Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік вибуття основних засобівОблік вибуття основних засобівОблік вибуття основних засобівОблік вибуття основних засобівОблік вибуття і списання основних засобівОблік вибуття основних засобів і нематеріальних активівБухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активівОблік вибуття автомобіля з підприємстваОблік іншого вибуття товарівОблік вибуття запасів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік вибуття основних засобів

Згідно п. 33 П(С)БО 7 "Основні засоби" об'єкти основних засобів виключаються з активу (списуються з балансу) у разі їх вибуття в результаті продажу, безкоштовної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

При вибутті об'єкта основних засобів необхідно здійснити:

- списання первісної вартості об'єкта основних засобів;

- списання накопиченої суми амортизації (зносу).

Шляхи вибуття основних засобів відображено на рисунку 1.12.

Шляхи вибуття основних засобів

Рис. 1.12. Шляхи вибуття основних засобів

Приймаючи рішення про списання основних засобів, кооператив повинен виходити з того, що активи, які належать до основних засобів, неможливо або економічно недоцільно відновлювати, а також, якщо об'єкт не може бути реалізований або переданий іншим суб'єктам підприємницької діяльності.

Визначенням непридатності основних засобів, неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту повинна займатися компетентна, постійно діюча у кооперативі комісія, її склад затверджується наказом керівника кооперативу. До складу комісії залучається: заступник керівника кооперативу, головний інженер, головний агроном, головний зоотехнік, інженер-будівельник, керівник відповідного структурного підрозділу, головний бухгалтер, особа на яку покладено відповідальність за збереження об'єкта.

До компетенції постійно діючої комісії входить безпосередній огляд технічного стану об'єкта, що підлягає списанню, встановлення конкретних причин списання об'єкта (знос, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварії та ін.), виявлення осіб, з вини яких відбулося передчасне вибуття об'єкта з експлуатації, внесення пропозицій щодо притягнення цих осіб до відповідальності, визначення можливостей використання окремих вузлів, деталей, матеріалів об'єкта, що списують, складання актів на списання об'єктів. Схематично дії по вибуттю основних засобів представлено на рисунку 1.13.

Дії з оформлення вибуття основних засобів

Рис. 1. 13. Дії з оформлення вибуття основних засобів

У сільськогосподарських кооперативах використовуються такі акти на списання основних засобів: Акт на списання основних засобів (ф. № ОЗСГ-3) та Акт на списання автотранспортних засобів (ф. № ОЗСГ-4).

Акт на списання основних засобів (ф. № ОЗСГ-3) застосовується для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних) засобів), при повному або частковому їх списанні. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником кооперативу: затверджується керівником кооперативу або особою, на те уповноваженою. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту і т. ін.

Витрати при вибутті, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від знесення та розбирання будівель, споруд, демонтаж обладнання і т.п. відображають в акті у розділі "Розрахунок результату списання об'єктів",

В тих випадках, коли об'єкти основних засобів не відповідають критеріям визнання активом, вони ліквідуються. Ліквідація основних засобів може проводитися за самостійним рішенням (у зв'язку з їх фізичним і моральним зносом) та з незалежних причин (руйнування, розкрадання).

Основні засоби, які ліквідуються, також оформляються Актом на списання (ф. № ОЗСГ-3). Ліквідація об'єктів основних засобів може бути повною або частковою. У разі часткової ліквідації первісна вартість об'єкта зменшується на суму первісної вартості ліквідованої частини, а знос об'єкта зменшується відповідно на величину зносу ліквідованої частини (п. 35 П(С)БО 7).

Залишкова вартість ліквідованого об'єкта і витрати, пов'язані з їх ліквідацією, відображаються на рахунку 976 "Списання необоротних активів", а матеріали оприбутковані внаслідок ліквідації, визнаються як дохід і відображаються за кредитом рахунка 746 "Інші доходи". На вартість об'єкта основних засобів, що ліквідуються (за звичайними цінами) згідно із Податковим кодексом України, нараховується податкове зобов'язання з ПДВ.

Приклад. В кооперативі ліквідовано основний засіб залишковою вартістю 1500грн., знос якого склав 7500грн. Під час ліквідації були задіяні працівники кооперативу, витрати по заробітній платі та відрахування до єдиного соціального фонду яких склали 650 грн. На суму залишкової вартості нараховане податкове зобов'язання з ПДВ. Оприбутковані матеріали від ліквідації основних засобів в сумі 350 грн.

У таблиці 1.15 наведено кореспонденцію рахунків з обліку ліквідації об'єктів основних засобів.

Таблиця 1.15. Кореспонденція рахунків обліку ліквідації об'єктів основних засобів

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Списано знос ліквідованих основних засобів

131

101-109

7500,00

Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів

976

101-109

1500,00

Відображено витрати на заробітну плату та відрахування до єдиного соціального фонду працівникам, пов'язаним з ліквідацією

976

66,65

650,00

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ (1500x20%)

976

641

300,00

Оприбутковано матеріали від ліквідації основних засобів

20

746

350,00

Списано витрати, пов'язані з ліквідацією основних засобів на фінансові результати

793

976

2450,00

Списано доходи від вибуття основних засобів

946

793

350.00

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається як різниця між доходом від операції вибуття і залишкової вартості об'єктів, прямих податків і витрат, пов'язаних з операцією вибуття основних засобів.

Об'єкт основних засобів, який планується продати, визначається утримуваним для продажу за таких умов - (п.1 розд. II П(С)БО 27):

- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за призначенням;

- вони готові до продажу у їх теперішньому стані;

- їх продаж, як очікується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу;

- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів;

- здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо керівництвом підприємства підготовлено відповідний план або укладено твердий контракт про продаж, здійснюється їх активна пропозиція на ринку за ціною, що відповідає справедливій вартості.

Момент, коли об'єкт основних засобів потрібно буде перенести до складу необоротних активів, утримуваних для продажу, може настати як за декілька місяців (тижнів) до його фактичного продажу, так і безпосередньо у день продажу.

На необоротні активи, утримувані для продажу, амортизація не нараховується. Нарахування амортизації припиняється з місяця, наступного за місяцем переведення об'єкта основних засобів до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (п. 29 П(С)БО 7).

У разі продажу основних засобів підприємство передбачає отримання доходу за проданий об'єкт, що відображається за кредитом рахунка 742 "Дохід від відновлення корисності активів". Одночасно залишкова вартість об'єкта основних засобів списується на витрати періоду в дебет рахунка 972 "Втрати від зменшення корисності активів", а також витрати, пов'язані з реалізацією основних засобів.

Приклад. В кооперативі реалізовано основний засіб залишковою вартістю 9000 грн., знос якого склав 5000 грн. Реалізаційна вартість основних засобів склала 5040 грн., в т.ч. ПДВ. Покупець розрахувався перерахуванням грошових коштів на поточний рахунок.

Бухгалтерські проводки з відображення реалізація основних засобів подані в таблиці 1.16.

Таблиця 1.16. Бухгалтерські проводки при вибутті основних засобів

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Переведено 03 до складу необоротних активів, утримуваних для продажу (на суму залишкової вартості)

286

10

9000,00

Списана сума зносу по реалізованих основних засобах

131

10

5000,00

Відображена продажна вартість основних засобів, що підлягає отриманню від покупця

377

712

5040,00

Нараховане податкове зобов'язання з ПДВ

712

641

840,00

Списана собівартість реалізованого 03, утримуваного для продажу

943

286

9000,00

Надійшли грошові кошти від покупця

311

377

5040,00

Списана залишкова вартість на фінансові результати

793

943

9000,00

Відображене списання доходу від реалізації основних засобів (5040-840)

712

793

4200,00

Фінансові результати від реалізації основних засобів списані на збитки

442

793

4800,00

У бухгалтерському обліку при безоплатній передачі об'єктів основних засобів не відбувається збільшення активів або зменшення зобов'язань, що припускає зростання власного капіталу, а отже, дохід не виникає (п. 5 П(С)БО 15). Нарахований ПДВ і залишкова вартість об'єктів основних засобів списуються на інші витрати.

При безоплатній передачі об'єкта основних засобів іншому підприємству (кооперативу) дохід дорівнює нулю, а залишкова вартість та витрати, пов'язані з такою передачею, відображаються за дебетом рахунка 976 "Списання необоротних активів". На вартість об'єкта основних засобів, що передаються іншому підприємству (кооперативу) за звичайними цінами, згідно із Податковим кодексом України нараховується податкове зобов'язання.

Приклад. Кооператив безоплатно передав основний засіб залишковою вартістю 1500 грн., знос якого склав 7500 грн.

Бухгалтерські проводки, якими відображається передача основних засобів, подані в таблиці 1.17

Таблиця 1.17. Бухгалтерські проводки з обліку безоплатної передачі основних засобів

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Зменшення вартості основних засобів на суму зносу

131

101-109

7500,00

Відображення списання залишкової вартості основних засобів

976

101-109

1500,00

Відображення податкового зобов'язання з ПДВ

976

641

300,00

Що стосується внеску основних засобів до статутного капіталу іншого кооперативу, то ця операція в бухгалтерському обліку відображається як продаж об'єктів основних засобів в обмін на корпоративні права й відображається проведеннями:

1) переведено об'єкт основних засобів до складу необоротних активів, утримуваних з метою продажу: Дт 286 - Кт 10 (на суму залишкової вартості);

2) списано знос: Дт 131 - Кт 10 (на суму амортизації);

3) внесено об'єкт необоротних активів, утримуваних з метою продажу, до статутного капіталу іншого підприємства: Дт 14 - Кт 712;

4) виключено з доходу суму податкового зобов'язання з ПДВ: Дт712 -Кт 641;

5) списано собівартість об'єкта необоротних активів, утримуваних з метою продажу, що переданий до статутного капіталу: Дт 943 - Кт 286.

Вартість об'єкта основних засобів у цьому випадку узгоджується між засновниками.

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу іншого кооперативу, визнається погоджена засновниками кооперативу їх справедлива вартість. А різниця між залишковою вартістю переданих основних засобів і справедливою вартістю інвестицій відображається на рахунку 746 "Інші доходи".

Приклад. Кооператив передав основний засіб до іншого кооперативу, як внесок до статутного капіталу залишковою вартістю7500 грн., знос якого склав 2500 грн. Витрати, пов'язані з передачею основних засобів склали 400 грн. Різниця між залишковою та справедливою вартістю інвестицій склала 1500 грн.

Бухгалтерські проводки, якими відображається передача основних засобів, як внесок до статутного капіталу надані в таблиці. 1.18.

Таблиця 1. 18. Бухгалтерські проводки з обліку передачі основних засобів, як внеску до статутного капіталу інших підприємств

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Списано знос переданих основних засобів

131

101-109

2500,00

Відображено залишкову вартість переданих основних засобів

14

101-109

7500,00

Відображено витрати, пов'язані з передачею основних засобів

977

66,65

400,00

Відображено різницю між залишковою та справедливою вартістю інвестицій

14

746

1500,00

Віднесені на фінансовий результат витрати на передачу основних засобів інвесторам

793

977

400,00

Іноді кооператив може прийняти рішення про консервацію основних засобів. Причинами такого рішення є передусім припинення виробничої і господарської діяльності. Консервація основних засобів кооперативу - це комплекс заходів, спрямованих на довгострокове (але не більше трьох років) зберігання основних засобів кооперативу у разі припинення виробничої та іншої господарської діяльності з можливістю подальшого відновлення їх функціонування.

У бухгалтерському обліку на об'єкт основних засобів, що консервується, припиняється нарахування амортизації на період консервації. Витрати, пов'язані з утриманням законсервованих об'єктів, є, власне, іншими витратами операційної діяльності кооперативу і обліковуються на рахунку 949 "Інші витрати операційної діяльності" та списуються на фінансовий результат у дебет рахунка 79 "Фінансові результати".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси