Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Розробка нормативно-правових документівНормативно-правове забезпечення експертизи цінності документівПорядок перегляду, зміни та скасування нормативних документівНормативні та патентні документиНормативно-правові документи, що регулюють діяльність системи освіти
Періодичні та продовжувані виданняСтатті у періодичних виданняхКласифікація видань за періодичністю виходуПідручники, посібники та монографіїЖурнал як вид періодичного видання
 
Головна arrow Менеджмент arrow Операційний менеджмент
< Попередня   ЗМІСТ

Бібліографічний список

Нормативно-правові документи

1. Господарський кодекс України // Голос України. - 12.03.2003 р. - №45-46.

2. Закон України "Про захист прав споживачів" // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 30, ст. 379.

3. Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17 травня 2001 року № 2406-ІІІ // Відомості Верховної Ради (ВВР. - 2001. - № 32. - ст.169.

4. Закон України "Про стандартизацію" від 17.05.2001 p. № 2408-III // Відомості Верховної Ради. - 2001. - № 31. - ст. 145.

5. Конституція України. - К. : Просвіта, 1996. - 80 с.

6. Митний кодекс України // Голос України. - 21.04.2012 р. - №73-74.

7. Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління (ISO 19011:2002, ЮТ) : ДСТУ ISO 19011:2003. -[Чинний від 2004-07-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2004.

8. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Загальні принципи : ДСТУ ISO 14010-97. -[Чинний від 1998-01-01]. - К. : Держстандарт України, 1997.

9. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з екології : ДСТУ ISO 14012-98. - [Чинний від 1998-01-01]. - К. : Держстандарт України, 1997.

10. Настанови щодо здійснення екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем : ДСТУ ISO 14011-97. - [Чинний від 1998-01-01]. - К. : Держстандарт України, 1997.

11. Настанови щодо перевірки систем якості. Ч. 1. Перевірка : ДСТУ ISO 10011-1-97. - К. : Держстандарт України, 1997.

12. Настанови щодо перевірки систем якості. Ч. 3. Управління програмами перевірок : ДСТУ ISO 10011-3-97. - К. : Держстандарт України, 1997.

13. Настанови щодо перевірки систем якості. Ч.2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з перевірки систем якості : ДСТУ ISO 10011-2-97. - К. : Держстандарт України, 1997.

14. Про забезпечення єдності вимірювань. Декрет Кабінету міністрів України // Голос України. - 11.05.1993 р. - № 85 (585).

15. Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування (ISO 14001:2004, IDT) : ДСТУ ISO 14001:2006. - [Чинний від 2006-05-15]. - К. : Держспоживстандарт України, 2006.

16. Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення (ISO 14004:2004, IDT) : ДСТУ ISO 14004:2006. - [Чинний від 2006-07-01].- К. : Держспоживстандарт України, 2006.

17. Системи управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001:2009. -[Чинний від 2009-04-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2009.

18. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності : ДСТУ ISO 9004:2009. - [Чинний від 2009-10-30]. - К. : Держспоживстандарт України, 2009.

19. Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT) : ДСТУ ISO 9000:2007. - [Чинний від 2007-01-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2008.

20. Управління задля досягнення сталого успіху організації. Підхід на основі управління якістю (ISO 9004:2009, IDT) : ДСТУ ISO 9004:2012. - [Чинний від 2013-05-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2012.

21. Цивільний кодекс України // Голос України. - 14.03.2003 р. - №49-50.

Монографії, підручники та періодичні видання

22. Алькема В. Г. Операційна стратегія як чинник економічної безпеки розвитку виробничого підприємства / В. Г. Алькема // Формування ринкової економіки. - 2011. - № 25. - С. 62-73

23. Ансофф И. Стратегическое управление: сокр. пер. с англ. / И. Ансофф. - М. : Экономика, 1989 - 519 с.

24. Арефьева Е. В. Организационно-экономические проблемы управления производственными системами / Е. В. Арефьева. - Х. : Основа, 1996. - 263 с.

25. Ахумов А. В. Справочник нормировщика / А. В. Ахумов. - М. : Машиностроение, Ленинградское отд., 1987. - 475 с.

26. Базовая система микроэлементных нормативов времени (БСМ-1) / Методические и нормативные материалы. - М. : Экономика, 1989. - 123 с.

27. Басовский А. Е. Управление качеством: Учебник / А. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 212 с.

28. Белінський П. І. Менеджмент виробництва та операцій : Підручник / П. І. Белінський- К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 624 с.

29. Бодди Д. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Д. Бодди, Р. Пейтон ; под ред. Ю. Н. Каптуревського. - СПб.: "Питер", 1999. - 816 с.

30. Василенко В. О. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко ; за редакцією В. О. Василенка. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 532 с.

31. Гелловей Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Л. Гелловей. - СПб. : Питер, 2002. - 320 с.

32. Генкин Б. М. Экономика и социология труда / Б. М. Генкин. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М. 1998. - 384 с.

33. Герчикова И. Н. Менеджмент: учебник для студ. экон. спец. вузов. - 3 изд., перераб и доп. / И. Н. Герчикова. - М. : Банки и биржи, 1997. - 501 с.

34. Друкер П. Практика менеджмента / П. Друкер. - М. : Высшая школа, 2000. - 670 с.

35. Игумнов Б. Н. Системы нормирования производственной деятельности / Б. Н. Ігумнов, Т. П. Завгородняя, С. Н. Барский. - Хмельницкий : Поділля, 1997. -

388 с.

36. Казанцев А. К. Практический менеджмент в деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах : учеб. пособие / А. К. Казанцев, В. И. Подлесных, Л. С. Серова.- М. : ИНФРА-М, 2000. - 367 с.

37. Капінос Г. І. Системи нормування в управлінні виробничою діяльністю : навчальний посібник / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. - Хмельницький : ХДУ, 2004. - 163 с.

38. Капінос Г. І. Операційний менеджмент. Завдання, методичні вказівки до практичних занять та виконання контрольної роботи для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної та заочної форми навчання / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. - Хмельницький : ХНУ, 2007. - 92 с.

39. Кириченко Л. С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю / Л. С. Кириченко, Н. В. Мережко. - К. : КНТЕУ, 2001.

40. Кириченко Л. С. Стандартизація і сертифікація товарів та послуг : підручник / Л. С. Кириченко, А. А. Самойленко. - Х. : Видавництво "Ранок", 2008. - 240 с.

41. Кожекин Г. Я. Организация производства : учеб. пособие / Г. Я. Кожекин, Л. М. Синица. - Мн. : ИП "Экоперспектива", 1998. - 334 с.

42. Козловський В. А. Производственный и операционный менеджмент : учебник / В. А. Козловський, Т. В. Маркина, В. М. Макаров. - СПб. : Специальная литература, 1998. - 366 с.

43. Козловський В. А. Производственный и операционный менеджмент : практикум / В. А. Козловський, Т. В. Маркина, В. М. Макаров. - СПб. : Специальная литература, 1998. - 216 с.

44. Комарницький І. Ф. Менеджмент виробництва та операцій (тестові, проблемні ситуації, практичні завдання) : навчальний посібник / І. Ф. Комарницький, П. І. Белінський, В. І. Кравець. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 308с.

45. Крылова Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. / Г. Д. Крылова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 711 с.

46. Курочкин А. С. Операционный менеджмент - К. : МАУП, 2000. - 144 с.

47. Лопатенко Л. О. Операційний менеджмент: Конспект лекцій для студентів напряму підготовки "Менеджмент". - К. : МАУП, 2007. - 128 с.

48. Макаренко М. В. Производственный менеджмент / М. В. Макаренко, О. М. Махалина. - М. : ПРИОР, 1998. - 366 с.

49. Менеджмент організацій / [Л. І. Федулова, І. В. Сокирник, В. В. Стадник та ін.] ; за заг. ред. Л. І. Федулової. - К.: Либідь, 2003. - 448 с.

50. Мережко Н. В. Управління якістю : підручник для вищих навчальних закладів / Н. В. Мережко, В. В. Осієвська, Н. С. Ясинська. - К. : КНТЕУ, 2010. - 216 с.

51. Мескон М. Х. Основы менеджмента : пер. с англ. / М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М. : Вильямс, 2009. - 672 с.

52. Митний кодекс України : навч.-метод. посіб. / [М. Я. Азаров, С. Г. Арбузов, В. І. Хорошковский та ін.] ; заг. ред. М. Я. Азарова. - К. : Державна митна служба України. 2012. - 904 с.

53. Михайловська О. В. Операційний менеджмент. Навчальний посібник / О. В Михайловська. - К. : Кондор, 2008. - 550 с.

54. Нємцов В. Д. Менеджмент організацій: Навчальний посібник / В. Д. Нємцов, Л. Є. Довгань, Г. Ф. Сініок. - К. : УПВК "єксОб", 2001. - 392 с.

55. Нормирование труда : учебник для студентов ВУЗов / Под ред. Б. М. Генкина. - М. : Экономика, 1985. - 272 с.

56. Нормування праці / [В. М. Абрамов, В. М. Данюк, А. М. Гриненко та ін.] ; за ред. В. М. Данюка, В. М. Абрамова. - К. : "ВІПОЛ", 1995. - 204 с.

57. Огвоздин В. Ю. Управление качеством. Основы теории и практики: Учебное пособие / В. Ю. Огвоздин. - М. : Дело и сервис, 1999. - 160 с.

58. Окрепилов В. В. Управление качеством: Учебник для вузов / В. В. Окрепилов. - М. : ОАО "Издательство "Экономика"", 1998. - 639 с.

59. Омельяненко Т. В. Операційний менеджмент : навч.-метод. посіб. для са-мост. вивч. дисц. / Т. В. Омельяненко, Н. В. Задорожна. - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 235 с.

60. Операційний менеджмент : навчальний посібник / [В. Г Воронкова, A. Г. Беліченко, В. О. Желябін та ін.]. - Львів: "Магнолія 2006". - 2009. - 438 с.

61. Організація виробництва : навчальний посібник / В. О. Онищенко, О. В. Редкін, А. С. Старовірець, В. Я. Чевганова.. - К.: "Лібра", 2003. - 336 с.

62. Організація виробництва. Практикум : навчальний посібник / B. О. Онищенко, О. В. Редкін, А. С. Старовірець, В. Я. Чевганова. - К. : "Лібра", 2005. - 376 с.

63. Організація діяльності підприємства навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" : навчальний посібник. Ч.1 / [Ястремська О. М., Годзік В. Ф., Хміль Т. М. та ін.] .и- Харків : Видавництво ХНУ, 2008. - 224 с.

64. Петрович Й. М. Організація виробництва : підручник / Й. М. Петрович, Г. М. Захарчин. - Львів. : "Магнолія плюс", 2004. - 400 с.

65. Петрович Й. М. Організація підприємництва в Україні : навчальний посібник / Й. М. Петрович, Г. М. Захарчин, А. А. Теребух. - Львів : Оскарт, 2000. - 320 с.

66. Плоткін Я. Д. Виробничий менеджмент / Я. Д. Плоткін, І. М. Пащенко. - Львів : "Львівська політехніка", 1999. - 258 с.

67. Портер М. Конкуренция: Учебное пособие / М. Портер. - СПб. : Вильямс. - 2000. - 495 с.

68. Практикум по логистике : учебное пособие / Под ред. Б. А. Аникина. - Москва : ИНФРА-М, 1999. - 270 с.

69. Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання : монографія / [О. А. Кириченко, В. С. Сідак, С. М. Лаптєв та ін.]. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 403 с.

70. Производственный менеджмент / [С. Д Ильенкова, А. В. Бандурин, Г. Я. Горобцов и др.] ; под ред. С. Д. Ильенковой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 583 с.

71. Розова Н. К. Управление качеством / Н. К. Розова. - СПб. : Питер, 2002. - 224 с.

72. Соснін О. С. Виробничий і операційний менеджмент : навчальний посібник / О. С. Соснін, В. В. Казарцев. - К. : Видавництво Європейського університету, 2001. - 147 с.

73. Стерлигова А. Н. Операционный (производственный) менеджмент : учебное пособие / А. Н. Стерлигова, А. В. Фель. - М. : ИНФРА-М, 2009. - 187 с.

74. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту : Підручник / О. М. Сумець ; під ред. проф. О. Л. Яременко. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 416 с.

75. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту: теоретичний аспект і практичні завдання: Підручник / О. М. Сумець. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : ВД "Професіонал", 2006. - 480 с.

76. Тарнавська Н. П. Менеджмент: Теорія та практика : підручник для вузів / Н. П Тарнавська, Р. М. Пушкар. - Тернопіль: Карт-бланш, 1997. - 456 с.

77. Управление качеством : учеб. для ВУЗов / [С. Д. Ильенкова, Н. Д. Ильенкова, В.С. Мхитарян и др.] ; под ред. С. Д. Ильенковой. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 199 с.

78. Фатхутдинов Р. А. Производственный менеджмент : Учебник для вузов / Р. А. Фатхутдинов . - М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 447 с.

79. Федулова Л. І. Управління операційною системою виробничого підприємства : монографія / Л. І. Федулова, О. В. Декалюк. - Хмельницький : ХНУ, 2005. - 192 с.

80. Фомичев С. К. Основы управления качеством : учеб. пособие / С. К. Фомичев, А. А. Старостина, Н. И. Скрябина. - К. : МАУП, 2000. - 196 с.

81. Форд Г. Моя жизнь, мои достижения / Г. Форд. - К. : "Грайлык", 1993. - 204 с.

82. Хміль Ф. І. Основи менеджменту. Підручник / Ф. І. Хміль. - К. : Академ-видав, 2003. - 607 с.

83. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент / Р. Б. Чейз, Н. Дж. Эквилайн, Р. Ф. Якобс. - 8-е издание : пер с англ. - М. : Издательский дом "Вільямс", 2004. - 704 с.

84. Чернов В. І. Нормування праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В. І. Чернов, Є. І. Оленич. За ред. Є. І. Оленич. - К. : КНЕУ, 2000. - 148 с.

85. Шаповал М. І. Менеджмент якості: Підручник / М. І. Шаповал. - К. : Товариство "Знання", КОО, 2003. - 475 с.

86. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник / М. І. Шаповал. - К. : ЕУФІМІБ, 2000. - 174 с.

87. Шегда А. В. Менеджмент : підручник / А. В. Шегда. - К. : Знання, 2004. - 687 с.

88. Яременко О. Л. Олфационньш менеджмент : учебник: для студентов экономической специальности / О. Л. Яременко, А. М. Сумець. - Х. : Фоліо, 2002. - 231 с.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси