Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Метод навчальної дисципліни "Фінансовий облік-І"Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та...Організаційно-правові засади забезпечення фінансового розвитку регіонуОрганізаційно-правові засади обліку платників податківФінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного...Правові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та...РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВОрганізаційні засади обліку платників податківОблік фінансових інвестицій та операцій з векселямиМіжнародні засади обліку власного капіталу
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організаційні засади фінансового обліку

Методологічні принципи організації бухгалтерського обліку на будь-якому підприємстві єдині, оскільки він ведеться за типовим Планом рахунків, на основі типової первинної документації і типових положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Крім вказаних складових ведення бухгалтерського обліку, включаючи графік документообігу, для раціональної організації облікової роботи у кооперативі слід передбачити відповідну форму бухгалтерського обліку, обрати структуру облікового процесу та розподілити обов'язки між працівниками бухгалтерії (в залежності від розміру та організаційної структури кооперативу), забезпечити технічне оснащення та умови праці облікових працівників, організувати зберігання бухгалтерських документів та облікових регістрів (архів), сформувати необхідну нормативну базу обліку та налагодити систему звітності.

Сільськогосподарський кооператив самостійно обирає форму бухгалтерського обліку, як певну систему регістрів обліку, порядку й способу реєстрації й узагальнення інформації в них з дотриманням єдиних принципів, з урахуванням особливостей своєї діяльності й технології обробки облікових даних, що видно з рисунку 1.2.

Форма обліку, як спосіб організації записів, повинна забезпечити своєчасне отримання інформації для поточного контролю за ходом господарських процесів і фінансовим станом кооперативу, складанням звітності.

Для раціональної організації бухгалтерського обліку велике значення мас використання найдосконаліших способів і прийомів групування облікових даних, форм облікових регістрів, оптимальне поєднання аналітичного й синтетичного обліку й кінець кінцем застосування найпрогресивніших форм бухгалтерського обліку.

Під формою бухгалтерського обліку розуміється певне поєднання побудови й взаємозв'язку облікових регістрів, а також порядок і способи реєстрації й групування в них облікової інформації. На практиці

отримали розповсюдження декілька форм бухгалтерського обліку - ручних (меморіально-ордерна, журнально-ордерна) і автоматизованих (таблично-перфокарткова, таблично-автоматизована і ін., включаючи цілі інформаційні системи: "Соло для бухгалтера з комп'ютером", "Бест", "Акцент", "Парус", "1 С-бухгалтерія" тощо).

Права кооперативу щодо організації бухгалтерського обліку

Рис. 1.2. Права кооперативу щодо організації бухгалтерського обліку

Для багатьох форм обліку характерне широке використання принципу накопичення й систематизації облікових даних в розмірах, необхідних для аналітичного й синтетичного обліку, складання фінансової звітності в спеціальних регістрах (журналах-ордерах, допоміжних до них відомостях, у вигляді роздруку, одержуваного на обчислювальних машинах, а також на магнітних стрічках, дисках, дискетах і інших машинних носіях) в єдиній системі записів. В окремих бухгалтерських регістрах за один прийом здійснюється хронологічний і систематичний запис операцій. Наприклад, в журналах-ордерах ці записи здійснюють тільки по кредиту рахунків в кореспонденції з рахунками, що дебетуються. Цей принцип виключає багатократність записів, дозволяє відмовитися від багатьох проміжних регістрів.

Стосовно журнально-ордерної форми обліку необхідно відзначити, що в ній рекомендовані форми журналів-ордерів і допоміжні відомості, які побудовані так, щоб охопити кредитові обороти декількох взаємозв'язаних за економічним змістом рахунків, що полегшить накопичення даних для звітності й аналізу фінансової діяльності кооперативу.

Структура журнально-ордерної форми обліку показана на рисунку 1.3.

Структура журнально-ордерної форми обліку

Рис. 1.3. Структура журнально-ордерної форми обліку

Шахова форма побудови журналів-ордерів дозволяє групувати економічну інформацію в розрізі кореспондуючих рахунків, забезпечує також застосування однократного запису при одночасному відображенні операцій по дебету одного і кредиту іншого рахунку. Журнали доповнюються відомостями по дебетовому обороту.

Регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості, таблиці аналітичних даних, листи-розшифровки) з усіх господарських операцій заповнюються в гривнях і копійках.

Широке застосування засобів обчислювальної техніки привело до появи нових прийомів і способів організації фінансового обліку. З'явилася можливість складання в автоматичному режимі облікових регістрів (машинограм), що узагальнюють облікову інформацію в обсягах, необхідних для контролю, аналізу, управління й складання фінансової звітності.

В даний час все в більших обсягах використовуються комп'ютери як персональна техніка, оснащуються робочі місця бухгалтерів і на їхній базі створюються автоматизовані робочі місця (АРМ) бухгалтера.

АРМ бухгалтера дозволяють вести облік грошових коштів, основних засобів і нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, розрахунків із дебіторами і кредиторами та ін. В ході обліку стає можливим в автоматизованому режимі готувати необхідні платіжні документи, формувати в задані терміни встановлену звітність, розробляти Головну книгу, баланс з додатками та ін. Структура таблично-автоматизованої форми обліку показана на рисунку 1.4.

Створення і впровадження у практику бухгалтерського обліку електронно-обчислювальної і комп'ютерної техніки спричинило розроблення нової форми бухгалтерського обліку - комп'ютерної.

Впровадження у практику бухгалтерського обліку комп'ютерної техніки та пакетів прикладних програм зумовили автоматизовану (комп'ютерну) реалізацію форм бухгалтерського обліку. При цьому збирання, передавання, систематизація та опрацювання бухгалтерської інформації здійснюються автоматизовано з використанням спеціально розробленого програмного забезпечення.

Структура таблично-автоматизованої форми обліку

Рис. 1.4. Структура таблично-автоматизованої форми обліку

В Україні використовують значну кількість програмних продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найпопулярнішими з яких є "1С - Бухгалтерія", "ПАРУС", "БЕСТ" тощо.

Автоматизація облікового процесу дає можливість підвищити оперативність і точність облікових даних, необхідних для управління підприємством. Схема автоматизації облікового процесу наведена на рисунку 1.5.

В наступних підрозділах підручника система облікових регістрів на окремих ділянках облікової роботи буде викладена за журнально-ордерною формою, що можливо як за ручної її організації, так і в умовах автоматизації.

Схема автоматизації облікового процесу

Рис.1.5. Схема автоматизації облікового процесу

Значне місце у роботі облікового апарату належить функції контролю. Бухгалтерський контроль поділяється на попередній, поточний і наступний та здійснюється на всіх стадіях відображення фінансово-господарської діяльності в системі обліку. Тобто на стадіях фіксування, накопичення, обробки та узагальнення інформації.

Попередній контроль проводиться бухгалтерами до здійснення господарських операцій. З метою попереднього контролю всі документи, що є підставою для оприбуткування й видачі грошових коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей, проведення розрахункових операцій, підписують не тільки голова кооперативу, але й головний бухгалтер або уповноважені на це особи. Таким чином, головний бухгалтер або інші працівники бухгалтерії мають можливість заздалегідь з'ясувати доцільність і законність господарської операції.

Поточний контролює здійснюється обліковим апаратом у момент здійснення господарських операцій або вслід за їхнім здійсненням.

Наступний контроль проводиться після закінчення певного часу, обчислюваного звичайним звітним періодом. В основному сферою такого контролю є підсумки фінансово-господарської діяльності кооперативу за звітний період (місяць, квартал, рік тощо).

Виходячи з форми організації обліку визначається структура облікового апарату. Під структурою бухгалтерського апарату розуміються склад і підпорядкованість ланок бухгалтерії, що виконують різні функції в процесі відображення діяльності кооперативу в системі обліку та звітності.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси