Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Первинний облік праці та її оплатиУ яких реєстрах систематизуються дані з обліку праці та її оплати для...Нормативно-правове регулювання обліку оплати праціПервинні документи з обліку праці та її оплатиОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯСклад оплати праці водіївОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИФорми і системи оплати праціФорми та системи оплати праціОБЛІК ПРАЦІ, ЇЇ ОПЛАТИ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ПЕРСОНАЛУ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація первинного обліку праці та її оплати

При прийнятті працівника на роботу власник або його представник вступають з ним у трудові відносини. Основним документом, який закріплює ці відносини, є трудовий договір або контракт.

Трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, організації чи установи. За цим договором працівник зобов'язується виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, підпорядковуватися внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, передбачені законодавством про працю, колективним договорам та угодою сторін.

Трудовий договір може бути:

1) безстроковий, що укладається на невизначений строк;

2) строковим, що укладається:

на визначений строк, встановлений за погодженням сторін; на час виконання певної роботи. При укладенні трудового договору працівник подає паспорт, або інший документ, що засвідчує особу; трудову книжку; документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію); довідку про стан здоров'я та інші документи.

Укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ чи розпорядження не були видані, але працівника фактично було допущено до роботи.

Контракт - це різновид трудового договору. Контракт укладається на певний строк і застосовується для працівників, які приймаються на роботу на визначений термін або на час виконання певної роботи. Контракт укладається у письмовій формі у двох примірниках і підписується роботодавцем та працівником. У контракті вказуються обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання, термін дії контракту, обов'язки та взаємна відповідальність сторін, умови оплати й організації праці, підстави припинення та розірвання контракту, соціально - побутові та інші умови, необхідні для виконання зобов'язань з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства.

Основним документом про трудову діяльність працівника є його трудова книжка. Основні вимоги до ведення трудових книжок викладені в "Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і в організаціях" що затверджена наказом Мінпраці, Мінюсту, Мінсоцзахисту від 29 липня 1993 р. № 58. Трудові книжки заповнюються на всіх працівників підприємства всіх форм власності, які пропрацювали на підприємстві більш як 5 днів. При влаштуванні на роботу працівники зобов'язані подавати трудову книжку, оформлену в установленому порядку.

До трудової книжки вносяться:

відомості про працівника: прізвище, ім'я та по батькові, дата народження;

відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення; е- відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України; є- відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв'язку з цим винагороди. На підприємстві ведеться така документація щодо обліку бланків трудових книжок і заповнених трудових книжок:

а) книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них;

б) книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них;

До Книги обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них вносяться усі операції, пов'язані з одержанням і витрачанням бланків трудових книжок і вкладишів до них із зазначенням серії та номера кожного бланку. Книга ведеться бухгалтерією підприємства.

Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них ведеться відділом кадрів або іншим підрозділом підприємства, який здійснює оформлення прийняття і звільнення працівників. У цій Книзі реєструються всі трудові книжки, що прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, а також трудові книжки і вкладиші до них із записом серії і номера, що видані працівникам знову.

У разі одержання трудової книжки у зв'язку із звільненням працівник розписується у особистій картці і у Книзі обліку. Книга обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них і Книга обліку руху трудових книжок мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені підписом керівника підприємства і печаткою. Бланки трудових книжок і вкладишів до них зберігаються в бухгалтерії підприємства як документи суворої звітності і видаються за заявкою у підзвіт особі, відповідальній за ведення трудових книжок.

Особа, яка загубила трудову книжку (вкладиш до неї), зобов'язана негайно заявити про це власнику або уповноваженому ним органу за місцем останньої роботи. Не пізніше 15 днів після заяви, а у разі ускладнення в інші строки власник або уповноважений ним орган видає працівнику іншу трудову книжку або вкладиш до неї (нових зразків) з написом "Дублікат" в правому верхньому кутку першої сторінки.

Трудові книжки та їх дублікати, що не були одержані працівниками при звільненні, зберігаються протягом двох років у відділі кадрів підприємства окремо від інших трудових книжок працівників, які перебувають на роботі. Після цього строку не затребувані трудові книжки (їх дублікати) зберігаються в архіві підприємства протягом 50 років, а по закінченні зазначеного строку їх можна знищити в установленому порядку.

На кожному підприємстві ведуть облік особового складу працівників у типових формах первинного обліку, затверджених Держкомстатом України. Оперативний облік персоналу підприємства веде відділ кадрів на бланках типових форм.

Типові форми первинної облікової документації особового складу затверджені Наказом Державного комітету статистики України від 05.12.2008р. № 489 "Про затвердження типових форм первинної документації зі статистики праці". Такими документами є:

"Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу";

"Особова картка працівника";

"Наказ (розпорядження) про надання відпустки";

"Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)". Для обліку прийнятих на роботу працівників застосовується "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу" (форма № П-1),який заповнюється у відділі кадрів. Завізований начальником відділу кадрів або особою, відповідальною за прийняття на роботу, проект наказу (розпорядження) в необхідних випадках с направленням на переговори і пропуском в цех (відділ) для ознайомлення з умовами роботи. Керівник структурного підрозділу-начальник (майстер) цеху (відділу) робить висновок про можливість зарахування: на зворотній стороні проекту наказу (розпорядження) вказується, ким може бути прийнятий на роботу той, хто наймається, по якому розряду, чи з яким окладом і тривалість строку випробування. Згода працівника з умовами праці, результати переговорів, в разі необхідності медичного огляду, відмітки про проходження інструктажу з техніки безпеки, протипожежному мінімуму та інші відмітки проставляються на зворотній стороні форми. Проект наказу (розпорядження) про прийом на роботу працівника, якому встановлюють оклад, візується у відповідній службі підприємства (організації) для підтвердження вакантної посади і окладу, що встановлюються за штатним розписом. Підписаний керівником підприємства (організації) наказ (розпорядження) оголошується працівнику лід розписку. На підставі підписаного наказу (розпорядження) про прийом на роботу відділ кадрів заповнює документ первинного обліку форму № П-2 "Особова картка працівника".

Особова картка - це затверджена форма облікового документа, яку заповнює спеціаліст служби персоналу на підставі опитування особи, яку приймають на роботу (постійну, тимчасову або сезонну), і таких документів: паспорта, трудової книжки, диплома, посвідчення, прав на управління транспортними засобами і т.п. Особові картки працівників комплектуються за структурними підрозділами підприємства, за прізвищами в алфавітному порядку. Із особової карток створюється картотека особового складу всіх працівників підприємства. Після звільнення працівника його особова картка зберігається у службі персоналу підприємства протягам двох років, а потім передається в архів підприємства для зберігання протягом 75 років.

Для оформлення щорічної та інших видів відпустки, що надається працівникам у відповідності з чинними законодавчими актами і положеннями, колективними договорами, контрактами та графіками відпусток застосовується "Наказ (розпорядження) про надання відпустки" (форма № П-3), який заповнюється у двох примірниках. Один залишається у відділі кадрів, другий передається до бухгалтерії. Наказ підписується начальником (майстром) цеху (відділу, дільниці) та керівником підприємства (організації). На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки відділ кадрів робить відмітки в особовій картці ф. № П-2 працівника, а бухгалтерія робить розрахунок заробітної плати, що належить за відпустку. При наданні відпустки без оплати поруч із зазначенням кількості днів відпустки зазначається "без оплати".

При звільненні працівників, за винятком тих, які звільняються вищестоящим органом, оформляється працівником відділу кадрів у двох примірниках на всіх працівників "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)" (форма № П-4). Один екземпляр залишається у відділі кадрів, а другий передається в бухгалтерію. Наказ підписується начальником (майстром) цеху (відділу, дільниці) та керівником підприємства (організації). У розділі "Довідка про нездані майново-матеріальні та інші цінності" робляться відмітки про нездані цінності, що рахуються за працівником. На підставі наказу (розпорядження) про припинення трудового договору бухгалтерія робить розрахунок із працівником.

Для контролю за станом трудової дисципліни і нарахуванням заробітної плати здійснюється облік робочого часу. Облік використання робочого часу організовується таким чином, щоб забезпечити контроль за фактично відпрацьованим кожним працівником часом і його невикористанням. Основним документом з обліку виходу на роботу і відпрацьованого часу є Табель обліку робочого часу. Прізвища працівників в табелі розмішуються за категоріями персоналу. Він складається в одному примірнику протягом місяця, де відмічають вихід на роботу й відпрацьований час. Табельний облік здійснюють у всіх виробничих підрозділах і для всіх категорій працюючих в алфавітному порядку. При погодинній оплаті праці табель обліку робочого часу є підставою для нарахування заробітку. У табелі щодня зазначають вихід на роботу, кількість відпрацьованих годин. Невихід на роботу відображають у табелі умовними позначеннями, наприклад, "ЧВ" - відпустка, "X" - хвороба, "П" - прогул, "ВС" - святкові дні тощо. У ньому також зазначають посаду працівника, його оклад, вид оплати, суму заробітної плати, табельний номер. Підставою для здійснення записів у Табелі щодо використання робочого часу є наступні типові документи: список осіб, які працювали в надурочний час; листок обліку простоїв; наказ про надання відпустки; список про надання відпустки; листок непрацездатності. Оперограма табеля обліку робочого часу наведено в табл. 10.2

Таблиця 10.2. Оперограма Табеля обліку робочого часу

Оперограма Табеля обліку робочого часу

Облік явок на роботу і часу відходу з неї в табелі може вестися двома способами:

шляхом відзначання в табелі усіх, хто з'явився, не з'явився на роботу, запізнень, понаднормативних годин і т.д.;

шляхом реєстрації тільки відхилень від нормального використання робочого часу (неявок, запізнень тощо).

По закінченні місяця табель закривається, тобто в ньому підраховуються за кожним працівником: кількість днів явок на роботу, неявок із причин, кількість невідпрацьованих годин (запізнення, передчасний відхід з роботи, простої); загальна кількість відпрацьованих годин, у тому числі відрядні, нічні, переробка.

Документ підписується начальником структурного підрозділу і здається в бухгалтерію. У бухгалтерії перевіряють правильність заповнення всіх реквізитів і наявність підписів і роблять розрахунок заробітної плати.

Табелі обліку робочого часу використовують для нарахування заробітної плати тим, хто працює за погодинною формою.

При відрядній формі оплати праці, крім Табелів обліку робочого часу, необхідно складати первинні документи, які засвідчують обсяг виконаних робіт чи кількість одержаної продукції. Залежно від виробництв застосовують різні первинні документи.

Так, для обліку ручних та кінно-ручних робіт застосовують Обліковий лист праці і виконаних робіт. В облікових листах відображають назву робіт за відповідне число, відпрацьований час, обсяг виконаної роботи та нарахована сума оплати праці. По кожному виду робіт записують одиницю виміру, норму виробітку і розцінку. Кількість відпрацьованих днів наводиться в останньому рядку по кожному виду робіт, які здійснювалися з допомогою коней. Нарахування зарплати працівникам галузі рослинництва на кінно-ручних роботах здійснюють наступним чином: загальний обсяг виконаних робіт (кількість одержаної продукції) за певний період часу множать на розцінку за одиницю виконаних робіт (за одиницю одержаної продукції).

Основним первинним документом для обліку польових, стаціонарних та інших робіт, що виконують трактори, комбайни й самохідні машини (крім транспортних робіт тракторів), е Обліковий лист тракториста-машиніста (табл. 10.3, 10.4).

Таблиця 10.3. Графік документообігу облікового листа тракториста машиніста

Графік документообігу облікового листа тракториста машиніста

Його складають на кожного тракториста-машиніста на 5, 10, 15 днів, а в період збирання врожаю - щоденно, тобто залежно від того, як це передбачено планом документообігу. У ньому відображаються виконані роботи під ту чи іншу культуру, склад агрегату і агротехнічні умови їх виконання. Також в цьому документі вказується кількість людино-годин, машино-днів, обсяг виконаних робіт у фізичних і еталонних гектарах, кількість використаного палива за нормою і фактично, а також кількість відпрацьованих нормо-змін. Нараховують зарплату трактористам за відпрацьовані нормо-зміни.

Оперограма оформлення облікового листа тракториста машиніста

Оперограма оформлення облікового листа тракториста машиніста

Виконані транспортні роботи трактора оформляють Дорожнім листом трактора (табл. 10.5, 10.6). Дорожній лист виписують механік або бригадир кожного дня перед виїздом із гаражу і видають на руки трактористу. На лицьовому його боці записують завдання трактористу, в якому відмічають зв'язки і куди доставляти вантаж, клас і кількість вантажу, який необхідно перевезти на відстань перевезення. При заправленні трактора пальним заправник відмічає в дорожньому листі залишок пального при виїзді, кількість виданого пального і затверджує це своїм підписом. Механік (бригадир) перевіряє справність трактора, дає дозвіл на виїзд і затверджує це своїм підписом, а тракторист розписується про прийняття трактора. На зворотному боці листа відображається виконання завдання, що засвідчується підписом відправника і одержувача вантажу.

Графік документообігу дорожнього листа трактора

Графік документообігу дорожнього листа трактора

Таблиця 10.6. Оперограма складання дорожнього листа трактора

Оперограма складання дорожнього листа трактора

Працівникам тваринництва заробітна плата нараховується в первинному документі Розрахунок нарахування оплати праці працівникам тваринництва, де вказують по кожному працівнику ферми його посаду, професію, табельний номер, відпрацьований час, обсяг одержаної продукції, розцінку і суму нарахованої заробітної плати. Даний розрахунок складають на підставі первинних документів про вихід продукції тваринництва - журналів обліку надою молока, актів настригу і приймання вовни, відомостей зважування тварин, актів на одержання приплоду тварин тощо.

Обсяг виконаних робіт, відпрацьований час і нарахований заробіток в будівництві, промислових, допоміжних та інших виробництвах оформляють Нарядом на відрядну роботу (табл. 10.7, 10.8 ) у двох варіантах: для бригади та для окремого робітника. У Наряді на лицьовому боці вказують завдання, розряд роботи, норму часу і розцінку за одиницю робіт. На зворотному боці заповнюють табель, в якому обліковується час, відпрацьований кожним працівником. Заробіток кожного члена бригади визначається в табелі пропорційно до виконаних робіт, відпрацьованого часу, розряду робіт і встановлених розцінок.

Таблиця 10.7. Схема руху наряду на відрядну роботу

Зміст роботи на складання, переміщення та обробку документа

Час на складання та переміщення документа

Місце складання чи обробки

Відповідальна особа за своєчасне та правильне виконання робіт

Час на обробку та виконання робіт, гол

Заповнення реквізитів:

За день до початку роботи

Цех, дільниця, бригада, ферма

Обліковець цеху, ферми, дільниці

1

назва робіт, номер деталі або операції, код витрат

розряд роботи, розцінка, норма часу, підписи

Три години після одержання від обліковця

Відділ організації праці та її оплати

Нормувальник

2

прізвище, табельний номер, дата початку роботи, строки виконання

Протягом зміни після одержання нарядів

Контора цеху

Обліковець цеху

5

Ознайомлення з нарядом та підпис

працівника, що погодився виконати роботу

Після закінчення зміни

Робоче місце працівника

Майстер, бригадир

6

Здавання в архів

Після повного використання

Бухгалтерія

Старший бухгалтер сектора

10

Таблиця 10.8. Оперограма наряду на відрядну роботу

Оперограма наряду на відрядну роботу

Для обліку праці і оплати водіям вантажного автотранспорту використовують Подорожній лист вантажного автомобіля (ф. № 1 - для міжнародних перевезень; ф. № 2 - для перевезень в межах України). Подорожні листи форми № І видаються на термін, зазначений у замовленні, або згідно з розпорядженням перевізника. Подорожні листи форми № 2 видаються водіям тільки на один робочий день. На термін більше одного робочого дня подорожній лист форми № 2 може видаватися при здійсненні міжміського перевезення вантажів згідно із замовленням або розпорядженням перевізника. Подорожній лист (ф.№3) використовують для обліку робіт і нарахування заробітку водіям легкових автомобілів. Подорожні листи типових форм видаються водію під розписку і містять завдання водію, характеристику автомобіля та реєстрацію видачі палива —на лицьовому боці, виконання завдання, що засвідчується підписом відправника і одержувача вантажу - на зворотному боці. Всі Подорожні листи вантажного автомобіля здають у бухгалтерію, де на їх основі нараховують оплату праці за робочий день (або зміну), визначають обсяг виконаних робіт і наданих послуг. Водіям легкових автомобілів заробіток нараховують на підставі дорожніх листів легкових автомобілів (табл. 10.9,10.10).

Таблиця 10.9. Оперограма дорожнього листа легкового автомобіля

Оперограма дорожнього листа легкового автомобіля

У строки, встановлені планом-графіком документообігу, оформлені первинні документи по обліку праці і виконаних робіт передають в бухгалтерію підприємства. Суми нарахованої заробітної плати за даними первинних документів в подальшій обліковій роботі повинні бути накопичені та згруповані за двома напрямками: по-перше, по кожному робітнику підприємства для організації розрахунків з оплати праці та, по-друге, за об'єктами обліку витрат для відображення у витратах виробництва.

Таблиця 10.10. Графік документообігу дорожнього листа легкового автомобіля

п/п

Зміст окремої операції документообігу

Місце виконання

Строк Виконавець

виконання

1

Оформлення дорожнього листа

гараж-

завгар

в день виїзду

2

Запне результатів вимірювання залишку палива при виїзді

гараж

механік

9.00-10.00

3

Запис відомостей про справність автомобіля та показів спідометра

гараж

механік

10.00

4

Розписка водія про приймання машини технічно справною

гараж

водій

10.00-10.30

5

Відмітка про час виїзду водія з гаража та вручення дорожнього листка

гараж

завгар

перед виїздом

6

Запис відомостей про виконання завдання (на підставі даних диспетчера-нарядчика)

гараж

завгар

після повернення

Групування даних про нараховану заробітну плату за кожним працівником проводять у таких реєстрах і документах: Табель обліку робочого часу, Накопичувальна відомість обліку використання машинно-тракторного парку, Накопичувальна відомість обліку роботи вантажного автотранспорту, Наряд на відрядну роботу.

Узагальнюючим реєстром, в якому відображаються розрахунки за заробітною платою З кожним працівником, є Розрахунково-платіжна відомість або Книга обліку розрахунків з оплати праці.

Облікові і дорожні листи трактористів-машиністів групують у Накопичувальній відомості обліку використання машинно-тракторного парку. У ній на кожного тракториста-машиніста записують: прізвище, ім'я, по-батькові механізатора, його класність і стаж роботи, марку та господарський номер трактора. В окремих графах на підставі Облікових листів тракториста-машиніста і Дорожніх листів трактора за кожну дату відображають кількість відпрацьованих машино-днів, машино-змін, відпрацьовано годин та нараховану заробітну плату.

Накопичувальна відомість обліку роботи вантажного автотранспорту побудована за тим самим принципом, що і Накопичувальна відомість обліку використання машинно-тракторного парку. В цій відомості по кожному автомобілю та водію накопичуються дані Подорожніх листів вантажного автомобіля про виконані роботи і нараховану заробітну плату. В окремих графах виконані роботи (у тоннах і тонно-кілометрах) розрізняють за споживачами послуг автопарку.

На підставі Накопичувальної відомості роблять записи про нараховану заробітну плату у Розрахунково-платіжну відомість або Книгу обліку розрахунків з оплати праці.

Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, підлягають обов'язковій передачі до архіву. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, до передачі їх до архіву підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером. Бланки суворої звітності повинні зберігатися в сейфах, металевих шафах або спеціальних приміщеннях, що забезпечують їх схоронність.

Первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері. Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою для архіву.

Строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, в архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим актом з питань визначення строків зберігання документів, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства. Первинні документи поточного місяця, що пройшли обробку ручним способом і відносяться до відповідного облікового регістру, комплектуються в хронологічному порядку, нумеруються, переплітаються і супроводжуються довідкою для архіву. Строк зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської та іншої звітності в архіві підприємства, установи визначається згідно з нормативно-правовим актом з питань визначення строків зберігання документів, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства.

Строки зберігання документів з оплати праці в архіві підприємства:

накази про прийняття на роботу, переведення, заохочення, звільнення, сумісництво працівників, матеріальну допомогу - 75 років;

накази про надання відпусток - 5 років;

особові рахунки працівників - 75 років;

документи (зведення, відомості) про облік робочого часу - 3 роки; - табелі (графіки) виходу робітників і службовців на роботу - 1 рік;

розрахунково-платіжні відомості - 3 роки.

Зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності, оформлення і передачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер підприємства, установи.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси