Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська...Типові та можливі порушення обліку зобов'язаньТипові та можливі порушення обліку запасівАУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІТипові та можливі порушення обліку власного капіталуТипові та можливі порушення обліку грошових коштівТипові та можливі порушення обліку необоротних активівОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БАНКУТипові та можливі порушення обліку витрат, доходів і фінансових...Методологічні принципи бухгалтерського обліку дебіторської...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Типові та можливі порушення обліку дебіторської заборгованості

До типових та можливих порушень по операціях з обліку дебіторської заборгованості слід віднести:

- незадовільне оформлення первинних документів (застосування нетипових чи недоречних форм, відсутність підписів, печаток, не заповнення всіх необхідних реквізитів);

- неправильне оформлення або відсутність договорів, що стали підставою відвантаження готової продукції, товарів, здійснення робіт, надання послуг тощо і виникнення дебіторської заборгованості;

- безпідставне визнання доходів організації;

- неправильна класифікація сум дебіторської заборгованості на довгострокову та короткострокову;

- зарахування отриманих сум дебіторської заборгованості на погашення заборгованості невідповідних дебіторів;

- відображення дебіторської заборгованості на фіктивних рахунках неіснуючих клієнтів або за фіктивними нетоварними операціями;

- списання нестач і крадіжок за рахунок збільшення дебіторської заборгованості;

- неправильне відображення бартерних операцій;

- не взаємозакриття авансів отриманих відповідними сумами щодо списання визнаної дебіторської заборгованості;

- не взаємозакриття авансів сплачених відповідними сумами щодо списання визнаної кредиторської заборгованості;

- приховування дебіторської заборгованості відображенням у Балансі (Звіті про фінансовий стан) згорнутого залишку;

- неправильне визначення (оцінка) сум дебіторської заборгованості у зв'язку з коливанням курсу валют на дату складання Балансу (Звіту про фінансовий стан) при розрахунках в іноземній валюті;

- неправильний розрахунок суми резерву сумнівних боргів;

- шахрайство з сумами дебіторської заборгованості підзвітних осіб (списання її без підстав та документального підтвердження);

- заміна реальних виписок банку іншими або виправлення сум, що свідчать про погашення дебіторської заборгованості;

- неправильне визначення податкового зобов'язання з ПДВ;

- формальне проведення інвентаризації розрахунків;

- невідповідність даних аналітичного та синтетичного обліку тощо.

Термінологічний словник за Підтемою 7.5

Аванс виданий — грошова сума, що надається покупцем наперед іншому підприємству в рахунок майбутніх платежів за виконані роботи, надані послуги, відвантажені товари і готову продукцію.

Безнадійна дебіторська заборгованість (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити у визначений строк визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Відшкодування збитків — за цивільним правом, це повернення боржником кредиторові матеріальних благ у разі невиконання або неналежного виконання ним зобов'язань, заподіяних збитків.

Дебітори (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

Дебіторська заборгованість (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Дисконт — сума перевищення вартості погашення боргових цінних паперів над їхньою собівартістю.

Довгострокова дебіторська заборгованість (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові фінансові інвестиції — фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент.

Дочірнє підприємство — підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Еквіваленти грошових коштів (грошей) (згідно з НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") — короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, що вільно конвертуються у певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Замовник — сторона договору, що замовляє у виконавця певні види робіт (як правило, у будівництві).

Метод участі в капіталі — метод обліку фінансових інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Накладна — первинний документ, який засвідчує рух товарно-матеріальних цінностей.

Нараховані доходи — належні до отримання підприємством доходи (відсотки, дивіденди, роялті тощо).

Підзвітна особа — працівник підприємства, який отримав гроші (аванс) у підзвіт для здійснення господарських витрат або на відрядження.

Підзвітні суми — гроші, що видаються у встановленому порядку посадовим особам авансом на господарські потреби чи на відрядження.

Пов'язані сторони — особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і операційних рішень іншою стороною.

Покупець — юридична або фізична особа, що купує товарно-матеріальні цінності відповідно до замовлень, заявок, угод, договорів.

Поточна дебіторська заборгованість (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточні фінансові інвестиції — інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можна вільно реалізувати в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

Премія — сума перевищення собівартості боргових цінних паперів над вартістю їх погашення.

Претензія — заява кредитора, покупця, клієнта з вимогою про сплату боргу, відшкодування збитків, усунення недоробок та несправностей у товарно-матеріальних цінностях.

Резерв — запас (грошей, товарів тощо) на випадок непередбаченої потреби, джерело, з якого беруться ресурси, що спеціально зберігаються на випадок гострої необхідності в їх використання.

Спільна діяльність — господарська діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмової угоди між ними.

Сумнівний борг (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Фінансові інвестиції — активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості (згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість") — сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси