Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Порядок реєстрації договорів, укладених резидентами-позичальниками,...Колективний договір: сторони, зміст, строк дії та порядок укладення....Надання до уповноваженого банку заяв про відкриття акредитива та...Укладення господарських договорів на основі вільного волевиявлення...Порядок здійснення уповноваженими банками функцій валютного контролю...Поняття, зміст та порядок укладення договоруПорядок укладення договорівПорядок укладання договорівПорядок реєстрації банку та ліцензування його діяльностіДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ
 
Головна arrow Банківська справа arrow Валютні операції. Порядок здійснення та обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок реєстрації договорів, укладених уповноваженими банками

4.1. Уповноважений банк, що отримав письмовий дозвіл Національного банку на право здійснення операцій із залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках (далі в цій главі - уповноважений банк), має право залучити кредит від нерезидента за умови реєстрації договору в Національному банку.

Договори уповноважених банків підлягають реєстрації Національним банком в порядку, установленому:

пунктом 4.2 цієї глави - для кредитів, які одержуються на строк понад один рік (у тому числі у випадку, передбаченому підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави);

пунктом 4.3 цієї глави - для кредитів, які одержуються на строк, що не перевищує один рік (далі - короткострокові кредити).

4.2. Уповноважений банк зобов'язаний звернутися до Національного банку для реєстрації договору про одержання кредиту на строк понад один рік, після укладення цього договору, але до фактичного отримання коштів за кредитом.

4.2.1. Уповноважений банк здійснює операції щодо отримання і погашення кредиту на підставі реєстрації договору Національним банком.

Реєстрація договору (змін до договору) уповноваженого банку, у тому числі у разі перереєстрації договору про короткостроковий кредит, що передбачена підпунктом 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави, здійснюється територіальним управлінням, у якому цьому уповноваженому банку відкрито кореспондентський рахунок. Для реєстрації договору (змін до договору) уповноважений банк зобов'язаний подати до територіального управління повідомлення про договір (повідомлення про зміни до договору) за формою, зазначеною в додатку 4 до цього Положення.

( Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

4.2.2. Повідомлення про договір або повідомлення про зміни до договору (далі в цьому пункті - повідомлення) подається уповноваженим банком до територіального управління в електронному вигляді засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку і має містити електронний цифровий підпис керівника банку або іншої уповноваженої на це особи банку (далі в цій главі - керівник банку). Примірник повідомлення на паперовому носії, що містить підпис керівника банку, залишається в уповноваженому банку.

4.2.3. Повідомлення, що надійшло до територіального управління в електронній формі, роздруковується та підлягає обов'язковій реєстрації службою діловодства територіального управління як вхідний документ.

4.2.4. Реєстрація договору здійснюється територіальним управлінням у строк, що не перевищує п'яти робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління належного пакета документів.

(Абзац перший підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

Територіальне управління має право звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про реєстрацію договору. Уповноважений банк зобов'язаний подати інформацію за запитом територіального управління в строк до трьох робочих днів з дати такого запиту. У випадку звернення територіального управління до уповноваженого банку із запитом для отримання додаткової інформації у письмовому вигляді або у випадку, передбаченому підпунктом 4.2.12 цього пункту, строк реєстрації договору відраховується від дати реєстрації в Національному банку останнього, що надійшов, документа з переліку документів, потрібних для реєстрації договору.

(Абзац другий підпункту 4.2.4 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 217від 28.07.2008 )

4.2.5. Територіальне управління має право вимагати від уповноваженого банку внесення змін до повідомлення, яке оформлено неналежним чином.

Повідомлення вважається оформленим неналежним чином, якщо подана недостовірна (суперечлива) інформація, не заповнені відповідні реквізити, колонки (рядки), зокрема немає електронного підпису керівника банку, дати заповнення документа або колонки (рядки) заповнені неправильно, неточно, не в повному обсязі.

4.2.6. Територіальне управління перевіряє правильність оформлення повідомлення, відповідність умов договору вимогам, установленим цим розділом, і робить на повідомленні відмітку, яка свідчить про реєстрацію договору та в якій зазначаються присвоєний йому номер реєстрації і дата (у разі реєстрації змін до договору - номер реєстрації змін і дата).

Відмітка про реєстрацію має бути засвідчена підписом керівника територіального управління або уповноваженої ним особи (далі в цій главі - уповноважена особа територіального управління) та відбитком печатки територіального управління. Один примірник повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії залишається в територіальному управлінні для обліку та контролю.

(Абзац другий підпункту 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246від 15.06.2012 )

Територіальне управління веде облік номерів реєстрації, присвоєних договорам, з дотриманням єдиної нумерації з номерами реєстрації договорів резидентів-позичальників, що не є банками. У разі перереєстрації договору про короткостроковий кредит відповідно до вимог підпункту 4.3.6 пункту 4.3 цієї глави такому договору присвоюється номер реєстрації, що складається з номера реєстрації повідомлення про одержання короткострокового кредиту в реєстрі повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів та літери "К".

(Абзац третій підпункту 4.2.6 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246від 15.06.2012 )

Повідомлення з відміткою про реєстрацію надсилається територіальним управлінням уповноваженому банку в електронному вигляді засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку і має містити електронний цифровий підпис уповноваженої особи територіального управління, яка підписує його на паперовому носії.

Уповноважений банк для отримання копії засвідченого уповноваженою особою територіального управління та відбитком печатки повідомлення з відміткою про реєстрацію на паперовому носії має звернутися до територіального управління з відповідним запитом. Відповідь на цей запит надається територіальним управлінням у строк до семи робочих днів з дати його отримання.

4.2.7. Управління має право відмовити в реєстрації договору (змін до договору), якщо:

у повідомленні виявлено недостовірну (суперечливу) інформацію;

відсутні документи, потрібні для реєстрації договору у випадку, передбаченому підпунктом 4.2.12 цього пункту;

( Підпункт 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено абзацом третім згідно з Постановою Національного банку N 217 від 28.07.2008)

уповноваженим банком не надано інформації за запитом територіального управління, передбаченої абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту або порушено строк її подання;

( Підпункт 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку N 217 від 28.07.2008 )

розмір річних виплат за користування кредитом перевищує розмір річних виплат за максимальною процентною ставкою;

умови договору не відповідають іншим вимогам, установленим цим розділом.

Позичальник може оскаржити рішення про відмову в реєстрації договору (змін до договору) усуді.

(Абзац сьомий підпункту 4.2.7 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246від 15.06.2012 )

4.2.8. Територіальне управління повідомляє уповноважений банк про відмову в реєстрації або неналежне оформлення документів, поданих уповноваженим банком до територіального управління згідно з вимогами цього розділу, за формою згідно з додатком 3 до цього Положення із зазначенням усіх недоліків, що потребують виправлення. Територіальне управління надсилає листа до уповноваженого банку засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку в строк, що не перевищує:

(Абзац перший підпункту 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

чотирьох робочих днів з дати запиту територіального управління до уповноваженого банку згідно з абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту в разі ненадходження до територіального управління відповіді від уповноваженого банку у встановлений абзацом другим підпункту 4.2.4 цього пункту строк;

строку, зазначеного в абзаці першому підпункту 4.2.4 цього пункту, в інших випадках.

( Підпункт 4.2.8 пункту 4.2 глави 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку N 217 від 28.07.2008)

4.2.9. Уповноважений банк у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати внесення змін до зареєстрованого договору, зобов'язаний подати територіальному управлінню повідомлення про зміни до договору, що стосуються зміни кредитора, суми кредиту, валюти кредиту, строку погашення, змін, які пов'язані зі зміною процентної ставки, комісій, неустойки та інших установлених договором платежів, у тому числі тих, що є санкціями за неналежне виконання умов договору та впливають на розмір річних виплат за користування кредитом або зміни назви уповноваженого банку.

Уповноважений банк заповнює пункти 1-3 повідомлення про зміни до договору, а також пункти, до яких безпосередньо вносяться зміни.

Реєстрація змін до договору здійснюється в порядку, установленому в підпунктах 4.2.1-4.2.8 цього пункту. Відмова в реєстрації змін до договору не тягне за собою анулювання реєстрації договору.

Повідомлення про зміни до договору з відміткою територіального управління про реєстрацію змін є невід'ємною частиною повідомлення про договір з відміткою територіального управління про його реєстрацію.

( Абзац четвертий підпункту 4.2.9 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

4.2.10. Територіальне управління анулює реєстрацію договору в разі: звернення уповноваженого банку про анулювання реєстрації договору;

ліквідації уповноваженого банку;

неподання уповноваженим банком статистичної звітності за три звітних періоди поспіль;

( Абзац четвертий підпункту 4.2.10 пункту 4.2 глави 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

виявлення в документах, які були подані уповноваженим банком і на підставі яких було здійснено реєстрацію договору (змін до договору), недостовірної інформації.

Територіальне управління може звернутися до уповноваженого банку за додатковою інформацією, що потрібна для прийняття рішення про анулювання реєстрації договору.

Територіальне управління повідомляє уповноважений банк про анулювання реєстрації договору із зазначенням підстав анулювання. Територіальне управління надсилає засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку листа уповноваженому банку про анулювання реєстрації договору в строк до п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про анулювання реєстрації договору, але не пізніше ніж через п'ять робочих днів з дати отримання звернення уповноваженого банку про анулювання реєстрації договору.

4.2.11. Уповноважений банк для отримання відомостей про реєстрацію договорів (змін до договорів) або анулювання реєстрації договорів за відповідний місяць за формою згідно з додатком 5 до цього Положення має звернутися до територіального управління з відповідним запитом. Відповідь на цей запит надається територіальним управлінням у письмовій формі в строк до семи робочих днів з дати його отримання.

( Підпункт 4.2.11 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

4.2.12. Реєстрація договору дійсна на весь час користування кредитом (визначений договором), якщо протягом 180 календарних днів від дати реєстрації уповноважений банк одержав кредит або його частку.

Територіальне управління встановлює індивідуальний строк дії реєстрації договору, згідно з умовами якого одержання кредиту розпочнеться у строк, що перевищує 180 календарних днів з дати реєстрації договору. Уповноважений банк для встановлення індивідуального строку дії реєстрації такого договору подає до територіального управління письмове звернення, що має містити обов'язкове посилання на відповідні положення цього договору, та засвідчену в нотаріальному порядку на території України копію договору мовою оригіналу (якщо договір укладено іноземною мовою (крім російської), то додається також його переклад на українську мову, засвідчений підписом особи, яка здійснила переклад (справжність підпису перекладача засвідчується в нотаріальному порядку), або нотаріусом). Індивідуальний строк дії реєстрації договору не може перевищувати двох років. У цьому випадку у відмітці про реєстрацію територіальне управління зазначає кінцеву дату строку дії реєстрації договору. Установлення індивідуального строку дії реєстрації договору не дозволяється, якщо договір передбачає сплату резидентом-позичальником комісій та/або зборів до отримання кредиту.

( Підпункт 4.2.12 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 217 від 28.07.2008)

4.2.13. Якщо з поважних причин неможливо розпочати одержання кредиту у 180-денний строк, то уповноважений банк до закінчення строку дії реєстрації договору надсилає повідомлення за формою згідно з додатком 4 до цього Положення до територіального управління для продовження строку дії реєстрації договору.

(Абзац перший підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 217 від 28.07.2008, N246 від 15.06.2012)

Загальний строк продовження дії реєстрації договору не може перевищувати 180 календарних днів.

Продовження строку дії реєстрації договору не дозволяється, якщо розмір виплат за користування кредитом перевищує розмір виплат за максимальною процентною ставкою на дату надходження до територіального управління пакета документів, потрібного для продовження строку дії реєстрації договору.

(Підпункт 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

Територіальне управління перевіряє правильність оформлення повідомлення, відповідність умов договору вимогам, установленим цим розділом. У разі прийняття рішення про продовження строку дії реєстрації договору територіальне управління робить відповідну відмітку на повідомленні та надсилає його засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку в строк, що не перевищує п'яти робочих днів з наступного робочого дня після дати надходження до територіального управління повідомлення.

(Абзац четвертий підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

Територіальне управління повідомляє уповноважений банк про відмову у продовженні строку дії реєстрації договору в порядку, передбаченому підпунктом 4.2.8 цього пункту.

Вимоги цього пункту не поширюються на випадок, передбачений абзацом другим підпункту 4.2.12 цього пункту.

(Абзац підпункту 4.2.13 пункту 4.2 глави 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку N 217 від 28.07.2008)

4.2.14. У разі закінчення строку дії реєстрації договору, за яким кредит або його частка не були отримані, уповноважений банк зобов'язаний звернутися до територіального управління для анулювання реєстрації договору згідно з підпунктом 4.2.10 цього пункту.

( Пункт 4.2 глави 4 розділу I доповнено підпунктом 4.2.14 згідно з Постановою Національного банку N 217 від 28.07.2008)

4.2.15. Уповноважений банк зобов'язаний подавати статистичну звітність за всіма укладеними ним договорами.

( Підпункт 4.2.15 пункту 4.2 глави 4 розділу I вредакції Постанови Національного банку N 450 від 29.10.2012)

4.3. Залучення уповноваженими банками короткострокових кредитів здійснюється на умовах, передбачених главою 1 цього розділу, за виключенням вимоги щодо реєстрації договору до фактичного отримання уповноваженим банком коштів за кредитом, яка не поширюється на короткострокові кредити.

( Абзац перший пункту 4.3 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 246 від 15.06.2012 )

4.3.1. Національний банк здійснює реєстрацію договору шляхом занесення повідомлення уповноваженого банку про договір (зміни до договору) про короткостроковий кредит (далі в цьому пункті - повідомлення) до реєстру повідомлень уповноважених банків про одержання короткострокових кредитів (далі - реєстр повідомлень) та надання уповноваженому банку підтвердження згідно з підпунктом 4.3.4 цього пункту.

(Абзац перший пункту 4.3.1 глави 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 217 від 28.07.2008)

Національний банк веде реєстр повідомлень в електронній формі за допомогою засобів програмного забезпечення щодо короткострокових залучень уповноваженими банками кредитів на міжнародному ринку (далі - програмне забезпечення щодо короткострокових кредитів).

4.3.2. Повідомлення в електронній формі подається уповноваженим банком до Національного банку за допомогою засобів програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання коштів за кредитом. Примірник повідомлення на паперовому носії підписується керівником банку і залишається на зберіганні в уповноваженому банку.

4.3.3. Повідомлення заповнюється уповноваженим банком окремо за кожним кредитом та має містити такі відомості:

дата повідомлення;

дата здійснення операції з одержання кредиту; код уповноваженого банку;

ідентифікаційний код уповноваженого банку за ЄДРПОУ; назва нерезидента-кредитора; країна нерезидента-кредитора;

тип операції - овердрафт; овернайт; кредит, оформлений у вигляді відкриття відновлювальної кредитної лінії; кредитна лінія; інше; валюта кредиту;

загальний обсяг кредиту/кредитної лінії;

ліміт заборгованості за відновлювальною кредитною лінією;

відомості щодо процентної ставки за основною сумою боргу (вид) , розмір базової ставки у процентах річних, розмір маржі для змінюваної процентної ставки, фактичний розмір (числове значення) процентної ставки, що використовується для розрахунку виплат за договором, за станом на дату отримання коштів за кредитом або на дату подання повідомлення, якщо кошти за кредитом ще не отримано);

(Абзац дванадцятий пункту 4.3.3 глави 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку N 217 від 28.07.2008)

Безпроцентна, змінювана або фіксована.

строк погашення кредиту (кінцева дата); строк, на який отримується кредит (календарні дні); назва, номер і дата документа, на підставі якого здійснюється одержання кредиту.

У разі одержання кредиту кількома траншами у різних валютах або за відновлювальною кредитною лінією повідомлення надається окремо за кожним траншем або операцією з одержання кредиту в межах відно-влювальної кредитної лінії. У цьому разі в повідомленні додатково зазначаються:

порядковий номер траншу/операції з одержання кредиту в межах ві-дновлювальної кредитної лінії (далі - порядковий номер траншу);

процентна ставка за основною сумою боргу за траншем (із зазначенням відомостей, перелічених в абзаці дванадцятому цього підпункту);

( Пункт 4.3.3 глави 4 розділу I доповнено абзацом вісімнадцятим згідно з Постановою Національного банку N 217 від 28.07.2008)

обсяг і валюта траншу/операції з одержання кредиту в межах відно-влювальної кредитної лінії;

(Абзац дев 'ятнадцятий пункту 4.3.3 глави 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку N217 від 28.07.2008)

номер і дата реєстрації повідомлення із значенням порядкового номера траншу "1" (для всіх повідомлень за окремим кредитом, крім повідомлення із значенням порядкового номера траншу "1").

4.3.4. Отримання уповноваженим банком підтвердження Національного банку із зазначенням номера та дати реєстрації засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів свідчить про занесення повідомлення до реєстру повідомлень та здійснення реєстрації договору у встановленому цим пунктом порядку.

4.3.5. Підставою для відмови в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень є неналежне оформлення повідомлення (наявність помилок, незаповнення або неналежне заповнення реквізитів повідомлення). Відмова в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень формується у вигляді електронного документа засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів та свідчить про те, що реєстрація у реєстрі повідомлень не відбулася. Відмова в занесенні повідомлення до реєстру повідомлень надсилається уповноваженому банку засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів у день отримання Національним банком повідомлення.

Уповноважений банк того самого дня виправляє повідомлення та повторно подає його до Національного банку.

4.3.6. У випадку, якщо загальний строк кредиту перевищить один рік в результаті пролонгації або прострочення цього кредиту, уповноважений банк зобов'язаний не пізніше робочого дня, наступного за днем настання таких змін, звернутися до Національного банку для перереєстрації договору про короткостроковий кредит у договір про кредит, що одержується на строк понад один рік (далі - перереєстрація договору), в порядку, передбаченому підпунктами 4.2.1-4.2.14 пункту 4.2 цієї глави. Інформація про перереєстрацію договору вноситься до реєстру повідомлень у день здійснення територіальним управлінням такої перереєстрації шляхом інформаційного обміну між засобами програмного забезпечення щодо здійснення Національним банком реєстрації договорів з використанням засобів захисту інформації Національного банку та засобами програмного забезпечення щодо короткострокових кредитів.

4.3.7. Уповноважений банк зобов'язаний зареєструвати зміни до договору про короткостроковий кредит, що стосуються зміни відомостей, зазначених у повідомленні, занесеному до реєстру повідомлень. Повідомлення про зміни до договору із зазначенням відомостей, визначених підпунктом 4.3.3 цього пункту, подається уповноваженим банком до Національного банку в строк, що не перевищує трьох робочих днів з дати внесення змін до зареєстрованого договору. Реєстрація змін до договору про короткостроковий кредит здійснюється в порядку, установленому для реєстрації цих договорів.

( Главу 4 розділу I доповнено пунктом 4.3.7 згідно з Постановою Національного банку N 217 від 28.07.2008 )( Глава 4 розділу I в редакції Постанови Національного банку N350 від 27.09.2007)(Розділ I вреда-кції Постанови Національного банку N 235 від 22.06.2007)

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Порядок реєстрації договорів, укладених резидентами-позичальниками, крім уповноважених банків
Колективний договір: сторони, зміст, строк дії та порядок укладення. Спори, які виникають під час його укладенні та виконанні. Правова допомога, яку може надати адвокат у розв'язанні таких спорів
Надання до уповноваженого банку заяв про відкриття акредитива та порядок відкриття акредитива
Укладення господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, зразкових та типових договорів. Господарські договори, що укладаються на біржах, ярмарках та публічних торгах
Порядок здійснення уповноваженими банками функцій валютного контролю та відповідальність за невиконання цих функцій
Поняття, зміст та порядок укладення договору
Порядок укладення договорів
Порядок укладання договорів
Порядок реєстрації банку та ліцензування його діяльності
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси