Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
На підставі яких документів нараховується знос (амортизація)...Облік амортизації (зносу) необоротних активівПорядок нарахування зносу (амортизації) необоротних активівОблік зносу необоротних активівМетодика аудиту порядку нарахування амортизації та зносу основних...ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИТРАТ...Які особливості нарахування амортизації основних засобів та інших...Методика нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних...АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ...Знос необоротних активів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік зносу (амортизації) необоротних активів

Облік нарахованого зносу (амортизації) ведеться на рахунку 13 "Знос необоротних активів", який призначений для узагальнення інформації про нараховану амортизацію і індексацію зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Рахунок 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" має наступні субрахунки:

131 "Знос основних засобів";

132 "Знос інших необоротних матеріальних активів";

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів";

134 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів";

135 "Знос інвестиційної нерухомості".

Нарахування зносу (амортизації) відображається по кредиту рахунку 13 "Знос необоротних активів", списання (зменшення) суми раніше нарахованої амортизації- по дебету. Зменшення суми раніше нарахованої амортизації може відбуватися в результаті:

- вибуття необоротних активів у зв'язку з їх реалізацією;

- внеску в статутний капітал інших підприємств;

- при безкоштовній передачі;

- при ліквідації необоротних активів;

- при списанні у зв'язку з нестачею чи псуванням. Аналітичний облік зносу необоротних активів ведеться відповідно за видами основних засобів, інших матеріальних необоротних активів і нематеріальних активів.

Знос (амортизацію) нараховують щомісячно всі підприємства і організації, що є юридичними особами.

За час знаходження об'єктів в ремонті і простої знос (амортизацію) нараховують в загальному порядку. По бібліотечних фондах, продуктивній худобі і об'єктах, переведених в установленому порядку на консервацію, знос не нараховують.

Суму зносу (амортизації") розраховують, виходячи з наявності основних засобів на 1-е число звітного місяця. На об'єкти, що надійшли протягом звітного місяця, знос нараховують з першого числа наступного місяця; на об'єкти, які вибули з експлуатації, нарахування зносу припиняють з першого числа місяця, наступного за місяцем вибуття.

Аналогічно визначають суму зносу за подальші місяці.

За допомогою бухгалтерських проводок суму зносу (амортизації) включають у витрати виробництва, одночасно фіксуючи перехід частини вартості засобів з необоротних до складу оборотних коштів. Сума зносу підлягає списанню одночасно із списанням вартості вибулого об'єкта.

Нарахування амортизації здійснюється протягом терміну корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і припиняється на термін Його реконструкції, модернізації, добудування, дообладнання, консервації.

Для нарахування амортизації необоротних активів складають Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року (Ф. № 4.4сг). Розрахунок використовують для визначення річної і місячної суми амортизації на 1 січня. Необоротні активи у ньому групують за групами та видами об'єктів, а також передбачають розподіл амортизації за об'єктами обліку. Цей розрахунок є підставою для включення амортизаційних відрахувань до відповідних витрат виробництва чи обігу у січні місяці.

У наступні звітні періоди суму амортизації необоротних активів за січень коригують, враховуючи зміни в їх складі за попередній місяць. При цьому щомісячно складають Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або ви-6упи(Ф.№4.5сг).

В цій відомості зазначають вид основних засобів за класифікаційними групами та кореспондуючими рахунками, суму амортизації за об'єктами, що надійшли і вибули. За об'єктами, що надійшли, сума амортизації донараховується до попереднього місяця, а за вибулими -вираховується.

На підставі Розрахунку нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (Ф.№ 4.4сг) та Відомості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули (Ф.№4.5сг) щомісячно складають Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів (Ф №4.6сг). У ній записують розподіл амортизації за об'єктами обліку нараховану суму амортизації за минулий місяць, зміни суми амортизації ?а об'єктами, що надійшли й вибули, та суму амортизації, нараховану в поточному місяці (рис. 1.23).

Схема облікових записів щомісячного нарахування амортизації за прямолінійним методом

Рис. 1.23. Схема облікових записів щомісячного нарахування амортизації за прямолінійним методом

Згідно Податкового кодексу України, який вступив у силу з 01.01.2011р., ст.144 "Об'єкти амортизації", амортизації підлягають:

- витрати на придбання основних засобів, нематеріальних активів та довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності;

- витрати на самостійне виготовлення основних засобів, вирощування довгострокових біологічних активів для використання в господарській діяльності, в тому числі витрати на оплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних засобів;

- витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року;

- витрати на капітальне поліпшення землі, не пов'язане з будівництвом, а саме іригацію, осушення та інше подібне капітальне поліпшення землі;

- капітальні інвестиції, отримані платником податку з бюджету, у вигляді цільового фінансування на придбання об'єкта інвестування (основного засобу, нематеріального активу) за умови визнання доходів пропорційно сумі нарахованої амортизації по такому об'єкту відповідно до положень підпункту 137.2.1 пункту 137.2 статті 137 цього Кодексу;

- сума переоцінки вартості основних засобів, проведеної відповідно до статті 146 цього Кодексу;

- вартість безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вказаних мереж або об'єктів.

Не підлягають амортизації, згідно ст. 144.2, та повністю відносяться до складу витрат за звітний період витрати платника податку на:

- утримання основних засобів, що знаходяться на консервації;

- ліквідацію основних засобів;

- придбання (виготовлення) сценічно-постановочних предметів вартістю до 5 тисяч гривень театрально-видовищними підприємствами- платниками податку;

- витрати на виробництво національного фільму та придбання майнових прав інтелектуальної власності на національний фільм.

Не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування (ст. 144.3):

- витрати бюджетів на будівництво та утримання споруд благоустрою та житлових будинків, придбання і збереження бібліотечних і архівних фондів;

- витрати бюджетів на будівництво та утримання автомобільних доріг загального користування;

- витрати на придбання та збереження Національного архівного фонду України, а також бібліотечного фонду, що формується та утримується за рахунок бюджетів;

- вартість гудвілу;

- витрати на придбання/самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в пункті 145.1 і призупиняється на період його виводу з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації).

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) слід ураховувати:

- очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

- фізичний та моральний знос, що передбачається;

- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання, але він не може бути меншим, ніж визначено в пункті 145.1 Податкового кодексу, а саме в класифікації груп основних засобів.

Амортизація об'єкта основних засобів нараховується, виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (крім виробничого методу нарахування амортизації).

Амортизація основних засобів провадиться до досягнення залишкової вартості об'єктом його ліквідаційної вартості.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби);

Амортизація об'єктів груп 9, 12, 14, 15, визначених у пункті 145.1, нараховується за методами, що наведені в підпунктах 1 і 5 підпункту 145.1.5 Податкового кодексу.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів І бібліотечних фондів (субрахунки 111 та 112) може нараховуватися за рішенням платника податків у першому місяці використання об'єкта в розмірі 50 % Його вартості, яка амортизується, та решта 50 % вартості, яка амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом або в першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 % його вартості.

На основні засоби груп 1 та 13 амортизація не нараховується.

Суми амортизаційних відрахувань не підлягають вилученню до бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких податків та зборів.

Нарахування амортизації в цілях оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику з метою складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.

Нарахування зносу необоротних активів оформляється такими записами на рахунках бухгалтерського обліку (табл. 1.31).

Таблиця 1.31. Кореспонденція рахунків з обліку зносу необоротних активів

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Нарахована амортизація (знос) на об'єкти основних засобів та інших необоротних активів:

- виробничого призначення

23

131,132,133

- загальновиробничого призначення

91

131, 132,133

- адміністративного призначення

92

131,132,133

- що забезпечують збут продукції

93

131,132,133

- житлово-комунального та соціально-культурного призначення

949

131,132,

- що забезпечують усунення наслідків надзвичайних подій

977

131,132,133

- що використовуються на будівництві та реконструкції основних засобів

15

131,132,133

Дооцінка раніше нарахованого зносу пропорційно до зміни вартості основного засобу

423

131

Списано суму зносу за уціненими основними засобами

131

10

Списано суму зносу реалізованих основних засобів

131

10

Списано суму зносу ліквідованих основних засобів

131

10

Списано суму зносу переданих основних засобів до статутного капіталу

131

10

Списано суму зносу інших необоротних матеріальних активів при їх вибутті з господарства

132

11

Списано суму накопиченої амортизації нематеріальних активів при їх списанні з балансу

133

12

Для нарахування амортизації необоротних активів складають розрахунок (відомість № 4.4 с.-г.) нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом на початок року. Розрахунок використовують для визначення річної і місячної суми амортизації на 1 січня. Необоротні активи групують за групами та видами об'єктів, а також передбачають розподіл амортизації за об'єктами обліку. В наступні звітні періоди суму амортизації необоротних активів за січень коригують, враховуючи зміни в їх складі за попередній місяць.

При цьому щомісячно складають Відомість № 4.5 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули. В цій відомості зазначають вид основних засобів за класифікаційними групами та кореспондуючими рахунками, суму амортизації по об'єктах, що надійшли і вибули. По об'єктах, що надійшли, сума амортизації донараховується до попереднього місяця, а потім, що вибули - вираховується.

На підставі розрахунку (відомість № 4.4 с.-г.), нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів за прямолінійним методом та Відомості № 4.5 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули, складають Відомість № 4.6 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів. В ній записують розподіл амортизації по об'єктах обліку, нараховану суму амортизації за минулий місяць, зміни суми амортизації по об'єктах, що надійшли й вибули, та суму амортизації, нарахованої в поточному місяці.

Нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством за класифікаційними групами, здійснюють у Відомості № 4.7 с.-г. нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, яка відкривається на рік. У цій відомості за класифікаційними групами основних засобів і їх видами, роками введення в експлуатацію щомісяця нараховують суму амортизації та зазначають розподіл зносу за об'єктами обліку (субрахунками і аналітичними рахунками).

Синтетичний облік за рахунком 13 "Знос (амортизація) необоротних активів" ведеться в Журналі-ордері № 4 А с.-г. Записи за кредитом цього рахунку здійснюють на підставі Відомості № 4.6 с.-г. або № 4.7 с.-г. Кредитовий оборот за рахунком 13 переносять у Головну книгу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

На підставі яких документів нараховується знос (амортизація) необоротних активів?
Облік амортизації (зносу) необоротних активів
Порядок нарахування зносу (амортизації) необоротних активів
Облік зносу необоротних активів
Методика аудиту порядку нарахування амортизації та зносу основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів
ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ
Які особливості нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів передбачені в податковому обліку?
Методика нарахування амортизації малоцінних необоротних матеріальних активів
АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (МНМА), ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Знос необоротних активів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси