Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Визначення і класифікація витрат підприємств торгівлі та ресторанного...Облік доходів підприємств торгівлі та ресторанного господарстваОрганізація обліку на підприємствах торгівлі та ресторанного...Облік виробництва продукції та товарів на підприємствах ресторанного...Формування та облік фінансових результатів діяльності підприємств...Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та...Класифікація підприємств ресторанного господарства. особливості...Визначення і класифікація доходів підприємств торгівлі та...Особливості виробничо-торговельної діяльності підприємства...Якість обслуговування на підприємствах ресторанного господарства
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік витрат підприємств торгівлі та ресторанного господарства

Облік витрат може вестись із застосування 8 "Витрати за елементами" та 9 "Витрати діяльності" класів рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки 9 класу використовуються всіма підприємствами, крім суб'єктів малого підприємництва. Підприємства можуть додатково відкривати рахунки 8 класу. Малі підприємства та інші підприємства та організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності можуть використовувати тільки рахунки 8 класу.

На рахунках 8 класу ведеться облік витрат операційної діяльності за наступними елементами:

- матеріальні витрати (рахунок 80);

- витрати на оплату праці (рахунок 81);

- відрахування на соціальні заходи (рахунок 82);

- амортизація (рахунок 83);

- інші операційні витрати (рахунок 84)

- інші затрати (рахунок 85).

Для обліку витрат операційної діяльності використовують рахунки 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Для обліку та узагальнення інформації про собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг призначений рахунок 90 "Собівартість реалізації" до якого відкривають такі субрахунки:

- 901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

- 902 "Собівартість реалізованих товарів";

- 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

- 904 "Страхові виплати".

За дебетом рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображають виробничу собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг, фактичну собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок). За кредитом рахунку 90 "Собівартість реалізації", відображають списання вартості реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг.

Облік інших витрат операційної діяльності ведуть на рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності". На цьому рахунку обліковують такі витрати операційної діяльності, які не знайшли свого відображення на рахунках 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут".

До рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" відкривають такі субрахунки:

- 940 "Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю" (обліковують витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів);

- 941 "Витрати на дослідження і розробки" (облік витрат, пов'язаних з дослідженнями та розробками, що здійснює підприємство, якщо такі дослідження та розробки відповідають Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку8 "Нематеріальні активи");

- 942 "Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти" (узагальнюється інформація про витрати на купівлю-продаж іноземної валюти, зокрема від'ємна різниця між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансовою вартістю);

- 943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів" (ведуть облік собівартості реалізованих виробничих запасів і необоротних активів та груп вибуття, утримуваних для продажу);

- 944 "Сумнівні та безнадійні борги" (узагальнюють інформацію про нарахування резерву сумнівних боргів на заборгованість за реалізовану продукцію, товари, роботи і послуги та про суму списання поточної дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною та утворення якої не було пов'язано з реалізацією продукції, товарів, робіт і послуг);

- 945 "Втрати від операційної курсової різниці" (ведуть облік втрат за активами й зобов'язаннями операційної діяльності підприємства та від зміни курсу гривні до іноземної валюти);

- 946 "Втрати від знецінення запасів" (ведуть облік втрат, пов'язаних із знеціненням (уцінкою) запасів, в відповідно до П(С)Б09 "Запаси" і 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність");

- 947 "Нестачі і втрати від псування цінностей" (ведуть облік нестач грошових коштів та інших цінностей і втрат від псування цінностей, що виявлені в процесі заготовлення, переробки, збереження та реалізації. Водночас із списанням цінностей, винних у нестачі яких не встановлено, на витрати балансова вартість списаного активу зараховується на позабалансовий рахунок 07 "Списані активи");

- 948 "Визнані штрафи, пені, неустойки" (ведуть облік визнаних економічних санкцій за невиконання підприємством законодавства та умов договорів);

- 949 "Інші витрати операційної діяльності" (узагальнюють інформацію про такі витрати операційної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності", зокрема витрати житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, дитячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо).

Для обліку загальногосподарських витрат, пов'язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства призначений рахунок 92 "Адміністративні витрати".

За дебетом рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображають суми визнаних адміністративних витрат. За кредитом рахунку 92 "Адміністративні витрати" відображають списання в кінці звітного періоду загальногосподарських витрат на рахунок 79.

Для обліку витрат на збут використовують рахунок 93 "Витрати на збут".

За дебетом рахунку 93 "Витрати на збут" відображають суми визнаних витрат на збут. За кредитом рахунку 93 "Витрати на збут" відображають списання витрат на збут на рахунок фінансових результатів.

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі.

Для обліку втрат від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають у процесі інвестиційної діяльності підприємства, використовують рахунок 96 "Втрати від участі в капіталі", до якого відкривають такі субрахунки:

- 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" (ведуть облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків);

- 962 "Втрати від спільної діяльності" (ведуть облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків);

- 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" (ведуть облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків).

За дебетом рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" відображають суми визнаних втрат, за кредитом - списання втрат від участі в капіталі.

Для обліку витрат фінансової діяльності підприємства використовують рахунок 95 "Фінансові витрати", до якого відкривають такі субрахунки:

- 951 "Відсотки за кредит" (облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків);

- 952 "Інші фінансові витрати" (облік витрат, пов'язаних із запозиченнями, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо).

За дебетом рахунку 95 "Фінансові витрати" обліковують суми визнаних витрат. За кредитом рахунку 95 "Фінансові витрати" відображають списання фінансових витрат на рахунок фінансових результатів.

Облік доходів за рахунками 72 "Дохід від участі в капіталі" і 73 "Інші фінансові доходи" ведуть у Журналі 6 та Головній книзі.

Облік витрат за рахунками 95 "Фінансові витрати" і 96 "Втрати від участі в капіталі" ведуть у Журналі 5 або 5А (для підприємств, що використовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами").

До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Для обліку витрат, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг, використовують рахунок 97 "Інші витрати" до якого відкривають такі субрахунки:

- 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" (відображають балансову вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією);

- 972 "Втрати від зменшення корисності активів" (відображають втрати від зменшення корисності активів, які визнані відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів");

- 974 "Втрати від не операційних курсових різниць" (відображають втрати за активами й зобов'язаннями не операційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти);

- 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" (обліковують суму знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій);

- 976 "Списання необоротних активів" (відображають залишкову вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж));

- 977 "Інші витрати звичайної діяльності" (відображають інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати").

Облік витрат і втрат від надзвичайних подій ведуть на рахунку 99 "Надзвичайні витрати", до якого відкривають такі субрахунки:

- 991 "Втрати від стихійного лиха" (ведуть облік втрат від стихійного лиха (повінь, землетрус, град тощо));

- 992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій" (обліковують втрати, понесені підприємством у результаті техногенних катастроф і аварій, що сталися на самому підприємстві чи іншому підприємстві);

- 993 "Інші надзвичайні витрати" (ведуть облік втрат від інших надзвичайних подій).

Облік інших операційних витрат за рахунками 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності" ведуть у Журналі 5 або 5А (для підприємств, що використовують рахунки класу8 "Витрати за елементами").

Податок на прибуток визнається витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

Облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій ведуть на рахунку 98 "Податок на прибуток" за такими субрахунками:

- 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" (ведуть облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, що визначається від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування). Сума податку на прибуток від звичайної діяльності визначається на цьому субрахунку без зменшення на суму зменшення податку на прибуток, внаслідок обчислення податку на прибуток від алгебраїчної суми прибутку від звичайної діяльності та збитку від надзвичайних подій (згорнутий результат));

- 982 "Податок на прибуток від надзвичайних подій" (ведуть облік нарахованої суми податку на прибуток від надзвичайних подій).

За дебетом рахунку 98 "Податок на прибуток" відображають нараховану суму податку на прибуток в кореспонденції з кредитом рахунків: 17- списання відстрочених податкових активів; 54- відображення відстрочених податкових зобов'язань у випадках перевищення прибутку заданими бухгалтерського обліку над оподатковуваним прибутком; 64 - нарахування податку на прибуток. За кредитом рахунку 98 "Податок на прибуток" відображають списання сум включення до фінансових результатів.

Підприємства, які не ведуть рахунків класу 9 "Витрати діяльності", здійснюють облік податку на прибуток на рахунку 85 "Інші затрати".

Облікові операції на рахунку98 "Податок на прибуток" здійснюють у Журналі 5 або 5А (для підприємств, які використовують рахунки класу 8 "Витрати за елементами") та Головній книзі.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Визначення і класифікація витрат підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Облік доходів підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Організація обліку на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства
Облік виробництва продукції та товарів на підприємствах ресторанного господарства
Формування та облік фінансових результатів діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Організаційно-правові засади бухгалтерського обліку в торгівлі та ресторанному господарстві
Класифікація підприємств ресторанного господарства. особливості діяльності
Визначення і класифікація доходів підприємств торгівлі та ресторанного господарства
Особливості виробничо-торговельної діяльності підприємства ресторанного господарства
Якість обслуговування на підприємствах ресторанного господарства
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси