Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Виправлення помилок при складанні підприємствами фінансової звітності...Правила виправлення помилок в облікових регістрахРозкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика...ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ПОРІВНЯННОСТІ...Помилки та шахрайство. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках
Виправлення помилок при складанні підприємствами фінансової звітності...Як здійснюється виправлення помилок, допущених після дати балансу?Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика...Складання довідки про виправлення помилок виявлених під час аудиту...Складання бюджетного звіту про фінансові результати
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виправлення помилок та інші зміни у фінансових звітах

Необхідною умовою складання фінансової звітності є повне висвітлення інформації про операції та події, що можуть вплинути на прийняття фінансових рішень користувачами інформації, а також достовірна оцінка минулих, поточних й майбутніх подій.

Принцип повного висвітлення передбачено ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", де записано, що фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Між звітною датою (31.12) та датою затвердження фінансової звітності є проміжок часу, протягом якого в діяльності підприємства можуть відбуватися події, які вплинуть на облікові оцінки і облікову політику, може виникнути потреба у виправленні помилок, допущених у попередніх звітних періодах.

Внаслідок зазначених причин інформація не повинна втратити якісної характеристики, а тому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженим Нака30м Міністерства фінансів України від 28.05.99р. №137, встановлено порядок коригування фінансової звітності або розкриття інформації в проміжках.

Норми цього стандарту застосовуються для юридичних осіб усіх форм власності (крім бюджетних установ).

Дата балансу - дата, на яку складено баланс підприємства. Звичайною датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду (31.03; 30.06; 30.09; 31.12). '

Облікова оцінка - попередня оцінка, яка використовується підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними звітними періодами.

Подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, що вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. Нижче наводиться орієнтовний перелік подій після дати балансу.

1. Події, які надають додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу:

- оголошення банкрутом дебітора підприємства, заборгованість якого раніше була визнана сумнівною;

- переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження їх вартості, визначеної на дату балансу;

- продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої вартості їх реалізації на дату балансу;

- отримання від страхової організації матеріалів про уточнення розміру страхового відшкодування, переговори щодо якого велись на звітну дату.

2. Події, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу:

- прийняття рішення щодо реорганізації підприємства;

- придбання цілісного майнового комплексу:

- рішення про припинення операцій, які становлять значну частину основної діяльності підприємства;

- знищення активів підприємства внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події;

- непрогно30вані зміни індексу цін і валютних курсів;

- прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність підприємства;

- дивіденди за звітний період, які оголошені підприємством після дати балансу.

Як здійснюється виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах?

Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах, здійснюється коригуванням сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду.

Помилки виникають внаслідок арифметичних розрахунків, неправильного застосування принципів обліку або навмисно.

При виправленні помилок важливо простежити вплив допущеної помилки на фінансові результати і похідні розрахунки, а саме податок на прибуток, нарахованих дивідендів, формування резервного капіталу, розрахунку показника прибутковості акцій.

Для виправлення помилок необхідно:

1. Визначити суму помилки, допущеної в попередні звітні періоди, що призводить до коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду.

2. Відобразити суму коригування нерозподіленого прибутку за попередній звітний період у Балансі.

3. Відобразити суму коригування нерозподіленого прибутку за попередній звітний період у Звіті про власний капітал.

4. Розкрити інформацію про вплив помилки і коригування в Примітках до річної фінансової звітності.

Приклад 1.

У березні 2009 р. підприємство виявило суттєву помилку в нарахуванні суми амортизації в попередньому році, в результаті якої була занижена сума прибутку на 15 тис. грн. Нерозподілений прибуток за попередній рік становив - 35 тис. грн.

Таблиця 8.9. Звіт про власний капітал (форма 4) (тис. грн.)

Стаття

Код

Статутний капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Разом

Залишок на початок року

010

450

65

35

550

Коригування:

Зміна облікової політики

020

Виправлення помилок

030

15

15

Інші зміни

040

Скоригований залишок на початок року

050

450

65

50

565

Як бачимо, виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності. У нашому прикладі допущено помилку - у попередньому звітному періоді на 15 тис. грн збільшили суму нерозподіленого прибутку з 35 тис. грн до 50 тис. грн.

Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї ж самої статті Звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов'язаних з об'єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до Звіту про фінансові результати в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також і в наступних періодах, якщо зміна впливає на ці періоди.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Виправлення помилок при складанні підприємствами фінансової звітності (П(С)БО 6)
Правила виправлення помилок в облікових регістрах
Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика проведення звірки показників звітності, виправлення помилок та внесення змін у звітність
ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ПОРІВНЯННОСТІ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Помилки та шахрайство. Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках
Виправлення помилок при складанні підприємствами фінансової звітності (П(С)БО 6)
Як здійснюється виправлення помилок, допущених після дати балансу?
Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика проведення звірки показників звітності, виправлення помилок та внесення змін у звітність
Складання довідки про виправлення помилок виявлених під час аудиту фінансової звітності
Складання бюджетного звіту про фінансові результати
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси