Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Узагальнення даних у відомостях податкового облікуЕкономічний зміст і об'єкт бухгалтерського обліку поточних...Звітність як система узагальнених і взаємопов'язаних економічних...Характеристика рахунка для обліку і узагальнення інформації про...В якому обліковому регістрі здійснюється аналітичний і синтетичний...Відображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за...Ревізія в умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського...ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬБУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ПОТОЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку

Для узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку призначені відомості:

а) проста оборотна по синтетичних рахунках;

б) оборотна по аналітичних рахунках;

в) сальдова відомість (за залишками рахунків);

г) шаховий оборотний баланс.

Оборотна відомість за синтетичними рахунками є способом узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку з метою перевірки повноти і правильності облікових записів.

Оборотна відомість є способом узагальнення оборотів і залишків за звітний період (місяць), а також засобом зв'язку між балансом і рахунками, що має важливе значення для контролю правильності облікових записів.

Оборотна відомість (табл. 3.2) за синтетичними рахунками будується у вигляді багатографної таблиці за контокорентною формою, яка включає послідовно: назву синтетичних рахунків, початкове сальдо за дебетом або кредитом, обороти за місяць за дебетом і кредитом, а також кінцеве сальдо за дебетом або кредитом. За кожною графою оборотної відомості підраховують підсумки.

Оборотна відомість узагальнює дані поточного синтетичного обліку, даючи інформацію про зміни господарських засобів та їх джерел за звітний період, а також їх стан на початок і кінець звітного періоду.

Якщо правильно записані початкові сальдо (залишки) на рахунках, рознесені всі кореспонденції за рахунками (бухгалтерські проводки), підраховані обороти та виведені кінцеві залишки (сальдо), то в оборотній відомості мають місце три пари рівностей.

Рівність підсумків першої пари граф зумовлена рівністю підсумків активу і пасиву балансу, який є підставою для запису на синтетичних рахунках початкового сальдо.

Рівність підсумків другої пари граф зумовлена подвійним записом операцій, згідно з якими кожна господарська операція в одній і тій же сумі відображається за дебетом і кредитом різних рахунків.

Таблиця 3.2

Назва рахунків

Сальдо на 01.04.0Х

Оборот за місяць

Сальдо на 01.05.0Х

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Основні засоби

310000

50 000

360 000

Виробничі запаси

60000

110 000

120 000

50 000

Виробництво

19000

120 000

139 000

Каса

1 000

40 000

40 000

1 000

Рахунки в банку

190000

120 000

70000

Статутний капітал

120 000

55000

175000

Короткострокові позики

160 000

30000

60000

190 000

Розрахунки з оплати праці

45 000

40 000

5000

Нерозподілені прибутки

255 000

55000

200 000

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

110 000

160 000

50 000

Разом

580 000

580 000

555 000

555 000

620 000

620 000

Рівність підсумків третьої пари граф зумовлена двома попередніми рівностями: якщо початкові залишки (сальдо) на синтетичних рахунках рівні між собою (баланс початковий), а також рівні суми оборотів за дебетом і кредитом (оборотний баланс), то і залишки (сальдо) на кінець звітного періоду в підсумку мають бути рівні між собою (кінцевий баланс).

Порушення цих рівностей свідчить про помилки, допущені в облікових записах або при складанні оборотної відомості. Типовими помилками при цьому можуть бути:

o неуважність при записі (відображенні) сум бухгалтерської проводки на рахунках;

Оборотна відомість за синтетичними рахунками за квітень 200Хр. в грн

o арифметичні помилки при підрахунку оборотів і виведенні сальдо за кожним рахунком;

o неуважність при перенесенні записів із синтетичних рахунків (суми сальдо й оборотів) до оборотної відомості;

o арифметичні помилки при підрахунку підсумків відповідних граф оборотної відомості.

Оборотну відомість за синтетичними рахунками використовують для складання бухгалтерського балансу і заповнення форми фінансової звітності.

Оборотні відомості за аналітичними рахунками складають для узагальнення інформації в розрізі синтетичного рахунка. У зв'язку з тим, що одні аналітичні рахунки ведуть лише у грошовому вимірнику, а інші в натуральному та грошовому, то за цією ознакою оборотні відомості поділяють на два види:

o оборотні відомості контокорентної форми;

o оборотні відомості кількісно-сумової форми.

Оборотні відомості контокорентної форми ведуть за аналітичними рахунками розрахунків і джерел засобів оскільки аналітичний облік, як і синтетичний, тут здійснюється у грошовому вимірнику.

Оборотні відомості кількісно-сумової форми ведуть за аналітичними рахунками товарно-матеріальних цінностей, оскільки тут використовують натуральний і грошовий вимірники. Тому в цих оборотних відомостях передбачені графи для запису кількості, ціни і вартості матеріальних цінностей.

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку "Розрахунки з покупцями та замовниками" матиме такий вигляд (табл. 3.3).

Підсумки оборотної відомості показують повну відповідність до даних записів за синтетичним рахунком. Це випливає з того, що записи на синтетичних і аналітичних рахунках роблять паралельно на підставі одних і тих же документів. Тому при правильних облікових записах підсумки оборотів і сальдо в оборотній відомості за аналітичними рахунками дорівнюватимуть сумам оборотів і сальдо відповідного синтетичного рахунка. У цьому й полягає контрольне значення оборотної відомості за аналітичними рахунками. Оборотну відомість кількісно-сумової форми розглянемо на прикладі аналітичного обліку до синтетичного рахунку №26 "Готова продукція".

Таблиця 3.3. Оборотна відомість до синтетичного рахунку №36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" за квітень 200Х року, в грн

№ п/п

Назва підприємства покупця

Сальдо на 01 .04

Оборот за квітень

Сальдо на 30.04

Д-т

К-т

Д-т

К-т

Д-т

К-т

1

ТОВ "Еліта"

40000

14 000

45000

9000

2

МП "Едельвейс"

35000

16000

35000

16000

Разом

75000

30000

80000

25 000

Оборотну відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунка "Готова продукція" наведено у табл. 3.4.

Шахова оборотна відомість - оборотна відомість, що складається за допомогою шахової форми. На відміну від звичайної оборотної відомості вона містить кореспонденцію рахунків і є складнішою і громіздкішою за будовою. Всі рахунки в ній записують двічі в одній і тій же послідовності: по вертикалі й горизонталі, за дебетом і за кредитом. Сума в клітинці шахової оборотної відомості показує, який рахунок дебетується, а який кредитується. Обороти за кожним рахунком деталізуються відповідно до кореспонденції. Це порівняно з простою оборотною відомістю дає ширшу картину змін господарських засобів та процесів, що відбулися. У шаховій оборотній відомості можуть бути наведені залишки (сальдо) на початок і кінець місяця, що істотно поліпшує її обліково-аналітичні можливості.

Шаховий запис - запис господарських операцій в обліковий регістр, при якому сума, записана один раз, буде відображена за дебетом і кредитом відповідних рахунків. Це досягається шляхом побудови бухгалтерських регістрів за шаховим принципом. Шаховий запис широко застосовується при журнально-ордерній формі обліку. Він скорочує кількість записів і дає змогу бачити (в одному місці) два кореспондуючих рахунки за однією господарською операцією. В цьому розумінні запис шаховий має переваги перед лінійним записом.

Таблиця 3.4. Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку № 26 "Готова продукція", в грн

Оборотна відомість за аналітичними рахунками до синтетичного рахунку № 26

Приклад 3.2.

Розглянемо приклад заповнення шахової оборотної відомості, використовуючи приклади

розділу 2.

Таблиця 3.5 Початковий баланс підприємства "Мотор"

Актив

Сума, грн

Пасив

Сума, грн

Каса

1000

Нерозподілені прибутки

4000

Рахунки в банках

2000

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

3000

Виробничі запаси

3000

Статутний капітал

2000

Розрахунки з покупцями та замовниками

4000

Короткострокові позики

1000

Баланс

10000

Баланс

10000

Господарська операція 1: отримано в касу підприємства з його поточного рахунку готівку в сумі 1 000 грн Бухгалтерська проводка до операції 1:

Д-т 30 "Каса" 1000 грн

К-т 31 "Рахунки у банках" 1000 грн

Господарська операція 2: за рішенням зборів засновників підприємства частину прибутку в сумі 3 000 грн перерозподілено на збільшення статутного капіталу.

Бухгалтерська проводка до операції 2:

Д-т 44 "Нерозподілені прибутки" 3000 грн

К-т 40 "Статутний капітал" 3000 грн

Господарська операція 3: від постачальників надійшли і оприбутковані запаси на суму 6 000 грн

Бухгалтерська проводка до операції 3:

Д-т 20 "Виробничі запаси" 6000 грн

К-т 63 "Розрахунки з постачальниками" 6000 грн

Господарська операція 4: перераховано підприємством з поточного рахунку в банку заборгованість за раніше отриманим кредитом на суму 1 000 грн

Бухгалтерська проводка до операції 4:

Д-т 60 "Короткострокові позики" 2000 грн

К-т 31 "Рахунки у банках" 2000 грн

Таблиця 3.6. Шахова оборотна відомість

Шахова оборотна відомість

Принцип заповнення шахової оборотної відомості наступний:

1. В першому рядку і в першій графі зазначаємо назви рахунків.

2. В другому рядку і в другій графі відображаємо суми залишків за відповідними рахунками: за дебетовими - у графі, за кредитовими - у рядку.

3. Відображаємо суми кореспонденцій на перетині відповідних графи і рядка: за дебетовим рахунком, який знаходиться у відповідному рядку і за кредитовим рахунком, який знаходиться у відповідній графі.

4. Відобразивши всі операції, підраховуємо дебетові і кредитові обороти та відповідні кінцеві залишки за кожним рахунком.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Узагальнення даних у відомостях податкового обліку
Економічний зміст і об'єкт бухгалтерського обліку поточних біологічних активів тваринництва
Звітність як система узагальнених і взаємопов'язаних економічних показників поточного обліку. Основні види звітності малих підприємств
Характеристика рахунка для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва
В якому обліковому регістрі здійснюється аналітичний і синтетичний облік операцій поточного рахунка?
Відображення у бухгалтерському обліку поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями
Ревізія в умовах застосування комп'ютерних систем бухгалтерського обліку. наукова організація контролю і ревізії. узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії
ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ТА ЗВІТНІСТЬ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ (ФІНАНСОВИЙ) ОБЛІК ПОТОЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА ДОВГОСТРОКОВИМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси