Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Пенсія по інвалідностіРозмір пенсії за вікомПорядок сплати та розміри пенсійних внесків до НПФПенсія на визначений строкМіжнародні концепції встановлення інвалідності
Обчислення середньої заробітної платиПорядок надання звітності про суми виплачених доходів і утриманих з...Форми і системи заробітної платиЯкі види оплат включаються для обчислення середньої заробітної плати?Виплати, що не враховуються при обчисленні середньої заробітної плати
 
Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент персоналу
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Розмір пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності залежно від групи інвалідності призначається в таких розмірах: інвалідам І групи — 100 % пенсії за віком; інвалідам II групи — 90; інвалідам III групи

50 % пенсії за віком, обчисленої відповідно до законодав­ства.

За наявності в непрацюючих інвалідів II і III груп (у чо­ловіків 25, у жінок 20 років страхового стажу) за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком.

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності, а в разі смерті пенсіонера

незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому ді­тям пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні.

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв'язку з втратою году­вальника, якщо втратили джерело засобів до існування.

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного члена сім'ї — 50 % пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше непра­цездатних членів сім'ї — 100 % пенсії за віком померлого го­дувальника, що розподіляється між ними рівними частками.

Дітям-сиротам пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається відповідно до розміру пенсії за віком кожного з батьків.

Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 p., незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. Якщо страхо­вий стаж становить менший період, ніж передбачено законо­давством, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців під­ряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 % тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого дру­гим абзацом ч. 1 ст. 40 Закону України "Про загальнообов'яз­кове державне пенсійне страхування", період, за який врахо­вується заробітна плата, після виключення 10 % тривалості страхового стажу, не може бути меншим 60 календарних мі­сяців.

Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 р. враховується для обчислення пенсії на під­ставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), ви­даних у порядку, що встановлений законодавством, а за пе­ріод страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 р. — за да­ними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

де Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчис­лення пенсії, у гривнях;

Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визначаєть­ся за формулою

Зс — середня заробітна плата (дохід) у середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено стра­хові внески та яка відповідно до Закону України "Про за­гальнообов'язкове державне пенсійне страхування" врахову­ється для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пен­сійним фондом України за погодженням з центральними орга­нами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів;

Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кож­ний місяць (Кз + Ка +К +... + К);

К — кількість місяців страхового стажу, за які розрахо­вано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою

де Кз — коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;

Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчис­лення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зс — заробітна плата (дохід) у середньому на одну застрахо­вану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України "Про загаль­нообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується ко­ефіцієнт заробітної плати (доходу).

Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розра­ховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), визначається за формулою

де Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Зд— сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, розрахована виходячи з доплати, за місяць, за який визна­чається коефіцієнт заробітної плати (доходу), і яка визна­чається за формулою

де Д — сума доплати, здійснена відповідно до ч. З ст. 24 Зако­ну України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

Т — розмір страхового внеску до солідарної системи у від­повідному місяці.

При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, що займалися підприємницькою діяльністю та обрали особ­ливий спосіб оподаткування своїх доходів (фіксований пода­ток, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський по­даток; придбання спеціального торгового патенту), та членів їхніх сімей, які беруть участь у здійсненні підприєм­ницької діяльності, отриманий ними дохід за відповідний мі­сяць визначається за формулою

де З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

П — сума фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент) у розрахунку на відповідний місяць, у гривнях;

Ч — відсоток відрахувань до Пенсійного фонду від суми фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент), у межах відповідного періоду;

Т — розмір страхового внеску до солідарної системи у від­повідному місяці.

Під час визначення доходу фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності для визначення коефіцієнта за­робітної плати (доходу) враховується розмір податку (плати за патент), що сплачує така фізична особа, без збільшення розміру податку (плати за патент), передбаченого законодавс­твом, за членів його сім'ї, які беруть участь у здійсненні цією фізичною особою підприємницької діяльності, та за осіб, що перебувають з нею у трудових відносинах.

Під час визначення доходу члена сім'ї фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності для обчислення ко­ефіцієнта заробітної плати (доходу) враховується сума подат­ку (плати за патент), внесена за одного члена сім'ї, на яку від­повідно до законодавства збільшується відповідний податок (плата за патент) зазначеної фізичної особи — суб'єкта під­приємницької діяльності.

При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, що сплачують страхові внески у фіксованому розмірі, в тому числі членів їх сімей, які беруть участь у здійсненні підпри­ємницької діяльності, отриманий ними дохід за відповідний місяць визначається за формулою

де 3 — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);

Ф — сума фактично сплаченого страхового внеску у фіксо­ваному розмірі за відповідний місяць;

Т — розмір страхового внеску до солідарної системи у від­повідному місяці.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси