Навігація


Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Завдання, послідовність джерела ревізії готової продукції

Процес випуску готової продукції й наступні за цим операції з її реалізації є взаємозалежними. Під час ревізії перевіряють дані про випуск і здавання на склад готової продукції. Основні напрями ревізії готової продукції:

o контроль організації складського обліку готової продукції та забезпечення належних умов зберігання готових виробів;

o перевірка обгрунтованості здійснення операцій з реалізації готової продукції;

o перевірка вірогідності інформації про кількість реалізованої у звітному періоді готової продукції;

o контроль розподілу витрат між залишками готових виробів на складі та кількістю фактично реалізованої готової продукції.

Основні завдання ревізії готової продукції:

1) ознайомлення із системою передачі готової продукції з виробництва на склад, умовами зберігання її на складі;

2) перевірка стану обліку руху готової продукції на складі;

3) контроль за правильністю відвантаження продукції покупцям і оформлення супровідних документів;

4) контроль за ефективністю контрольно-пропускної системи;

5) зустрічна перевірка повноти оприбуткування продукції у підприємств одержувачів вантажів;

6) перевірка документів на повернення забракованої продукції;

7) контроль за своєчасністю і правильністю розрахунків з покупцями за відвантажену продукцію і повнотою надходження коштів;

8) визначення залишків нереалізованої продукції;

9) перевірка достовірності звітних даних про реалізацію готової продукції.

Під час ревізії перевіряють обсяг реалізації продукції і відповідність його розрахунковим договорам і комерційним угодам на постачання її покупцям. Водночас з'ясовують обґрунтованість розрахунків нормативів залишків готової продукції на складах.

Завищення цих нормативів призводить до зменшення обсягу реалізації, невиконання договірних зобов'язань на постачання продукції покупцям, затоварювання складів, сповільнення обігу коштів.

Джерела інформації для ревізії готової продукції є:

1) положення про виробничий обсяг продукції;

2) нормативні акти про виробництво і реалізацію продукції;

3) нормативні акти про ведення обліку та складання звітності;

4) реєстри аналітичного та синтетичного обліку: облікові записи в реєстрах синтетичного й аналітичного обліку з рахунка 26 "Готова продукція"; книга залишків готової продукції і напівфабрикатів власного виробництва;

5) баланс і фінансова звітність підприємства: змінна відомість про надходження готової продукції з виробництва на склад; змінний звіт комірника про приймання готової продукції з цеху;

6) нормативно-договірна документація про постачання та реалізацію продукції;

7) розрахунки для обґрунтування фінансового плану підприємства;

8) первинні документи обліку готової продукції:

- картки або книги складського обліку готової продукції;

- нагромаджу вальна відомість обліку готової продукції у бухгалтерії в натуральному і вартісному вираженні;

- приймально-здавальні накладні, квитанції на здавання готової продукції з виробництва на склад;

- нагромаджувальні відомості на здавання готової продукції з виробництва на склад.

Об'єкти ревізії виробництва і реалізації готової продукції:

1) плани виробництва, реалізації! собівартості готової продукції, їх обґрунтованість і збалансованість з ресурсами;

2) виконання планів виробництва, реалізації і собівартості продукції;

3) витрати на виробництво і реалізацію продукції;

4) наявність готової продукції та незавершеного виробництва;

5) незавершене виробництво, залишки та комплектність;

6) калькуляція собівартості продукції;

7) збереженість продукції під час виробництва, транспортування, зберігання;

8) облік і звітність про виробництво, реалізацію і собівартість продукції.

Для з'ясування можливості реального скорочення залишків готової продукції, що відвантажена (відпущена) покупцям, потрібно перевірити обґрунтованість кожної суми за строками відвантаження неоплаченої продукції і причинами несплати рахунків покупцями. Особливу увагу варто звернути на суми за відвантажену (відпущену) продукцію, що тривалий час не оплачені покупцями. Обсяг реалізації продукції у натуральному й номенклатурному вираженні звіряють із цим показником в укладених договорах і комерційних угодах на постачання продукції покупцям.

З'ясовують, чи немає резервів необлікованої продукції з метою її реалізації за готівку без оформлення документів.

Перевіряють розрахунки обсягу випуску продукції та відповідність його укладеним договірним угодам. Така перевірка дає змогу з'ясувати відповідність фактичного обсягу реалізації зазначеному в угоді.

Виявляють випадки, коли підприємства укладають недостовірні угоди на постачання продукції покупцям і необґрунтовано одержують кошти від них як передоплату.

Перевіряють відповідність якості продукції укладеним угодам і встановленим стандартам, обґрунтованість позавиробничих витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції (транспортні витрати, тара і пакувальні матеріали), що підлягають перерахунку за фактично реалізовану продукцію. Тобто перевірити правильність визначення вартості реалізованої продукції, достовірність звітних даних про обсяг реалізації.

Для вчасного відвантаження продукції покупцям велике значення має повне і своєчасне забезпечення підприємства транспортними засобами. Тому ревізор має встановити, чи не було випадків, коли вагони чи автомобілі подавалися в недостатній кількості або несвоєчасно для відвантаження продукції покупцям. Порівнянням строків виділення цих транспортних засобів із графіками випуску продукції та з фактичною потребою у транспортних засобах для відвантаження продукції покупцям визначають причини зриву графіків та винних осіб.

Обов'язково потрібно зважати на випадки затоварення продукції на складах підприємства і з'ясовувати, чи не є це наслідком випуску продукції, що не має збуту, або недоброякісної чи такої, яку повернув покупець. Подібні факти під час ревізії ретельно вивчають і встановлюють їх причини та винних осіб.

Одночасно перевіряють обсяг реалізації продукції, якість та правильність визначення її вартості. Надходження готової продукції власного виробництва за фактичною собівартістю відображують на дебеті рахунка 26 "Готова продукція". В аналітичному обліку можливе відображення готової продукції за обліковими цінами. У деяких підприємствах договірні ціни занижують проти собівартості продукції, що спричинює перекручене відображення доходів або збитків від реалізації. Такі порушення групують у нагромаджу вальні відомості.

Аналогічну відомість складають на продукцію, реалізація якої є збитковою, і визначають причини цього. Ревізор має звернути увагу на можливі факти штучного збільшення фактичного обсягу реалізованої продукції. З'ясовують також, чи не було випадків передачі напівфабрикатів і виробів для завершального оброблення на іноземні підприємства (а інколи взагалі без оброблення) з метою збільшення обсягу реалізації.

Під час ревізії операцій випуску і реалізації продукції перевіряють здавання продукції з виробництва на склад готової продукції. Для цього ревізор з'ясовує і зміст і приймально-здавальних накладних щодо законності відпуску продукції з цеху на склад, перевіряє правильність визначення в них назви і сорту продукції, номенклатурних номерів та встановлює, чи завірені ці накладні підписами представників технічного контролю, цехів, що здають продукцію, та завідувача складом, який її прийняв.

Перевіряють правильність ведення кількісного сортового обліку готової продукції на картках типової форми. Первинну документацію випуску і реалізації готової продукції порівнюють з картками складського обліку, даними групувальних та оборотних відомостей бухгалтерського кількісно-сумового обліку. Показники оборотних відомостей звіряють із підсумковими залишками в регістрах бухгалтерського обліку, а також із записами складського обліку.

Ознайомлюються з документами, на відпуск і реалізації продукції та зіставляють їх із розрахунковими документами. Оскільки можливі випадки виписування безтоварних рахунків за домовленістю з місцевими покупцями. Щоб виявити такі факти, ревізор може порівняти дату відвантаження продукції покупцям з датою, зазначеною у первинних документах на транспортування продукції з території підприємства.

За обліковими залишками у відомості № 16 і даними рахунка 90-1 "Собівартість реалізованої готової продукції", витягів з банку і первинних документів перевіряють правильність визначення собівартості реалізованої продукції та фінансових результатів.

Вивчають погодженість цехових і складських відомостей про випуск готової продукції. Для цього проводять взаємну перевірку приймально-здавальних накладних і карток складського обліку готової продукції. Як додаткові джерела контролю залучають різні відомості обліку виробленої продукції (журнали, книги) по виробничих підрозділах або видах готових виробів. Вибірково перевіряють реальність даних про вироблену і здану на склад готову продукцію. Для цього ревізор вивчає документи про витрати матеріалів у виробництві на певну дату (період), маршрутні путівки, наряди.

Контроль організації складського обліку готової продукції обернений перевірці матеріальних цінностей, оскільки продукція надходить із цеху, а матеріали відпускаються виробництву. Реалізацію готової продукції здійснюють контрагенти (продукцію вивозять за межі підприємства), а матеріали надходять ззовні.

Ревізор з'ясовує при цьому, чи є на підприємстві склад для готової продукції і чи в одному приміщенні зберігаються виробничі запаси й готові вироби.

Перевіряють дані карток складського обліку готової продукції. За допомогою хронологічного контролю ревізор визначає залишки конкретного виду продукції і порівнює їх із сумами залишків, зазначених у картках.

Для підтвердження документальних даних про залишки готової продукції на складах проводиться у межах комплексної ревізії або тематичної перевірки проводять інвентаризацію, під час якої перевіряють відповідність готових виробів установленим якісним і кількісним параметрам.

Візуально на складі готових виробів можна виявити не тільки недостачу, а й підміну продукції, втрату нею своїх властивостей, брак належних умов зберігання.

Обґрунтованість операцій з реалізації готової продукції цікавить перевіряючих з огляду на законність одержання підприємством економічної вигоди. Ревізор перевіряє, чи кожна операція підтверджена документами на відпуск готової продукції, які мають бути належно оформлені, тобто містити всі реквізити.

Записи в журналі № 3 (рахунок 36 "Розрахунки з покупцями й замовниками") і відомості № 3.1, підтверджені перевіркою документів на відпуск готової продукції й договорів, можна вважати деякою мірою достовірними. Стверджувати про вірогідність інформації можна на основі перевірки реальності здійснення окремих операцій з реалізації продукції. Найпростішим варіантом контролю в цьому разі є взаємна перевірка карток складського обліку й накладних на відпуск готової продукції. Якщо залишок готової продукції в картці на початок дня, в який було здійснено операцію, менший, ніж кількість відвантаженої продукції за накладною, то в повному обсязі така операція вважається нездійсненною.

Зустрічна перевірка особливо ефективна щодо операцій з реалізації, оскільки при цьому ймовірність підроблення та фальсифікації особливо висока.

Навіть якщо немає підозри щодо вірогідності даних про реалізацію продукції, доцільно проводити вибіркові зустрічні перевірки в покупців. Зокрема, ревізор має перевірити операції:

o проведені на великі суми;

o здійснювані з постійними клієнтами;

o які мають "круглі" суми (наприклад, 30000,12000, а не 14382);

o за якими утворилася прострочена заборгованість. Правильність розподілу витрат (фактичної виробничої собівартості)

між реалізованою готовою продукцією та її залишками на складі ревізори перевіряють, здійснюючи контрольні розрахунки, застосовуючи прийом техніко-економічних розрахунків.

Кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, перевіряють насамперед у вартісному аспекті, бо операції, пов'язані з реалізацією продукції, визначають дохід і фінансовий результат від реалізації. Перевіряють також коректність бухгалтерських записів на рахунку № 26 "Готова продукція" у кореспонденції з рахунками витрат (2-й і 9-й класи) і доходів (7-й клас).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси