Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Поняття, правова природа та класифікація конституційних прав, свобод...Міжнародно-правові механізми захисту прав та свобод людини і...Конституційні права, свободи й обов'язки. Виборче право як...Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина....Загальна характеристика та класифікація конституційних прав, свобод...
Поняття, правова природа та класифікація конституційних прав, свобод...Міжнародно-правові механізми захисту прав та свобод людини і...Конституційні права, свободи й обов'язки. Виборче право як...Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина....Загальна характеристика та класифікація конституційних прав, свобод...
 
Головна arrow Право arrow Конституційне право України
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

Поняття і види конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні

Такі поняття, як "конституційні", "основні", "фундаментальні" права, часто вживаються у науковій літературі та є синонімами.

Під основними (конституційними) правами слід розуміти права, які містяться в конституції держави і міжнародно-правових актах з прав людини. Виокремлення категорії основних прав не означає, що всі інші права є другорядними і такими, що вимагають менш значних зусиль з боку держави для їх реалізації. Йдеться про те, що основні права і свободи є стрижнем правового статусу індивіда, в них укорінюються можливості виникнення інших багаточисельних прав і свобод, необхідних для нормальної життєдіяльності людини.

Основні права є суб'єктивними, тобто вони належать особі як учаснику суспільного життя і залежать від неї, принаймні в частині їх використання.

Характеризуючи історичний розвиток прав та свободи людини і громадянина, дослідники виділяють три його хвилі (покоління).

Перша хвиля виходить із витоків конституціоналізму. У перших конституційних актах фіксувалися, як правило, дві групи прав і свобод, обумовлені дуалізмом громадянського і політичного суспільства: громадянські (особисті) права і свободи (недоторканність особи з її процесуальними гарантіями) та політичні (виборче право, свобода слова, друку тощо). Ці права виражали так звану "негативну свободу": вони зобов'язували державу утриматися від втручання у сферу особистої свободи і створювали умови для участі громадян у політичному житті.

Друга хвиля проявилася на початку та у середині XX ст.; вона характеризується включенням у конституції соціально-економічних прав (право на працю та пов'язані з ним гарантії), а також прав соціально-культурного характеру (право на освіту, на доступ до досягнень науки і культури). Це так звані "позитивні права", для реалізації яких вимагається відповідна діяльність держави з їх забезпечення.

Третя хвиля обумовлена загостренням у другій половині XX ст. глобальних проблем, насамперед екологічних, та вступом найбільш розвинутих країн в епоху інформатизації. Звідси виникли такі права: на здорове навколишнє середовище, на інформацію, на мир тощо.

Юридичне розмежування між правом (суб'єктивним) і свободою провести складно. Суб'єктивне право є міра можливої поведінки суб'єкта. Це ж визначення можна застосувати і до поняття "свобода".

У більшості випадків, коли йдеться про суб'єктивне право, передбачається наявність більш або менш визначеного суб'єкта, на якому лежить обов'язок, що відповідає цьому праву (наприклад, право на охорону здоров'я повинно забезпечуватися мережею відповідних медичних установ). Коли ж ідеться про свободу, мається на увазі заборона відкидати або обмежувати цю свободу. Така заборона звернена до невизначеного кола суб'єктів, зобов'язаних поважати цю свободу (наприклад, свобода слова передбачає право людини вимагати від держави захисту від будь-якого суб'єкта, що цю свободу порушує). Але наведене розмежування між правом та свободою досить умовне, оскільки є такі свободи, дотримання яких покладається на визначене коло осіб, наприклад, це академічна свобода, тобто свобода викладацької діяльності.

Говорячи про співвідношення прав і свобод, слід додати і те, що вживання терміна "свобода" найбільш характерне для країн з англосаксонською системою права.

Існують два основних способи конституційного формулювання прав і свобод:

1) позитивний спосіб, коли конституція встановлює чи констатує, що суб'єкт має певне право. Наприклад, відповідно до ст. 53 Конституції України кожен має право на освіту;

2) негативний спосіб являє собою конституційну заборону будь-якому суб'єкту порушувати або обмежувати певне право або певну свободу. Наприклад, згідно зі ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

У багатьох конституціях поєднуються обидва способи формулювання прав і свобод, однак негативний спосіб більш характерний для країн з англосаксонською системою права, тоді як позитивний - для правових систем країн континентальної Європи.

Обов'язок - це міра належної поведінки. Конституційні обов'язки, як і права та свободи, характеризуються певним дуалізмом (про дуалізм прав і свобод людини і громадянина йшлося у попередній главі). Є обов'язки людини і обов'язки громадянина. Так, наприклад, відповідно до ст. 65 Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Тоді як згідно зі ст. 66 Конституції України кожен зобов'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Необхідність класифікації конституційних прав, свобод та обов'язків зумовлена їх значною кількістю. Однак слід мати на увазі, що ця класифікація є досить умовною, оскільки одне і і те саме право може належати до двох і більше класифікаційних груп. Наприклад, свобода совісті є елементом особистих свобод, хоча у деяких країнах вона набуває політичного характеру.

Отже, виділяють такі групи прав і свобод людини і громадянина:

1) права людини і права громадянина (цю класифікацію було охарактеризовано в попередній главі);

2) індивідуальні та колективні права, свободи та обов'язки. Необхідно зважати на те, що індивідуальні права можуть здійснюватися колективно, на відміну від права колективного. Наприклад, відповідно до ст. 44 Конституції України ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Це право може реалізовуватися тільки колективно, оскільки індивідуальний страйк є прогулом. Більшість конституційних прав і свобод за своєю суттю є індивідуальними. Що ж до колективних прав, то у більшості випадків це права різного роду менший. Наприклад, згідно зі ст. 10 Конституції України в нашій державі гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України;

3) основні і додаткові права, свободи та обов'язки. Так, відповідно до ст. 38 Конституції України громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами - це основне право, а похідними від нього є передбачені цією ж статтею Конституції України права громадян брати участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

4) найбільш важливою визнається класифікація конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина за змістом на:

o особисті (громадянські), а саме: право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України тощо;

o політичні (публічні): право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації тощо;

o економічні, соціальні, культурні: право приватної власності, право на підприємницьку діяльність, право на житло, право на працю та інші1.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Поняття, правова природа та класифікація конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина
Міжнародно-правові механізми захисту прав та свобод людини і громадянина
Конституційні права, свободи й обов'язки. Виборче право як суб'єктивне право громадянина
Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Міжнародно-правові механізми захисту прав та свобод людини і громадянина. Загальна Декларація прав людини. Статус національних меншин в Україні
Загальна характеристика та класифікація конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина
Поняття, правова природа та класифікація конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина
Міжнародно-правові механізми захисту прав та свобод людини і громадянина
Конституційні права, свободи й обов'язки. Виборче право як суб'єктивне право громадянина
Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Міжнародно-правові механізми захисту прав та свобод людини і громадянина. Загальна Декларація прав людини. Статус національних меншин в Україні
Загальна характеристика та класифікація конституційних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси