Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Основні завдання обліку поточних біологічних активівОблік поточних біологічних активівЗавдання обліку поточних біологічних активів тваринництваОблік поточних біологічних активів (рах. № 21) та довгострокових...Організація контролю матеріальних запасів і поточних біологічних...Облік поточних біологічних активівОрганізація контролю наявності і руху поточних біологічних активів...Характеристика рахунка для обліку і узагальнення інформації про...Порядок проведення інвентаризації поточних біологічних активів...Аудит поточних біологічних активів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Особливості організації обліку поточних біологічних активів

Оцінка поточних біологічних активів при надходженні регулюється П(С)БО ЗО "Біологічні активи" та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів, затв. наказом міністерства аграрної політики України від 29 грудня 2006 року № 1315. Згідно П(С)БО 30 передбачено, що збільшення (зменшення) балансової вартості біологічних активів, які на дату балансу оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на місці продажу, відображається у складі інших операційних доходів (інших операційних витрат). На дату проміжного і річного балансу поточні біологічні активи (ПБА) відображаються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу

Справедлива вартість - це сума за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Але, визнання справедливої вартості біологічних активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах активного ринку (П(С)БО 30) які буде складно визначати для сільськогосподарських підприємств.

Від джерела надходження поточних біологічних активів залежить їх оцінка. Особливості оцінки біологічних активів тваринництва подано в табл. 6.13.

Таблиця 6. 13. Особливості оцінки біологічних активів залежно від способу їх отримання

Особливості оцінки біологічних активів залежно від способу їх отримання

Для визначення справедливої вартості поточних біологічних активів на кожному підприємстві повинна створюватися спеціальна комісія, до складу якої повинні бути включені відповідні фахівці. Саме на підставі її рішення в бухгалтерському обліку відображаються зміни вартості ПБА. Комісія своїми рішеннями визначає справедливу вартість ПБА або неможливість такої оцінки і такі рішення є підставою працівникам бухгалтерії оцінювати ПБА в обліку та звітності.

Придбаний молодняк тварин зараховують на баланс за первісною вартістю (собівартістю), яка складається з таких фактичних витрат:

- суми, що сплачується згідно з договором постачальнику, за вирахуванням непрямих податків;

- суми ввізного мита;

- сум непрямих податків, сплачених у зв'язку з придбанням молодняка, які не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельних витрат;

- інших витрат, пов'язаних з безпосереднім придбанням молодняка тварин.

При одержанні приплоду (телят, поросят, ягнят крім каракульських, лошат, нових сімей бджіл) завідувач ферми, зоотехнік чи бригадир складають у двох примірниках Акт на оприбуткування приплоду тварин (ф. №95). В акті зазначають, за ким із тваринників було закріплено тварину, яка дала приплід, і номер матки, кількість, масу тварин, які народилися, їх стать, а також присвоєнні молодняку номери, особливі ознаки (масть, проміри тощо). Слід зазначити, що записи в цьому документі здійснюють індивідуально по кожній голові приплоду великої рогатої худоби і коней, а по всіх інших тваринах - загалом із зазначенням статі.

Обидва примірники акта передають у бухгалтерію: один - на наступний день після його складання, а другий в кінці місяця разом зі Звітом про рух худоби і птиці на фермі (ф. № 102) (табл. 6.14). Відмітимо, що акти на оприбуткування приплоду тварин є підставою для ведення не тільки бухгалтерського, а й зоотехнічного обліку та для нарахування заробітної плати тваринникам. Дані акта щоденно записують до Книги обліку руху тварин і птиці (форма № 34).

Таблиця 6.14. Графік документообігу звіту про рух худоби і птиці на фермі

Зміст окремої операції документообігу

Місце виконання

Виконавець

Строк виконання

Підготовка бланків звіту про рух худоби і птиці на фермі та передача їх на ферму

Бухгалтерія

Бухгалтер

На початку року

Складання в кінці місяця звіту на основі первинних документів

Ферма

Завферми

В кінці місяця

Підтвердження підписом та правильність складання звіту

Ферма

Зоотехнік

В день складання

Передача звіту до бухгалтерії

Ферма

Завферми

До 1 числа місяця наступний за звітний до 10.00

Перевірка звіту про рух худоби і птиці на фермі за формою та змістом

Бухгалтерія

Бухгалтер

В день здачі звіту

Узагальнення та систематизація інформації та перенесення її у реєстри синтетичного обліку

Бухгалтерія

Бухгалтер

Після здачі звіту

Передача звіту в архів

Бухгалтерія

Бухгалтерія

Після завершення звітного періоду

Молодняк та відгодовуване поголів'я великої рогатої худоби і свиней обов'язково зважують щомісяця, а також при переведенні у наступну вікову групу, з ферми на ферму, від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, в основне стадо, при вибракуванні з основного стада, у момент падежу, забою, продажу тощо. Дані про масу тварин записують у відповідні документи (Акти на переведення худоби і птиці та інше). Результат зважування молодняку тварин і тварин на відгодівлі що залишилися в групі на кінець звітного періоду, відображують у Відомості зважування тварин (ф. № 98), яку складають зоотехнік, завідувач ферми чи бригадир при щомісячних, періодичних і вибіркових зважуваннях тварин у підзвіті кожного скотаря, свинарки, тощо (табл. 6.15,6.1 б).

Таблиця 6.15. Оперограма процесу оформлення Відомості зважування тварин

Оперограма процесу оформлення Відомості зважування тварин

Таблиця 6.16. Графік документообігу Відомості зважування тварин

п/п

Зміст окремої операції документообігу

Місце виконання

Виконавець

Строк виконання

1.

Оформлення відомості зважування тварин.

Ферма

Завідувач фермою

Перед початком зважу паш/я

2,

Запис результатів про зважування тварин.

Ферма

Бригадир

Після проведення зважування

3.

Розписка бригадира, і підтвердження результатів зважування тварин.

Ферма

Бригадир

Після проведення зважування

4.

5.

Запис відомостей про результати зважування.

Підтвердження інформації

Ферма, Бухгалтерія

Зоотехнік,

Завідувач

фермою

Після проведення зважування

Передача відомості зважування тварин в бухгалтерію.

Ферма, Бухгалтерія

Завідувач фермою

2 числа місяця наступного за звітним, до 15 гол.

Вибуття тварин в інші господарства, продаж переробним підприємствам (м'ясокомбінатам) обліковують у Товарно-транспортній накладній (ф. № 1 с.-г. (тварини)), в якій зазначають тварин, що вибули, їх номери, клички, стать, вік, масть, живу масу і вартість. Перед відправленням тварин зважують і визначають їх вгодованість. Товарно-транспортну накладну підписують завідувач ферми (бригадир), зоотехнік, ветеринарний лікар, особа відповідальна за відправлення і приймальник (представник покупця або водій).

Переробні підприємства приймають тварин та птицю у встановленому порядку і на прийняту продукцію виписують Приймальну квитанцію (ф. ПК1).

У разі забою тварин знятих з відгодівлі або нагулу, вимушеного дорізу, падежу, загибелі від стихійного лиха або з інших причин, комісія, призначена керівником підприємства, складає Акт на вибуття тварин та птиці (ф. 100) на кожен випадок окремо. В акті повинні бути докладно вказані причини та обставини вибуття тварин та птиці, а також можливе використання продукції (в їжу, на годівлю худоби, підлягає знищенню тощо). Акт складає в день вибуття (забою, падежу тощо) комісія в складі зоотехніка, ветеринарного лікаря, завідувача ферми (бригадира) та особи, за якою було закріплено тварину. Після оформлення, акт передається керівнику підприємства на розгляд і затвердження (табл. 6.17).

Таблиця 6.17. Графік документообігу акта на вибуття тварин і птиці (забій, прирізка, падіж)

Зміст окремої операції документообігу

Місце виконання

Виконавець

Строк виконання

1 .Виписка акту на вибуття тварин і птиці

ферма

завфермою

в день вибуття

2.Встановлення причини вибуття тварин (птиці)

ферма

веттехнік

в день вибуття

3.Оформлення акта на вибуття тварин і птиці

ферма

зоотехнік

в день вибуття

4.Засвідчення документа підписом особи, за якою закріплені тварини

ферма

телятниця, чабан, свинар

в день вибуття

5.Взаємні підписи осіб-членів комісії

ферма

завфермою, зоотехнік, веттехнік

в день вибуття

6. Записи на зворотній стороні документа відомостей про одержання супутньої продукції і її використання

ферма

завфермою

після здійснення операції

7.Приймання продукції на склад

склад

комірник

після прийняття продукції

8.3дача Акта на вибуття тварин і птиці в бухгалтерії

бухгалтерія

завфермою

наступний день після операції

9.Перевірка правильності записів у документі і підтвердження підписом

бухгалтерія

бухгалтер

останній день місяця

10.Обробка документа (визначення шифру, балансової вартості)

бухгалтерія

бухгалтер

раз в місяць

Для обліку поточних біологічних активів призначено рахунок 21 "Поточні біологічні активи", на якому ведеться облік і узагальнення інформації про наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва, зокрема, тварин, що перебувають на вирощуванні та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімей бджіл, а також худоби, вибракуваної з основного стада й реалізованої без поставки на відгодівлю, тварин, прийнятих від населення для реалізації, та рослинництва, що оцінюються за справедливою вартістю, зокрема зернові, технічні, овочеві та інші культури тощо.

Аналітичний облік поголів'я робочої і продуктивної худоби основного стада також здійснюють у Журналі-ордері № 8 с.-г. та відомості на підставі "Звіту про рух тварин та птиці на фермі" (ф. № 102). Облік ведуть за видами робочої та продуктивної худоби.

Згідно Методичних рекомендацій № 390 щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств синтетичний та аналітичний облік поточних біологічних активів тваринництва ведуть у Журналі-ордері № 8 с.-г. і відомості №8.2 с.-г. У Відомості накопичують в розрізі ферм дані про наявність та рух за каналами надходження і вибуття поголів'я за місяць та наростаючим підсумком з початку року по видах тварин за обліковими групами. У Відомості № 8.2 с.-г. ведуть також аналітичний облік поголів'я худоби, що прийнята від населення для реалізації. Облік ведеться за видами худоби. Підсумкові дані з кредиту рахунка 21 в розрізі кореспондуючих рахунків переносяться до Журналу-ордеру № 8 с.-г. з подальшим рознесенням у Головній книзі. Відображення в обліку поточних біологічних активів тваринництва в регістрах бухгалтерського обліку наочно показано на рис. 6.7.

Схема запису в регістрах з обліку поточних біологічних активів тваринництва

Рис. 6.7. Схема запису в регістрах з обліку поточних біологічних активів тваринництва

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси