Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Термінологічний словник за Підтемою 7.1

Автономність підприємства (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників; тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства.

Активи (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Аналітична перевірка — виявлення суттєвих відхилень, вивчення яких за допомогою наскрізних тестів дозволяє встановити факти помилок та порушень, що призводять до перекручення звітності

Аудит фінансової звітності — підтвердження вірогідності показників, що відображені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) (Форма № 1) та інших формах фінансової звітності.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Безперервність діяльності (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, що передбачає оцінку активів та зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі.

Бухгалтерська звітність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Бухгалтерський облік (згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") — процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Власний капітал (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Внутрішньогосподарський (управлінський) облік (згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") — система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.

Господарська операція (згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") — дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Економічна вигода (згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") — потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів.

Єдиний грошовий вимірник (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Звіт про власний капітал (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про рух грошових коштів (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (згідно з НП(С)БО 1"3агальні вимоги до фінансової звітності" ) — звіт про доходи, витрати і фінансові результати та сукупний дохід.

Зобов'язання (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Інвестиційна діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Інший сукупний дохід (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності) — доходи і витрати, які не включені до фінансових результатів підприємства.

Історична (фактична) собівартість (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності) — принцип формування фінансової звітності, який визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

Консолідована фінансова звітність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Користувачі звітності (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — фізичні або юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Нарахування та відповідність доходів і витрат (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду, за яким необхідно зіставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошей.

НП(С)БО (національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку) (згідно з НП(С)БО 1) — нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать міжнародним стандартам фінансової звітності.

Негрошові операції (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — операції, які не потребують використання грошей та їх еквівалентів.

Необоротні активи (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — всі активи, що не є оборотними.

Облікова політика (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Оборотні активи (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційна діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Операційний цикл (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — проміжок часу між придбанням запасів для провадження діяльності і отриманням грошей та їх еквівалентів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

Основна діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Обачність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, за яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства.

Перевірка по суті оборотів і залишків — встановлення достовірності показників звітності.

Періодичність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Повне висвітлення (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, за яким вона повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій і подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі.

Послідовність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, який передбачає постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності.

Превалювання змісту над формою (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — принцип формування фінансової звітності, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

Прибуток (згідно з НП(С)БО 1 (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності)) — сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Примітки до фінансової звітності (згідно з НП(С)БО 1"3агальні вимоги до фінансової звітності") — сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Принцип бухгалтерського обліку (згідно з П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Розкриття (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

Рух грошових коштів (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — надходження і вибуття грошей та їхніх еквівалентів.

Стаття (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом) — тобто НП(С)БО 1.

Сукупний дохід (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками).

Суттєва інформація (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства.

Фінансова діяльність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів підприємства;

Фінансова звітність (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Формальна перевірка — візуальна перевірка правильності записів всіх реквізитів звітності та виявленні наявності самостійних змін у встановлених формах звітності, необумовлених виправлень, підчисток, наявність підписів тощо.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси