Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками (Клас 6, рах. №63)Облік розрахунків з постачальниками та підрядникамиОблік розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками та...Облік розрахунків з постачальниками і підрядникамиОблік розрахунків з постачальниками та підрядникамиБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА...Як необхідно організовувати синтетичний і аналітичний облік...Організація контролю розрахунків із постачальниками та підрядникамиАудит розрахунків з постачальниками і підрядникамиМетодика аудиту розрахунків з постачальниками і підрядниками
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

Здійснюючи свою виробничу господарську діяльність підприємства вступають в розрахункові відносини з іншими підприємствами, організаціями і особами. Ці розрахунки пов'язані з формуванням основних і оборотних засобів, отриманням послуг.

Правильна організація розрахунків потребує суворого дотримання фінансової дисципліни, власної оплати боргів по зобов'язаннях і забезпечення своєчасного одержання коштів за реалізовану продукцію, тому бухгалтерський облік процесу постачання повинен забезпечити управлінський персонал інформацією щодо наявності на підприємстві необхідної номенклатури виробничих запасів (зокрема, за кількісними і якісними ознаками), про стан розрахунків із постачальниками та підрядниками (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості) та гранично допустимі строки їх проведення, а також про залучення кредитних ресурсів для забезпечення підприємства необхідними матеріалами.

Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками повинна забезпечити своєчасну перевірку розрахунків з постачальниками та підрядниками та попередження прострочення кредиторської заборгованості.

Відносини з постачальниками та підрядниками мають складний характер, зумовлений економічною ситуацією в країні, формуванням нових видів економічних взаємовідносин між суб'єктами господарювання, податковою політикою, зміною потреб, поведінки покупців, тощо. Підприємства постійно ведуть розрахунки з постачальниками за придбані в них основні засоби, сировину, матеріали й інші товарно-матеріальні цінності і послуги; з покупцями - за куплені ними товари; із замовниками - за виконані роботи і послуги.

Організація облікових номенклатур обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками наведена у табл. 9.2 і має безпосередній вплив на вибір носія інформації - первинного документа.

Таблиця 9.2. Облікові номенклатури обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Облікові номенклатури обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Носіями первинного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками є: о рахунки-фактури;

товарно-транспортні накладні (табл. 9.3);

довіреності;

договір.

Таблиця 9.3. Оперограма складання товарно-транспортної накладної

Оперограма складання товарно-транспортної накладної

Основним документом з розрахункових взаємовідносин з постачальниками с рахунок-фактура, який служить підставою для оформлення відповідних банківських платіжних документів на перерахунок заборгованості: платіжних вимог, акредитивів, платіжних доручень, розрахункових чеків (лімітованих, нелімітованих).

Рахунок-фактуру виписує постачальник на товарно-матеріальні цінності, які відпускаються. В документі зазначаються наступні реквізити: постачальник і його адреса, номер поточного рахунку в банку за місцем знаходження, станція відправлення і станція прибуття вантажу, дата і спосіб відвантаження тощо. В ньому вказується найменування цінностей за видами, одиниці виміру, кількість, ціна і сума, а також сума на яку відпущено товару всього. В документі обов'язково роблять посилання на договір, згідно якого відпущені матеріальні цінності, вказують номер квитанції і накладних за якими відпущені матеріальні цінності. Рахунки-фактури постачальників ретельно перевіряє з точки зору правильності заповнення всіх реквізитів, цін і після перевірки відповідності кількості одержаного і вказаного в рахунку-фактурі вантажу, їх застосовують для записів в реєстрах бухгалтерського обліку. У випадку невідповідності одержаного вантажу з даними рахунків-фактур пред'являють претензію постачальнику.

У господарській діяльності підприємств відпуск за плату або безоплатна передача запасів, основних засобів, худоби, грошових коштів і цінних паперів здійснюється за довіреністю одержувача, що передбачено Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих та використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженою наказом МФУ № 99 від 16.05.96 р.

Довіреність на отримання ТМЦ оформляється на бланках типових форм. Обов'язковими реквізитами є найменування юридичної особи, номер банківського рахунку та назва установи банку, строк дії довіреності, кому довіряється одержання ТМЦ із зазначенням паспортних даних, найменування і кількість ТМЦ, підпис і розшифрування підпису керівника підприємства, печатка. Незаповнені рядки довіреності повинні прокреслюватись. Довіреності та журнал обліку виданих довіреностей повинні зберігатись у особи, відповідальної за реєстрацію довіреностей. Довіреність на одержання ТМЦ видається тільки посадовим особам даного підприємства. Керівник підприємства затверджує перелік посад яким надається відповідне право на одержання ТМЦ за довіреністю та призначає особу, що здійснює виписування та реєстрацію довіреностей.

Зі складу постачальника отримують товар за довіреністю із пред'явленням паспорта при цьому довіреність залишається у постачальника, незалежно від строку її дії. Далі завідувач складу постачальника разом з іншими первинними документами здає довіреність до бухгалтерії свого підприємства. Строк дії довіреності встановлюється в залежності від можливості одержання та вивезення відповідних цінностей, але не більше 10 днів.

Не пізніше наступного дня після кожної доставки на підприємство одержаних за довіреністю цінностей, особа, якій видано довіреність зобов'язана надати працівнику який видав довіреність документ про одержання нею цінностей та їх здачу на склад (повинна відзвітуватись). Невикористані довіреності повинні бути повернуті працівнику бухгалтерії не пізніше наступного дня після закінчення строку їх дії. При цьому залежно від того, використана довіреність або повернута невикористаною, в журналі реєстрації довіреностей робиться відмітка про номери документів що підтверджують отримання цінностей або написом "невикористані" про погашення довіреності. Невикористані довіреності зберігаються на підприємстві протягом строку, встановленого для первинних документів.

Приймання виконаних підрядником робіт і послуг оформляється, як правило, актами прийому робіт (послуг), у яких наводяться відомості про обсяг, якість і терміни виконаних робіт(послуг) та їхню вартість.

Послуги автотранспорту оформляються товарно-транспортними накладними. Окремі роботи (послуги) можуть оформлятися іншими встановленими для них документами (квитанції, замовлення тощо). Належним чином оформлені документи підписуються стороною, яка передає, і стороною, яка приймає.

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками ведуть на рахунку 63 "Розрахунки З постачальниками і підрядниками". Це балансовий, розрахунковий рахунок, який служить для обліку поточних зобов'язань. За кредитом рахунку відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядчиків товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо.

Рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" має такі субрахунки:

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками".

Подамо типові кореспонденції за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" (табл. 9.4).

Таблиця 9.4. Операції по обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Оплачено постачальникам і підрядчикам: -з поточного рахунку, через акредитив

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

31 "Рахунки в банках"

- виданими векселями

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

62 "Короткострокові векселі видані"

- за рахунок короткострокової позики банку

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

60 "Короткострокові позики"

Погашено заборгованість постачальникам товарами, готовою продукцією, роботами та послугами

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

70 "Доходи від реалізації"

Оприбутковано від постачальників матеріальні цінності

20 "Запаси",

21 "Тварини на вирощуванні і відгодівлі",

22 "МШП", 28 "Товари"

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

Нараховано підрядникам за виконані роботи і надані послуги

23 "Виробництво",

91 "Загальновиробничі витрати",

92 "Адміністративні витрати"

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

Відображено ПДВ згідно з податковими накладними постачальників

644 "Податковий кредит"

63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками"

Узагальнення інформації щодо розрахунків із постачальниками та підрядниками знаходить своє відображення при журнально-ордерній формі обліку у журналі-ордері № З В с.-г (табл. 9.5). та Реєстр операцій за розрахунками з постачальниками (підрядниками) № 3.3 с.-г.

Схема запису в регістрах з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками наведена на рис. 9.2.

Схема запису в регістрах з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Рис. 9.2. Схема запису в регістрах з обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками

Таблиця 9.5. Журнал-ордер №3 В с-г по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" за червень 201_року (назва підприємства)

Журнал-ордер №3 В с-г по рахунку 63

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси