Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Як проводиться первинний інструктаж на робочому місці?Система моніторингу операцій, яка застосовується до операцій, що...Бухгалтерські документи та регістри, порядок їх складання, перевірки...
Облік грошових коштів на інших поточних рахунках у банкуПерепік документів при відкритті поточного рахункаОблік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті
Регістри синтетичного та аналітичного облікуВ яких регістрах журнально-ордерної форми ведуть синтетичний і...У якому обліковому реєстрі здійснюється аналітичний облік касових...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виписка банку: як проводиться її бухгалтерська обробка?

Установи банків періодично, але не рідше одного разу на місяць надсилають підприємствам поштою або видають через повноважену підприємством особу виписку з поточного рахунка додаючи копії документів, на підставі яких банк здійснював операції за рахунком. Після одержання з банку виписки з поточного рахунка головний бухгалтер повинен перевірити відповідність записів у ній документам та записам бухгалтерії підприємства. Виявивши помилку, бухгалтерія підприємства негайно у письмовій формі повідомляє про це відповідні установи банку.

При обробці виписки слід пам'ятати, що для підприємства поточний рахунок є активним, а для установи банку - пасивним. Тому надходження коштів банк відображає у виписці за кредитом рахунка, а їх списання - за дебетом. На підприємстві ці операції проводять навпаки, тобто надходження коштів - за дебетом, а їх списання - за кредитом.

При бухгалтерській обробці виписки з поточного рахунка на її полях проставляють кореспондуючі рахунки за кожною господарською операцією поряд із відповідною сумою. Сальдо поточного рахунка повинно бути тотожним як в обліку банку, так і підприємства. Виписка банку замінює собою реєстр аналітичного обліку, а тому обов'язково повинна мати дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів за дебетом і кредитом, а також залишок коштів на початок і кінець звітного періоду (дня). За дебетом у виписці банку буде показана сума коштів, яка списана з поточного рахунка, а за кредитом - зарахована на нього; відповідно сальдо у виписці буде за кредитом рахунка.

Форма виписки наведена нижче.

Форма виписки

З якими рахунками кореспондує поточний рахунок?

Для обліку операцій поточного рахунка передбачено рахунок № 31 "Рахунки в банках", який належить до групи активних рахунків. У таблиці 2.3 показано зміст найбільш поширених господарських операцій, які впливають на зміну залишків за поточним рахунком, і відповідні кореспондуючі рахунки.

Таблиця 2.3. Кореспонденція рахунків з обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті

Пор.

Зміст господарської

Кореспондуючі рахунки

Сума,

операції

дебет

кредит

грн

1

2

3

4

5

Операції за дебетом рахунка

1

Внесено на рахунок у банку готівку з каси підприємства

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

301

"Каса в національній валюті"

10000

2

Одержано кошти на рахунок у банку від вибуття або зменшення вартості фінансових інвестицій

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

14

"Довгострокові фінансові інвестиції" 35

"Поточні фінансові інвестиції"

20000

3

Погашена довгострокова

дебіторська

заборгованість

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

18

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

18000

4

Повернено на поточний рахунок невикористані акредитив або залишок чекової книжки

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

313

"Інші рахунки в банку в національній валюті"

10000

5

Надійшли на рахунок підприємства кошти, що перебували в дорозі

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

1500

6

Одержано кошти на рахунок у банку від погашення короткострокового векселя

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

341

"Короткострокові векселі, одержані в національній валюті"

25000

7

Повернено на поточний рахунок кошти з банківського депозиту

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

351 "Еквіваленти грошових коштів"

15000

8

Надійшли на рахунок у банку кошти від покупців чи замовників підприємства за продукцію (товари, роботи, послуги)

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

361

"Розрахунки з вітчизняними покупцями"

20000

9

Повернено іншим підприємством виданий йому раніше аванс

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

371

"Розрахунки за виданими авансами"

18000

10

Одержано раніше нараховані доходи (дивіденди, відсотки та ін.)

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

373 "Розрахунки за нарахованими доходами"

45000

11

Погашена претензія, виставлена іншому підприємству

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

374

"Розрахунки за претензіями"

20000

12

Надійшли на рахунок кошти у відшкодування збитків, завданих підприємству іншою юридичною особою

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

375

"Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

8000

13

Надійшли на рахунок кошти від продажу акцій (в сумі, що перевищує номінальну вартість)

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

421

"Емісійний дохід"

18000

14

Надійшли кошти в рахунок іншого, вкладеного засновниками підприємства (крім АТ) капіталу, що перевищує статутний капітал, у рахунок інших внесків тощо без рішення про зміни розміру статутного капіталу

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

422

"Інший вкладений капітал*

18000

15

Надійшли на рахунок підприємства кошти, одержані від продажу вилучених акцій (часток, паїв)

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

45

"Вилучений капітал"

32000

16

Погашено заборгованість за внесками до статутного капіталу учасників (власників) підприємства шляхом перерахування коштів на рахунок у банку

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

46

"Неоплачений капітал"

900

17

Надійшли на рахунок кошти, що мають цільове призначення

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

500

18

Отримано кошти в сумі номінальної вартості проданих облігацій

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

521

"зобов'язання за облігаціями"

50000

19

Отримано премію від продажу облігацій (перевищення продажної вартості облігацій над їх номінальною вартістю)

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

522 "Премія за випущеними облігаціями"

10000

20

Одержано довгострокову фінансову допомогу

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

55

"Інші довгострокові зобов'язання"

150000

21

Повернено грошові кошти постачальниками чи підрядниками, одержані ними за товари (роботи), які не були поставлені (виконані)

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

631

"Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

3500

22

Повернено з бюджету зайво сплачені суми податків (обов'язкових платежів)

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

64

"Розрахунки за податками й платежами"

100

23

Одержано страхове відшкодування за загибле внаслідок стихійного лиха майно

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

655

"За страхуванням майна"

85000

24

Надійшов на рахунок аванс від покупця чи замовника

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

681

"Розрахунки за авансами одержаними"

2000

25

Отримано грошові кошти від дочірнього підприємства

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

682 "Внутрішні розрахунки"

15000

26

Надійшли на рахунок кошти від внутрішньогосподарського підрозділу, виділеного на окремий баланс

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

5000

27

Одержано виручку від реалізації готової продукції, товарів, робіт та послуг

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

70

"Доходи від реалізації"

15000

28

Одержано кошти від реалізації іноземної валюти

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

711

"Дохід від реалізації іноземної валюти"

90000

29

Одержано кошти від реалізації запасів, МШП та інших оборотних активів

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

712

"Дохід від реалізації інших оборотних активів"

12000

30

Одержано орендну плату за майно, здане в оперативну оренду (якщо така діяльність не є метою створення підприємства)

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

713 "Дохід від операційної оренди активів"

600

31

Одержано штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

715

"Одержані штрафи, пені, неустойки"

1200

32

Одержано кошти в рахунок відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

716

"Відшкодування раніше списаних активів"

2000

33

Надійшли кошти від одержаного підприємством гранту, асигнування чи субсидії

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

718

"Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів"

150000

34

Отримано дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми чи спільними

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

731 "Дивіденди одержані"

1800

35

Одержано відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані у фінансову оренду необоротні активи тощо

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

732

"Відсотки одержані"

200

36

Одержано підприємством кошти від реалізованих фінансових інвестицій

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

741 "Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

850

37

Одержано виручку від реалізації необоротних активів, що утримувалися для продажу

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

712 "Дохід від реалізації інших оборотних активів"

18300

38

Підприємство одержало безповоротну фінансову допомогу у вигляді грошових коштів

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

745 "Дохід від безоплатно одержаних активів"

90000

39

Одержано кошти в рахунок погашення збитків від надзвичайних подій

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій"

6600

Операції за кредитом рахунка

40

Перераховано кошти на здійснення фінансових інвестицій

14 "Довгострокові фінансові інвестиції" 35 "Поточні фінансові інвестиції""

311

"Поточні рахунки в національній валюті"

100000

41

Перераховано кошти:

на оплату робіт з капітального будівництва

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

10000

на придбання основних засобів

40000

за інші необоротні матеріальні активи

25000

за придбаний нематеріальний актив

1700

за тварин, придбаних для основного стада

80000

42

Оплачено витрати з виправлення браку (наприклад, перераховано кошти гарантійній майстерні)

685 "Розрахунки з Іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

12000

43

Знято кошти 3 банківського рахунка в касу підприємства

301"Каса в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

5000

44

Виставлено акредитив іншому підприємству, перераховано гроші на чекову книжку тощо

313 "Інші рахунки в банку в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

5000

45

Перераховано кошти на оплату грошових документів в національній валюті (наприклад, поштових марок)

331 "Грошові документи в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

50

46

Перераховано кошти банку на придбання валюти

333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

30000

47

Повернено покупцям чи замовникам кошти за непоставлені товари чи невиконані роботи

361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

7000

48

Сплачено аванс іншому підприємству

371 "Розрахунки за виданими авансами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

9000

49

Повернено пайові внески членам (власникам) підприємства

41 "Пайовий капітал"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

18000

50

Перераховано кошти на оплату власних акцій, що викуповуються в акціонерів

45 "Вилучений капітал"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

90000

51

Використано зарезервовані кошти на оплату гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо

473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

8000

52

Використано кошти цільового фінансування чи асигнувань

48 "Цільове фінансування і цільові надходження"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

25000

53

Погашено позику в національній валюті

505 "інші довгострокові позики в національній валюті" 601 "Короткострокові

кредити банків у національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

80000

54

Погашено вексель

511 "Довгострокові векселі видані в національній валюті 621 "Короткострокові

векселі видані в національній валюті

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

68000

55

Погашено заборгованість за розрахунками з власниками облігацій

521 "Зобов'язання з облігаціями"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

33500

56

Перераховано кошти на погашення заборгованості з фінансової оренди

531 "зобов'язання з фінансової оренди"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

15000

57

Повернено зворотну фінансову допомогу

55 "Інші довгострокові зобов'язання"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

92000

58

Погашено прострочену позику

605 "Прострочені позики в національній валюті"

311 "Поточні рахунки

в національній І валюті"

19000

59

Погашено поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

611 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

850

60

Перераховано кошти постачальникам (підрядчикам) за товари (роботи, послуги)

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

2500

61

Сплачено податки, збори, обов'язкові платежі

641 "Розрахунки за податками"

642 "Розрахунки за обов'язковими платежами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

200000

62

Сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

65 "Розрахунки за страхування"

311 "Поточні рахунки"

85280

Фонд страхування від нещасного випадку на виробництві

656 "Розрахунки за страхуванням від нещасного випадку на виробництві"

в національній

валюті"

180

63

"Сплачено страхові внески за страхуванням майна

655 "За страхуванням майна"

11 "Поточні рахунки в національній валюті"

2200

64

Перераховано зарплату працівників на їхні рахунки в банку

661 "Розрахунки заробітною платою"

11 "Поточні рахунки в національній валюті"

35000

65

Виплачено дивіденди

671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

82000

66

Здійснено інші виплати засновникам та учасникам за користування майном, а також виплати у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства

672

"Розрахунки за іншими виплатами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

31000

67

Повернено отриманий раніше виданий аванс від покупців

681 "Розрахунки за авансами одержаними"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

12000

68

Перераховано кошти дочірньому підприємству

662 "Внутрішні розрахунки"

311 Поточні рахунки в національній валюті"

45000

69

Перераховано кошти внутрішньогосподарському підрозділу, виділеному на окремий баланс

683 "Внутрішньогосподарські розрахунки"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

12000

70

Перераховано кошти іншим кредиторам

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

120

В якому обліковому регістрі здійснюється аналітичний і синтетичний облік операцій поточного рахунка?

Облік операцій за рахунком №31 "Рахунки в банку" здійснюється в Журнал і-ордері № 1-с.г. та Відомості 1-2 в хронологічному порядку на підставі даних виписок банку за поточним рахунком і доданих до них документів за кожний день або інший період часу. Суми за кореспондуючими рахунками групують у виписці загалом, а потім відображають в Журналі-ордері.

Залишок коштів на поточному рахунку на початок місяця переносять з Журналу-ордера за минулий місяць. По закінченні місяця у відповідних розділах підсумовують дебетові і кредитові обороти за рахунком №31 за місяць і виводять залишок коштів на кінець місяця. Він повинен збігатися із залишком коштів, що наведений у виписці банку за останній день місяця.

Щомісячно оборот за кредитом рахунка №31 Журналу-ордера № 1-с.г. та Відомості 1-2 звіряють з даними інших реєстрів і переносять загальною сумою в Головну книгу в графу "Оборот за кредитом". Одночасно, суми що складають цей кредитовий оборот записують за дебетом відповідних кореспондуючих рахунків у Головній книзі в розділі "Обороти за дебетом" у графах з кредита рахунків - з Журналу-ордера № 1 с.-г. та Відомості 1-2.

Журнал-ордер

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси