Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Умови, розмір і тривалість виплати допомоги з безробіття...Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатностіОблік розрахунків допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністюБЕЗРОБІТТЯВиди безробіття
БЕЗРОБІТТЯВиди безробіттяУмови, розмір і тривалість виплати допомоги з безробіття...15. Безробіття та інфляціяФорми безробіття
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент персоналу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розмір допомоги по безробіттю

Застрахованим особам розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (до­ходу), визначеної відповідно до порядку обчислення серед­ньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за за­гальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим Кабінетом Міністрів України залежно від стра­хового стажу:

— до 2 років — 50 %;

— від 2 до 6 років — 55;

— від б до 10 років — 60;

— понад 10 років — 70 %.

Допомога по безробіттю виплачується відповідно до трива­лості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

— перші 90 календарних днів — 100;

— протягом наступних 90 календарних днів — 80;

— у подальшому — 70 %.

Виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин, починається з 91-го календарного дня.

У середньомісячну заробітну плату (дохід) для обчислення допомоги по безробіттю враховуються всі види виплат, на які нараховувалися страхові внески. Допомога по безробіттю не може бути вищою за середню заробітну плату, що склалася в галузях національної економіки відповідної сфери за мину­лий місяць, і нижчою за прожитковий мінімум, встановле­ний законом. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється у розмірі допомоги по безробіттю, у розрахунку на рік.

Допомога по частковому безробіттю

Допомога по частковому безробіттю надається застрахова­ним особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного тимчасового скорочення нормальної чи встановленої на підприємстві відповідно до законодавства України тривалості робочого часу та (або) перерви в отриман­ні заробітної плати чи скороченні її розмірів у зв'язку з тим­часовим припиненням виробництва без переривання трудо­вих відносин з причин економічного, технологічного та струк­турного характеру.

Умовами надання допомоги по частковому безробіттю є:

— простій на підприємстві або в цеху, дільниці із замкну­тим циклом виробництва (далі — цеху, дільниці), що має не­відворотний та тимчасовий характер, який триває не менше 1 місяця, не перевищує 6 місяців і не залежить від працівни­ка та роботодавця;

— простій протягом місяця, що охопив не менше ЗО % чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, в яких простої становлять 20 % (і більше) робочого часу.

Про можливий простій роботодавець зобов'язаний пові­домляти державну службу зайнятості. Якщо простій має се­зонний характер або виникає виключно з організаційно-ви­робничих причин, а також у випадку можливості працевла­штування працівників на інших дільницях, у цехах, на під­приємствах допомога по частковому безробіттю не надається.

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застра­ховані особи, які протягом 12 місяців, що передували міся­цю, в якому почався простій, працювали не менше 26 кален­дарних тижнів, сплачували страхові внески та в яких ці простої становлять 20 % (і більше) робочого часу.

Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, якщо працівник:

— відмовився від підходящої роботи на цьому або іншому підприємстві з повним робочим днем (тижнем);

— працює на цьому підприємстві за сумісництвом;

— проходить альтернативну (невійськову) службу.

Допомога по частковому безробіттю працівнику встанов­люється за кожну годину простою з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу) встановленого працівникові розря­ду, і її розмір не може перевищувати прожиткового мінімуму, встановленого законом. Вона надається з першого дня про­стою, тривалість її виплати не може перевищувати 180 кален­дарних днів протягом року.

На сьогодні внаслідок економічних можливостей держави допомога по частковому безробіттю не надається.

Матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації

Застрахованим особам у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості виплачується матеріальна допо­мога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації відповідно до умов надання допомоги по безробіттю та в розмірах, передбачених ст. 22 і 23 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страху­вання на випадок безробіття", і не підлягає зменшенню.

Виплата матеріальної допомоги здійснюється з першого дня навчання. Тривалість виплати матеріальної допомоги за­раховується до загальної тривалості виплати допомоги по без­робіттю і не може її перевищувати.

Допомога на поховання

Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні, виплачується особам, які здійснювали поховання, у розмірі прожиткового мінімуму.

Дотація роботодавцю для працевлаштування безробітних

Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття може надаватися дотація роботодавцям для працевлаштування безробітних, у тому числі молоді на перше робоче місце, у розмірі витрат на за­робітну плату прийнятих за направленням державної служби зайнятості осіб (але не вище середнього рівня у галузях націо­нальної економіки відповідної області) у розрахунку на рік.

Можливості та обсяги надання дотацій визначаються прав­лінням Фонду залежно від фінансового стану Фонду. Порядок надання роботодавцю дотації для працевлаштування без­робітних, у тому числі молоді на перше робоче місце, встанов­люється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики.

Припинення, відкладення виплат матеріального забезпе­чення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості

1. Виплата допомоги по безробіттю припиняється у разі:

— працевлаштування безробітного;

— поновлення безробітного на роботі за рішенням суду;

— вступу до навчального закладу на навчання з відривом від виробництва;

— проходження професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості;

— призову на строкову військову або альтернативну (невійськову) службу;

— набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного або направлення його за рішенням суду на примусове лікування;

— отримання права на пенсію відповідно до законодавства України;

— призначення виплати на підставі документів, що міс­тять неправдиві відомості;

— подання письмової заяви про бажання здійснювати до­гляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— подання письмової заяви про відмову від послуг держав­ної служби зайнятості;

— переїзду на постійне місце проживання в іншу міс­цевість;

— закінчення строку їх виплати;

— зняття з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби зайнятості ЗО і більше календарних днів;

— смерті безробітного.

2. Виплата матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації припиняється з причин, наведених вище, та в разі виключен­ня з навчального закладу за неуспішність та порушення дис­ципліни.

3. Виплата допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги в період професійної підготовки, перепідготовки або підви­щення кваліфікації припиняється на період призначення безробітній жінці допомоги при вагітності та пологах, допо­моги по догляду безробітним за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

4. Виплата допомоги по безробіттю та матеріальної допомо­ги в період професійної підготовки, перепідготовки або підви­щення кваліфікації відкладається на строк до трьох місяців у разі надання застрахованій особі відповідно до законодавства України вихідної допомоги та інших виплат при вивільненні з підприємств, установ і організацій, що забезпечують част­кову чи тимчасову компенсацію втраченого заробітку.

5. Тривалість виплати допомоги по безробіттю, матеріаль­ної допомоги у період професійної підготовки, перепідготов­ки або підвищення кваліфікації скорочується на строк до 90 календарних днів у разі:

— звільнення з останнього місця роботи за власним бажан­ням без поважних причин (на 90 календарних днів);

— звільнення з останнього місця роботи з підстав, передба­чених ст. 37, п. 3,4, 7,8 ст. 40, ст. 41 і 45 Кодексу законів про працю України (на 90 календарних днів);

— відмови безробітного від двох пропозицій підходящої роботи або професійної підготовки, перепідготовки, підви­щення кваліфікації;

— приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу в період одержання допомоги по безробіттю;

— порушення умов і строку реєстрації та перереєстрації як безробітного, а також недотримання рекомендацій щодо сприяння працевлаштуванню;

— перереєстрації безробітного, який був знятий з обліку за невідвідування державної служби зайнятості понад ЗО кален­дарних днів без поважних причин та не сприяв своєму пра­цевлаштуванню;

— відмови від роботи за спеціальністю, професією, набу­тою після професійної підготовки, перепідготовки або підви­щення кваліфікації за направленням державної служби зай­нятості;

— припинення без поважних причин професійної підго­товки, перепідготовки або підвищення кваліфікації за на­правленням державної служби зайнятості.

Виплати військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку зі скороченням чисельності або штат без права на пенсію

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби у зв'язку зі скороченням чисельності або штату без права на пенсію, здійснюється виплата допомоги по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним під­приємницької діяльності за умови їх реєстрації в установле­ному порядку в державній службі зайнятості протягом міся­ця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті.

Строк проходження військової служби прирівнюється до страхового стажу.

Матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації виплачується у розмірі допомоги по безробіттю і не підлягає зменшенню. Тривалість виплати цієї матеріальної допомоги зараховуєть­ся до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю та не може її перевищувати.

Допомога на поховання у разі смерті безробітного або осо­би, яка перебувала на його утриманні, виплачується на за­гальних підставах.

Виплати забезпечення іншим незастрахованим особам

Особам, які шукають роботу вперше, та іншим незастрахо­ваним особам, визнаним в установленому порядку безробіт­ними, допомога по безробіттю визначається у розмірі прожит­кового мінімуму, встановленого законом, і виплачується з 8-го дня після реєстрації особи в установленому порядку в дер­жавній службі зайнятості. Тривалість виплати такої допомо­ги не перевищує 180 календарних днів.

Матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації незастрахова­ним особам, зареєстрованим у встановленому порядку в дер­жавній службі зайнятості, виплачується в розмірі допомоги по безробіттю. Тривалість виплати цієї матеріальної допомо­ги зараховується до загальної тривалості виплати допомоги по безробіттю і не може її перевищувати.

Допомога на поховання у разі смерті безробітного або осо­би, яка перебувала на його утриманні, виплачується на за­гальних підставах.


 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси