Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Загальні вимоги до фінансової звітностіЗагальні вимоги до звітності бюджетних установЗагальні вимоги до фінансової звітностіСклад, призначення І загальні вимоги до фінансової звітностіУзагальнення даних поточного обліку та складання звітностіМета складання фінансової звітності, основні вимоги, звітні періодиЗагальні вимоги та порядок складання окремих форм статистичної...Загальні вимоги до аудиторського висновкуЗміст звітності за сегментами та вимоги до її складанняОсновні вимоги по складанню звітності
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Загальні вимоги до звітності

Звітність - це впорядкована система узагальнення показників, які характеризують діяльність підприємства за певний період. Вона складається на підставі даних фінансового обліку, містить кількісні та якісні характеристики діяльності підприємства.

Виходячи із суті та призначення звітності, можна сформулювати до неї такі вимоги:

- обов'язковість - всі підприємства мають подавати звітність;

- державна регламентація - складається звітність за єдиними правилами і показниками, що визначено формами, які затверджуються Державним комітетом статистики України;

- своєчасність, вірогідність, точність і повнота;

- економічність - дотримання режиму економії при веденні обліку і складанні звітності.

З метою подальшої реалізації програми переходу національної системи обліку на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 07.02.2013 року затверджено нову редакцію Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" (НП(С)БО 1), яким визначено мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

Це положення відмінило:

П(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" П(С)БО 2 "Баланс"

П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів" П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал".

Тепер усі вимоги до основних форм фінансових звітів прописані у НП(С)БО 1, а самі форми наводяться у його додатках. Додаток 1 до П(С)БО 1 містить наступні форми:

Баланс (Звіт про фінансовий стан);

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи);

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);

Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі).

Додаток 2 до П(С)БО 1 - містить аналогічні форми для консолідованої фінансової звітності.

Особливу увагу необхідно звернути на те, що на даний момент не скасовано Наказ Мінфіну № 302 від 29.11.2000 р. "Про Примітки до річної фінансової звітності". Таким чином, форма Приміток залишається чинною.

Фінансова звітність- бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

У НП(С)БО 1 визначено мету, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються до фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ), які зобов'язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством.

НП(С)БО 1 ділить фінансову звітність на річну та проміжну. Для проміжної (квартальної) звітності у 2013 році є чинними: Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан); Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи); Пунктом З НП(С)БО 1 передбачено, що нові форми звітності вперше застосовуються при складанні фінансового звіту за І квартал 2013 р.

Назви форм доповнені назвами у дужках, аналогічними формам згідно МСФЗ. У НП(С)БО 1 відсутня вимога щодо складання фінансової звітності у тисячах гривень без десяткових знаків, як це було передбачено попередніми П(С)БО 2 - П(С)БО 5. Виходячи з принципу єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці, можна зробити висновок, що тепер є можливість самостійно визначити, у якому вимірнику формувати звітність. Головне, щоб цей вимірник був єдиним для усіх форм звітності.

Для суб'єктів малого підприємництва (юридичні особи з чисельністю працівників до 50 осіб та річним доходом менше 10 млн. євро, а також для платників єдиного податку та підприємств, що згідно вимог Податкового кодексу України мають право на застосування ставки податку на прибуток 0%, у І кварталі 2013 року залишається чинним порядок подання фінансової звітності, передбачений нормами П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".

П(С)БО 25 передбачено, що норми цього Стандарту застосовуються для складання фінансового звіту суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, які визнані такими відповідно до законодавства, крім довірчих товариств, страхових компаній, банків, ломбардів, інших фінансово-кредитних та небанківських фінансових установ, суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють обмін іноземної валюти, є виробниками та імпортерами підакцизних товарів, а також суб'єктів підприємницької діяльності, у статутному капіталі яких частка вкладів, що належить юридичним особам - засновникам та учасникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищує 25 відсотків.

Також передбачено, що підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності для малих і середніх підприємств, повинні використовувати форми звітів, затверджені цим Національним положенням (стандартом). Таким чином малі підприємства, які ведуть бухгалтерський облік за міжнародними стандартами, повинні формувати повний комплект фінансової звітності, передбачений НП(С)БО 1, а не фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, передбачений П(С)БО 25.

Особливості складання фінансової звітності пов'язані із належністю суб'єктів господарювання до великого, середнього, малого чи мікро підприємництва (табл. 5.16)

Таблиця 5. 16. Класифікація підприємств для складання/надання фінансової звітності

Суб'єкт

Суб'єкт великого підприємництва

Суб'єкт середнього підприємництва

Суб'єкт малого підприємництва

Критерій

суб'єкт малого підприємництва

суб'єкт мікро-підприємництва

Дохід

Річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 50 млн. евро (в гривневому еквіваленті по середньорічному курсу НБУ)

Всі інші суб'єкти господарювання, що не відносяться до суб'єктів великого або малого підприємництва

Річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 10 млн. евро (в гривневому еквіваленті по середньорічному курсу НБУ)

Річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує 2 млн. евро (в гривневому еквіваленті по середньорічному курсу НБУ)

Кількість найманих працівників

Середня кількість працівників за календарний рік псрсвищує250 чол.

Середня кількість працівників за календарний рік не персвищує50 чол.

Середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 10

чол.

На даний момент пояснення порядку визначення середньорічного курсу НБУ немає. Що стосується середньої кількості працівників за календарний рік, то цей пока шик повинен розраховуватися відповідно до Інструкції № 286 НП(С)БО 1 не містить жорсткого порядку заповнення усіх рядків фінансової звітності та проставлення прочерків у тих рядках, де були відсутні показники. Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку 3 до цього Стандарту, у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

- інформація є суттєвою;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

НП(С)БО 1 не дає детального опису кожної статті Балансу і Звіту про фінансові результати, як це було передбачено раніше. Це пов'язано з тим, що розробники нового стандарту прагнули максимально зблизити форми фінансової звітності з нормами МСФЗ. Це може спричинити певні ускладнення для тих підприємств, які не використовують міжнародні стандарти фінансової звітності, оскільки облік багатьох операцій за правилами П(С)БО не збігається з обліком згідно МСФЗ.

Щодо податкового аспекту, нагадаємо, що згідно вимог Податкового кодексу України платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Отже, якщо квартальна податкова декларація з податку на прибуток не подається, подавати квартальну звітність в податкові органи не потрібно.

Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

- фінансові звіти підприємства за різні періоди;

- фінансові звіти різних підприємств.

НП(С)БО 1 виділяє такі якісні характеристики фінансової звітності:

1) дохідливість і зрозумілість- однозначне тлумачення її користувачами;

2) достовірність - відсутність помилок і перекручень, які можуть вплинути рішення користувачів звітності;

3) зіставність- можливість порівнювати фінансові звіти за різні періоди та по різних підприємствах;

4) доречність- забезпечення можливості своєчасно і правильно оцінити минулі, теперішні і майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

- автономності підприємства, за яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників; тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

- безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

- періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності;

- історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

- нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

- повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

- послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

- обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

- превалювання сутності над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

- єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають підприємства, які відповідно до законодавства зобов'язані їх застосовувати, а також ті, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств можуть застосовувати підприємства, які зобов'язані застосовувати міжнародні стандарти фінансової звітності відповідно до законодавства, а також ті підприємства, які прийняли таке рішення самостійно. Застосовування міжнародного стандарту фінансової звітності для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування. Підприємства, які для складання фінансової звітності застосовують міжнародний стандарт фінансової звітності для малих і середніх підприємств, використовують форми звітів, затверджені цим Національним положенням (стандартом).

У фінансовій звітності обов'язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку або міжнародні стандарти фінансової звітності та/або інші нормативно-правові акти Міністерства фінансів України з питань бухгалтерського обліку.

Показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках.

Форма і склад статей фінансової звітності наведені у додатках до НП(С)БО І.

До фінансової звітності включаються показники діяльності.

Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до фінансової звітності.

Згортання статей активів і зобов'язань, доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису: принципів оцінки статей звітності; методів обліку щодо окремих статей звітності.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку року у складі Балансу і Звіту про фінансові результати. Строки подання квартальної фінансової звітності для підприємств (крім зведеної і консолідованої) не змінилися - не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річної - не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним кварталом.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси