Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Як обліковуються операції, пов'язані з отриманням доходів і витрат...Як оцінюється сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні...Облік готової продукції сільськогосподарського виробництваОблік необоротних активів сільськогосподарських кооперативівОблік оборотних активів сільськогосподарських кооперативівЗа якими групами класифікуються в бухгалтерському обліку визнані...Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку....ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВСинтетичний та аналітичний облік сільськогосподарської продукції та...Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік виходу продукції сільськогосподарських кооперативів за справедливою вартістю та доходів від первісного визнання активів

Виготовлена (створена) сільськогосподарська продукція в залежності від облікової політики може бути оцінена за фактичною собівартістю чи за справедливою вартістю, яка на момент надходження до господарства є її первісною вартістю.

Сільськогосподарська продукція при її первісному визнанні оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. До витрат на місці продажу включається тільки частина витратна збут, які безпосередньо пов'язані з продажем біологічних активів та сільськогосподарської продукції на активному ринку, зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, а також непрямі податки, що сплачуються при реалізації цих активів. Транспортні та інші витрати на збут до витрат на місці продажу не відносяться. Первісне визнання сільськогосподарської продукції відображається у тому звітному періоді, у якому вона відокремлена від біологічного активу.

Сільськогосподарську продукцію після її первісного визнання оцінюють та відображають відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

Визначення справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції грунтується на цінах активного ринку.

За відсутності активного ринку визначення справедливої вартості сільськогосподарської продукції здійснюється за :

- останньою ринковою ціною з такою продукцією;

- ринковими цінами на подібну продукцію, зкоригованими з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня завершення біологічних перетворень активу;

- додатковими показниками, які характеризують рівень цін на сільськогосподарську продукцію.

Що стосується поточних біологічних активів рослинництва, то як правило їх справедливу вартість визначити досить складно. Це зумовлено тим, що рослинництво є галуззю, яка залежить від природнокліматичних факторів, що важко прогнозуються для визначення справедливої вартості посівів. Якщо справедлива вартість поточних біологічних активів рослинництва не визначається, облік цих активів ведеться за сумою фактично понесених витрат на їх вирощування як незавершене виробництво.

Приплід сільськогосподарських тварин з моменту надходження визнається поточними біологічними активами та оприбутковується за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

Методи оцінки приплоду різних видів тварин за справедливою вартістю наведені в таблиці 2.3.

Для визначення справедливої вартості біологічних активів у кооперативі слід створити спеціальну комісію, до складу якої повинні бути включені відповідні фахівці. Комісія своїм рішенням визначає справедливу вартість біологічних активів або неможливість такої оцінки і її рішення є підставою бухгалтерії оцінювати біологічні активи за собівартістю (нормативною, обліковою чи іншою ціною) і відображати їх в обліку та звітності. При неможливості визначення справедливої вартості оцінка приплоду визначається за порядком, який викладено у підрозділі 2.3 цього розділу (табл. 2.4).

Таблиця 2.3. Оцінка приплоду тварин за їх видами при наявності активного ринку та можливості визначення справедливої вартості

Вид тварин

Порядок оцінки

Телята

Виходячи із справедливої вартості І ц живої маси або за справедливою вартістю І голови приплоду

Поросята

Виходячи із справедливої вартості 1 ц живої маси або за справедливою вартістю 1 голови приплоду

Ягнята чи козенята

За справедливою вартістю 1 голови приплоду

Курчата, гусенята, індичата

За справедливою вартістю добового молодняку

Щенята норок, лисиць, песців, нутрій, соболів та кроленята

У сумі 50%- справедливої вартості на момент відлучення від маток. При відлученні приплід до оцінюється на решту 50% вартості

Лошата робочих та племінних коней

За справедливою вартістю 1 голови приплоду

Таблиця 2.4. Оцінка приплоду тварин за їх видами при неможливості визначення справедливої вартості

Вид тварин

Порядок оцінки

Телята

За фактичною собівартістю 60 кормо-днів утримання корови за минулий рік або плановою собівартістю на звітний період

Поросята

За фактичною собівартістю 1ц живої маси відлучених поросят за минулий рік або плановою собівартістю на звітний період

Ягнята чи козенята

За вартістю 1 голови приплоду, що розраховуються виходячи з того, що на приплід відносять 12% витратна і утримання основного стада романівської породи, 15%- каракульської та 10% витрат - усіх інших порід

Курчата, гусенята, індичата

За вартістю, яка розраховується виходячи з фактичної собівартості добового молодняку за минулий рік або планової собівартості на звітний період

Лошата робочих коней

За фактичною собівартістю 60 кормо-днів утримання дорослих коней за минулий рік або плановою собівартістю на звітний період

Лошата племінних коней

За фактичною собівартістю, яка складається з витрат на основне стадо без вартості побічної продукції за минулий рік або плановою собівартістю на звітний період

За умови оцінки сільськогосподарської продукції при первісному визнанні за справедливою вартістю виникають відповідні витрати чи доходи.

Для обліку операцій пов'язаних з отримання доходів і витрат від первісного визнання та зміни вартості продукції, яка обліковується за справедливою вартістю, призначені субрахунки 710 і 940.

На субрахунку 710 "Дохід від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" відображається інформація про доходи від первісного визнання та зміни вартості активів (збільшення), які обліковуються за справедливою вартістю, зокрема, дохід від первісного визнання сільськогосподарської продукції і біологічних активів та зміни справедливої вартості біологічних активів, відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи".

Одночасно витрати від первісного визнання та від відповідної вартості активів (зменшення), які обліковуються за справедливою вартістю, будуть відображені за дебетом субрахунка 940 "Витрати від первісного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю".

Такі доходи чи витрати визначаються як різниця між вартістю біологічних активів і сільськогосподарської продукції, оцінених за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, та витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями, що були понесені для отримання сільськогосподарської продукції.

Витрати пов'язані з біологічними перетвореннями, визнаються витратами основної діяльності. Облік таких витрат ведеться за окремими об'єктами обліку витрат, які мають відповідати об'єктами обліку біологічних активів на рахунку обліку виробництва, відповідно до П(С)БО 16 "Витрати" та Інструкції по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій.

До складу витрат, пов'язаних з біологічними перетвореннями, належать:

- прямі матеріальні витрати;

- прямі витрати на оплату праці;

- інші прямі витрати;

- загальновиробничі витрати.

Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та інші прямі витрати протягом звітного року відображаються в розрізі статей калькуляції, перелік яких встановлюється господарством.

Загальновиробничі витрати рослинництва і тваринництва підлягають розподілу наприкінці звітного року на кожен об'єкт витрат пропорційно базі розподілу, встановленої підприємством (загальна сума прямих витрат, суми оплати праці тощо).

Доходи чи витрати від первісного визнання додаткових біологічних активів визначаються за кожним об'єктом біологічних активів, для цього на рахунку обліку виробництва забезпечується відповідність між витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями, та вартістю отриманих біологічних активів і сільськогосподарської продукції в розрізі окремих видів біологічних активів чи їх груп.

Доходи та витрати від первісного визнання додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції підлягають включенню до склад}' інших операційних доходів чи витрат наприкінці звітного року або на кожну дату балансу з корегуванням до фактичної суми витрат чи доходів від первісного визнання додаткових біологічних активів і сільськогосподарської продукції, обсяг якої встановлено наприкінці звітного року.

Сума доходу від зміни справедливої вартості біологічного активу, оціненого за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, на дату балансу відображається шляхом збільшення його вартості та відповідним збільшенням іншого операційного доходу.

Сума втрат від зміни справедливої вартості біологічного активу оціненого за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, на дату балансу відображається шляхом зменшення його вартості та збільшення інших витрат операційної діяльності.

Відображення у бухгалтерському обліку доходів та витрат від первісного визнання активів, оцінених за справедливою вартістю наведено у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5. Кореспонденція рахунків з формування витрат і доходів від первісного визнання біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю

Кореспонденція рахунків з формування витрат і доходів від первісного визнання біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю

Аналогічно відображаються зміни (збільшення чи зменшення) оцінки вартості біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю на дату балансу, що передбачено пунктами 9, 12 і 18 П(С)БО 30 "Біологічні активи".

Формування доходів від реалізації сільськогосподарської продукції та біологічних активів, оцінених за справедливою вартістю здійснюється відповідно до П(С)Б015 "Дохід".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Як обліковуються операції, пов'язані з отриманням доходів і витрат від первинного визнання та зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю?
Як оцінюється сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи при первісному визнанні?
Облік готової продукції сільськогосподарського виробництва
Облік необоротних активів сільськогосподарських кооперативів
Облік оборотних активів сільськогосподарських кооперативів
За якими групами класифікуються в бухгалтерському обліку визнані доходи від звичайної діяльності?
Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку. Облікова політика сільськогосподарського кооперативу
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ
Синтетичний та аналітичний облік сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Облік виробничих запасів, готової продукції і товарів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси