Навігація


Головна
Авторизація/Реєстрація
Як проводиться первинний інструктаж на робочому місці?Організація бухгалтерського обліку в банкахСанітарна обробка
Облік грошових коштів на інших поточних рахунках у банкуОблік операцій на поточних рахунках в іноземній валютіВикористання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків для...
Регістри синтетичного та аналітичного облікуВ яких регістрах журнально-ордерної форми ведуть синтетичний і...У якому обліковому реєстрі здійснюється аналітичний облік касових...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Виписка банку: як проводиться її бухгалтерська обробка?

Установи банків періодично, але не рідше одного разу на місяць надсилають підприємствам поштою або видають через повноважену підприємством особу виписку з поточного рахунка додаючи копії документів, на підставі яких банк здійснював операції за рахунком. Після одержання з банку виписки з поточного рахунка головний бухгалтер повинен перевірити відповідність записів у ній документам та записам бухгалтерії підприємства. Виявивши помилку, бухгалтерія підприємства негайно у письмовій формі повідомляє про це відповідні установи банку.

При обробці виписки слід пам'ятати, що для підприємства поточний рахунок є активним, а для установи банку - пасивним. Тому надходження коштів банк відображає у виписці за кредитом рахунка, а їх списання - за дебетом. На підприємстві ці операції проводять навпаки, тобто надходження коштів - за дебетом, а їх списання - за кредитом.

При бухгалтерській обробці виписки з поточного рахунка на її полях проставляють кореспондуючі рахунки за кожною господарською операцією поряд із відповідною сумою. Сальдо поточного рахунка повинно бути тотожним як в обліку банку, так і підприємства. Виписка банку замінює собою реєстр аналітичного обліку, а тому обов'язково повинна мати дату, номер документа, короткий зміст операцій і суми записів за дебетом і кредитом, а також залишок коштів на початок і кінець звітного періоду (дня). За дебетом у виписці банку буде показана сума коштів, яка списана з поточного рахунка, а за кредитом - зарахована на нього; відповідно сальдо у виписці буде за кредитом рахунка.

Форма виписки наведена нижче.

Форма виписки

З якими рахунками кореспондує поточний рахунок?

Для обліку операцій поточного рахунка передбачено рахунок № 31 "Рахунки в банках", який належить до групи активних рахунків. У таблиці 2.3 показано зміст найбільш поширених господарських операцій, які впливають на зміну залишків за поточним рахунком, і відповідні кореспондуючі рахунки.

Таблиця 2.3. Кореспонденція рахунків з обліку операцій на поточному рахунку в національній валюті

Пор.

Зміст господарської

Кореспондуючі рахунки

Сума,

операції

дебет

кредит

грн

Операції за дебетом рахунка

Внесено на рахунок у банку готівку з каси підприємства

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Каса в національній валюті"

Одержано кошти на рахунок у банку від вибуття або зменшення вартості фінансових інвестицій

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Довгострокові фінансові інвестиції" 35

"Поточні фінансові інвестиції"

Погашена довгострокова

дебіторська

заборгованість

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи"

Повернено на поточний рахунок невикористані акредитив або залишок чекової книжки

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Інші рахунки в банку в національній валюті"

Надійшли на рахунок підприємства кошти, що перебували в дорозі

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

Одержано кошти на рахунок у банку від погашення короткострокового векселя

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Короткострокові векселі, одержані в національній валюті"

Повернено на поточний рахунок кошти з банківського депозиту

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Еквіваленти грошових коштів"

Надійшли на рахунок у банку кошти від покупців чи замовників підприємства за продукцію (товари, роботи, послуги)

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Розрахунки з вітчизняними покупцями"

Повернено іншим підприємством виданий йому раніше аванс

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Розрахунки за виданими авансами"

Одержано раніше нараховані доходи (дивіденди, відсотки та ін.)

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Розрахунки за нарахованими доходами"

Погашена претензія, виставлена іншому підприємству

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Розрахунки за претензіями"

Надійшли на рахунок кошти у відшкодування збитків, завданих підприємству іншою юридичною особою

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

Надійшли на рахунок кошти від продажу акцій (в сумі, що перевищує номінальну вартість)

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Емісійний дохід"

Надійшли кошти в рахунок іншого, вкладеного засновниками підприємства (крім АТ) капіталу, що перевищує статутний капітал, у рахунок інших внесків тощо без рішення про зміни розміру статутного капіталу

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Інший вкладений капітал*

Надійшли на рахунок підприємства кошти, одержані від продажу вилучених акцій (часток, паїв)

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Вилучений капітал"

Погашено заборгованість за внесками до статутного капіталу учасників (власників) підприємства шляхом перерахування коштів на рахунок у банку

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Неоплачений капітал"

Надійшли на рахунок кошти, що мають цільове призначення

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Цільове фінансування і цільові надходження"

Отримано кошти в сумі номінальної вартості проданих облігацій

"Поточні рахунки в національній валюті"

"зобов'язання за облігаціями"

Отримано премію від продажу облігацій (перевищення продажної вартості облігацій над їх номінальною вартістю)

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Премія за випущеними облігаціями"

Одержано довгострокову фінансову допомогу

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Інші довгострокові зобов'язання"

Повернено грошові кошти постачальниками чи підрядниками, одержані ними за товари (роботи), які не були поставлені (виконані)

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

Повернено з бюджету зайво сплачені суми податків (обов'язкових платежів)

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Розрахунки за податками й платежами"

Одержано страхове відшкодування за загибле внаслідок стихійного лиха майно

"Поточні рахунки в національній валюті"

"За страхуванням майна"

Надійшов на рахунок аванс від покупця чи замовника

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Розрахунки за авансами одержаними"

Отримано грошові кошти від дочірнього підприємства

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Внутрішні розрахунки"

Надійшли на рахунок кошти від внутрішньогосподарського підрозділу, виділеного на окремий баланс

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Внутрішньогосподарські розрахунки"

Одержано виручку від реалізації готової продукції, товарів, робіт та послуг

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Доходи від реалізації"

Одержано кошти від реалізації іноземної валюти

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Дохід від реалізації іноземної валюти"

Одержано кошти від реалізації запасів, МШП та інших оборотних активів

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Дохід від реалізації інших оборотних активів"

Одержано орендну плату за майно, здане в оперативну оренду (якщо така діяльність не є метою створення підприємства)

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Дохід від операційної оренди активів"

Одержано штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, арбітражного суду про їх стягнення, а також про суми з відшкодування зазнаних збитків

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Одержані штрафи, пені, неустойки"

Одержано кошти в рахунок відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Відшкодування раніше списаних активів"

Надійшли кошти від одержаного підприємством гранту, асигнування чи субсидії

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів"

Отримано дивіденди від інших підприємств, що не є асоційованими, дочірніми чи спільними

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Дивіденди одержані"

Одержано відсотки за облігаціями чи іншими цінними паперами, за якими не ведеться облік на субрахунку 731 "Дивіденди одержані", зокрема винагороди за здані у фінансову оренду необоротні активи тощо

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Відсотки одержані"

Одержано підприємством кошти від реалізованих фінансових інвестицій

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Дохід від реалізації фінансових інвестицій"

Одержано виручку від реалізації необоротних активів, що утримувалися для продажу

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Дохід від реалізації інших оборотних активів"

Підприємство одержало безповоротну фінансову допомогу у вигляді грошових коштів

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Дохід від безоплатно одержаних активів"

Одержано кошти в рахунок погашення збитків від надзвичайних подій

"Поточні рахунки в національній валюті"

"Відшкодування збитків від надзвичайних подій"

Операції за кредитом рахунка

Перераховано кошти на здійснення фінансових інвестицій

"Довгострокові фінансові інвестиції" 35 "Поточні фінансові інвестиції""

"Поточні рахунки в національній валюті"

Перераховано кошти:

на оплату робіт з капітального будівництва

"Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

"Поточні рахунки в національній валюті"

на придбання основних засобів

за інші необоротні матеріальні активи

за придбаний нематеріальний актив

за тварин, придбаних для основного стада

Оплачено витрати з виправлення браку (наприклад, перераховано кошти гарантійній майстерні)

"Розрахунки з Іншими кредиторами"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Знято кошти 3 банківського рахунка в касу підприємства

"Каса в національній валюті"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Виставлено акредитив іншому підприємству, перераховано гроші на чекову книжку тощо

"Інші рахунки в банку в національній валюті"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Перераховано кошти на оплату грошових документів в національній валюті (наприклад, поштових марок)

"Грошові документи в національній валюті"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Перераховано кошти банку на придбання валюти

"Грошові кошти в дорозі в національній валюті"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Повернено покупцям чи замовникам кошти за непоставлені товари чи невиконані роботи

"Розрахунки з вітчизняними покупцями"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Сплачено аванс іншому підприємству

"Розрахунки за виданими авансами"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Повернено пайові внески членам (власникам) підприємства

"Пайовий капітал"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Перераховано кошти на оплату власних акцій, що викуповуються в акціонерів

"Вилучений капітал"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Використано зарезервовані кошти на оплату гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо

"Забезпечення гарантійних зобов'язань"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Використано кошти цільового фінансування чи асигнувань

"Цільове фінансування і цільові надходження"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Погашено позику в національній валюті

"інші довгострокові позики в національній валюті" 601 "Короткострокові

кредити банків у національній валюті"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Погашено вексель

"Довгострокові векселі видані в національній валюті 621 "Короткострокові

векселі видані в національній валюті

"Поточні рахунки в національній валюті"

Погашено заборгованість за розрахунками з власниками облігацій

"Зобов'язання з облігаціями"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Перераховано кошти на погашення заборгованості з фінансової оренди

"зобов'язання з фінансової оренди"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Повернено зворотну фінансову допомогу

"Інші довгострокові зобов'язання"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Погашено прострочену позику

"Прострочені позики в національній валюті"

"Поточні рахунки

в національній І валюті"

Погашено поточну заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

"Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Перераховано кошти постачальникам (підрядчикам) за товари (роботи, послуги)

"Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Сплачено податки, збори, обов'язкові платежі

"Розрахунки за податками"

"Розрахунки за обов'язковими платежами"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

"Розрахунки за страхування"

"Поточні рахунки"

Фонд страхування від нещасного випадку на виробництві

"Розрахунки за страхуванням від нещасного випадку на виробництві"

в національній

валюті"

"Сплачено страхові внески за страхуванням майна

"За страхуванням майна"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Перераховано зарплату працівників на їхні рахунки в банку

"Розрахунки заробітною платою"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Виплачено дивіденди

"Розрахунки за нарахованими дивідендами"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Здійснено інші виплати засновникам та учасникам за користування майном, а також виплати у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику (засновнику) частини активів підприємства

"Розрахунки за іншими виплатами"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Повернено отриманий раніше виданий аванс від покупців

"Розрахунки за авансами одержаними"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Перераховано кошти дочірньому підприємству

"Внутрішні розрахунки"

Поточні рахунки в національній валюті"

Перераховано кошти внутрішньогосподарському підрозділу, виділеному на окремий баланс

"Внутрішньогосподарські розрахунки"

"Поточні рахунки в національній валюті"

Перераховано кошти іншим кредиторам

"Розрахунки з іншими кредиторами"

"Поточні рахунки в національній валюті"

В якому обліковому регістрі здійснюється аналітичний і синтетичний облік операцій поточного рахунка?

Облік операцій за рахунком №31 "Рахунки в банку" здійснюється в Журнал і-ордері № 1-с.г. та Відомості 1-2 в хронологічному порядку на підставі даних виписок банку за поточним рахунком і доданих до них документів за кожний день або інший період часу. Суми за кореспондуючими рахунками групують у виписці загалом, а потім відображають в Журналі-ордері.

Залишок коштів на поточному рахунку на початок місяця переносять з Журналу-ордера за минулий місяць. По закінченні місяця у відповідних розділах підсумовують дебетові і кредитові обороти за рахунком №31 за місяць і виводять залишок коштів на кінець місяця. Він повинен збігатися із залишком коштів, що наведений у виписці банку за останній день місяця.

Щомісячно оборот за кредитом рахунка №31 Журналу-ордера № 1-с.г. та Відомості 1-2 звіряють з даними інших реєстрів і переносять загальною сумою в Головну книгу в графу "Оборот за кредитом". Одночасно, суми що складають цей кредитовий оборот записують за дебетом відповідних кореспондуючих рахунків у Головній книзі в розділі "Обороти за дебетом" у графах з кредита рахунків - з Журналу-ордера № 1 с.-г. та Відомості 1-2.

Журнал-ордер

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси