Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Зовнішньоекономічна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ

Література

1. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність", Київ, 1998.

2. Закон України "Про єдиний митний тариф ", К., 1996.

3. Декрет Кабінету Міністрів "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", К, 1996.

4. Закон України "Про іноземні інвестиції", К, 1992.

5. Закон України "Про вільні спеціальні економічні зони",К., 1992.

6. Закон України від 5.04.2001 р. "Про митний тариф" // Офіційний вісник України. - 2001. - № 18.

7. Закон України від 5.02.1992 р. "Про Єдиний митний тариф // Укр. митниця: Довідник. - К: Лібра, 1993. - 58 с.

8. Закон України від 25.061991 р. "Про митну справу в Україні" // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 44.

9. Закон України від 16.04.1991 р. "Про зовнішньоекономічну діяльність" // Укр. митниця: Довідник. - К: Лібра, 1993. - 67 с.

10. Митний кодекс України: офіційний контекст. - К: Кондор, 2006. - 188 с.

11. Положення "Про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)", К, 2001.

12. Унифицированные правила по инкассо, Международуная торговая палата, 1993.

13. Унифицированные правила й обычаи по документальному акредитиву. МТП, 1993. "

14. Международные правила по толкованию торгових терминов, Москва, 2000.

15. Статистичний щорічник України за 2005 рік: Довідкове видання / Держкомстат України. - 2006. - К: Техніка, 2006 - 575 с.

16. Абрамцова Т., Авер'янова Є., Богданов В., Василенко В., Діброва Н Зовнішньоекономічна діяльність: Консультації. Роз'яснення спеціалістів міністерств та відомств. Нормативна база. Первинна документація:Практ. керівництво - Д. : TOB "Баланс-Клуб", 2006. - 175с.

17. Алексеев В.В., Бабин Э.П., Бельчук А.И., Булатов A.C., Булатов Д.С., Виноградов B.B. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для студ., обучающихся по спец. "Финансы и кредит", "Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / Московский гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД РФ / A.C. Булатов (ред.), H.H. Ливенцев (ред.). - М. : Магистр, 2008. - 654с.

18. Алексеева T.I. Міжнародна торгівля: навч. посібник / Харківський національний економічний ун-т. - X. : ХНЕУ, 2007. - 252с. : рис., табл.

19. Багрова LB., Гетьман О.О., Власик B.C. Міжнародна економічна діяльність України: Навчальний посібник / За заг. ред. I.B. Багрової. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 384 с.

20. Балабанов И.Т., Балабенов A.II. Внешнеэкономические связи: Уч. пос. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 512 с.

21. Баранов В.В. Финансовый менеджмент: Механизмы финансового управления предприятиями в традиционных и наукоемких отраслях. - Москва: Дело, 2002 - 258 с.

22. Батченко Л.В., Дроздова Г. М., Дятлова В. В., Ткаченко О. Г., Семенова Т . В. Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту / Донецький держ. ун-т управління. - Донецьк : Норд-Прес, 2005. - 244с.

23. Бовтрук Ю.А. Вступ до спеціальності "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності": навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. - К. : МАУП, 2007. - 153с.

24. Большаков A.C. Современный менеджмент: теория и практика / А. С. Большаков, В . И. Михайлов. 2-е изд., испр. и доп. СПб. [и др.] : Питер. 2002. 411 с. '

25. Бугае В.В., Веклич О.О., Чубукова О.Ю., Козаченко В.М., Костевич Н.О ., Романенко О.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / B.B. Бугае (ред.). - К. : ППВМБ, 2008. - 111c.

26. Бураковсъкий І Теорія міжнародної торгівлі. - К.: Основи, 2000.

27. Вавилова Е.В., Бородулина Л.П. Международная торговля, 2006. - 287 с.

28. Вергун В.А., Кредісов А.І., Березовенко СМ., Голубій І.С, Мазуренко В.П . Міжнародний бізнес: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка / В. А. Вергун (наук.ред.). - К. : ВПЦ "Київський університет", 2007. - 500с. : рис., табл.

29. Віднійчук-Вірван Л.А., Вірван H.B. Міжнародний бізнес: українська бі-знес-енциклопедія. - Чернівці : Наші книги, 2008. - 376с.

30. Внешнеэкономическая деятельность, словарь-справочник, Минск, 1993. '

31. Воронкова О.Н., Пузакова ЕЛ. Внешнеэкономическая деятельность: организация и управление: учеб. пособие. - М. : Экономиста, 2007. - 495с.

32. ВЭД й международннй маркетинг / Новицкий В.Е. - К., 1994.

33. Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономическая деятельность: сб. науч. тр. / НАЛ Украины; Институт экономике- правовых исследований / В.К. Мамутов (отв.ред.). - Донецк : Юго-Восток, Лтд, 2007. - 378c.

34. Тіл, Чарлз В.П. Міжнародний бізнес: Конкуренція на глобальному ринку // Пер. з англ. - К.: Вид-во "Основи", 2001.- 856 с.

35. ДахноII Міжнародна торгівля. - К.: МАУП, 2003.

36. Дідківський М.І Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посібник. - К. : Знання, 2006. - 462с. - (Серія "Вища освіта XXI століття").

37. Дудчак В.І, Мартинюк О.В. Митна справа: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 310с.

38. Ефремов B.B. Міжнародні економічні відносини: Навч. посібник / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2006. - 80с.

39. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Зовнішньоекономічна діяльність: Термінологічний словник. - К. : Кондор, 2007. - 168с.

40. Зеркалов ДВ. Внешнеэкономическая деятельность: энциклопедический словарь. - К. : Дакор ; КНТ, 2008. - 544с. - (Серия "Внешнеэкономическая деятельность").

41. Зовнішньоекономічна діяльність та митна справа: Збірник нормативних актів / Упорядник М.І. Камлик. - К: Атака, 2004. - 680 с.

42. Как продать Ваш товар на внешнем рннке, словарь-справочник, М., 1996. '

43. Кизим H.A., Зинченко В.А. Качество жизни населения и внешнеэкономическая деятельность предприятий: монография / Научно-исследовательский центр индустриальных проблем развития HAH Украины. - X. : ИД "ИН-ЖЭК", 2009. - 184с.

44. Кириченко O.A., Базовкін Є.Г., Єрохін CA., Лаптев СМ., Литвак О.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник / O.A. Кириченко (ред.). - 2-е вид., переробл. і доп. - К. : Знання, 2008. - 518с.

45. Козак Ю.Г., Логвінова Н.С, Сіваченко І.Ю., Якубовський CO., ЛевицъкийМ.А., Ковальов А.L Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб. для студ . ВНЗ / Одеський держ. економічний ун-т / Ю.Г. Козак (ред.), І.Ю. Сіваченко (ред.). - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 791с.

46. Козик В.В., Папкова Л.А., Карп'як Я.С, Григор'єв О.Ю., Босак А.О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп . - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 608 с.

47. Козик В.В., Папкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник. - 7-ме вид., стер. - К : Знання, 2008. - 406 с. : рис., табл. - (Серія "Вища освіта XXI століття").

48. Козловський В.О. Зовнішньоекономічна діяльність: практикум для студ. спец. "Менеджмент організацій" / Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2008. Ч. 1 : Основи зовнішньоекономічної діяльності. - Вінниця : ВНТУ, 2008 - 197с. : рис., табл.

49. Козловський В.О., Лесько О.И. Зовнішньоекономічна діяльність: практикум для студ. спец. "Менеджмент організацій" / Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2008. Ч. 3 : Глобальні закономірності розвитку сучасного ринку. - Вінниця : ВНТУ, 2008 - 127с.

50. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник, Москва, 1994-1998.

51. Крилова H.B. Міжнародна торгівля: навч. посіб.. - К : Знання, 2008. - 365с. - (Серія "Вища освіта XXI століття").

52. Кузнецова H.B. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине. К., 1998.

53. Ливенцев H.H., Аникин A.B., Бабин Э.П., Буглай В.Б., Васильева И.П. Международные экономические отношения: учебник для студ. вузов, обуч. по направлениям подготовки и спец. "Международные отношения" и "Регионо-ведение" / Московский гос. ин-т международных отношений (Университет) / H.H. Ливенцев (ред .). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 648 с.

54. Липов В.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини": тести, практичні та ситуаційні завдання: навч.-практ. посібник / Харківський національний економічний ун-т - X. : Вид. ХНЕУ, 2008. - 193с.

55. Лисиця Н.Р., Полякова Я.О., Базалієва Л.В., Піддубна Л.І., Семікоп Ю.О. Міжнародний бізнес: теорія і практика: монографія. - X. : ХНЕУ, 2008. - 140 с.

56. Лук'яненко Д.Г., Поручник A.M., Циганкова ТМ. Міжнародна економіка. К., 1999.

57. Международная торговля 2-е издание, переработанное и дополненное. В.П. Трухачев, И.Н. Лякишева, В.Л. Ерохин, 2008 - 346 с.

58. Макогон Ю.В., Кравченко В.А., Кравцова В.В. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование. Донецк, 2001.

59. Мельник ТМ. Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції: моногр. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. - К. : КНТЕУ, 2007. - 395с. : рис., табл.

60. Менеджмент ВЭД / под ред. проф. Кириченко, К., 1998.

61. Міжнародний бізнес та менеджмент: проблеми та перспективи в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя ф-ту між-нар. бізнесу та менеджменту) / Тернопільський національний економічний унт. Факультет міжнародного бізнесу та менеджменту / Ю.П. Гуменюк (ред.кол.) - Т. : ТНЕУ, 2008. - 616c.

62. Новикова М.В., Стасюк О.П. Міжнародна торгівля: конспект лекцій / Національний авіаційний ун-т. - К. : НАУ, 2007. - 144с. : рис., табл.

63. Новицький B.C. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. - К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.

64. Омелъченко A.B. Іноземні інвестиції в Україні. К, 1997.

65. Основы внешнеэкономических знаний, словарь-справочник / под ред. Долгова. М., 1998.

66. Основы внешнеэкономических знаний / под ред. проф. Фоминского, М., 1998.

67. Основи міжнародної торгівлі: Навчальний посібник/за ред. Ю.Г. Козака, Н .С. Логвинової; 2-ге вид., перероб. та доп. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2005. - 656 с.

68. Пазуха М.Д. Зовнішньоекономічна діяльність (загальні положення): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Українська академія бізнесу та підприємництва. - К. : ЦУЛ, 2008. - 230с.

69. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб.. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 264с. - (Серія "Вища освіта XXI століття").

70. Пономарьов О.С. Світова торгівля в системі міжнародних економічних відносин: текст лекцій з курсу "Міжнародні економічні відносини" / Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - X. : НТУ "ХПІ", 2008. - 35с.

71. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2008. - 498с.

72. Романчиков B.L, Романенко LO. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. для студ . вищ. навч. закл.. - К. : Центр учбової літератури, 2008.

- 256с.

73. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції: Підручник. Київ: ЦУЛ, 2003. - 616с.

74. Румянцев А.П., Башинська A.L, Корнілова І.М., Коваленко Ю.О. Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. - К: Центр навчальної літератури, 2004. - 376с.

75. Рут Ф.Р., Філіпенко A.C. Міжнародна торгівля та інвестиції: Підручник. - К: Основи, 1998. - 308 с.

76. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю.А., Щетинин В.Д. Международные экономические отношения: Учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец., а также спец. экономики и управления (060000) / Валерий Евгеньевич Рыбалкин (ред.). - 6-изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 591с. - (Серия "Золотой фонд российских учебников").

77. Соколенке СИ. Глобальные ринки XXI столетия. Перспективы Украины. К., 1998.

78. Статистичний щорічник України за 2007 рік / Держений комітет статистики України; За ред. О.Г. Осауленка. - К: Консультант, 2008. - 572 с.

79. Трухачев В.И., Лякишева И.Н., Ерохин В.Л. Международная торговля: учеб. пособие для студ., обучающихся по экон. спец.. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М. : Финансы и статистика, 2008. - 415с.

80. Управління ЗЕД / під ред. Кредісова. - Київ, 1997-1998.

81. Фабоцци Фрэнк Дж. Управление инвестициями: Пер. с англ. - М.: Инфра - М, 2000. - 930 с.

82. Філіпенко A.C. Міжнародні економічні відносини: історія: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. - К : Либідь, 2006. - 390с.

83. Філіпенко A.C. Міжнародні економічні відносини: теорія: підручник для студ. екон. спец. вищих навч. закл.. - К : Либідь, 2008. - 408c. : рис., табл.

84. ХойерВ., Как делать бизнес в Европе, М., 1992.

85. Черевань В.П., Румянцева А.П., Романенко Л.Ф. Міжнародна економічна діяльність: Навчальний посібник - Київ: Видавничий дім "Слово", 2003.

- 280 с.

86. Циганкова Т. М. Міжнародна торгівля.- К. : КНЕУ, 2003. - 255с.

87. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К: КНЕУ, 2001. - 488 с.

88. Школа ІМ., Козменко В.М., Бабінська О.В. Міжнародні економічні відносини: підручник для студ. вищих навч. закл. / Чернівецький торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту.

- Вид. 2., переробл. і доп. - Чернівці : Книги-XXI, 2007. - 544с.

89. Шраменко Н.Ю., Харченко Т.В. Зовнішньоторговельні транспортні операції: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навчаються за напрямом "Транспортні технології" / Харківський національний автомобільно-дорожній ун-т. - X. : ХНАДУ, 2007. - 260 с.

90. Яковлев Ю.П. Міжнародна торгівля. Практикум: навч. посіб. для студ . вищ. навч. закл.. - К. : Кондор, 2008. - 380с.

91. Нормативно-правові матеріали до законів України, постанов уряду та інші документи за напрямком вивчення.

92. Офіційний сайт Державного комітету статистики України

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси