Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Основні права і обов'язки орендаряОсновні права та обов'язки орендаря ([29])Облік оренди в орендаря (лізингоодержувача)
Облік у орендодавця (лізингодавця)Орендна плата, методика розрахунку Дебіторська заборгованість...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

У орендаря

Виходячи з того, що орендар узяв об'єкт у фінансову оренду, тобто має намір викупити цей об'єкт, він відображається як актив за рахунком 10 "Основні засоби" на початок строку оренди за оцінкою: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Дт 10 "Основні засоби"

Кт 531 "Зобов'язання з фінансової оренди"

Протягом періоду очікуваного використання на орендований об'єкт нараховується амортизація і використовують дебет тих рахунків, де приносить дохід орендований об'єкт.

Дт 23,91, 92, 93 Кт 131 "Знос основних засобів"

Метод нарахування амортизації встановлюється підприємством-орендарем. Якщо об'єкт фінансової оренди потребує поліпшення (модернізації, реконструкції тощо), то витрати по поліпшенню відносять на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" з подальшим включенням до вартості об'єкта.

Дт 15 "Капітальні інвестиції"

Кт 20, 22. 66, 65, 63, 685

Дт 10 "Основні засоби"

Кт 15 "Капітальні інвестиції"

Протягом періоду нараховуються відсотки та винагорода, які мають бути сплачені орендодавцю згідно з Договором фінансової оренди.

У орендодавця

Орендодавець відображає в обліку наданий у фінансову оренду об'єкт як дебіторську заборгованість орендаря в сумі мінімальних орендних платежів:

Дт 181 "Заборгованість за майно, що Кт 746 "Інші доходи від звичайної

передане в оренду" діяльності"

Одночасно залишкова вартість об'єкта списується з балансу орендодавця:

Дт 976 "Списання необоротних активів" Кт 10 "Основні засоби"

Амортизація за зданими в фінансову оренду основними засобами не нараховується. Нарахована орендна плата, відсотки відображають у складі доходів орендодавця.

Розподіл фінансового доходу між звітними періодами протягом строку оренди здійснюються зі застосуванням орендної ставки відсотка на залишок дебіторської заборгованості орендаря на початок звітного періоду.

У примітках до фінансової звітності орендар розкриває інформацію щодо орендованих об'єктів основних засобів .

Приклад. Підприємством СВК "Рання зірка" отримано в оренду основний засіб вартістю 50000 грн., амортизація за орендованим об'єктом основних засобів (за період) складає 50 грн., щомісячна сума винагороди орендодавцю складає 2100 грн., в т.ч. відсотки - 100 грн. Частина вартості об'єкта оренди, що включається до поточної заборгованості, складає 10000 грн.

Бухгалтерські проводки, якими відображається облік орендних (лізингових) операцій наведені в таблиці 1.20.

Договір лізингу складається тільки в письмовій формі. Нотаріальне посвідчення договору необхідне, якщо:

- у лізинг передається будівля або інша капітальна споруда на строк більше 3 років (ст. 793, 806 ЦКУ), у цьому випадку необхідна державна реєстрація (ст. 794 ЦКУ);

- у лізинг передається транспортний засіб, лізингоотримувачем якого є фізична особа (ст. 799,806 ЦКУ).

Таблиця 1.20. Бухгалтерські проводки з обліку орендних (лізингових) операцій

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума

У орендаря

Отримано в оренду основний засіб

10(15)

531

50000,00

Нараховано амортизацію за орендованим об'єктом основних засобів (за період)

23,91

131

50,00

Нараховано суму винагороди орендодавцю

23,91

685

2000,00

Нараховані відсотки, що підлягають сплаті орендодавцю

952

684

100,00

Нараховано суму частини вартості об'єкта оренди, що включається до поточної заборгованості

531

61

10000,00

Погашено заборгованість з орендної плати

685

311

2000,00

Погашено заборгованість за нарахованими відсотками

684

311

100,00

Викуплено об'єкт оренди (в кінці строку)

61

311

10000,00

У орендодавця

Списано з балансу переданий в оренду об'єкт основних засобів

972

10

50000,00

Відображено дебіторську заборгованість орендаря (за період) у складі доходів

181

742

2000,00

Відображено суму, що підлягає відшкодуванню (за період)

377

181

2000,00

Відображено суму очікуваних сплат з оренди

377

732

100,00

Отримано орендну плату

311

377

2100,00

При укладанні договору фінансового лізингу повинні бути враховані істотні умови, передбачені ст. 6 Закону про фінансовий лізинг:

- предмет лізингу;

- строк, на який лізингоотримувачу надається право користування предметом лізингу;

- розмір лізингових платежів. Якщо договором не встановлено періодичність їх сплати, платіж здійснюється щомісяця (ст. 762 ЦКУ);

- інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін повинна бути досягнута згода.

Приклад складу лізингового платежу містить стаття 16 Закону про фінансовий лізинг, але сторони мають право змінити його, при цьому новий склад необхідно закріпити в договорі. Згідно із законом лізингові платежі включають:

- суму, яка відшкодовує частину вартості предмету лізингу;

- платіж у вигляді винагороди лізингодавцеві за отримане в лізинг майно;

- компенсацію процентів за кредитом;

- інші витрати лізингодавця, безпосередньо пов'язані з виконанням договору лізингу.

Якщо лізингоотримувач хоче придбати право власності на об'єкт лізингу після закінчення строку дії договору фінансового лізингу, то для цього лізингодавець і лізингоотримувач повинні додатково укласти договір купівлі-продажу.

Бухгалтерський облік операцій фінансового лізингу здійснюється відповідно до норм П(С)БО 14 "Оренда".

Лізингодавець у момент передачі об'єкта лізингу лізингоотримувачу відображає в бухгалтерському обліку наданий у фінансову оренду об'єкт як дебіторську заборгованість лізингоотримувача в сумі мінімальних лізингових платежів і не гарантованої ліквідаційної вартості за вирахуванням фінансового доходу, що належить до отримання. Одночасно залишкова вартість об'єкта лізингу списується з балансу лізингодавця з відображенням її у складі інших витрат (собівартості реалізованих необоротних активів) - п. 10 П(С)БО 14.

Лізингоотримувач відображає в бухгалтерському обліку отриманий у фінансовий лізинг об'єкт одночасно як актив і зобов'язання за найменшою на початок строку оренди оцінкою: справедливою вартістю активу або справжньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і вартістю об'єкта фінансового лізингу, за якою він був відображений у бухгалтерському обліку лізингоотримувача на початку строку фінансового лізингу, є фінансовими витратами - лізингоотримувача і відображається в бухгалтерському обліку та звітності тільки в сумі, що відноситься до звітного періоду. Розподіл фінансових витрат між звітними періодами протягом строку лізингу здійснюється із застосуванням орендної ставки процента на залишок зобов'язань на початок звітного періоду (п. 5 П(С)БО 14).

Орендною ставкою процента вважається ставка процента, за якою теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів і негарантованої ліквідаційної вартості дорівнює справедливій вартості об'єкта фінансової оренди на початок строку оренди.

Амортизація об'єкта лізингу нараховується лізингоотримувачем протягом періоду очікуваного використання активу, який включає (п. 7 П(С)БО 14):

- строк корисного використання (у разі якщо договором передбачено перехід права власності на такий актив до лізингоотримувача);

- найменший з двох періодів - строк оренди або строк корисного використання об'єкта лізингу (у разі якщо не передбачено перехід права власності на такий актив після закінчення строку оренди).

Мінімальними орендними платежами вважають платежі, що підлягають сплаті лізингоотримувачем протягом строку оренди (за вирахуванням вартості послуг і податків, що підлягають сплаті лізингодавцеві, і непередбаченої орендної плати), збільшені:

1) для лізингоотримувача- на суму його гарантованої ліквідаційної вартості;

2) для лізингодавця - на суму його гарантованої ліквідаційної вартості. Негарантована ліквідаційна вартість - частина ліквідаційної вартості об'єкта оренди, отримання якої лізингодавцем не забезпечується або гарантується тільки пов'язаною з ним стороною.

Розрахунки орендних платежів згідно з формулами звичайного і зворотного ануїтету наведено в додатку 1 до П(С)БО 14 "Оренда".

Якщо орендні платежі проводяться в кінці кожного періоду- це звичайний ануїтет, якщо на початку кожного періоду - це зворотний ануїтет. Сума орендних платежів буде різною залежно від строку сплати (на початку або в кінці періоду).

Приклад. Підприємство "Росинка" уклало з сільськогосподарським кооперативом договір фінансового лізингу на передачу в лізинг комбайна вартістю 360 000 грн. т. ч. ПДВ - 60 000 грн.). Договір укладено строком на 3 роки починаючи з 01.04.13 р. Після закінчення строку оренди право власності на комбайн переходить до орендаря. Орендна ставка складає 18 % річних, облікова ставка НБУ- 10 % річних. Строк сплати платежів - один раз у кінці кожного періоду з 6 місяців, тобто 1 жовтня та 1 квітня. Розрахуємо суму відшкодування вартості комбайна, що підлягає погашенню за півріччя, за формулою звичайного ануїтету (додаток 2 до П(С)БО 14).

Розрахунок фінансових витрат у складі орендних платежів за періодами їх сплати наведено в таблиці 1.21.

Теперішня вартість суми мінімальних орендних платежів (ТВА) обчислюється за формулою:

де: ТВА - теперішня вартість ануїтету, що дорівнює справедливій вартості об'єкта оренди (360 000 грн.);

О-сума мінімального орендного платежу, яка сплачується регулярно (ануїтет);

п- кількість періодів (6 піврічь), за які сплачується орендна плата і нараховуються проценти;

; - ставка процента для вказаного періоду (для півріччя 0,18:2 = 0,09).

Таблиця 1.21. Розрахунок лізингових платежів

Розрахунок лізингових платежів

Для спрощення обчислень показника у квадратних дужках можна скористатися Таблицею значень теперішньої вартості звичайного ануїтету однієї грошової одиниці для формули:

Цей показник для періоду (п = 6) і ставки процента (і = 9 %) дорівнює 4,4859.

З наведеної формули (для ТВА) визначимо показник О - суму мінімальних орендних платежів:

О = ТВА Ч 1 / 4,48592 = 360 000 Ч 0,22292 = 80 251 (грн.),

Розрахуємо загальну суму мінімальних орендних платежів:

80 251 4 6 = 481 506 (грн.).

Дохід для орендодавця при цьому становитиме:

481 506-360 000= 121 506 (грн.).

В обліку ці операції відобразяться у порядку, наведеному в таблиці 1.22.

Таблиця 1.22. Бухгалтерські проводки з обліку лізингових операцій

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума, гри.

Облік у лізингодавця (підприємство "Росинка")

Списано вартість об'єкта (комбайна), переданого у фінансову оренду

977

104

300000,00

Відображено дебіторську заборгованість орендаря за справедливою вартістю мінімальних орендних платежів за переданий йому об'єкт фінансової оренди

181

746

360000,00

Нараховано суму податкових зобов'язань з ПДВ

746

641

60000,00

Списано на фінансовий результат вартість переданого в лізинг об'єкта

793

977

300000.00

Списано суму доходу від переданого у фінансову оренду об'єкта 03

746

793

300000,00

Нараховано 01.10.13 р. суму дебіторської заборгованості орендареві за переданий йому у фінансову оренду об'єкт за строком орендного платежу

377

181

47851,00

Нараховано 01.10.13 р. суму винагороди (фінансовий дохід) за зданий в оренду комбайн

373

732

32400,00

Списано на фінансовий результат суму фінансового доходу

732

792

32400,00

Надійшла на поточний рахунок оплата від орендаря

311

373, 377

80251,00

Обліку лізингоотримувача (сільськогосподарський кооператив)

Отримано 01.04.13 р. від підприємства "Росинка" за договором фінансової оренди комбайн вартістю 360 000 грн. і введено в експлуатацію для використання у виробничій діяльності

152

531

300000,00

104

152

300000,00

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ

641

531

60000.00

Відображено частину поточної заборгованості за об'єкт фінансового лізингу, що підлягає погашенню протягом року (перший платіж за оренду)

531

611

47 85,00

Нараховано 01.10.13 р, суму орендного платежу за комбайн

611

685

47851,00

Нараховано 01.10.13 р. суму винагороди за перший період використання об'єкта фінансової оренди

952

684

32400.00

Перераховано 01.10.13 р. орендний платіж орендодавцеві за перший період оренди

685

311

47851,00

Перераховано орендодавцеві суму винагороди

684

311

32400,00

Списано 01.10.13 р. на фінансовий результат витрати за фінансовою орендою

792

952

32400,00

Відображено 01.10.13 р. частину поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями (другий | платіж за комбайн)

531

611

52158,00

Лізингоотримувач (орендар) відображає в бухгалтерському обліку отриманий у фінансову оренду об'єкт за первісною вартістю, яка визначається на початок строку оренди за найменшою з оцінок (справедливою вартістю активу або поточною вартістю суми мінімальних орендних платежів - 481 506 грн.).

Витрати орендаря на поліпшення об'єкта фінансової оренди визначаються в установленому порядку капітальними інвестиціями (Дебет рахунка 15 "Капітальні інвестиції") з подальшим збільшенням первісної вартості об'єкта, якщо інше не передбачене договором фінансового лізингу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси