і посилення їх дії на кінцеві результати роботи кооперативу.

Основними завданнями обліку грошових коштів і розрахункових операцій є: своєчасне та правильне документальне оформлення операцій з руху грошових коштів і здійснення розрахунків; забезпечення достовірного відображення надходження та використання грошових коштів кооперативу на бухгалтерських рахунках та у фінансовій звітності; контроль за зберіганням готівки і цінних паперів у касі кооперативу, контроль за дотриманням форм розрахунків, встановлених контрактом між постачальником і покупцем; контроль за правильними і своєчасними розрахунками з бюджетом, банками і персоналом кооперативу; контроль за використанням грошових коштів за цільовим призначенням.

Для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів у касі кооперативу призначений рахунок 30 "Каса".

Рахунок 30 "Каса" - активний, балансовий, має такі субрахунки:

301 "Каса в національній валюті";

302 "Каса в іноземній валюті";

Залишок і надходження грошових коштів в касу підприємства відображають за дебетом рахунку 30 "Каса", а видану готівку - за кредитом.

Для обліку касових операцій на рахунку 30 "Каса" призначено Журнал-ордер № 1 с.-г. та відомість 1.1 с.-г. Записи до Журналу-ордера та Відомості здійснюються на підставі звітів касира, в яких проти кожної суми проставляють номер кореспондуючого рахунка. Операції з однаковою кореспонденцією рахунків об'єднують і записують до Журналу-ордера однією сумою. В колонці "Дата звіту касира" записують дату або початкові і кінцеві числа звіту, наприклад, за 01-03 вересня тощо.

Кожному касовому звіту відводиться окремий рядок. Кількість рядків в Журналі-ордері № 1 с.-г. повинна відповідати кількості касових звітів за даний місяць з 1 по 31 число. Для зручності звірки рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" рекомендується робити окремі записи з погашення заборгованості за минулий місяць і за проміжними виплатами (аванс, відпускні, кінцевий розрахунок).

Схема обліку касових операцій наведена на рисунку 1.6.

Схема обліку касових операцій

Рис. 1.6. Схема обліку касових операцій

На суми, що відображені в Журналі-ордері № 1 с.-г., з кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків 23, 91, 92, 93 й інших складають ар-куші-розшифровки. На суми, що відображені по дебету рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків 67, 70, 71, 72, 73, 74 також складають аркуші-розшифровки (для занесення їх в інші журнали-ордери).

Типові бухгалтерські проводки з обліку грошових операцій в національній валюті наведено в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Типова кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів у національній валюті

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1

2

3

1. Оприбутковані в касу грошові кошти, отримані з рахунків у банку

301

311

2. Отримані готівкові грошові кошти у погашення дебіторської заборгованості покупців за отриману продукцію, виконані роботи та надані послуги

301

361

3. Повернені до каси не використані підзвітні кошти

301

372

4. Надійшли в касу грошові кошти за пред'явленими претензіями від постачальників

301

374

5. Надійшла сума відшкодування за завдані збитки

301

375

6. Отримано в касу короткостроковий кредит банку

301

601

7. Отримано готівку в касу як внесок засновників:

- без зміни статутного капіталу

- до статутного капіталу

301

301

422 46

8. Надійшла в касу виручка від продажу сільськогосподарської продукції

301

701

9. Оприбутковані надлишки готівки в касі виявлені при інвентаризації

301

719

10. Здано грошові кошти з каси для зарахування їх на поточний рахунок

311

301

11. Видана готівка під звіт

372

301

12. Видано працівнику короткострокову позику

377

301

13. Проведено погашення з каси раніше отриманих короткострокових кредитів

601

301

14. Оплачено готівкою вартість отриманих у постачальників матеріальних цінностей, виконаних підрядниками робіт, наданих послуг

631

301

15. Видана з каси заробітна плата, премія тощо

661

301

16. Видана з каси депонована заробітна плата

662

301

17. Виплачена працівникам допомога з тимчасової непрацездатності, за вагітністю та пологами.

663

301

18. Виплачено готівкою учасникам нараховані дивіденди

67

301

По закінченні місяця підводять підсумки за дебетом і кредитом рахунку 30 "Каса" і звіряють з оборотами кореспондуючих з ним рахунків, що відображені в інших журналах-ордерах та відомостях.

Після цього кредитові обороти по касі за місяць із Журналу-ордера № Іс.-г. переносять у Головну книгу. Обороти за дебетом каси до Головної книги будуть занесені з інших журналів-ордерів №№ 1 с.-г., 2 с.-г., З А с.-г, З Б с.-г, З В с.-г, З Г с.-г , 4 Б с.-г., 5 Б с.-г., 6 с.-г., 7 с.-г та інших з кредиту відповідних рахунків.

Залишок грошових коштів на кінець місяця, що вказаний у відомості до Журналу-ордера № 1 с.-г., повинен відповідати залишку останнього в даному місяці касовому звіту касира і даним Головної книги.

Якщо кооператив має кошти у валюті інших держав, може виникнути необхідність у використанні валюти готівкою при відрядженні працівників підприємства за кордон. Для обліку операцій з валютою готівкою призначений рахунок 302 "Каса в іноземній валюті". Бухгалтерський облік валютних операцій ведеться в національній валюті України (гривні), при цьому він здійснюється щодо кожного виду валюти окремо (долари США, російські рублі, євро тощо). Іноземна валюта перераховується в національну за курсом НБУ.

Рух готівки валюти документально оформляється звичайним порядком, а облік операцій ведеться за видами валют. В касовій книзі ці операції відображають у двох вимірниках у валюті та в національній валюті по курсу НБУ, діючому на дату здійснення операцій.

Типові бухгалтерські проводки з обліку грошових операцій в іноземній валюті наведено в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2. Типова кореспонденція рахунків з обліку грошових коштів в іноземній валюті

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

дебет

кредит

1. Отримана в касу іноземна валюта (з урахуванням курсу валюти)

302

312

2. Видано під звіт валютні кошти

372

302

3. Прийнятий авансовий звіт від підзвітної особи (з урахуванням курсу валюти)

92

372

4.Відображена курсова різниця: позитивна від'ємна

372 945

744 372

5. Курсова різниця віднесена на фінансові результати:

позитивна

від'ємна

744 793

793 945

У зв'язку з тим, що курс гривні до іноземної валюти змінюється, валютні операції переоформлюються і це впливає на методику обліку.

Методичні засади обліку операцій в іноземній валюті регламентуються П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів".

Відносно обліку безготівкових коштів, то вищевикладене схематично можна зобразити на рисунку 1.7.

Перелік рахунків, які можна відкрити в установах банку

Рис. 1.7.Перелік рахунків, які можна відкрити в установах банку

Перелік документів для відкриття поточного рахунка в банку наведено на рисунку 1.8.

Перелік документів для відкриття поточного рахунка в банку

Рис. 1.8. Перелік документів для відкриття поточного рахунка в банку

Для обліку наявності та руху грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банках і можуть бути використані для поточних операцій призначено активний рахунок 31 "Рахунки в банках".

На дебеті рахунка 31 відображаються наявність і надходження грошових коштів, на кредит - їх використання. Записи здійснюють на підставі виписок банку і документів про рух грошових коштів, доданих до них.

Банк реєструє всі здійснені операції на надходження та списання коштів на поточному рахунку в спеціальній виписці за кожним рахунком з доданням виправдних документів.

Схематично характеристика виписки банку подана на рисунку 1.9.

Таким чином, виписка - це фактично другий екземпляр особового рахунку кооперативу, відкритого банком. Виписка з поточного рахунку має строго визначені показники, частина яких кодується банком і ці коди обов'язково використовуються кооперативом.

Аналітичний облік на рахунку 31 здійснюється за виписками банку з кожного рахунку, і лише за наявності на підприємстві розрахункових субрахунків відкривають окремі аналітичні рахунки для обліку відповідних сум.

Характеристика виписки банку

Рис. 1.9. Характеристика виписки банку

Кооперативи можуть мати в банках і інші рахунки, кошти з яких використовуються для різних операцій цільового характеру. Для обліку таких коштів призначені субрахунки 313 та 314. Тут обліковують акредитиви, ощадні сертифікати, імпортний депозит, приватизаційні кошти громадян, чекові книжки та інші рахунки в банках, забезпечуючи по кожному з них аналітичний облік.

Схема організації обліку на рахунку 31 наведено на рисунку 1.10.

Регістром синтетичного обліку операцій на поточному рахунку є журнал-ордер № 1 с.-г. Записи в журнал-ордер робляться на основі виписок банка з прикладеними до них документами. На кожну виписку банку в журнал і-ордері відводиться один рядок. Якщо в виписці банку є декілька операцій, які кодуються однаковою бухгалтерською проводкою при записі в журнал-ордер вони сумуються. Загальна сума вибуття за день коштів з поточного рахунку повинна співпадати з випискою банку.

Надходження коштів на поточний рахунок відображається в відомості № 1.2 с.-г. Записи в Журнал і-ордері та відомостях здійснюють по мірі надходження виписок банку після їх перевірки з документами. У виписках і перевірених документах проти кожної суми зазначають номер кореспондуючого рахунку. Суми з кожної опрацьованої виписки записують у Журнал-ордер та відомість підсумками з деталізацією сум за кореспондуючими рахунками.

Схема обліку операцій на рахунку 31

Рис. 1.10. Схема обліку операцій на рахунку 31 "Рахунки в банку"

Типові проводки відображення в бухгалтерському обліку операцій з грошовими коштами наведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1. 3. Кореспонденція рахунків з обліку операцій з грошовими коштами на рахунках у банку

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

Внесено готівку з каси на рахунок у банку

311

301

Перепродано викуплені акції власної емісії

311

451

Одержано кошти цільового фінансування на будівництво із зовнішніх джерел (бюджет, різні позабюджетні та міжгалузеві фонди)

311

48

Погашено дебітором довгострокову заборгованість

311

163

Одержано довгострокову позику банку в національній валюті на поточний рахунок

311

501

Повернуто з бюджету на рахунок підприємства грошові кошти

311

641

Одержано фінансову допомогу на зворотній основі

311

55

Одержано доходи майбутніх періодів

311

69

Зараховано на рахунок у банку виручку від реалізації продукції за касовим методом

311

301

Зараховано на поточні рахунки суми дивідендів

311

731

Зараховано на поточні рахунки дохід від спільної діяльності

311

722

Зараховано дохід від реалізації основних засобів

311

742

Отримано суму страхового відшкодування збитків від надзвичайних подій

311

751

Сплачено витрати на монтаж основних засобів

151

311

Придбано інші необоротні активи

18

311

Передано гроші з рахунку в банку до каси

301

311

Депоновано гроші на лімітовану чекову книжку, виставлений акредитив

313

311

Перераховано гроші для придбання іншої валюти

333

311

Повернуто передоплату покупцям

361

311

Перераховано аванс постачальникам

371

311

Проведено передоплату на газети та журнали

39

311

Викуплено власні акції у акціонерів

451

311

Проведено перерахування коштів за рахунок раніше створеного резерву

471

311

Повернуто банку довгострокову позику

501,611

311

Погашено заборгованість за раніше виданим довгостроковим векселем

511,611

311

Погашено заборгованість по зобов'язанням за облігаціями

521,611

311

Погашено довгострокові зобов'язання перед різними кредиторами

55,611

311

Погашено короткострокові позики банку

601

311

Погашено заборгованість за раніше виданим векселем

62

311

Проведено розрахунки з постачальниками

631

311

Погашено заборгованість перед бюджетом

641

311

Перераховано з поточного рахунку єдиний соціальний внесок

65

311

Перераховано дивіденди учасникам

671

311

Проведено розрахунки з іншими кредиторами за раніше надані послуги

685

311

Перераховано суми заробітної плати на особові рахунки працівників

661

311

Оплачено інші витрати

91,92,93, 949,951, 97

311

Ведення відомості поряд з журналом-ордером обумовлено доцільністю спільного збереження всіх розрахунково-платіжних документів, що підтверджують записи у виписках банку. В кінці місяця після звірки з іншими журналами ордерами кредитовий оборот переноситься в головну книгу. Сальдо на рахунку 31 завжди має бути однаковим, як в обліку банку, так і підприємства. Для чого між ними здійснюються систематичні взаємозвірки.

Відповідно до законодавства сільськогосподарські кооперативи у своєму обороті можуть мати інші грошові кошти. В обліку вони становлять окремий об'єкт. їхньою особливістю вважається те, що вони не можуть бути використані в якості засобів платежу, а виконують роль грошових документів вузького і спеціального призначення. До них належать поштові марки, марки гербового збору, акцизні марки, оплачені проїзні документи на метро, автобус, тролейбус, трамвай, оплачені путівки в санаторно-курортні заклади, будинки відпочинку, лотерейні білети, трудові книжки та інші документи, а також гроші, які знаходяться в дорозі (здані у відділення поштового зв'язку, ощадного банку для зарахування на поточні рахунки в банках).

Для узагальнення інформації про наявність та рух інших коштів призначений рахунок 33 "Інші грошові кошти", який має такі субрахунки:

331 "Грошові документи в національній валюті";

332 "Грошові документи в іноземній валюті";

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті";

334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті";

335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті"

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів у касу підприємства та коштів в дорозі, за кредитом - вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

Надходження і видача грошових документів оформлюються прибутковими і видатковими касовими ордерами або накладними, що їх замінюють. Касир складає звіт про рух грошових документів. Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Здача виручки інкасатору оформлюється супровідною відомістю, яка складається в трьох примірниках через копіювальний папір: перший примірник (супровідна відомість) вкладають в інкасаторську сумку, другий (накладна) - віддають інкасатору при отриманні ним сумки, третій (копія супровідної відомості) - залишається в касі підприємства (інкасатор розписується на цьому примірнику і ставить відповідний штамп) і служить підставою для списання коштів з касира, який підтверджує здачу грошей до каси банку. На зворотному боці першого і другого примірників вказаних документів матеріально відповідальні особи заповнюють покупюрний опис грошей, що здаються.

Підставою для прийняття сум грошових коштів в дорозі на облік є:

1) при здачі виручки- квитанція установи банку, ощадної каси, поштового відділення, копії супровідних відомостей на здачу виручки інкасаторам банку тощо;

2) по сумах, що переказані вищестоящими організаціями, - отримані від них повідомлення (авізо) із зазначеною датою, номером платіжного доручення, суми і назви установи банку чи поштового відділення, яке прийняло перерахування.

На субрахунку 335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті" відображають операції з електронними грошима, котрі здійснюються комерційними агентами й користувачами відповідно до нормативно-правових актів Нацбанку та правил використання електронних грошей, узгоджених із Нацбанком.

Електронні гроші- це одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням емітента, що виконується в готівковій чи безготівковій формі. Випуск електронних грошей здійснюють банки і тільки в гривні. При цьому електронним пристроєм (гаманцем) вважається чіп на пластиковій картці або на іншому носії, пам'ять комп'ютера, сервер системи розрахунків електронними грошима, де централізовано зберігаються електронні гроші користувачів, які використовують для зберігання електронних грошей. У системах, які здійснюють розрахунки електронними грошима, банківські рахунки використовуються лише, якщо гроші вводяться та виводяться із системи.

Сільськогосподарські кооперативи-користувачі електронних грошей можуть їх застосовувати для оплати товарів (робіт, послуг), а отримані електронні гроші від продажу товарів (робіт, послуг) вони мають право використовувати виключно для:

- обміну на безготівкові кошти;

- компенсації покупцям у випадку повернення ними товарів, придбаних за електронні гроші.

Електронні гроші слід відрізняти від таких засобів платежу, як дисконтні карти, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в транспорті, які приймають для оплати винятково їхніми емітентами

Для приймання електронних грошей як плати за товари, роботи і послуги, необхідно укласти відповідну угоду з емітентом електронних грошей. Правила системи електронних грошей попередньо до їх випуску узгоджують з НБУ. На сьогодні узгоджені і працюють в межах законодавства системи електронних грошей: "Максі" (ВіЕйБі Банк), "МоnеХу" (Фідобанк), "ГлобалМані" (Ощадбанк).

При пред'явленні електронних грошей для погашення, традиційні гроші списуються з банківського рахунку емітента і надаються пред'явнику, наприклад торговцю, який реалізував за електронні гроші товари чи послуги, або споживачу, якщо він вже не потребує такого платіжного засобу. Сплачувати можна практично за всіма рахунками: товари в онлайн-магазинах, комунальні платежі, банківські кредити, штрафи й різні збори тощо.

Приклад. СВК "Лідія" укладено угоду з банком і відкрито електронний гаманець. 10.08.2013 р. на електронний гаманець було зараховано 2000 грн. 12.08.2013 р. покупцем придбано у СВК "Лідія" продукцію (собівартість 2000 грн) на суму 3600 грн. (в т.ч. - ПДВ) за електронні гроші. 13.08.2013 р. продукція доставлена покупцю. 15.08.2013 г. СВК "Лідія" придбано матеріальні цінності у іншого підприємства за електронні гроші на суму 1200 грн (в т.ч. ПДВ). В цей же день цінності отримані. 16.08.2013 р. СВК "Лідія" було переведено 2000 грн. з електронного гаманця на поточний рахунок (курс конвертації: одна електронна гривня до однієї безготівкової). При цьому комісія банку склала 2% від суми конвертації. Комісію утримано із коштів на конвертацію до зарахування їх на рахунок кооперативу..

Бухгалтерський облік операцій розглянемо у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4. Кореспонденція рахунків по обліку операцій з електронними грошима

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

10.08.2013 р.

1. Перераховані грошові кошти для зарахування на електронний гаманець кооперативу

333

311

2000

2, Зараховані кошти на електронний гаманець

335

333

2000

12.08.2013 р.

3. Отримано від покупця електронні гроші за продану продукцію

335

681

3600

13.08.2013 р.

4. Здійснена поставка продукції покупцю

361

701

3600

5. Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ

701

641

600

6. Відображена собівартість проданої продукції

901

271

2000

7. Відображене зарахування заборгованостей

681

361

3600

15.08.2013 р.

8. Сплачено за матеріальні цінності

371

335

1200

9. Отримані матеріальні цінності від постачальника

207

631

1000

10. Відображений податковий кредит з ПДВ

641

631

200

11. Відображене зарахування заборгованостей

631

371

1200

16.08.2013 р.

12. Подана заява до банку на конвертацію електронних

грошей

333

335

2000

13. Нарахована комісія банку за послуги з конвертації (2000 Ч 2%)

92

333

40

14. Отримані грошові кошти на поточний рахунок

311

333

1960

При цьому нараховувати податкові зобов'язання чи податковий кредит з ПДВ по факту отримання (перерахування) електронних грошей не потрібно, оскільки електронні гроші - це ще не гривні, а електронний гаманець - не рахунок у банку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси