Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік розрахунків щорічних і додаткових відпустокВідпустка працівниківПорядок надання соціальних відпустокОблік відпусток, облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності,...Робочий час та час на відпочинок. Види робочого часу, облік робочого...Умови надання відпустки без збереження зарплатиТворча відпусткаВиди відпусток, тривалість, оплатаПостановка і реструктуризація управлінського обліку в організаціїВиди відпусток
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація обліку відпусток

Право на відпочинок і зокрема на оплачувану відпустку в Україні гарантоване кожному, хто працює, і забезпечується передусім нормами Конституції України. Відносини, пов'язані з наданням відпустки, регулюються главою 5 Кодексу законів про працю України (КЗпП), Законом України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 p. № 504/96-ВР, іншими законами і нормативно-правовими актами.

Відповідно до трудового законодавства право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи. Види відпусток наведені на рисунку 10.8.

Види відпусток

Рис. 10.8. Види відпусток

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток. Тривалість відпусток визначається Законом України "Про відпустки", іншими законами та нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю України) при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (стаття 19 цього Закону), не враховуються.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день. Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів. Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

Творча відпустка надається працівникам підприємств, установ та організацій незалежно під форм власності за основним місцем роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання підручника, а також монографії, довідника тощо. Творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук, тривалістю до трьох місяців, та на здобуття наукового ступеня доктора наук - до шести місяців, надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із науковою роботою. Ця творча відпустка надається на підставі заяви працівника та рекомендації наукової (науково-технічної") ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки.

Соціальна відпустка. Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами. На підставі медичного висновку жінкам надасться оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю:

1) до пологів - 70 календарних днів;

2) після пологів - 56 календарних днів (70 календарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів.

До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки додати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини. Особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, старше трьох років, надасться одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох і більше дітей) без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд).

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73 Кодексу законів про працю України).

Відпустка без збереження заробітної плати надається на підставі заяви працівника, де пояснюється причина її надання. На підставі заяви керівник видає наказ про надання відпустки працівникові. Відпустка без збереження заробітної плати поділяється на два види: відпустки, що надаються в обов'язковому порядку; відпустки, що надаються за домовленістю сторін.

Відпустка без збереження заробітної плати за згодою сторін. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з вибраним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку (табл. 10.13).

Графік надання відпусток працівникам підприємства

№ з/п

Найменування структурного підрозділу

Прізвище, ім'я, по батькові працівника

Посада

Період надання відпустки

1

Технічний відділ

Бойчук В. К.

Інженер

06.11.2006р.-29.11.2006 р.

2

Бухгалтерія

Грач М, В

Бухгалтер

11. 11.2006р.-04.12.2006 р.

3

Економічний відділ

Маринчак В. Я.

Економіст

14.11.2006 р.-07. 12.2006 р.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Графіком відпусток дата початку відпустки, як правило, не встановлюється. Зазвичай, графіками визначається місяць початку використання відпустки і місяць її закінчення. А дату початку відпустки погоджують працедавець і працівник. За результатами такого узгодження остаточну дату відпустки визначає працедавець, у зв'язку з чим на нього покладається обов'язок письмово повідомити працівника про дату початку відпустки.

Тому на підставі ст. 10 Закону "Про відпустки" у межах, встановлених графіком, за умови своєчасного письмового повідомлення працівника працедавцем може бути виданий наказ за формою № П-3 про надання щорічної відпустки працівникові, тобто про так зване примусове надання щорічної відпустки.

Якщо ж такий графік відпусток на підприємстві відсутній або він не узгоджений з профкомом або іншим уповноваженим органом, то наказ про надання відпустки може бути виданий працедавцем тільки на підставі заяви працівника про надання відпустки.

Сума відпускних розраховується шляхом множення середньоденної заробітної плати за розрахунковий період на кількість календарних днів, що припадають на відпустку. Цю формулу можна представити у вигляді:

де В — сума відпускних;

З.П.ср. - середньоденна заробітна плата за розрахунковий період; Ккд - кількість календарних днів, що припадають на час відпустки. Слід приділити увагу кожному з двох показників, що беруть участь у розрахунку відпускних. Адже формування значення кожного з них має свої особливості.

Слід почати, звичайно, із середньоденної заробітної плати. Вона розраховується наступним чином:

де З.П.з.п. - загальна сума заробітної плати за розрахунковий період; Кд.п. - кількість днів у розрахунковому періоді.

Період для розрахунку середньоденної заробітної плати складає 12 повних календарних місяців, що передують наданню відпустки. Якщо працівник пропрацював на підприємстві менше року, то заробітна плата розраховується за фактично відпрацьований час. Розрахунковим періодом вважається період з першого числа місяця після оформлення на роботу до першого числа місяця, в якому надається відпустка.

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді зменшується на вихідні та неробочі дні, перелік яких наведено у ст. 73 Кодексу законів про працю: 1 січня - Новий рік 7 січня - Різдво Христове 8 березня - Міжнародний жіночий день 1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих 9 травня — День Перемоги 28 червня - День Конституції України 24 серпня — День незалежності України, один день (неділя) - Пасха (Великдень) один день (неділя) - Трійця.

Усього 10 днів. Тобто, якщо розрахунковим періодом є рік (365 чи 366 днів), то за вирахуванням святкових і неробочих днів кількість днів становить 365(366) - 10 днів = 355(356).

Також виключається із розрахункового періоду час, коли працівник не працював із поважних причин та не отримував заробітної плати. Це може бути, наприклад, безоплатна відпустка.

Приклади розрахунку відпускних у різних ситуаціях.

Прикладі: Розрахунок відпускних у загальному вигляді. Працівник працює на підприємстві з 25.06.2011 року. Йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні 10.08.2012 року. Заробітна плата за період з серпня 2011 року по липень 2012 року складає 30 000 грн. Яка сума відпускних?

Кількість днів у розрахунковому періоді: 365 - 10 = 355 к.дн. Середньоденна заробітна плата: 30 000 грн / 355 к.дн. = 84,51 грн. Сума відпускних: 84,51 грн. * 24к.дн. =2028,24 грн.

Приклад 2. Лікарняний у розрахунковому періоді. Працівник працює на підприємстві з

25.06.2011 року. Йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні з 10.08.2012 року. У вересні працівник був на лікарняному. Сума лікарняних 1500 грн. Заробітна плата за період з серпня 2011 року по липень 2012 року складає 27 500 грн.

Кількість днів у розрахунковому періоді: 365 - 10 = 355 к.дн. Середньоденна заробітна плата: (27 500 + 1 500) / 355 = 81,70 грн. Сума відпускних: 81,70 грн. * 24 к.дн. = 1960,8 грн.

Сума лікарняних входить до суми для розрахунку середньоденної заробітної плати, так як лікарняних немає у переліку виплат, що виключаються із цієї суми.

Приклад 3. Відпустка без збереження заробітної плати у розрахунковому періоді. Працівник працює на підприємстві з 25.06.2011 року. Йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні з 10.08.2012 року. Працівник був у відпустці без збереження заробітної плати 15 днів у травні. Заробітна плата за період серпень - липень складає 28 750 грн.

Кількість днів у розрахунковому періоді: 365 -10-15 = 340 к.дн.

Середньоденна заробітна плата: 28 750 грн. / 340 = 84,56 грн.

Сума відпускних: 84,56 грн. * 24 к.дн. = 2 029,44 грн.

Час відпустки без збереження заробітної плати не входить до розрахункового періоду. Відповідно розрахунковий період зменшується на час такої відпустки, якщо вона мала місце.

Приклад 4. Декретна відпустка та відпустка для догляду за дитиною у розрахунковому періоді. Працівниця йде у щорічну відпустку на 24 календарних дні з 10.08.2012 року. З 01.09.2011 до 04.01.2012 року вона перебувала у відпустці по вагітності та пологах. З

04.01.2012 до 31.05.2012 року вона перебувала у відпустці для догляду за дитиною до Зх років. Розрахунковий період: серпень 2011 - липень 2012 року. Заробітна плата за серпень 2011 року 2000 грн. Допомога по вагітності та пологах складає 6000 грн. Заробітна плата за червень та липень 2012 року складає 4000 грн.

Кількість днів у розрахунковому періоді: 365 - 147 - 4 = 214 к.дн. Середня заробітна плата: (2 000 + 6 000 + 4 000) / 241 = 56,07 грн. Сума відпускних: 56,07 * 24 = 1 345,68 грн.

Сума допомоги по вагітності та пологах включається до розрахунку середньої заробітної плати, оскільки вона є допомогою по тимчасовій непрацездатності та за період відпустки за працівницею зберігається середній заробіток. Відпустка для догляду за дитиною до 3-х років до розрахунку не включається, так як це державна допомога.

Щоб рівномірно розподілити витрати на виплату відпусток протягом звітного періоду, необхідно створювати резерв на виплату відпусток. Щомісячна сума резерву обчислюється за такою формулою:

де РВ- резерв на виплату відпусток;

ФОГГ - місячний фактичний фонд оплати праці звітного періоду, у тому числі премії, допомога з тимчасової непрацездатності та інші виплати, які враховуються при обчисленні середнього заробітку; ОВр.п. - річна планова сума на оплату відпусток; ФОПр.п. - річний плановий фонд оплати праці;

кн- коефіцієнт нарахувань до фондів соціального страхування та Пенсійного фонду.

За рахунок створеної суми забезпечення підприємство відшкодовує тільки ті витрати, для покриття яких воно було створено, тобто для виплати відпускних та компенсації за невикористані відпустки. Згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу і, при необхідності, коригується (збільшується або зменшується).

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам.

Облік руху і залишку коштів на оплату щорічних відпусток працівникам ведеться на субрахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток", за кредитом якого відображається нарахування резерву, за дебетом - його використання. На цьому ж субрахунку узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових нарахувань до соціальних фондів від забезпечення на оплату відпусток працівникам.

Щомісяця певна сума резерву в бухгалтерському обліку включається до складу витрат на оплату праці з відображенням у складі витрат операційної діяльності залежно від того якій групі працівників цей резерв нараховується, а саме: до витрат за капітальними інвестиціями, на виробництво, до загальновиробничих, адміністративних витрат, витрат на збут тощо.

При безпосередньому нарахуванні відпускних працівникам сума відпускних уже не включається до витрат звітного періоду, а нараховується за рахунок коштів сформованого резерву.

По суті своїй "відпускні" - це зарплата, виплачувана працівникові за період перебування у відпустці. Однак, залежно від того, за рахунок чого будуть нараховуватися суми відпускних (за рахунок створеного резерву майбутніх відпусток або за рахунок витрат поточного періоду) відпускні, що відображаються, як і зарплата, на рахунку 661 "Розрахунки з працівниками з оплати праці", будуть відображені:

за дебетом рахунків витрат поточного періоду, на які списуються витрати з оплати праці працівника (23,91,92,93);

за дебетом рахунку 471 "Забезпечення виплат відпусток" у випадку, якщо суми, нарахованої до резерву відпусток, досить для виплати відпускних у поточному періоді.

Грошова компенсація за невикористані щорічні відпустки. У разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної основної та додаткової відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей. Усі інші види відпусток компенсації не підлягають. Якщо працівник переводиться на роботу на інше підприємство, грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток, за його бажанням перераховується на рахунок підприємства, на яке переведено працівника. За бажанням працівника підприємство може замінити частину щорічної відпустки грошовою компенсацією. При цьому необхідно стежити, щоб тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не була меншою ніж 24 календарних дні. Працюючим особам віком до 18 років заміна відпусток грошовою компенсацією не проводиться. У разі смерті працівника грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям. Розрахунок середньої заробітної плати для нарахування компенсації за невикористану відпустку відбувається аналогічно до розрахунку середнього заробітку для нарахування відпускних.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси