Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків УкраїниОсобливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку...СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ. ПЛАН РАХУНКІВ...Основні положення та особливості побудови плану рахунків...Структура Плану рахунків і бухгалтерського балансу та методика їх...План рахунків бухгалтерського облікуПлан рахунків бухгалтерського обліку. Його характеристикаХарактеристика Плану рахунків комерційних банків УкраїниХарактеристика класів Плану рахунківПризначення і зміст плану рахунків бухгалтерського обліку
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Структура і характеристика 6-го і 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Усі доходи і витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками 6-го та 7-го класів Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України. Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком з початку року та наприкінці звітного фінансового року, закриваються за умови перевищення доходів над витратами – на рахунок 5040 П "Прибуток звітного року, що очікує затвердження"; за умови перевищення витрат над доходами – на рахунок 5041 А "Збиток звітного року, що очікує затвердження".

Усі операційні доходи і витрати, безпосередньо пов'язані з банківською діяльністю, визначено Законом України "Про банки і банківську діяльність", а саме:

• процентні доходи і витрати;

• комісійні доходи і витрати;

• прибутки (збитки) від торговельних операцій;

• дохід у вигляді дивідендів;

• витрати на формування спеціальних резервів банку;

• доходи від повернення раніше списаних активів;

• інші операційні доходи і витрати;

• загальні адміністративні витрати;

• податок на прибуток.

Структуру доходів і витрат подано на рис. 12.1

Рахунки бухгалтерського обліку, за якими відображаються доходи і витрати, подані в додатку 2 до навчального посібника "План рахунків бухгалтерського обліку банків України".

Процентні доходи і витрати – це операційні доходи і витрати, отримані (сплачені) банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку (залучені банком), суми яких обчислюються пропорційно часу із застосуванням ефективної ставки процента. До них належать:

• доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків);

• доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) юридичним та фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, у тому числі за цінними паперами;

• доходи у вигляді амортизації дисконту (премії);

• комісійні доходи і витрати (далі – комісії) – операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов'язання чи є фіксованою;

Рис. 12.1. Структура доходів і витрат (6-й, 7-й класи Плану рахунків)

• комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку пов'язаного з ними фінансового інструменту поділяються:

а) на комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Ці комісії визнаються у складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на визначення сум дисконту та премії за цим фінансовим інструментом. До них належать, зокрема, комісії: за оцінку фінансового стану позичальника, гарантій, застав, обговорення умов інструменту тощо;

б) комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг, визнаються доходами (витратами):

– комісії за розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

– комісії за обслуговування кредитної заборгованості;

– комісії за резервування кредитної лінії, які розраховуються на пропорційній до часу основі протягом строку дії зобов'язання;

– комісії за управління інвестицією тощо;

в) комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій, визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції. До них належать комісії за розподіл акцій (часток) клієнтів, розміщення цінних паперів за операціями з андерайтингу, за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів, синдикування кредиту, за довірче обслуговування клієнтів тощо.

Прибутки (збитки) від торговельних операцій – це результат (прибуток чи збиток) від операцій з купівлі-продажу різних фінансових інструментів. За операціями з цінними паперами, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами банк визнає такі прибутки і збитки:

• від реалізації фінансових інвестицій;

• від змін в оцінці (переоцінці) інвестицій щодо справедливої вартості;

• від результату переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах у разі зміни офіційного курсу гривні щодо іноземних валют (банківських металів).

Дохід у вигляді дивідендів – це дохід, який виникає в результаті використання банком цінних паперів з нефіксованим прибутком.

Витрати на формування спеціальних резервів банку – це витрати на покриття можливих збитків від зменшення корисності активів банку та списання безнадійних активів.

Доходи від повернення раніше списаних активів – це кошти, що надійшли для погашення заборгованості, яка була визнана банком безнадійною щодо отримання.

Інші операційні доходи і витрати – це доходи і витрати від операцій, що не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у зазначені групи операційних доходів і витрат, зокрема:

• доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди);

• витрати за послуги аудиту, витрати на інкасацію;

• неустойки (штрафи, пені), отримані (сплачені) за банківськими операціями, та ін.

Загальні адміністративні витрати – це операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банків. До них належать: витрати на утримання персоналу – амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком.

Податок на прибуток – це операційні витрати банку, пов'язані зі сплатою податку відповідно до чинного законодавства України та з урахуванням вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо визнання відстрочених податкових зобов'язань та податкових активів.

За результатами інвестиційної діяльності банк визнає доходи (витрати):

• за операціями зі збільшення (зменшення) інвестицій в асоційовані компанії;

• за операціями зі збільшення (зменшення) інвестицій у дочірні установи;

• від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів тощо.

За результатами операцій, пов'язаних із фінансовою діяльністю, банк визнає:

• доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу;

• доходи (витрати) за субординованим боргом;

• дивіденди, сплачені протягом звітного періоду;

• доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу тощо.

Рахунки бухгалтерського обліку, за якими відображаються доходи і витрати, подані в додатку 2 "План рахунків бухгалтерського обліку банків України". Визнані банком доходи і витрати групуються за їх характером за відповідними статтями у фінансовій звітності "Звіт про фінансові результати", який подано в додатку 3.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси