Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Документальне оформлення операцій з основними засобамиОрганізація обліку операцій з основними засобамиНа підставі яких первинних документів ведеться облік придбаних...ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІОрганізація первинного обліку запасівПервинний облік основних засобівПервинний, аналітичний та синтетичний облікОрганізація первинного обліку власного капіталуОрганізація первинного обліку безготівкових коштівЯк розуміти терміни, що вживаються при організації обліку ведення...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація первинного обліку операцій з основними засобами

Успішність організації обліку основних засобів, як і решти необоротних активів, залежить від організації їх документування. Оскільки серед необоротних активів виділяють три їх різновиди - основні засоби, нематеріальні активи і інші необоротні матеріальні активи, то у кожному випадку потрібно відбирати ті первинні документи, які офіційно встановлені для оформлення тих чи інших операцій. Це важливо у системі організації обліку, оскільки вона починається завжди із первинного обліку як першої облікової процедури, без якої подальший синтетичний та аналітичний облік неможливий. Для цього відберемо основні документи, необхідні для організації обліку необоротних активів з тих, які відображені у табл. 5.3.

Таблиця 5.3. Документи, на підставі яких здійснюють первинний облік операцій з необоротними активами

Документи, на підставі яких здійснюють первинний облік операцій з необоротними активами

При організації документування руху необоротних активів потрібно пам'ятати, що переважна більшість первинних документів являють собою акти, які (у одному чи двох примірниках в залежності від господарської операції) складає комісія, призначена наказом керівника підприємства. Завдання бухгалтера - після затвердження складеного акту зробити його перевірку за різними ознаками (формальну, за сутністю господарських операцій, арифметичну та за необхідності зустрічну), після чого зробити бухгалтерську обробку документів та записати їх у відповідні облікові регістри. Організація обліку необоротних активів на підприємстві забезпечується Наказом про облікову політику, в якому розкриваються порядок їх оцінки, амортизації, організації аналітичного та синтетичного обліку. Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка залежить від способу їх надходження на підприємство (рис. 5.1).

Процедура формування первісної вартості основних засобів

Рис. 5.1. Процедура формування первісної вартості основних засобів

На підприємство основні засоби надходять у результаті капітальних вкладень, придбання за плату в інших підприємств і осіб, отримання від інших підприємств або осіб безоплатно, внесення засновниками в рахунок їхніх внесків до статутного капіталу підприємства, оприбуткування надлишків основних засобів, виявлених під час інвентаризації, а також внутрішнього переміщення Основні засоби вибувають із підприємства внаслідок часткової чи повної ліквідації, безоплатної передачі їх іншим підприємствам або особам, реалізації, а також нестачі, виявленої під час інвентаризації.

Приймання основних засобів в експлуатацію здійснює комісія, яка призначається наказом або розпорядженням керівника підприємства. Як правило, на підприємстві створюються постійно діючі комісії, до складу яких входять головний механік, спеціаліст з будівництва, інженер з техніки безпеки, бухгалтер, працівник, якому здають під відповідальність об'єкт основних засобів.

Існують такі типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів (табл. 5.4):

- 03-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів";

- 03-2 "Акт приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів";

- 03-3 "Акт списання основних засобів";

- 03-4 "Акт списання автотранспортних засобів";

- 03-5 "Акт №.... про установку, пуск і демонтаж будівельної машини";

- 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів";

- 03-7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів";

- 03-8 "Картка обліку руху основних засобів";

- 03-9 "Інвентарний список основних засобів";

- 03-14 "Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)";

- 03-15 "Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)";

- 03-16 "Розрахунок амортизації автотранспорту".

Таблиця 5.4. Форми первинних документів з обліку основних засобів

Код документа (форма)

Назва документа

Коротка характеристика

1

2

3

03-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

Складають на кожний об'єкт окремо або на групу однотипних об'єктів, що мають однакову вартість і їх прийняла на відповідальне зберігання одна й та ж особа

03-2

Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів

Складають при прийманні завершених робіт після добудови, реконструкції або модернізації об'єктів. Зазначають первісну вартість та технічну характеристику об'єкта

03-3

Акт на списання основних засобів

Складають при вибутті основних засобів (крім автотранспортних) при повному або частковому їх списанні. Перший примірник передають до бухгалтерії, де на його підставі роблять запис до інвентарного списку основних засобів

03-4

Акт на списання

автотранспортних

засобів

Складають при оформленні списання автомобіля вантажного чи легкового, причепа або напівпричепа при їх ліквідації

03-5

Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини

Складають при встановленні, запуску і демонтажу будівельної машини, що взята напрокат. Підписують представник організації, яка надає послуги з прокату, та механік будівельної дільниці

03-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Здійснюють записи на підставі актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, актів на списання основних засобів, актів приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів й інших документів. Може бути заведена на кожний об'єкт окремо або на групу однотипних об'єктів основних засобів, що надійшли в експлуатацію одного і того ж місяця і є однаковими за вартістю, призначенням та іншими характеристиками. Заповнюють в одному примірникові та зберігають у поточному архіві бухгалтерії.

03-7

Опис інвентарних карток з обліку основних засобів

Використовують для реєстрації інвентарних карток. Заповнюють в одному примірникові та зберігають у бухгалтерії

03-8

Картка обліку руху основних засобів

Використовують для обліку руху основних засобів за групами. Заповнюють в одному примірникові та зберігають у бухгалтерії.

03-9

Інвентарний список основних засобів

Використовують для аналітичного обліку за місцем перебування, експлуатації основних засобів. Усі записи в інвентарних списках мають відповідати записам у відповідних інвентарних картках обліку основних засобів

03-М

Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств)

Використовують для нарахування зносу основних засобів

03-15

Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій)

Використовують для нарахування зносу основних засобів

03-16

Розрахунок амортизації основних засобів автотранспорті

Використовують для нарахування зносу автотранспортних засобів

Уведення в дію об'єктів основних засобів, а також їх купівлю комісія оформляє актом приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів за формою 03-1, який використовують для:

зарахування до складу 03 окремих об'єктів;

обліку введення об'єктів 03 в експлуатацію;

оформлення внутрішнього переміщення 03 з одного підрозділу (цеху, відділу, дільниці) до іншого;

вилучення об'єктів із складу 03 при передачі іншому підприємству (організації) - у разі продажу (обміну) і безоплатної передачі.

Склад комісії, яка складає акт, визначається наказом з облікової політики підприємства або затверджується окремим розпорядженням керівника. Акт затверджує керівник підприємства.

Кожний об'єкт зараховують до основних засобів за окремим актом. Виняток можливий лише під час обліку інвентарю, інструментів, устаткування і подібних об'єктів, якщо вони однотипні, мають однакову вартість і приймаються в одному календарному місяці. Перший примірник акта передають у бухгалтерію, і на його підставі робиться запис в інвентарній картці форми 03-6. До акта додається необхідна технічна документація, яку згодом передають до одного з відділів (у бухгалтерії не зберігається). При прийманні основних засобів акт складають в одному примірнику, при передачі іншому підприємству - в двох (для обох підприємств), при передачі іншому підрозділу - також у двох (на підставі другого примірника акта працівник, що передає об'єкт основних засобів, робить відповідний запис у інвентарному списку 03-9).

Акт є єдиним первинним бухгалтерським документом , у якому зазначають: склад комісії, докладну характеристику об'єкта, джерело придбання (спорудження), рік спорудження чи випуску заводом, дату введення в експлуатацію, коротку технічну характеристику, результати випробовування, відповідність технічним умовам, висновок комісії. Вказують також, хто прийняв відомості, необхідні для нарахування зносу. У разі надходження на підприємство основних засобів, які вже були в експлуатації, в акті прийняття-передачі зазначають суми зносу. Акти зберігають протягом усього терміну експлуатації об'єкта і протягом трьох років і одного місяця після його списання з обліку за умови, що за цей час було проведено документальну ревізію.

Оперограма Акту приймання передачі основних засобів наведена в табл. 5.5, 5.6.

Таблиця 5.5. Оперограма Акту приймання передачі основних засобів

Оперограма Акту приймання передачі основних засобів

Таблиця 5.6. Графік документообігу Акту приймання-передачі основних засобів

п/п

Вид роботи

Місце

виконання

Виконавець

Строк виконання

1

Огляд об'єкта необоротних активів

склад

комісія

Перед введенням об'єкта в експлуатацію

2

Складання Акта приймання-передачі 03 у 2-х примірниках (перв. вартість, назва, зал пінкова вартість)

склад

Комісія

У момент введення об'єктів експлуатацію

3

Підпис акта

склад

Голова та члени комісії

Удень складання Акта приймання-передачі 03

4

Затвердження акта

склад

Керівник

Протягом двох робочих днів після складання документа

5

Передача акта для обробки

бухгалтерія

Працівник із обліку

03 (бухгалтер)

В день з затвердження Акта до 16.00

6

Перевірка й обробка інформації Акта та внесення її до інвентарної картки

бухгалтерія

Працівник із обліку 03 (бухгалтер)

Протягом одного робочого дня після затвердження документа до 14.00

7

Передача Акта для фіксування інформації в системі реєстрів синтетичного обліку

бухгалтерія

Працівник із обліку 03 (бухгалтер)

Протягом одного робочого дня після затвердження до 18.00

Приймання закінчених робіт із добудови та дообладнання об'єкта, що проводяться за рахунок капітальних вкладень і збільшують його балансову вартість, оформляють актом приймання-передачі відремонтованих, реконструйованих і модернізованих об'єктів (форма 03-2). Якщо ремонт, реконструкцію та модернізацію виконує стороннє підприємство, акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають підприємству, яке виконувало капітальний ремонт, реконструкцію, модернізацію.

Загальну схему документального оформлення обліку основних засобів наведено на рис. 5.2

Документальне оформлення обліку основних засобів

Рис 5.2 Документальне оформлення обліку основних засобів

Для переведення молодняку тварин в основне стадо використовують Акт на переведення тварин з групи в групу Його складає завідуючий фермою або зоотехнік у день переведення молодняку в основне стадо. Придбаних для поповнення основного стада племінних тварин оприбутковують на підставі рахунків-фактур, актів прийняття-передачі та племінних ветеринарних свідоцтв, а вибраковують з основного стада згідно Акту на вибракування тварин з основного стада. Табл. 5.7 демонструє порядок оформлення даного акту.

Таблиця 5.7. Оперограма оформлення акта на вибракування тварин з основного стада

Оперограма оформлення акта на вибракування тварин з основного стада

Бухгалтерія на підставі цих документів відкриває інвентарну картку, присвоює об'єкту порядковий номер, який після цього проставляють в акті приймання-передачі. Інвентарні картки є підставою для ведення аналітичного обліку основних засобів.

З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника підприємства, установи встановлюється графік документообігу, в якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву (табл. 5.8). Графік документообігу на підприємстві повинен забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожен первинний документ, визначати мінімальний строк його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації. Графік документообігу оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт.

Таблиця 5.8. Графік документообігу акта на вибракування тварин з основного стада

№ з.п

Зміст окремої операції документообігу

Місце виконання

Виконавець

Строк виконання

1.

Виписка акта на вибракування тварин з основного стада

ферма

завідувач ферми

в день вибуття

2.

Встановлення причини вибракування

ферма

зоотехнік

в день вибуття

3.

Оформлення акта на вибракування тварин з основного стада

ферма

зоотехнік

в кінці звітного

місяця

4.

Засвідчення документа підписом особи за якою закріплені тварини

ферма

доярка

в кінці звітного місяця

5.

Взаємні підписи осіб членів комісії

ферма

зоотехнік, завідувач ферми

в кінці звітного місяця

6.

Записи (на зворотній стороні) відомостей про тварини, що вибувають з основного стада

ферма

зоотехнік

В кінці звітного місяця

7.

Здача документа в бухгалтерію

бухгалтерія

завідувач ферми

на наступний день після операції

8.

Перевірка правильності записів у документі і підтвердження підписом бухгалтера

бухгалтерія

бухгалтер

останній день місяця

9.

Обробка документа (визначення шифру, балансової вартості)

бухгалтерія

бухгалтер

останній день місяця

Працівники підприємства, установи створюють і подають первинні документи, які відносяться до сфери їх діяльності, за графіком документообігу. Для цього кожному виконавцю видається витяг із графіка. У витязі наводиться перелік документів, що відносяться до функціональних обов'язків виконавця, терміни їх подання та підрозділи підприємства, установи, до яких передаються ці документи. Контроль за дотриманням виконавцями графіка документообігу на підприємстві, в установі здійснюється головним бухгалтером. Вимоги головного бухгалтера щодо порядку подання до бухгалтерії або на обчислювальну установку необхідних документів та відомостей є обов'язковими для усіх підрозділів і служб підприємства.

За розташування в одній будівлі кількох структурних підрозділів підприємства, по яких витрати обліковують окремо, крім загальної інвентарної картки на об'єкт (будівлю) в цілому, відкривають довідкові інвентарні картки з позначкою "Для нарахування амортизації" окремо за кожним напрямом витрат згідно із затвердженим розподілом площі та балансової вартості між відповідними користувачами. Технічна документація на певний інвентарний об'єкт після відкриття на нього інвентарної картки (запису в книгу) не зберігається в бухгалтерії, а передається під розписку у відповідний підрозділ підприємства. Заповнені інвентарні картки реєструються в описах (форма 03-7), які веде бухгалтерія (в одному примірнику) за класифікаційними групами (видами) основних засобів.

Облік об'єктів основних засобів за місцем їх знаходження (експлуатації, зберігання) здійснюється в інвентарному списку (форма 03-9) в осіб, відповідальних за їхнє збереження. Підприємствам дозволено вести облік об'єктів за місцем їхнього знаходження в інвентарних картках, які в цьому випадку бухгалтерія виписує у двох примірниках (другий примірник передається за місцем знаходження об'єкта). В разі переміщення об'єкта цей примірник разом із накладною на переміщення (форма 03-1) передається за новим місцем знаходження. Накладну на внутрішнє переміщення основних засобів з одного підрозділу в інший складає у двох примірниках працівник підрозділу-здавача. Перший примірник передається в бухгалтерію, а другий залишається в підрозділі-здавачеві. Аналогічну накладну виписують під час передачі основних засобів в експлуатацію із запасу. Якщо у процесі переміщення основного засобу здійснюють розбирання його фундаменту чи іншої частини об'єкта або демонтаж усього об'єкта, це оформляють актом за формою ОЗ-З. Витрати на новому місці в такому разі роблять за рахунок коштів фінансування капітальних вкладень і додають до балансової вартості об'єкта. За безоплатної передачі основних засобів іншому підприємству або продажу стороннім організаціям на кожний інвентарний об'єкт складають акт за формою 03-1.

Відпуск об'єкта основних засобів у порядку реалізації оформляють товарно-транспортною накладною (рахунком-фактурою), в якій бухгалтерія визначатиме первісну чи відновну вартість об'єкта, нараховуватиме знос за час експлуатації, відпускну ціну, ПДВ та ін. За необхідності до неї може додаватися технічна та інша документація, яка є на підприємстві. Для списання непридатних об'єктів основних засобів також створюють спеціальну комісію. На об'єкт, призначений для списання, комісія складає акт на списання основних засобів (форма 03-3), а при списанні вантажного чи легкового автомобіля, причепа або пів причепа - акт на списання автотранспортних засобів (форма 03-4).

В акті зазначають: найменування об'єкта, його інвентарний номер, дату введення в експлуатацію, місце експлуатації, первісну вартість, суму нарахованого зносу за час експлуатації, обґрунтування необхідності списання з балансу. В ньому також визначаються витрати на ліквідацію об'єкта та вартість матеріалів, що мають бути оприбутковані після проведення операції. В акті робиться розрахунок результатів від ліквідації.

В акті на списання автотранспортних засобів, крім цього, зазначають пробіг автомобіля, а при списанні основних засобів, що вибули внаслідок аварії, додають копію акта про аварію.

Акт на списання складають у двох примірниках. Після затвердження керівником підприємства перший примірник акта передають у бухгалтерію, другий залишають у матеріально відповідальної особи. Він є обґрунтуванням для здачі на склад матеріалів, отриманих у результаті ліквідації об'єкта.

Для отримання аналітичних даних про наявність і рух основних засобів за їхніми класифікаційними ознаками бухгалтерія на підставі підсумкових даних в інвентарних картках (книгах) за звітний місяць заповнює картку обліку руху основних засобів за формою 03-8. За даними картки складають оборотну відомість руху основних засобів, підсумки якої, звірені з даними синтетичного обліку, є підставою для складання звітності про наявність і рух основних засобів. На взяті в оренду окремі об'єкти основних засобів інвентарні картки не відкривають. Реєстром аналітичного обліку в орендаря є отримана від орендодавця копія інвентарної картки, що зберігається в бухгалтерії орендаря окремо. На підприємствах з невеликою кількістю інвентарних об'єктів облік основних засобів можна вести в інвентарній книзі або відомості. Організація обліку основних засобів передбачає ще ряд важливих процедур. Серед них: організація обліку ремонту основних засобів, їх переоцінки, оренди та лізингу, інвентаризації.

Важливим моментом в організації бухгалтерського контролю за використанням основних засобів є їх інвентаризація, яка проводиться згідно вимог Методичних рекомендацій з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та незавершеного виробництва сільськогосподарських підприємств (Наказ Міністерства аграрної політики України від 04.12.03р. № 37-27-12/14023). Згідно з нею інвентаризація основних засобів, зокрема будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів проводиться не менше одного разу у три роки; бібліотечних фондів - один раз у п'ять років; інших основних засобів - не менше одного разу на рік.

Інвентаризація проводиться комісією (у складі якої повинно бути не менше трьох осіб), яка перевіряє правильність включення об'єктів до складу основних засобів; правильність нарахування амортизації (бухгалтерської і податкової); проведеної переоцінки (індексації). Для цього бухгалтерія повинна надати комісії інвентарні картки, технічну документацію на об'єкти, підтвердження права власності підприємства на них. Після ретельного вивчення облікової інформації члени комісії оглядають об'єкти в натурі з метою перевірки їх фактичної наявності у визначених розпорядчими документами керівника підприємства місцях експлуатації та встановлення їх придатності для подальшого використання за прямим призначенням. З цією метою складається інвентаризаційний опис основних засобів, до якого заносять їх повну назву, призначення, інвентарний та заводський номери, рік випуску (побудови), дату введення в експлуатацію, балансову (первісну) вартість.

У разі встановлення непридатних для експлуатації основних засобів на них складається акт ліквідації типової форми № ОЗСГ-3 "Акт списання основних засобів" (табл. 5.9) та подаються пропозиції щодо подальшого їх використання в іншій якості. Такі об'єкти заносять до окремого опису. Об'єкти, які за своїми економічними характеристиками не належать до основних засобів, переводять до складу інших активів (товарно-матеріальних цінностей чи малоцінних і швидкозношуваних предметів). Окремі описи складають при виявленні неврахованих основних засобів та на об'єкти, що перебувають поза підприємством (на капітальному ремонті, предмети в прокаті); що перебувають у оренді на даному підприємстві; на передані в оренду - комісія зобов'язана отримати інвентаризаційний опис від орендаря, і тільки на його підставі приймається рішення про включення таких засобів до інвентаризаційного опису. У таблиці 5.11 наведено графік документообігу акту на списання основних засобів.

Таблиця 5.9. Графік документообігу акту на списання основних засобів

п/п

Зміст окремої операції документообігу

Місце виконання

Виконавець

Строк виконання

1

Створення акту на списання основних засобів

Склад

Член комісії

У день проведення робіт з визначення непридатності об'єкта до 18.00

2

Перевірка акту на списання основних засобів

Бухгалтерія

Бухгалтер з обліку основних засобів

Протягом одного робочого дня після складання документу доіб.00

3

Затвердження документу на списання основних засобів

Бухгалтерія

Керівник

Протягом двох робочих днів після складання документу до 18.00

4

Відображення даних у регістрах бухгалтерського обліку

Бухгалтерія

Бухгалтер з обліку основних засобів

Протягом одного робочого ДНЯ після затвердження керівником до 18.00

5

Передача акта на списання основних засобів в архів

Архів

Бухгалтер з обліку основних засобів

Через 3 роки

Якщо під час інвентаризації встановлено нестачі або лишки необоротних активів, комісія бере від матеріально відповідальної особи письмове пояснення причин виникнення таких розбіжностей і надалі використовує їх для встановлення характеру лишків та нестач, для регулювання інвентаризаційних різниць та прийняття рішення про відшкодування нестач. Лишки,

незалежно від причин їх виникнення, оприбутковуються на баланс підприємства. Нестачі в залежності від встановлення винних осіб або списуються на збитки (при умові, коли таких осіб не встановлено), або стягуються з винних осіб, якщо такі встановлені.

Розмір збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) необоротних матеріальних активів визначається за балансовою вартістю таких активів (за мінусом амортизаційних відрахувань), але не нижче 50% від балансової вартості на момент встановлення такого факту з врахуванням індексів інфляції, які щомісячно визначає Держкомстат, відповідного розміру податку на додану вартість та розміру акцизного збору за формулою:

де: Рз - розмір збитків;

Бв - балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних активів;

А - амортизаційні відрахування; інф. - загальний індекс інфляції; ПДВ — розмір податку на додану вартість; Азб - акцизний збір.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси