Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік вкладеного капіталу та розподілу прибутків і збитків між...ФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУФОРМУВАННЯ І РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ
Облік нарахування та виплати дивідендівОблік нарахування та виплати дивідендів нерезидентамЩо с підставою для виплати дивідендів?
Структура капіталу банку і вимоги до його відображення у фінансовій...ФОРМУВАННЯ І ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ...Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік результатів поточного року та розподілу прибутку

Прибуток – це фінансовий результат діяльності банку за звітний період. Прибуток є складовою банківського капіталу і визначається як різниця між доходами та витратами:

Прибуток = Доходи - Витрати.

В останній робочий день звітного року рахунки 6-го класу "Доходи" та 7-го класу "Витрати" закриваються перерахуванням залишків за умови перевищення доходів над витратами на рахунок 5040 "Прибуток звітного року, щ0 очікує затвердження":

Д-т 6-й клас "Доходи"

Д-т 5040

К-т 6-й клас 5040

К-т 7-й клас "Витрати"

За умови перевищення витрат над доходами залишки перераховуються на рахунок 5041.

Кредитовий залишок за рахунком 5040 свідчить про отриманий прибуток, дебетовий залишок за рахунком 5041 – про збиток.

Зароблений за звітний період прибуток (збиток) затверджується і розподіляється зборами акціонерів. За рахунок прибутку банки створюють резервний фонд, загальні резерви, фонди дивідендів, що відображається в обліку:

Д-т 5040 Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження

К-т 5020 Загальні резерви

К-т 5021 Резервний фонд К-т 5022 Інші фонди

К-т 5003 Дивіденди, які спрямовані на збільшення статутного капіталу

К-т 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами

Залишок нерозподіленого прибутку обліковується банком за рахунком 5030 "Нерозподілені прибутки минулих років":

Д-т 5040

К-т 5030

В аналітичному обліку банк на власний розсуд може відкривати окремі рахунки для деталізації сум, врахованих за рахунком 5030 "Нерозподілені прибутки минулих років", наприклад, рахунки фонду надання допомог, преміального фонду, фонду надання позик працівникам. Деталізація також можлива за рахунками 8-го класу "Управлінський облік".

Банк не повинен допускати ситуації, за якої суми збитків спричинять зменшення капіталу банку, що у свою чергу призведе до погіршення показників діяльності банку, а можливо, і до банкрутства.

Впродовж фінансового року облік доходів та витрат ведеться наростаючими підсумками (методом накопичень), поточний фінансовий результат відображається в обліку за допомогою технічного рахунку, який протягом року відіграє роль рахунку 5040.

Проміжний фінансовий результат має місце в щоденних банківських балансах, але рахунки 6-го та 7-го класів фактично не закриваються.

Облік нарахування і виплати дивідендів

Дивіденди визначаються у гривнях за акцію або як процент від номінальної вартості та сплачуються після їх оголошення загальними зборами акціонерів або радою банку. Як правило, є певний проміжок часу між датою оголошення та датою сплати дивідендів.

На дату оголошення нараховуються дивіденди, що відображається бухгалтерськими проводками:

Д-т 5040 Прибуток звітного року, що очікує затвердження

К-т 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами – у разі сплати дивідендів акціонерам.

К-т 5003 Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу – у разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів про капіталізацію дивідендів

Виплата дивідендів акціонерам відображається в обліку:

Д-т 3631 Кредиторська заборгованість перед акціонерами банку за дивідендами

К-т 1001, 1200, рахунки акціонерів.

Капіталізація дивідендів відображається в обліку:

Д-т 5003 Дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу

К-т 5000 Зареєстрований статутний капітал банку

Облік інших джерел капіталу банку

Вище розглянуто облікові процедури формування основного капіталу банку. Іншим джерелом формування капіталу банку є переоцінка основних засобів, нематеріальних активів, інвестиційних вкладень у зв'язку зі зміною справедливої вартості цих об'єктів.

Якщо балансова вартість об'єкта основних засобів збільшується в результаті переоцінки, то збільшення має відображатись як зростання додаткового капіталу, що обліковується так:

Д-т 4400 Основні засоби

Д-т 4500 Інші необоротні матеріальні активи

К-т 5100 Результати переоцінки основних засобів

• одночасно:

Д-т 5100 Результати переоцінки основних засобів

К-т 4409 Знос основних засобів

К-т 4509 Знос інших необоротних матеріальних активів

Уцінка основних засобів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а у разі недостатності суми дооцінки – за рахунок витрат банку (рахунок 7499 "Інші небанківські операційні витрати", аналітичний рахунок "Переоцінка основних засобів").

При цьому здійснюється така проводка:

Д-т 4400 Основні засоби

Д-т 4500 Інші необоротні матеріальні активи

• одночасно:

Д-т 4409 Знос основних засобів

Д-т 4509 Знос інших необоротних матеріальних активів

К-т 5100 Результати переоцінки основних засобів

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки – у складі витрат звітного періоду.

Результати дооцінки нематеріальних активів відображаються такою проводкою:

Д-т 4300 Нематеріальні активи

К-т 5101 Результати переоцінки нематеріальних активів

• одночасно:

Д-т 5101 Результати переоцінки нематеріальних активів

К-т 4309 Знос нематеріальних активів

Уцінка нематеріальних активів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а у разі недостатності суми дооцінки – за рахунок витрат банку (рахунок 7499 "Інші небанківські операційні витрати", аналітичний рахунок "Переоцінка нематеріальних активів":

К-т 4300 Нематеріальні активи

• одночасно:

Д-т 4309 Знос нематеріальних активів

К-т 5101 Результати переоцінки нематеріальних активів

Приклад

Облік операцій з переоцінки основних засобів. Комерційний банк придбав автомобіль за 15 000 грн. Протягом строку користування автомобіль переоцінювався. Банк реалізував автомобіль за 17 000 грн, що відображено в табл. 11.1.

Таблиця 11.1. Відображення в обліку операцій з придбання та переоцінки основних засобів (розрахунки умовні)

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грв

Дебет

Кредит

1

Оплата рахунків поста­чальника

3511

Кор. pax.

15000

2

Оприбуткування автомо­біля

4400

3511

15000

3

Нарахування амортизації

7423

4409

2 000

4

Відображення дооцінки на суму 900 грн

4400

5100

5100

4409

1035

135

5

Відображення уцінки на суму 450 грн

5100

4409

4400

5100

520

70

6

Відображення уцінки на суму 500 грн

5100

7499

4409

4400

4400

5100

527

50

77

7

Відображення дооцінки на суму 600 грн

4400

4400

5100

6499

5100

4409

50

673

87

8

Відображення реалізації автомобіля за ціною 17 000 грн

4409

кор. pax.

кор. pax.

5100

4400

4400

6490

5040

075 13 550

450 550

Додатковими джерелами капіталу банку є переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.

Дооцінка акцій та боргових цінних паперів у разі збільшення їх справедливої вартості відображається проводками:

Д-т 3107, 1415, 1435,3115

К-т 5102

Уцінка акцій та боргових цінних паперів у разі зменшення їх справедливої вартості відображається проводками:

Д-т 5102

К-т 3107, 1415,1435,3115

Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії відображаються проводками:

• у разі збільшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку зі збільшенням власного капіталу об'єкта інвестування:

Д-т 4102,4103,4105

К-т 5103

У разі зменшення вартості фінансових інвестицій у зв'язку зі зменшенням власного капіталу об'єкта інвестування:

Д-т 5103

К-т 4102,4103,4105

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте поняття "капітал банку".

2. Назвіть та охарактеризуйте джерела капіталу.

3. Охарактеризуйте рахунки 5-го класу Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.

4. У чому полягають особливості обліку зареєстрованого статутного капіталу банку?

5. Як відображається в обліку формування статутного капіталу шляхом емісії акцій?

6. Як відображається в обліку формування банківського капіталу за рахунок інших джерел?

7. Що таке дивіденди і що є джерелом дивідендів?

8. Визначте порядок бухгалтерського обліку дивідендів відповідно до національних положень (стандартів).

9. Як обліковується результат звітного року та розподіляється прибуток банку?

10. Поясніть порядок відображення результатів переоцінки активів у капіталі банку.

Практичні завдання

Вправа 11.1

АКБ "Гарант" формує статутний капітал за рахунок другої емісії акцій. Зареєстрована сума статутного капіталу – 100 000 000 грн. Акціонерами банку на дату реєстрації статутного капіталу внесено 84 000 000 грн.

Несплачена сума капіталу акціонерами:

• завод "Азот" – 6000 грн;

• ПФ "Інтер" – 8000 грн;

• МП "Дельта" – 2000 грн.

Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

2. Відобразити в особових рахунках акціонерів суми несплаченого зареєстрованого капіталу.

Вправа 11.2

АКБ "Дилер" здійснює продаж власних акцій для збільшення статутного капіталу за ціною, вищою від номінальної вартості на 20 %. Реалізовано акції (за номінальною вартістю):

• заводу "Сокіл" – 25 000 грн;

• населенню за готівку – 5 000 грн.

Завдання

1. Визначити ринкову вартість акцій.

2. Скласти бухгалтерські проводки за операціями.

Вправа 11.3

АКБ "Акцепт" викупив у акціонера МП "Сатурн" акції за ціною 21 000 грн для перепродажу. Номінальна вартість акцій – 20 000 грн.

Банк продав викуплені акції заводу "Сокіл" за ціною 23 000 грн. "Сокіл" обслуговується в АКБ "Дилер".

3. Реалізовані викуплені власні акції суб'єктам господарської 790 діяльності (номінал – 800)

4. Реалізував решту акцій перерахуванням коштів на поточний 990, рахунок фізичної особи

5. Проведена дооцінка акцій у результаті збільшення їхньої 15 000 справедливої вартості

Завдання

1. Скласти бухгалтерські проводки.

2. Визначити емісійний результат діяльності банку, якщо залишок коштів за рахунком 5010 на початок операційного дня становив 100 грн.

Основні поняття розподілу

Балансовий звіт – складова пакета фінансової звітності, що характеризує фінансовий стан банку й відображає активи, зобов'язання та капітал банківської установи у грошовій формі за станом на певну дату.

Дивіденди – частка прибутку банку, що розподіляється між акціонерами у вигляді доходу відповідно до кількості та видів акцій, що їм належать.

Емісійні різниці (емісійний дохід) – перевищення суми коштів, отриманих від первинного випуску або продажу власних акцій, над їх номіналом або перевищення номіналу акцій над вартістю їх викупу.

Капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Прибуток до оподаткування – різниця між сумами доходів та витрат банківської установи до моменту виплати нею обов'язкових та інших платежів до бюджету.

Прибуток після оподаткування – сума прибутку до оподаткування за вирахуванням суми платежів до бюджету.

Статутний капітал – кошти, внесені акціонерами банку шляхом придбання його акцій.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси