Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД І ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІХарактеристика Звіту про зміни у власному капіталі та Приміток до...ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛРозкриття інформації про власний капітал примітках до фінансової...Звіт про Власний капітал (форма №4)Сутність і зміст Звіту про власний капіталОблік власного капіталу та забезпечення зобов'язань
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік у зарубіжних країнах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Звіт про зміни у власному капіталі

Чистий прибуток (збиток), наведений у звіті про прибутки і збитки, не відображає частини змін у власному капіталі (результати змін в обліковій політиці, дооцінка активів, реорганізація підприємства та ін.). Тому виникає потреба складання окремого звіту про зміни у власному капіталі, який призначений для надання користувачам інформації про зміни, що відбулися у складі та структурі власного капіталу за звітний період.

Звіт про зміни у власному капіталі введений до складу обов'язкової фінансової звітності з 1 липня 1998 р. у зв'язку з переглядом МСБО 1 "Подання фінансових звітів". Основна мета цього звіту - це надання користувачам даних про прибутки (збитки), які визнаються як зміни в капіталі і виникають в результаті переоцінки основних засобів та виникнення курсових різниць від перерахунку фінансової звітності іноземних підрозділів, дочірніх підприємств.

МСБО 1 "Подання фінансових звітів" зобов'язує підприємства подавати в окремому фінансовому звіті:

прибуток або збиток за звітний період;

кожну статтю доходу та витрат, яка згідно з вимогами інших стандартів визнається безпосередньо у складі власного капіталу, та загальну суму за цими статтями;

загальну суму доходів і витрат за період (розраховану як суму 1) та 2)), наводячи окремо загальні суми, що відносяться до акціонерів материнського підприємства та частки меншості;

У для кожного компонента власного капіталу вплив змін в обліковій політиці та виправлення помилок, визнаних відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".

Крім зазначеного, у звіті про зміни у власному капіталі або у примітках повинно бути відображено:

зміни в капіталі внаслідок операцій з власниками (внески власників, виплати дивідендів тощо);

залишок нерозподіленого прибутку (тобто накопичений прибуток або збиток) на початок періоду та зміни протягом періоду;

узгодження балансової вартості кожного класу внесеного власного капіталу та кожного резерву на початок і кінець періоду з розкриттям окремо інформації про кожну зміну.

Таким чином, інформація про зміни у власному капіталі згідно з МСБО 1 "Подання фінансових звітів" може бути доведена до користувачів двома способами (рис. 2.9).

Способи подання інформації про зміни у власному капіталі

Рис 2.9. Способи подання інформації про зміни у власному капіталі

Структурно звіт про зміни у власному капіталі подається за такими компонентами (рис. 2.10):

Структурна побудова звіту про зміни у власному капіталі

Рис. 2.10. Структурна побудова звіту про зміни у власному капіталі

Перший спосіб (форма) подання інформації про зміни у власному капіталі передбачає узагальнення усіх без винятку змін у власному капіталі в одному звіті - звіті про зміни у власному капіталі (рис. 2.9). Кожна зміна у складі власного капіталу відображається у звіті, який побудований у формі таблиці, окремим рядком і сальдо кожної статті власного капіталу на початок і кінець періоду повинно бути узгоджене.

При визначенні чистого прибутку або збитку за звітний період згідно з МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" до звіту про зміни у власному капіталі повинні бути включені всі статті доходів та витрат, визнаних протягом цього періоду. Згідно з вимогами інших стандартів прибутки і збитки за окремими статтями (наприклад, від переоцінки), а також певні курсові різниці повинні визнаватися безпосередньо як зміни власного капіталу разом з капітальними операціями, пов'язаними з власниками підприємства та виплатами дивідендів власникам.

Приклад звіту про зміни у власному капіталі наведено у табл. 2.24. Для його складання використовуються фінансові звіти (баланс, звіт про прибутки і збитки), дані рахунків обліку складових власного капіталу, що дає можливість найбільш повно розкрити причини всіх змін у статтях власного капіталу.

Таблиця 2.24. Корпорація "Дайвер" Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що завершився 31 грудня 20x7 р. Одиниця виміру ($1,000)

Корпорація

Корпорація

Структура звіту про зміни у власному капіталі у різних країнах може бути іншою, але його зміст і призначення залишаються однаковими. Крім цього структура звіту буде залежати від того, яке підприємство його складає.

Індивідуальні приватні підприємства розкривають у звіті про зміни у власному капіталі інформацію про залишок капіталу власника на початок періоду, інвестиції власника за період, загальну суму прибутків і збитків за період, вилучення капіталу власником і залишок капіталу власника на кінець періоду.

У звіті про зміни у власному капіталі, який складають товариства, така інформація подається в розрізі кожного власника. Крім того показуються відсотки, що нараховуються на капітал та його вилучення, заробітна плата власників (якщо усі ці моменти передбачені угодою про створення товариства).

Корпорації у звіті про зміни у власному капіталі відображають дані про кількість дозволених до випуску та випущених акцій, кількість акцій, що знаходяться в обігу, викуплені акції, нерозподілений прибуток, додатковий капітал та ін. Окремі показники з наведеної інформації можуть бути відображені не у звіті про зміни у власному капіталі, а у примітках до фінансової звітності.

Згідно з другим способом (формою) подання інформації про зміни у власному капіталі складається звіт про визнані прибутки і збитки, в якому наводяться:

1. прибуток або збиток за звітний період;

2. кожна стаття доходу та витрат, яка згідно з вимогами інших стандартів визнається безпосередньо у складі власного капіталу, та загальна сума за цими статтями;

3. загальна сума доходів і витрат за період (розрахована як сума 1) та 2)), з відображенням окремо загальних сум, що відносяться до акціонерів материнського підприємства та частки меншості;

4. для кожного компонента власного капіталу вплив змін в обліковій політиці та виправлення помилок, визнаних відповідно до МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки".

У такому звіті відображається лише кінцевий прибуток, а всі інші зміни у власному капіталі (інвестиції власників, розподіл

прибутку між ними тощо) розкриваються у примітках до фінансових звітів.

Приклад звіту про визнані прибутки і збитки наведено у табл. 2.25.

Таблиця 2.25. Корпорація "Дайвер" Звіт про визнані прибутки і збитки за рік, що завершився 31 грудня 20x7 р. Одиниця виміру ($ 1,000)

20x7р.

206р.

Дооцінка (уцінка) майна

-

(135)

Дооцінка (знецінення) інвестицій

-

Чисті прибутки, не визнані у звіті про прибутки і збитки

-

-

Чистий прибуток за період

2541

1642

Всього визнаних інших прибутків та збитків

2541

1642

Впливи змін облікової політики

-

-

Таким чином, підприємство може досягнути своєї основної мети, пов'язаної з отриманням прибутку, лише за умови збереження власного капіталу.

Величина власного капіталу - це абстрактна вартість майна, яка не є його поточною чи реалізаційною вартістю, а тому не відображає поточну вартість прав власників.

Проте користувачі повинні мати можливість обчислювати загальну суму прибутку (збитку) підприємства за відповідний період. Тому, незалежно від форми подання інформації про зміни у власному капіталі, МСБО 1 "Подання фінансових світів" вимагає наведення проміжних підсумків статей доходів (прибутків) і витрат (збитків), відображених безпосередньо у складі власного капіталу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси