Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Організація аналітичного і синтетичного обліку необоротних активівСинтетичний та аналітичний облік основних засобівОрганізація синтетичного та аналітичного обліку запасівОрганізація аналітичного та синтетичного обліку запасівОрганізація аналітичного і синтетичного обліку в банкахОрганізація аналітичного та синтетичного обліку готівкових операційОрганізація аналітичного та синтетичного обліку безготівкових коштівОрганізація аналітичного і синтетичного обліку власного капіталуОрганізація аналітичного та синтетичного обліку розрахунків за...Синтетичний та аналітичний облік витрат на капітальні інвестиції
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація аналітичного та синтетичного обліку основних засобів

Всі основні засоби, які надходять на підприємство, закріплюються за матеріально-відповідальними особами.

Аналітичний облік основних засобів ведуть в інвентарних картках, які є спеціалізованими для кожного їх виду: для будівель, споруд, машин і обладнання, групового обліку однотипних об'єктів. Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об'єкта, їх інвентаризаційний номер, первісну вартість, норму амортизації тощо. Записи в інвентарних картках здійснюють за даними первинних документів, технічних паспортів. Картки, як правило, можуть складатися в одному примірнику і зберігатися в бухгалтерії в картотеці. Проте може існувати варіант побудови аналітичного обліку із використанням двох примірників інвентарних карток - один зберігається в бухгалтерії, а другий - за місцем експлуатації основного засобу.

Заповнені інвентарні картки реєструють в описах інвентарних карток з обліку основних засобів. Опис інвентарних карток ведуть за класифікаційними групами об'єктів основних засобів. При вибутті основних засобів роблять помітки в описі, а відповідну картку прикладають до акта на списання основних засобів. В даних реєстрах також відображають зміни у вартості основних засобів та суму зносу при переоцінці основних засобів.

Інвентарні картки на основні засоби та інші необоротні активи, що надійшли або вибули протягом місяця, зосереджують в картотеці окремо. В кінці місяця на їх підставі заповнюють Картку обліку руху основних засобів.

Синтетичний облік основних засобів відповідно до Плану рахунків в ведеться на рахунку 10 "Основні засоби", що призначений для обліку наявності і руху як власних основних засобів, так і отриманих на умовах фінансової оренди (лізингу), а також орендованих цілісних майнових комплексів, що входять до складу основних засобів.

По дебету рахунку 10 "Основні засоби" відображають:

- надходження (придбаних, створених, безкоштовно отриманих) основних засобів, зарахованих на баланс підприємства,

- суми витрат, пов'язані з поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудування, дообладнування, реконструкція і інше), що приводять до збільшення майбутніх економічних переваг, спочатку очікуваних від використання обсягу,

- суму дооцінки вартості об'єкта основних засобів. По кредиту рахунка 10 "Основні засоби" відображають:

- вибуття основних засобів у результаті реалізації, ліквідації, безкоштовної передачі іншим підприємствам,

- часткові ліквідації,

- суму уцінки вартості основних засобів.

Усі витрати підприємства, пов'язані з надходженням основних засобів, збираються на рахунку 15 „Капітальні інвестиції".

Під капітальними інвестиціями розуміють витрати підприємства на придбання або створення основних засобів, інших необоротних матеріальних активів і нематеріальних активів, а також витрати на реконструкцію, розширення і технічне переозброєння діючих підприємств.

Синтетичний облік витрат на капітальні інвестиції здійснюється на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" по субрахунках:

151 "Капітальне будівництво";

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів";

153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів";

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів".

По дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" і його субрахунків відображаються витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів, а по кредиту - їхнє списання на собівартість прийнятих в експлуатацію об'єктів.

Аналітичний облік капітальних інвестицій ведеться відповідно по видах основних засобів, інших матеріальних необоротних активах, нематеріальних активах, а також по окремих об'єктах капітальних вкладень (інвентарним об'єктам).

Процес придбання (спорудження) основних засобів можна зобразити схематично (рис. 5.3).

Процес придбання (спорудження) необоротних активів

Рис. 5.5. Процес придбання (спорудження) необоротних активів

На організацію обліку капітальних інвестицій впливає спосіб виконання робіт: підрядним способом (тобто спеціалізованими організаціями на договірних засадах) чи господарським способом (тобто силами і засобами самого підприємства). При підрядному способі виконання робіт облік матеріальних, трудових і фінансових витрат на виконувані роботи здійснює сам підрядчик. Підприємство-замовник, у даному випадку, здійснює тільки облік витрат на капітальні інвестиції і веде розрахунки з підрядчиком за виконані і прийняті по актах роботи. Виходячи з цього, підприємство-забудовник на вартість виконаних і прийнятих по актах будівельно-монтажних робіт у бухгалтерському обліку робить запис:

Д-т pax. 15 "Капітальні інвестиції" (відповідний субрахунок);

К-т pax. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

Таким же записом оформляється вартість придбаних об'єктів основних засобів, що не вимагають монтажу (транспортні засоби, вимірювальні прилади, виробничий і господарський інвентар і інше).

При передачі устаткування, що вимагає монтажу, на споруджувані об'єкти в бухгалтерському обліку роблять запис:

Д-т pax. IS і "Капітальне будівництво";

К-т pax. 205 "Будівельні матеріали".

Сума податкового кредиту по ПДВ, на яку підприємство має право зменшити податкове зобов'язання, включена в рахунки підрядних організацій при виконанні капітальних робіт, постачальників при придбанні основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, відображається записом:

Д-т pax. 641 "Розрахунки по податках";

К-т pax. 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками".

При господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт витрати на капітальні інвестиції підприємство-забудовник відбиває на дебеті рахунка 15 "Капітальні інвестиції" у кореспонденції з кредитом відповідних рахунків:

205 "Будівельні матеріали" (на вартість витрачених будівельних матеріалів і устаткування, переданого в монтаж на споруджувані об'єкти);

66 "Розрахунки по оплаті праці", 65 "Розрахунки по страхуванню" (на суму заробітної плати, нараховану робітником, зайнятим на будівельних роботах, і відрахувань на соціальні заходи) і інше.

За даними рахунка 15 "Капітальні інвестиції" обчислюють фактичну собівартість закінчених об'єктів будівництва (реконструкції, модернізації, придбання). Введення в експлуатацію кожного об'єкта оформлюється Актом приймання-передачі основних засобів (ф. № 03-1), що

Зарахування на баланс введених в експлуатацію основних засобів по фактичній собівартості їхнього будівництва (виготовлення, придбання) у бухгалтерському обліку відбивається записом.

Д-т рах. 10 "Основні засоби";

К-т рах. 15 "Капітальні інвестиції"

Оприбуткування на баланс об'єктів основних засобів, внесених засновниками (учасниками) у статутний капітал підприємства, по справедливій вартості, погодженій сторонами, відображається записом.

Д-т рах. 10 "Основні засоби";

К-т рах. 40 "Статутний капітал".

Основні засоби, отримані в порядку безкоштовної передачі від інших юридичних осіб, у бухгалтерському обліку відбиваються записами:

1) на справедливу вартість прийнятих об'єктів (за даними передавальної сторони): Д-т рах. 10 "Основні засоби",

К-т рах. 424 "Безкоштовно отримані необоротні активи";

2) на суму витрат по доставці об'єктів: Д-т рах. 15 "Капітальні інвестиції",

К-т рах. 685 "Розрахунки з різними кредиторами" і інше;

3) на суму, визнану доходом (в міру нарахування амортизації), по безкоштовно отриманих об'єктах основних засобів.

Д-т рах. 424 "Безкоштовно отримані необоротні активи", К-т рах. 745 "Доход від безкоштовно отриманих активів".

Джерелами фінансування капітальних інвестицій можуть бути як власні засоби (прибуток, амортизаційні відрахування, бюджетне фінансування, фінансування сторонніх організацій у порядку пайової участі в будівництві й інше), так і притягнуті засоби (банківські кредити і інші позикові засоби).

Кошти, отримані забудовником від пайовиків для пайової участі в будівництві об'єкта, відбиваються записом по дебету рахунка ЗІ "Рахунки в банках" і кредиту рахунка 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" із внесенням в аналітичний облік звітів про пайовика й об'єкт будівництва.

Після оформлення документів про право власності на відповідну частину побудованого об'єкта забудовник на відповідну вартість відображає використання засобів цільового фінансування записом

Д-т рах. 48 "Цільове фінансування і цільові надходження",

К-т рах. 15 "Капітальні інвестиції"

Пайовик перераховані забудовника кошти для пайової участі в будівництві об'єкта відбиває записом по дебету рахунка 377 "Розрахунки з різними дебіторами" у кореспонденції з кредитом рахунка 31 "Рахунки в банках". Після одержання належно оформлених документів про право власності на відповідну частину побудованого об'єкта (квартиру, нежиле приміщення) робить запис по дебету рахунка 15 "Капітальні інвестиції" і кредиту рахунка 377 "Розрахунки з різними дебіторами" Зарахування на баланс власної частини побудованого об'єкта відбивається записом по дебету рахунка 10 "Основні засоби" і кредиту рахунка 15 "Капітальні інвестиції".

Отже, будь-яке придбання, монтаж чи будівництво проводиться через рахунок 15 "Капітальні інвестиції", закриття якого здійснюють на рахунках 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 12 "Нематеріальні активи" (рис. 5.4).

Схема кореспонденції рахунків формування балансової вартості основних засобів

Рис. 5.4. Схема кореспонденції рахунків формування балансової вартості основних засобів

У разі купівлі нових основних засобів, якщо немає потреби у будівельних або монтажних роботах, цю господарську операцію в обліку відображають наступним записом: дебет рахунка 10 "Основні засоби" кредит рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками". За варіантом журнально-ордерної форми обліку згідно Методичних рекомендацій щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств (Наказ Міністерства аграрної політики від 4.06.2009 р. №390), на підставі даних карток руху основних засобів складають аналітичні дані до рахунку 10. За кожним субрахунком відображають залишок на початок місяця, обороти за дебетом і кредитом та залишок на кінець місяця. Підсумок по рахунку звіряють з даними синтетичного обліку у Головній книзі. Записи в регістри здійснюють в такому порядку (рис. 5.5).

Схема записів в регістрах з обліку основних засобів

Рис. 5.6. Схема записів в регістрах з обліку основних засобів

Синтетичний облік за рахунками 10, 11, 12,15,18 ведуть в Журналі-ордері №4 А с.-г. Записи по кредиту цих рахунків здійснюють на підставі первинних документів, бухгалтерських довідок. В кінці місяця кредитові обороти рахунків 10, 11, 12, 15, 18 з Журналу-ордера № 4 А с.-г. переносять в Головну книгу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси