Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВПоняття, основні риси сільськогосподарських кооперативів та їх видиТеоретичні основи побудови бухгалтерського фінансового облікуОблік необоротних активів сільськогосподарських кооперативівОблік оборотних активів сільськогосподарських кооперативів
Облікова політика як інструмент управління бухгалтерським облікомОблікова політика казначействаПринципи, методи та процедури бухгалтерського обліку в системі...ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВОрганізаційні та управлінські аспекти формування облікової політики
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВАХ

Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку. Облікова політика сільськогосподарського кооперативу

Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. №996 визначаються правові принципи регулювання, організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні.

Бухгалтерський облік у кооперативі ведеться з дня реєстрації та до його ліквідації. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою створення єдиних правил фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів інформації, а також з метою вдосконалення обліку та фінансової звітності.

Регулювання питань методології обліку та складання фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує відповідні національні положення, нормативно-правові акти, стандарти бухгалтерського обліку. Загальна схема регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності кооперативу наведена на рисунку 1.1.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в межах своєї компетенції відповідно до специфіки галузі розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації щодо їх застосування. При Міністерстві фінансів діє методологічна рада з бухгалтерського обліку, завданням якої є: розроблення та вдосконалення положень (стандартів) обліку, поліпшення організації, форм і методів обліку, методологічного забезпечення сучасних технологій обробки облікової інформації, а також вирішення питань підготовки та підвищення кваліфікації спеціалісті в-бухгалтерів.

Регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності кооперативу

Рисі .1. Регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності кооперативу

Важливим інструментом регулювання бухгалтерського обліку є План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291. Цим же наказом затверджена Інструкція про застосування зазначеного Плану рахунків.

Сільськогосподарський кооператив може самостійно вводити до Плану рахунків субрахунки, не передбачені в Плані рахунків, а також субрахунки другого й інших порядків, виходячи з власних потреб.

Відповідно до Закону України від 19.10.2000 р. № 2063-ІІІ "Про державну підтримку малого підприємництва", який набрав чинності наприкінці 2000 року, державою мають вживатися заходи із запровадження спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності для суб'єктів малого підприємництва (кооперативів).

Безумовно, що П(С)БО - не інструкція з обліку. У П(С)БО не наводяться первинні документи, в яких фіксуються господарські операції, бухгалтерські проведення на рахунках, регістри обліку.

Кожний зі стандартів включає загальні положення, в яких зазначається сфера застосування та наводяться основні терміни, що використовуються в стандарті, подаються визначення та оцінка об'єкта обліку, перелік інформації, яка має бути розкрита в примітках до фінансової звітності відносно такого об'єкта, коротко викладена методологія обліку.

Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що застосовуються підприємством для складання і подання фінансової звітності.

Підприємство самостійно: визначає облікову політику підприємства; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів; затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку; може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Документом, в якому фіксуються положення облікової політики, є наказ або розпорядження керівника підприємства, який складається на кожний наступний звітний рік. Складання наказу, що затверджує на поточний рік прийняту методологію бухгалтерського обліку та його організацію вимагається Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

Наказ про облікову політику - це документ внутрішнього користування, який підписують особи, що мають право першого та другого підпису (традиційно- керівник та головний бухгалтер або бухгалтер).

Сам наказ має повно відображати особливості організації та ведення бухгалтерського обліку і складання звітності в кооперативі. Форма та зміст наказу на сьогодні не регламентуються.

Внесення змін до наказу про облікову політику протягом поточного року не допускається. Цю принципову норму регламентує чинний Закон. Будь-яка зміна положень облікової політики мас бути обґрунтована і відображена у пояснювальній записці до річного звіту кооперативу.

Формуючи облікову політику кооперативу, обирають, як правило, тільки один варіант із кількох, передбачених відповідними нормативними документами.

На основі структурної схеми кооперативу, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій співробітників, інших внутрішніх нормативних актів кооператив розробляє графік документообігу.

Графік документообігу повинен містити систему документування, яка включає:

- типові форми первинного обліку, затверджені наказами Державного комітету статистики України;

- бланки суворої звітності;

- спеціалізовані первинні документи, затверджені наказами Мінагрополітики України;

- документи розроблені підприємством самостійно.

При складанні Графіка документообігу необхідно врахувати терміни подання податкової, статистичної та фінансової звітності.

Організація матеріальної відповідальності в кооперативі базується на статті 135 Кодексу Законів про працю.

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності кооперативи зобов'язані проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

У розпорядчому документі про облікову політику кооперативу вказуються об'єкти та періодичність проведення їх інвентаризації. При цьому періодичність проведення інвентаризації по різних об'єктах може відрізнятися.

Відповідно до вимог П(С)БО 29 "Фінансова звітність за сегментами" кооператив визначає методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і зобов'язання звітних сегментів та її розкриття у фінансовій звітності.

У розпорядчому документі про облікову політику кооперативу рекомендується визначити пріоритетні (господарські або географічні) та допоміжні сегменти.

Пріоритетним сегментом може бути визначений:

- господарський сегмент;

- географічний виробничий сегмент;

- географічний збутовий сегмент.

При визначенні пріоритетного виду звітного сегмента рекомендується враховувати особливість діяльності кооперативу, його спеціалізацію та організаційну структуру.

Якщо організаційна структура виробничих та інших відокремлених підрозділів кооперативу побудована за видами продукції, то пріоритетним визнається господарський вид сегмента, а допоміжним - географічний.

Якщо організаційна структуризація виробничих та інших відокремлених підрозділів кооперативу здійснюється за регіонами, в яких кооператив функціонує, то пріоритетним визнається географічний виробничий або географічний збутовий вид сегмента, а допоміжним - господарський.

В сільськогосподарських кооперативах, як правило, пріоритетними є господарські або географічні виробничі сегменти.

Отже, облікова політика є важливим інструментом організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності. Вдало, попередньо глибоко проаналізована комбінація можливих варіантів облікової політики дає змогу сільськогосподарському кооперативу ефективно здійснювати господарську діяльність.

Оперативне керівництво адміністративно-господарською, комерційною діяльністю здійснюється через апарат управління, який організує всю роботу кооперативу, координує і контролює діяльність його внутрішніх ланок, веде бухгалтерський облік, складає установлену державну й галузеву звітність і подає його відповідним органам у встановлені терміни.

Питання організації бухгалтерського обліку, визначення та погодження облікової політики належить до повноважень загальних зборів кооперативу. Загальні збори можуть делегувати повноваження організації бухгалтерського обліку голові кооперативу.

Оперативне керівництво адміністративно-господарською, комерційною діяльністю здійснюється через апарат управління, який організує всю роботу кооперативу, координує і контролює діяльність його внутрішніх ланок, веде бухгалтерський облік, складає установлену державну й галузеву звітність і подає його відповідним органам у встановлені терміни.

Питання організації бухгалтерського обліку, визначення та погодження облікової політики належить до повноважень загальних зборів кооперативу. Загальні збори можуть делегувати повноваження організації бухгалтерського обліку голові кооперативу.

Він зобов'язаний створити необхідні умови для правильного його ведення, забезпечити дотримання всіма підрозділами і службами, працівниками кооперативу, які мають відношення до обліку, порядку оформлення і подання первинних облікових документів, інших джерел інформації для відображення в обліку даних, які в них містяться.

Структура бухгалтерської служби кооперативу визначається змістом та обсягом облікових робіт і залежить від обсягу господарської діяльності, кількості працівників, членів кооперативу.

Голова Кооперативу та головний бухгалтер (у разі наявності) несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності бухгалтерського обліку та статистичної звітності.

Обліковий апарат тісно пов'язаний зі всіма виробничими одиницями кооперативу, цехами й іншими підрозділами, із службами та відділами апарату управління й окремими виконавцями. Всіма підрозділами й службами кооперативу, згідно установленого графіку документообігу, в бухгалтерію подаються необхідні для обліку й контролю документи, звітні відомості, а також планові, кошторисні й нормативні дані. В бухгалтерії вони обробляються й групуються за певними ознаками, і на їхній основі готується інформація про діяльність окремих підрозділів і кооперативу в цілому. При цьому забезпечується інформаційна функція обліку.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси