Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку....ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВОблік розрахунків із різними дебіторамиОблік необоротних активів сільськогосподарських кооперативівОблік оборотних активів сільськогосподарських кооперативів
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками (Клас 6, рах. №63)Облік розрахунків з постачальниками та підрядникамиОблік розрахунків з постачальниками і підрядникамиОблік розрахунків з постачальниками та підрядникамиОрганізація обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік розрахунків у кооперативі

Облік розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками та підрядниками

Взаємини між продавцями (постачальниками) і покупцями (замовниками) будуються на основі господарських договорів купівлі-продажу продукції (товарів) та інших договорів на виконання робіт, надання послуг, в яких відображені зобов'язання покупця (замовника) провести оплату за відвантажену йому продукцію, виконані роботи, надані послуги, за договірною вартістю. Згідно п.2. ст. 180 Господарського кодексу України господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх істотних умов. До істотних умов, які в обов'язковому порядку зобов'язані погодити сторони належать: предмет договору, ціна та строк дії договору, оскільки ці умови договору є необхідними у разі виникнення та розгляду суперечок у претензійно-позовному порядку.

Покупці і постачальники відповідно до договору купівлі-продажу та інших договорів можуть здійснювати розрахунки шляхом попередньої оплати продукції, що купується, робіт, що виконуються, послуг, що надаються.

Передача продукції постачальником покупцю повинна бути документально підтверджена, щоб уникнути непорозумінь, які можуть виникнути при розрахунках. Відпуск продукції зі складу кооперативу проводиться на підставі Довіреності (ф. М-2), яка пред'являється представником покупця разом з документом, що засвідчує його особу. В Довіреності повинні бути заповнені всі реквізити підприємства-покупця, зазначено найменування і кількість отриманої продукції, термін дії довіреності, особистий підпис представника покупця, підтверджений керівником і головним бухгалтером підприємства-покупця, з наявністю відтиску печатки. Причому, підпис представника покупця на довіреності повинен бути ідентичний підпису одержувача продукції на відвантажувальних документах.

Крім того, сільськогосподарські кооперативи можуть використовувати наступні форми товарно-транспортних документів: товарно-транспортна накладна на відправку-прийняття сільськогосподарської продукції (зерна, насіння олійних культур та трав) ф.І-сг (зерно); товарно-транспортна накладна на відправку тварин та птиці ф. І-сг (тварин); товарно-транспортна накладна на відправку-прийомку молока і молочних продуктів ф. І -сг (молсировина); товарно-транспортна накладна на відправку-прийомку шерсті ф.І.-сг (шерсть); товарно-транспортна накладна на відправку прийняття овочів, фруктів, ягід та ін. ф.І-сг (овочі),

При виконанні робіт (будівельних, ремонтних, монтажних, налагоджувальних та ін.) в договорі на їх виконання чітко відображаються зобов'язання виконавця-підрядника і замовника щодо порядку прийому виконаних робіт, термінів їх оплати, а прийнята робота повинна бути оформлена актом відповідної форми, який підписується представниками замовника і виконавця або комісією з обов'язковим завіренням підписів представників печаткою замовника і виконавця.

Розрахунки з постачальниками і виконавцями, покупцями і замовниками ведуться, як правило, в безготівковій формі, але можливі як і з каси готівкою, яка отримана з каси обслуговуючого банку, так і з виручки від реалізації товарів, продукції (робіт і послуг) підприємства, що передбачено Постановою Національного банку України від 29.04.2009 р. №252, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21.05.2009 р. за № 448/16464 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні".

При здійсненні розрахунків готівкою постачальник (виконавець), одержуючи готівку, зобов'язаний надати покупцям (замовникам) відривну Квитанцію прибуткового касового ордеру та розрахункові документи (рахунок-фактуру, акт виконаних робіт, наданих послуг, товарний чек (корінець прибуткового касового ордера і податкову накладну), які є підставою про проведення розрахунків з постачальником готівкою.

Узагальнення інформації про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи і надані послуги, крім заборгованості, яка забезпечена векселем, ведеться на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", який має такі субрахунки:

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";

362 "Розрахунки з іноземними покупцями";

За дебетом рахунка 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом - сума платежів, які надійшли на рахунки кооперативу в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо розрахунку відображає заборгованість покупців та замовників на одержану продукцію (роботи, послуги).

На субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" аналітичний облік ведеться у гривнях та валюті, обумовлений договором.

Приклад. Сільськогосподарський кооператив реалізував 15 тонн пшениці озимої борошномельному комбінату. Собівартість 1 тонни пшениці 1350 грн., а ціна реалізації 1800 грн за тонну з ПДВ. Виручка за реалізовану пшеницю надійшла на поточний рахунок кооперативу.

Порядок розрахунків з покупцями і замовниками узагальнимо в таблиці 1.35

Таблиця 1.35. Бухгалтерські проводки з обліку розрахунків з покупцями і замовниками

Зміст операцій

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

Продана продукція покупцю за договірною вартістю з урахуванням ПДВ (15тх1800 грн)

361

701

27000

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ (27000/6)

701

641

4500

Списана готова продукція зі складу за фактичною собівартість 13 50грнх 15т)

901

27

20250

Надійшла часткова оплата за продукцію на поточний рахунок продавця

311

361

27000

Списаний чистий дохід від реалізації на фінансові результати (27000грн - 4500грн)

701

791

22500

Списана фактична собівартість готової продукції на фінансові результати

791

901

20250

Списаний на прибуток фінансовий результат за підсумками звітного періоду (22500грн-20250грн)

791

441

2250

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред'явленим до сплати рахунком у Відомості аналітичного обліку по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" (ф.№6.6 с.-г.).

Синтетичний облік ведеться в Журналі-ордері №6 с.-г. Записи в Журнал-ордер № 6 с.-г. з кредиту рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" здійснюють на підставі Відомості № 6.6 с.-г. аналітичного обліку по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". У Відомості № 6.6 с.-г. наводиться перелік всіх покупців і замовників за звітний період або заборгованість за попередні періоди. За кожним з них показуються залишки на початок і кінець місяця І обороти за дебетом і кредитом за звітний період. Заповнюється відомість на підставі реєстрів ф. №6.1 с.-г., №6.2 с.-г., первинних документів та аркушів-розшифровок.

Залишки за рахунком 36 на кінець звітного періоду показуються в розгорненому вигляді: по дебету рахунку - суми заборгованості покупців, по кредиту - суми передоплати, під які не відвантажена продукція, а також суми переплат, під які не відвантажена продукція, та ті, що підлягають поверненню.

Всі операції, пов'язані з розрахунками сільськогосподарського кооперативу з постачальниками та підрядчиками за придбані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи або надані послуги, знаходять відображення на рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" незалежно від того, одночасно або заздалегідь проводилась оплата пред'явлених рахунків. Рахунок 63 має такі субрахунки:

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".

На рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" відображаються розрахунки з підприємствами, організаціями і фізичними особами за отримані товарно-матеріальні цінності, проведені (виконані) роботи і надані послуги, включаючи надання електроенергії, газу, пару, води та ін., а також з доставки або переробки сировини. На цьому рахунку проводять також розрахунки з підприємствами транспорту і зв'язку, за отримані послуги з перевезень, у тому числі розрахунки за недоборами і переборами тарифу (фрахту), а також розрахунки за всі види послуг зв'язку.

За дебетом рахунку 63 відображаються суми, що сплачені за рахунками і заліки за заздалегідь виданими, в установленому порядку, авансами. Відфактуровані (оформлені до сплати рахунком-фактурою) і сплачені товарно-матеріальні цінності, що знаходяться в дорозі або не вивезені зі складу постачальників, обліковують як дебіторську заборгованість.

За кредитом рахунку 63 відображається вартість товарно-матеріальних цінностей, що фактично надійшли, виконаних робіт, спожитих послуг в кореспонденції з дебетом рахунків обліку цих цінностей або відповідних рахунків витрат.

Сума ПДВ з товарів, що надійшли, при наявності Податкової накладної визнається податковим кредитом і відображається за дебетом рахунку 64 "Розрахунки за податками і платежами", субрахунку 6413 "Розрахунки за податковим кредитом з ПДВ" і кредиту рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".

В синтетичному обліку рахунок 63 кредитують на суму розрахункових документів постачальника, Суми нестачі товарно-матеріальних цінностей понад норми природних втрат проти відфактурованої кількості, а також невідповідність цін, обумовлених договором (або у зв'язку з допущенням арифметичних помилок), відображаються за кредитом рахунку 63 і за дебетом субрахунку 374 "Розрахунки за претензіями".

Аналітичний облік ведеться окремо за кожним постачальником та підрядником у Журналі-ордері ЗВ с.-г., який поєднано з відомістю аналітичного обліку. Записи до журнала-ордера ЗВ с.-г. здійснюють на підставі реєстру операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками (ф.№ 3.3 с.-г.) та первинних документів. Підсумки записів по кредиту рахунка 63 з журналу-ордера переносять до головної книги.

Типові бухгалтерські проводки з обліку розрахунків з постачальниками представлено в таблиці 1.36.

Таблиця 1.36. Кореспонденція рахунків з обліку розрахунків з постачальниками

Зміст господарських операцій

Кореспондуючі рахунки

дебет

кредит

1

2

3

1. Відображене надходження сировини від постачальника (без урахування ПДВ)

201

631

Одночасно відображений податковий кредит з ПДВ

641

631

2. За отриману сировину підприємство (покупець) видало вексель - на суму отриманої сировини (з ПДВ)

631

621

- на суму відсотків за відстрочку платежу

391

621

3. Проведено залік взаємної заборгованості з іншим підприємством за додатковою угодою

631

361

4. Підприємство провело оплату за одержані від постачальника запасні частини

631

311

5. Підприємство провело передоплату постачальнику готівкою через підзвітну особу

- одночасно відображений податковий кредит з ПДВ

631

372

641

372

6. Відображені роботи і послуги підрядної організації, які віднесені:

- на витрати виробництва тваринницької продукції - на загальновиробничі витрати

23

631

91

631

- на загальногосподарські витрати

92

631

- на витрати зі збуту

93

631

7. Відображена покупка племінного молодняку тварин від племінного господарства

211

631

- одночасно визначений податковий кредит з ПДВ

641

631

8. Відображена оплата за отриманий племінний молодняк з урахуванням ПДВ

631

311

9. Зроблена оплата за рахунок короткострокового кредиту

631

601

10. Відображені операції, пов'язані з переробкою давальницької сировини;

а) передане на переробку насіння соняшнику

206

208

б) одержаний рахунок за послуги з переробки соняшнику без ПДВ

233

631

в) відображена сума податкового кредиту з ПДВ

641

631

г) списана собівартість насіння соняшнику, який переданий на переробку

233

206

д) оприбуткована готова продукція після переробки

27

233

е) відображена оплата послуг переробки з урахуванням ПДВ

631

311

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси