Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Термінологічний словник за Темою 6

Аналітичний облік — самостійно визначений підприємством облік, що ведеться на аналітичних рахунках у натуральному та вартісному вимірниках в окремих журналах, відомостях, картках, книгах тощо за необхідними в діяльності кожного підприємства рахунками.

Аналітичні процедури (Analytical procedures) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — оцінки фінансової інформації, зроблені на основі аналізу ймовірних взаємозв'язків між фінансовими та нефінансовими даними, що охоплюють необхідне вивчення ідентифікованих відхилень або взаємозв'язків, які не узгоджуються з іншою відповідною інформацією чи значно відрізняються від очікуваних величин.

Аналітичні рахунки (рахунки третього порядку) — рахунки, які дають детальну характеристику відповідних об'єктів обліку, накопичених на субрахунках, у натуральному, трудовому чи грошовому вимірнику.

Аудиторська вибірка — застосування аудиторських процедур до менш ніж до 100 % облікових записів (елементів вибірки) у межах залишку за рахунком або класу операцій таким чином, що всі елементи мають однаковий шанс бути обраними.

Аудиторські докази (Audit evidence) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — інформація, яку використовує аудитор під час формулювання висновків, на яких ґрунтується аудиторська думка. До аудиторських доказів належить інформація, що міститься в облікових записах, які є основою для фінансової звітності, та інша інформація.

Аудиторська документація (Audit documentation) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 230 "Аудиторська документація") — запис виконаних аудиторських процедур, отриманих доречних аудиторських доказів і висновків, яких дійшов аудитор (іноді також вживають такі терміни, як "робочі документи" або "робоча документація").

Аудиторський файл (Audit file) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — одна чи кілька тек або інші носії інформації у фізичній (паперовій) чи електронній формі, що містять записи, які становлять аудиторську документацію для конкретного завдання.

Аудиторські процедури — конкретні дії аудитора щодо виконання визначених завдань перевірки.

Безповоротна вибірка — вибірка, коли з процесу відбору виключаються перевірені раніше елементи.

Бухгалтерська обробка документів — обробка документів, яка передбачає юридичну, формальну й арифметичну перевірку, відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський документ — належним чином складений і оформлений діловий папір, який письмово підтверджує право на здійснення або реальне здійснення господарської операції, має її ознаки й містить показники, що підлягають відображенню в обліку.

Відповідність — оцінка якості аудиторських доказів, тобто їх доречності та достовірності щодо підтвердження класів операцій, залишків на рахунках та розкриття інформації та пов'язаних з нею тверджень або виявлення викривлень у них.

Генеральна сукупність — уся сукупність даних (елементів), з яких складається вибірка та щодо яких аудитор передбачає зробити висновок.

Документ — письмове свідоцтво про здійснення господарської операції або право на її здійснення.

Документація — засіб суцільного та безперервного спостереження за господарськими операціями, засіб обґрунтування облікових записів.

Документація із завдання (Engagement documentation) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — запис виконаної роботи, отриманих результатів і висновків, яких дійшов фахівець-практик (іноді вживають такі терміни, як "робочі документи" або "робоча документація"). Документація щодо конкретного завдання збирається в файлі завдання.

Документооборот (документообіг) — рух документів в обліковому процесі від моменту їх заповнення або отримання від інших підприємств до завершення їх використання та здачі в архів.

Документування — спосіб оформлення господарських операцій підприємства первинними документами.

Достатність (аудиторських доказів) (Sufficiency (of audit évidence) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 500 "Аудиторські докази") — міра кількості аудиторських доказів. На потрібну кількість аудиторських доказів впливають аудиторська оцінка ризиків суттєвого викривлення та якість таких аудиторських доказів.

Запит (Inquiry) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — запит, який передбачає пошук інформації (як фінансової, так і нефінансової) у обізнаних осіб у межах чи поза межами суб'єкта господарювання.

Зведений документ — декілька первинних документів, які за встановленими правилами об'єднуються в один зведений, як правило звітний, документ (Звіт касира, Звіт про рух сировини і матеріалів на складі, Товарно-грошовий звіт), який і є підставою для занесення бухгалтерської інформації у регістри обліку.

Зовнішнє підтвердження (External confirmation) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — аудиторські докази, отримані як пряма письмова відповідь аудитору від третьої сторони (сторони, яка підтверджує) у паперовій формі або на електронних чи інших носіях інформації.

Інша конфіденційна інформація — будь-яка інша інформація, отримана аудитором у зв'язку з виконанням завдання з обов'язкового аудиту, яка не є аудиторською документацією.

Механічна вибірка — вибірка, яка передбачає попереднє ранжування сукупності, що перевіряється.

Незалежні тести — перевірка операцій і залишків та інші процедури, завдяки яким аудитор отримує відомості щодо повноти, правильності та законності інформації, що міститься у бухгалтерських записах та фінансовій звітності.

Непрямі докази — відомості, що не мають прямого стосунку до даного питання (наприклад, надійність системи внутрішнього контролю є непрямим доказом відсутності значних помилок у фінансовій звітності підприємства).

Нестатистична (довільна) вибірка — вибірка, що застосовується за неможливості використання статистичної вибірки.

Оборотна відомість за рахунками синтетичного обліку — зведення оборотів і сальдо за всіма синтетичними рахунками, призначене для перевірки облікових записів, складання нового балансу та загального ознайомлення зі станом і змінами господарських засобів. За цим документом повинно відбуватися три пари рівнянь.

Оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку — зведення оборотів і сальдо за всіма рахунками аналітичного обліку (можливо, за кількістю і сумою), які об'єднуються одним синтетичним рахунком та призначені для перевірки правильності облікових записів за цими рахунками, а також для спостереження за станом і рухом окремих видів господарських засобів та їхніх джерел.

Облікові записи (Accounting records) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 500 "Аудиторські докази") — початкові бухгалтерські записи та підтвердні записи (наприклад, чеки і записи електронних переказів коштів; рахунки-фактури; контракти; Головна і допоміжні книги, журнальні записи та інші коригування фінансової звітності, не відображені в офіційних журнальних записах; та такі записи, як робочі й електронні таблиці, що підтверджують розподіл витрат, обчислення, звірки й розкриття інформації).

Оформлення документа — отримання всіх необхідних дозвільних підписів, резолюцій, віз, печаток і штампів на документ.

Первинний документ (згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні") — документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Перевірка (як аудиторська процедура) (Inspection (as an audit procedure) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — перевірка записів або документів (внутрішніх чи зовнішніх) у паперовій, електронній формах або відображених на інших носіях чи фізична перевірка активів

Поворотна вибірка — вибірка, коли з процесу відбору не виключаються перевірені раніше елементи.

Повторне виконання (Reperformance) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — незалежне виконання аудитором процедур чи вживання заходів контролю, які спершу виконувались як частина процедур внутрішнього контролю суб'єкта господарювання

Повторне обчислення (Recalculation) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — процедура, яка передбачає перевірку математичної правильності документів або записів.

Прийнятність (аудиторських доказів) (Appropriateness (of audit evidence) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та МСА 500 "Аудиторські докази") — міра якості аудиторських доказів, тобто їх доречність та достовірність для забезпечення підтвердження висновків,на яких ґрунтується аудиторська думка.

Процедури оцінки ризиків (Risk assessment procedures) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — аудиторські процедури, які виконують для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, в тому числі внутрішнього контролю суб'єкта господарювання, визначення й оцінки ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки на рівні фінансової звітності та тверджень.

Процедура по суті (Substantive procedure) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — аудиторська процедура, призначена для виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень. Процедури по суті включають:

а)тести деталей (класів операцій, залишків на рахунках та розкриття інформації);

б)аналітичні процедури по суті.

Прямі докази — відомості, що підтверджуються обліковими регістрами, первинними документами, фізичними об'єктами.

Реквізити документа — обов'язкове визначення показника документа.

Репрезентативність вибірки — обов'язковість вибірки мати ті ж характеристики, що й генеральна сукупність.

Робочі документи (РД) — матеріали, складені аудитором чи для нього, або такі, що отримані та зберігаються аудитором у зв'язку з виконанням аудиторської перевірки. РД можуть бути у формі даних, що зберігаються на папері, плівці, електронних та інших носіях інформації.

Серійна вибірка — вибірка, яка передбачає відбір елементів для перевірки не одиницями, а серіями.

Синтетичний облік — обов'язковий облік, що ведеться на синтетичних рахунках у розрізі кореспондуючих рахунків тільки у вартісному вимірнику в Головній книзі підприємства за синтетичними рахунками.

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку, об'єднуючі) — рахунки, які надають узагальнені дані тільки у грошовому вимірнику з економічно однорідних груп об'єктів обліку (засобів, джерел їх утворення і господарських операцій).

Система зберігання конфіденційної інформації — комплекс оформлених, впроваджених та застосованих аудиторськими фірмами (аудиторами) заходів для унеможливлення або максимального зниження ймовірності розголошення конфіденційної інформації, отриманої та/або переданої замовникам в процесі надання послуг з обов'язкового аудиту.

Складання документа — заповнення в документі всіх його показників (реквізитів).

Спостереження (Observation) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — передбачає нагляд за процесом або процедурою, які виконують інші особи (наприклад, спостереження аудитора за здійсненням інвентаризації персоналом суб'єкта господарювання або за виконанням процедур контролю).

Стандартизація документів — створення типових бланків для використання при оформленні господарських операцій.

Статистична вибірка — вибірка, яка застосовується для пошуку помилок, викривлень, що повторюються з певною частотою і кількістю, а також для оцінки масштабів поширення виявлених помилок.

Стратифікація — розподіл на підсукупності (страти).

Субрахунки (рахунки другого порядку) — проміжна ланка між синтетичними та аналітичними рахунками; вони більш детальні, ніж синтетичні рахунки, та призначені для додаткового, проміжного групування даних про окремі об'єкти обліку в складі синтетичних рахунків.

Тест (Test) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — див. Термінологічний словник до Теми 4.

Тести заходів контролю (Tests of controls) (згідно з Глосарієм термінів до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг) — аудиторська процедура, призначена для оцінки ефективності функціонування заходів контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень.

Тести контролю — тести, що проводяться з метою отримання аудиторських доказів щодо відповідності та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Тести на відповідність — тести, що застосовуються для здійснення перевірки з метою виявлення відповідності процедур внутрішнього контролю встановленим нормативам.

Уніфікація документів — створення однакових за розміром і форматом документів, які найбільш зручні для використання.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси