Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Аналітичний і синтетичний облік власного капіталуОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В КОРПОРАЦІЯХОрганізація аналітичного та синтетичного обліку основних засобівОрганізація аналітичного та синтетичного обліку запасівОрганізація синтетичного та аналітичного обліку запасівОрганізація аналітичного і синтетичного обліку в банкахОрганізація аналітичного та синтетичного обліку готівкових операційОрганізація аналітичного та синтетичного обліку безготівкових коштівОрганізація аналітичного та синтетичного обліку розрахунків за...Організація аналітичного і синтетичного обліку необоротних активів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація аналітичного і синтетичного обліку власного капіталу

Загальні визначення елементів власного капіталу набувають специфічних особливостей залежно від організаційної форми відповідного підприємства. Ці особливості зумовлені насамперед нормами законодавства, якими встановлено організаційні форми підприємств, та вимогами щодо порядку формування та руху власного капіталу цих підприємств (табл.11.7).

Можливість внесення акціонерами своїх внесків у статутний капітал і оплата ними придбаних акцій в різних формах робить актуальними питання обліку цих операцій, в чому і полягає одна з особливостей обліку в акціонерних товариствах (рисі 1.7).

Таблиця 11.7. Елементи власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання

Елементи власного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання

Бухгалтерський облік статутного капіталу починаєтеся з моменту реєстрації акціонерного в Єдиному реєстрі підприємств та організацій України . припиняється в день підприємства - Державного реестру в результаті завершення банкрутства, реорганізації тощо. Важливою умовою при цьому є реєстрація бухгалтером засновницького капіталу.

Для обліку елементів власного капіталу в бухгалтерському обліку використовують рахунки четвертого класу Плану рахунків, зокрема рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал", 41 "Капітал у дооцінках", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілений прибуток (збиток)", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал". Облік статутного капіталу ведуть на субрахунку 401 "Статутний капітал" .

Фактори, які випивають на відображення в обліку внесків акціонерів у статутний капітал

Рис. 11.7. Фактори, які випивають на відображення в обліку внесків акціонерів у статутний капітал

За кредитом рахунків відображається збільшення відповідних його елементів, а за дебетом - зменшення. Деякі рахунки та субрахунки класу чотири не мають самостійного значення для визначення елементів капіталу, а саме: 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал та 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді". Рахунки 45 "Вилучений капітал" та 46 "Неоплачений капітал" можуть мати лише дебетовий залишок і регулюють суму оплаченого капіталу шляхом вирахування залишків за цими рахунками із сум, що накопичені за кредитом рахунків 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал". Сальдо субрахунків 441 "Прибуток нерозподілений" та 442 "Непокриті збитки" формується при розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства щомісяця або наприкінці року залежно від обраної облікової політики. На субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" відображається розподіл прибутку між власниками (нарахування дивідендів); виплати процентів за облігаціями; відрахування в резервний капітал та інше використання прибутку в поточному періоді. В кінці року цей субрахунок закривається на субрахунок 441 "Прибуток нерозподілений" або на дебет субрахунку 442 "Непокриті збитки".

При організації аналітичного і синтетичного бухгалтерського обліку статутного капіталу необхідно, насамперед, враховувати, що статутний капітал і фактична заборгованість засновників (учасників) за внесками в статутний капітал відображається в бухгалтерському балансі окремо, оскільки розрахунки із засновниками відображаються на рахунку 46 "Неоплачений капітал".

Формування статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється в три етапи: спочатку розмір капіталу повинен бути оголошений, потім на суму емітованих акцій проводиться підписка і, нарешті, ці акції оплачуються. Тобто в акціонерних товариствах необхідно відкрити, як мінімум, три субрахунки другого порядку до рахунку 401:4011 "Оголошений капітал", 4012 "Підписний капітал", 4013 "Оплачений капітал". Це дасть можливість власникам контролювати формування статутного капіталу за етапами, тобто забезпечить повну інформативність про суми оголошеного, підписного і оплаченого капіталу.

Якщо підприємство організовується як товариство відкритого типу доцільно відкрити такі субрахунки до рахунку 46:461 "Неоплачений капітал за внесками засновників", 462 "Неоплачений капітал за внесками учасників". На першому з цих субрахунків збирається інформація про акції, розміщені лише серед обмеженого кола засновників у порядку закритої підписки. На другому - інформація про акції, що реалізуються акціонерам у разі проведення додаткової відкритої підписки. Завдяки такому розподілу забезпечується повна інформативність про стан підписки на акції відкритого акціонерного товариства і їх розміщення.

З врахуванням вищенаведених пропозицій перші два бухгалтерські записи, які відображають реєстрацію акціонерного товариства і розміщення акцій серед акціонерів, будуть виглядати так:

1) дебет 461 і кредит 4011 - на суму оголошеного капіталу в частині заборгованості засновників зареєстрованого акціонерного товариства (не менше 25% всієї суми статутного капіталу);

2) дебет 462 і кредит 4011 - на суму оголошеного капіталу в частині заборгованості інших учасників зареєстрованого акціонерного товариства (не більше 75% всієї суми статутного капіталу).

Отже, синтетичний облік статутного капіталу ведеться за формами власності, за видами акцій (табл. 11.8). Аналітичний облік ведеться за кожним засновником (учасником) підприємства.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій зі створення статутного капіталу

Первинний документ

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Виписка банку

Відображено попередній внесок до статутного капіталу засновника грошовими коштами на поточний рахунок

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

46 "Неоплачений капітал"

Прибутковий касовий ордер

Відображено попередній внесок засновників до статутного капіталу готівкою в касу

301 "Каса в національній валюті"

46 "Неоплачений капітал"

Акт про

приймання

обладнання

Відображено попередній внесок до статутного капіталу засновника основними засобами

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів

46 "Неоплачений капітал"

Бухгалтерська довідка, складена на підставі статуту

Відображена сума статутного капіталу, що зафіксована в статуті TOB "

46 "Неоплачений капітал"

401 "Статутний капітал"

Акт про

приймання

обладнання

Здано в експлуатацію обладнання, що надійшло від засновників

104 "Машини та обладнання"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів

Акт про приймання будинку

Передано будинок як внесок до статутного капіталу TOB після державної реєстрації підприємства

152

"Придбання (виготовлення) основних засобів"

46 "Неоплачений капітал"

Акт про приймання будинку

Здано в експлуатацію будинок, що надійшов як внесок до статутного капіталу

103 "Будинки та споруди"

152 "Придбання (виготовлення) основних засобів"

При оголошенні передплати на акції за їх номінальною вартістю провадиться запис на формування статутного капіталу: Д-т 46 "Неоплачений капітал"; К-т401 "Статутний капітал".

Розрахунки власників (учасників) за підписані акції можуть здійснюватись:

1) грошовими коштами в національній та іноземній валюті: Д-т 30 "Готівка", 31 "Рахунки в банках"

К-т 46 "Неоплачений капітал";

2) шляхом передачі майна (за справедливою вартістю):

а) матеріальними цінностям: Д-т 20 "Виробничі запаси"

Д-т 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети"

Д-т 28 "Товари"

К-т 46 "Неоплачений капітал";

б) основними засобами та іншими необоротними активами: Д-т 10 "Основні засоби"

Д-т 11 "Інші необоротні матеріальні активи" К-т 46 "Неоплачений капітал";

в) нематеріальними активами: Д-т 12 "Нематеріальні активи"

К-т 46 "Неоплачений капітал";

г) об'єктами незавершеного будівництва:

Д-т 151 "Капітальне будівництво"

К-т 46 "Неоплачений капітал";

3) цінними паперами інших підприємств:

Д-т 14 "Довгострокові фінансові інвестиції"

К-т 46 "Неоплачений капітал".

Збільшення статутного капіталу може здійснюватись шляхом:

випуску нових акцій; с- обміну облігацій на акції;

збільшення номінальної вартості акцій.

При збільшенні кількості акцій встановленої номінальної вартості підписка на додатково випущені акції провадиться у тому ж порядку, що і на акції першої емісії, а статутний капітал збільшується за рахунок:

1) додаткових внесків учасників: Д-т 46 "Неоплачений капітал" К-т 401 "Статутний капітал"

і в подальшому:

Д-т ЗО "Готівка"

Д-т 31 "Рахунки в банках"

К-т 46 "Неоплачений капітал";

2) реінвестування прибутку:

Д-т 441 "Прибуток нерозподілений" К-т 40 "Статутний капітал";

3) реінвестування нарахованих дивідендів:

Д-т 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами" К-т 401 "Статутний капітал".

При збільшенні статутного капіталу за рахунок обміну облігацій АТ на його ж акції операція відображається записами:

Д-т 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями"

К-т 401 "Статутний капітал";

або за рахунок чистого доходу підприємства:

Д-т 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

К-т 401 "Статутний капітал";

Зменшення статутного капіталу АТ може здійснюватися шляхом:

- зменшення статутного капіталу за рахунок зменшення номінальної вартості акцій відображається в обліку:

Д-т 401 "Статутний капітал"

К-т 672 "Розрахунки за іншими виплатами"

Таке зменшення має бути компенсоване акціонерам:

Д-т 672 "Розрахунки за іншими виплатами".

К-т 30 "Готівка"

К-т 31 "Рахунки в банках".

- зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників відображається в обліку шляхом використання рахунка 45 "Вилучений капітал" записом:

Д-т 451 "Вилучені акції" К-т ЗО "Готівка"

К-т 31 "Рахунки в банках".

Анулювання викуплених акцій відображається записами: Д-т401 "Статутний капітал"

К-т 451 "Вилучені акції" - на суму номінальної вартості викуплених акцій та Д-т421 "Емісійний дохід"

К-т 451 "Вилучені акції" - на суму, що перевищує номінальну вартість викуплених акцій.

У фінансовій звітності суми неоплаченого капіталу (сальдо рахунка 46 "Неоплачений капітал") та вилученого капіталу (сальдо рахунка 45 "Вилучений капітал") наводяться у дужках і підлягають вирахуванню підчас визначення підсумку власного капіталу.

Пайовий капітал відображає суму пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами, і означає, що це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Облік пайового капіталу здійснюється на субрахунку 402 "Пайовий капітал". Цей рахунок застосовується тими підприємствами, у яких частина власного капіталу формується у вигляді пайових внесків (членів можливого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки, інвестиційних фондів тощо) і призначений для обліку і узагальнення інформації про суми пайових внесків. За кредитом рахунка відображається збільшення пайового капіталу, за дебетом — зменшення. Аналітичний облік сум пайового капіталу ведеться за видами капіталу та щодо кожного члена товариства.

Резервний капітал - сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Резервний капітал в АТ створюється у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків зареєстрованого капіталу. Розмір щорічних відрахувань на поновлення резервного капіталу передбачається установчими документами, здійснюється за рахунок чистого прибутку та не може бути меншим 5 процентів його загальної вартості.

Для обліку резервного капіталу у Плані рахунків призначений пасивний рахунок 43 "Резервний капітал". За кредитом рахунка відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунка кредитове і відображає залишок резервів на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за Його видами, джерелами їх утворення та напрямком використання. Здійснення відрахувань від прибутку на створення (Поповнення) резервного капіталу відображається в обліку записом:

Д-т 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"

К-т 43 "Резервний капітал".

Резервний капітал призначений для покриття непередбачених витрат, збитків на сплату боргів підприємства в разі його ліквідації. Залишки невикористаних коштів резервного капіталу переходять на наступний звітний період. Використання коштів резервного капіталу на покриття втрат внаслідок надзвичайних ситуацій:

Д-т 43 "Резервний капітал"

К-т 10 "Основні засоби", 15 "Капітальні інвестиції", 20 "Виробничі запаси", 26 "Готова продукція", 14, 35 "Фінансові інвестиції", ЗО "Готівка".

Покриття витрат підприємства з усунення наслідків надзвичайних ситуацій: Д-т 43 "Резервний капітал"

К-т 66 "Розрахунки за виплатами працівникам", 65 "Розрахунки за страхуванням", 23 "Виробництво".

Направлені кошти резервного капіталу на покриття збитків звітного періоду: Д-т 43 "Резервний капітал"

К-т 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Використання коштів резервного капіталу на виплату дивідендів засновникам:

Д-т 43 "Резервний капітал"

К-т 67 "Розрахунки з учасниками".

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) є складовою частиною власного капіталу, що залишається у підприємства після виплати доходів власникам та формування резервного капіталу.

Для обліку нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) у Плані рахунків призначений рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". На цьому рахунку ведуть облік нерозподіленого прибутку та непокритих збитків, а також суми прибутку поточного та минулого року, що використаний у звітному році.

Рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" має такі субрахунки:

441 "Прибуток нерозподілений"

442 "Непокриті збитки"

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Фінансовий результат діяльності підприємства визначається на підставі рахунка 79 "Фінансові результати". Під час визначення прибутку складається запис: Д-т 79 "Фінансові результати" К-т 441 "Прибуток нерозподілений" при визначенні непокритого збитку: Д-т 442 "Непокриті збитки" К-т 79 "Фінансові результати".

Сума непокритого збитку наводиться у дужках та вираховується під час визначення підсумку власного капіталу. Списання збитку здійснюється за рахунок відповідних джерел: нерозподіленого прибутку, резервного, пайового чи додаткового капіталу і відтворюються записами:

Д-т 441 "Нерозподілені прибутки", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал"; К-т 442 "Непокриті збитки".

Використання прибутку на сплату дивідендів або для створення резервного капіталу протягом звітного періоду відображається за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" в кореспонденції з рахунками 67 "Розрахунки з учасниками" при нарахуванні дивідендів і відображається записом:

Д-т 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді"

К-т 67 "Розрахунки з учасниками",

або з рахунком 43 "Резервний капітал" у разі створення резервного капіталу. У кінці року сальдо субрахунку 443 списується за рахунок нерозподіленого прибутку записом:

Д-т 441 "Нерозподілений прибуток"

К-т 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Таким чином сума нерозподіленого прибутку поточного року розраховується як сума нерозподіленого прибутку за попередній рік і сума чистого прибутку за поточний рік. Від цієї суми вираховуються суми нарахованих дивідендів за поточний рік і суми внесків на поповнення резервного капіталу (якщо такі здійснюються).

де НП№ - 1 — нерозподілений прибуток за попередній рік; ЧП№ - чистий прибуток за поточний рік; Д№ - сума нарахованих дивідендів за поточний рік; РК№ - сума внесків на поповнення резервного капіталу за поточний рік; № — поточний рік; № - І - попередній рік.

Рахунок 46 "Неоплачений капітал" призначений для узагальнення інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За дебетом рахунка відображається заборгованість засновників (учасників): за внесками до зареєстрованого капіталу підприємства, а також номінальна вартість розміщених неоплачених акцій. За кредитом - погашення заборгованості за внесками до зареєстрованого капіталу і номінальна вартість сплачених акцій. Аналітичний облік неоплаченого капіталу ведеться за видами розміщених неоплачених акцій і кожному засновнику (учаснику) підприємства. Після здійснення усіх внесків учасниками сальдо на рахунку 46 не залишається.

Рахунок 45 "Вилучений капітал" призначений для обліку вилученого капіталу, який мас бути повернутий у разі викупу власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу або анулювання, а також у разі зменшення номінальної вартості акцій.

За дебетом цього рахунка відображаються суми вкладів, що повертаються учаснику товариства, вартість викуплених у акціонерів власних акцій за покупною ціною, за кредитом - вартість анульованих або перепроданих акцій. Дебетове сальдо цього рахунка являє собою вартість викуплених власних акцій на кінець звітного періоду (перелік операцій вже був наведений в попередніх складових частинах цього розділу).

Синтетичний облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань згідно Методичних рекомендацій щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств №390 ведеться в Журналі-ордері № 7 с-г. (рис. 11.9). В цьому журналі-ордері передбачено окремі розділи для кожного синтетичного рахунку, де відображаються кредитові обороти в кореспонденції з дебетом відповідних кореспондуючих рахунків. Окрім того, за кожним рахунком обліку власного капіталу та забезпечення зобов'язань ведуться аналітичні дані із зазначенням: статті аналітичного обліку, оборотів по дебету і кредиту за звітний період і з початку року.

Схема запису в регістрах з обліку власного капіталу

Рис. 11. 9. Схема запису в регістрах з обліку власного капіталу

Для обліку додаткового капіталу призначено Відомість № 7.1 с-г. аналітичних даних по рахунку 42 "Додатковий капітал". В Журналі-ордері № 7 кредит рахунку 42 вступає в кореспонденцію з дебетом рахунків: 30 "Готівка"; 31 "Рахунки в банках", 46 "Неоплачений капітал" • на суму збільшення емісійного доходу; 30 "Готівка", 31 "Рахунки в банках", 10 "Основні засоби", 11 "Інші необоротні активи", 20 "Виробничі запаси" на суму вкладеного засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капіталу, що перевищує статутний капітал; 10, 11, 20 - на суму дооцінки активів; 10, 11, 12 - на суму безоплатно одержаних необоротних активів.

Облік нерозподілених прибутків чи непокритих збитків поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку на виплати власникам нарахованих дивідендів, спрямування прибутку до статутного капіталу, відрахування до резервного капіталу, інше використання прибутку ведеться в Відомості № 7.2 с-г. аналітичних даних по рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)". Інформація про використання прибутку узагальнюється за звітний місяць та усього з початку року.

У Відомості № 7.3 с-г. аналітичних даних по рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" знаходять відображення забезпечення виплат відпусток (субрах. 471); додаткове пенсійне забезпечення (субрах. 472); забезпечення гарантійних зобов'язань (субрах. 473); забезпечення інших витрат і платежів: забезпечення наступних витрат на реструктуризацію, забезпечення витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів тощо (субрах. 474); забезпечення матеріального заохочення (субрах. 477), забезпечення відновлення земельних ділянок (субрах.478).

Для обліку по інших рахунках власного капіталу призначено Відомість № 7.4 с-г.: 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал", 41 "Капітал у дооцінках", 43 "Резервний капітал", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал". Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання. Вилученого капіталу - за видами акцій (вкладів, паїв), неоплаченого капіталу - за видами розміщених неоплачених акцій (для акціонерних товариств) та за кожним засновником (учасником) підприємства.

Для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення, застосовується рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". До таких заходів в сільськогосподарських підприємствах належать: державна підтримка сільського господарства для виробництва продукції рослинництва, для розвитку тваринництва за ВРХ, свиней, птицю всіх видів, молоко тощо. Саме за цими напрямками необхідно вести Відомість № 7.5 с-г. аналітичних даних по рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

Кредитові обороти по рахунках: 40,41,42,43,44,45, 46,47,48 в кінці місяця переносять з Журналу-ордера № 7 с-г. в Головну книгу, а обороти по дебету зазначених рахунків будуть відображені на підставі інших журналів-ордерів. Залишки на кінець місяця за відповідними рахунками Головної книги та Журналу-ордера № 7 с-г. повинні бути тотожними.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси