Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Способи організації облікового процесу на підприємствах УкраїниОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВИХ ПРОЦЕСІВ ПАСИВІВОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ.ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ЗАСОБІВ ПРАЦІОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ЗАПАСІВ
ПОБУДОВА СТРУКТУРИ ОБЛІКОВОГО АПАРАТУТехнологія облікового процесу в зарубіжних країнахПобудова структури облікового апаратуЗагальна характеристика облікового процесу в господарській діяльності...Використання попроцесного підходу до формування облікової політики на...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ

Загальна побудова облікового процесу

Кожний вид роботи функціонує як технологічний процес - вхідні дані переробляються на вихідні. Зі змісту бухгалтерського обліку випливає, що цей вид діяльності як система формується господарськими фактами (явищами та процесами), оброблюваними згідно з вимогами управління. Тому бухгалтерський облік може бути описаний як технологічна система, що організаційно формує певний послідовний порядок етапів відповідного процесу. А це означає, що кожну таку структурну одиницю - етап, або фазу, можна виокремити як самостійний об'єкт організації.

Перший етап - до системи. За сукупністю операцій, скажімо, у бухгалтерському обліку його характеризують порівняно однозначно як первинне спостереження, що складається зі споглядання, сприйняття, вимірювання, фіксування відповідного господарського факту на певному носії інформації. Водночас формуються докази для здійснення бухгалтерських записів у майбутньому. Цей етап можна охарактеризувати як первинний облік. Аналогічно готують дані до контролю чи аналізу господарської діяльності.

Другий етап - процес системи. У разі бухгалтерського обліку виконуються операції з реєстрації господарських фактів у системі рахунків на відповідних технічних носіях облікової інформації - облікових реєстрах (книгах, картках, журналах, машинограмах тощо), підсумування даних, їх розподілу та перерозподілу, складання різних розрахункових таблиць. Цей етап може бути охарактеризований як поточний облік. Аналогічно виконують контрольну або аналітичну обробку.

Третій етап - вихід із системи. За сукупністю операцій він являє собою складання різних зведених даних облікового, контрольного чи аналітичного характеру. Цей етап у бухгалтерському обліку називають узагальнюючим (підсумковим) обліком.

Етапи роботи в разі контролю та аналізу, що розглядаються як системи, називають аналогічно.

З огляду на сказане бухгалтерський облік можна подати як структурний аспект організації відповідної технології (рис. 3.1). Водночас бухгалтерський облік виконує специфічні контрольні функції, які стосуються стягнення дебіторської заборгованості, додержання правил інвентаризації, законності фінансових операцій тощо.

Технологічна структура бухгалтерського обліку як процесу і об'єкта організації

Рис. 3.1. Технологічна структура бухгалтерського обліку як процесу і об'єкта організації

Отже, бухгалтерський облік як технологічна сукупність і об'єкт організації з кібернетичного погляду поділяють на три щойно розглянуті самостійні етапи (фази). Основу такого поділу формує змістова характеристика етапу, яка випливає з відповідної цільової функції. Зазначимо, проте, що чіткої межі між етапами технологічних процесів немає - вони тісно переплітаються. Розглянемо ці етапи докладніше.

Перший організаційний етап технології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. Первинний облік - основа всіх видів обліку, контролю й аналізу господарської діяльності. Це сукупність робіт з утворення доказів господарських фактів — явищ та процесів, тобто процес документування - юридичної доказовості здійснення операцій, створення тих носіїв первинних даних, на підставі яких надалі відбуваються всі облікові, контрольні та аналітичні процеси стосовно господарських фактів у тому чи іншому господарстві. До первинного обліку звичайно відносять прийом первинного спостереження - сприйняття, вимірювання, фіксації, нагромадження та обробки даних. Але формування первинних даних, здобутих у результаті перевірки, вимірювання, оцінювання об'єкта управління, сягає далеко за межі суто первинного обліку, торкаючись складних технічних, технологічних, економічних, правових питань, розв'язання яких потребує відповідної організації.

Однак яким би досконалим не був процес первинного обліку, завжди постають питання забезпечення вірогідності та повноти первинних даних, їх зв'язку з рішеннями конкретних осіб, своєчасності відбиття цих даних у бухгалтерському обліку, тобто питання контрольного та аналітичного забезпечення первинних даних, їх відповідного контролю та аналізу. Відображення даних на документах потребує попереднього їх оцінювання. Необхідно забезпечити адекватність дійсного стану (або змін) господарського факту та його інформаційного відображення. Це означає, що первинний облік супроводжує контроль та аналіз. При цьому первинний облік можна охарактеризувати як процедуру формування первинних документів, носію даних та інформації. Контроль як процедура підготовки даних первинного обліку являє собою лише попередній процес, що охоплює одержання вихідних даних стосовно об'єкта, за яким спостерігають, який вимірюють і оцінюють у документі - носії первинних даних. На етапі первинного обліку виконують і таку контрольну функцію як ототожнювання даних. Останні фіксують у носії інформації з реальними фактами, явищами, подіями для підтвердження та юридичної доказовості таких даних.

Підготовка даних до контролю та аналізу як етапів технологічного процесу - це система способів (прийомів) вибору, визначення, оцінювання вихідних даних про господарські факти (явища і процеси), а також відомі відхилення від заздалегідь визначених параметрів (норм, квот, плану тощо), оцінка їх із погляду впливу на результати діяльності. На першому (підготовчому) етапі контролю та аналізу характеризують дібраний матеріал для подальшої його обробки. Підготовка даних до контролю значною кількістю прийомів (як порівняння фактичних даних з нормами, квотами, плановими даними тощо) подібна до підготовки даних до аналізу.

Другий організаційний етап технології бухгалтерського обліку. На цьому етапі здійснюють реєстрацію даних первинного обліку у відповідних облікових реєстрах, групування та перегрупування таких даних. Якщо первинний облік значною мірою пов'язаний з підготовчими етапами контролю та аналізу, то поточний є головною вихідною базою контрольного процесу господарської діяльності. Крім того, поточний облік слугує базою складання різних звітних форм, що становить основу аналітичних розрахунків, - другого етапу аналітичного процесу. Процедури другого етапу контрольного та аналітичного процесів подібні між собою. Проте саме на цьому етапі загалом і відбувається відокремлення контролю від аналізу.

Третій організаційний етап технології бухгалтерського обліку. Підсумковий (узагальнюючий) облік — це процеси складання різних вихідних даних, кінцевого бухгалтерського балансу та різних розшифрувань до нього, де наводяться дані про той чи інший господарський факт чи явище, а також характеристика його у статиці та динаміці.

Оскільки, як уже зазначалось, за своїм характером технологія бухгалтерського обліку поділяється на три етапи доказовості (первинне, вторинне та третинне), кожному з них притаманні свої елементи й прийоми доказовості та відповідно характеристики технологій облік - як процесу. Звідси, кожний етап облікового процесу як об'єкт організації за змістом характеризується певним складом об'єктів технології. Для того щоб визначити об'єкти організації технологічного процесу потрібно розглянути сукупність операцій, які формують обліковий етап. На кожному етапі сукупність операцій визначають з огляду на цільову функцію бухгалтерського обліку як економічної системи (рис. 3.2).

Характеристика поетапної побудови бухгалтерського обліку як технологічного процесу та об'єкта організації

Рис, 3.2. Характеристика поетапної побудови бухгалтерського обліку як технологічного процесу та об'єкта організації

Відомо, що основу технології облікового процесу формують операції, які поділяють на три види (категорії): механічні, переробні, творчі. Типи операцій дають змогу вдосконалювати структуру облікового процесу, визначати виконавчі місця, правильно організовувати поділ та кооперацію праці, нормувати працю виконавців, будувати графіки процесів. Сукупність операцій формує інформаційну процедуру. Кілька інформаційних процедур утворюють облікову фазу обробки. Фази формують облікові ділянки, що визначають обліковий процес, його етапи. Основними етапами облікового процесу є первинний, поточний та підсумковий.

При організації технології облікового процесу слід відрізняти технологічні прийоми, які відображують обробку інформації, від методологічних правил, що визначають метод обліку. Це дуже важливо в разі застосування ЕОМ (персональних комп'ютерів), коли значну частку облікових робіт здатна виконати машина (табл. 3.1)

Таблиця 3.1. Види робіт облікового процесу та питома вага можливостей їх автоматизації

Види робіт та загальна їх характеристика

Обсяг робіт, %,

виконуваних ручним способом

які піддаються автоматизації

Складання носіїв облікової інформації (даних, показників)

18-20

45-50

Обробка первинних документів, технічна, логічна, юридична

15-18

95-97

Первинна реєстрація (власне облік) даних носіїв документів у системі рахунків - облікових реєстрах

25-30

100

Групування та перегрупування облікових даних, формування проміжних показників

15-25

100

Періодичне зведення даних (звітність), складання довідок, виконання контрольних функцій, аналітичних та інших видів робіт логічного характеру

18-20

--

40-50

Виконання облікових робіт за допомогою ЕОМ призводить до значних змін у технології, операціях, процедурах, фазах, проте структурна побудова обліку при цьому не змінюється.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси