Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВОблік власного капіталу та забезпечення зобов'язаньРегулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку....ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В КОРПОРАЦІЯХНормативно-законодавче забезпечення обліку власного капіталуПравові засади діяльності сільськогосподарських кооперативівОблік необоротних активів сільськогосподарських кооперативівОблік оборотних активів сільськогосподарських кооперативівОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУОблік власного капіталу
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік власного капіталу сільськогосподарських кооперативів

Майно виробничого кооперативу становить колективну власність кооперативу. Виробничий кооператив є власником будівель, споруд, майнових внесків його членів, виготовленої ним продукції, доходів одержаних від її реалізації та іншої діяльності, передбаченої статутом кооперативу, іншого майна придбаного на підставах, не заборонених законодавством.

Члени кооперативу можуть передавати як пайовий внесок право користування належною їм земельною ділянкою у порядку визначеному земельним законодавством. За земельну ділянку, передану виробничому кооперативу в користування, з кооперативу може справлятися плата у розмірах, визначених загальними зборами членів кооперативу.

Для здійснення господарської та іншої діяльності виробничий кооператив за рахунок власного майна формує відповідні фонди. Майно виробничого сільськогосподарського кооперативу відповідно до Господарського кодексу України та його статуту поділяється на пайовий і неподільний фонди. Неподільний фонд утворюється за рахунок вступних внесків і майна кооперативу (за винятком землі). Пайові внески членів кооперативу до нього не включаються. Розміри пайових внесків до кооперативу встановлюються в рівних частинах та/або пропорційно очікуваній участі члена кооперативу в його господарській діяльності.

Одним з основних джерел формування власного капіталу є внески членів сільськогосподарського кооперативу- пай, додатковий пай. вступні, членські, цільові внески (табл. 4.1).

Таблиця 4.1. Джерела формування власного капіталу сільськогосподарських виробничих кооперативів

Назва фонду

Рахунок, субрахунок

Джерело формування

1

2

3

Пайовий

4021 "Пайовий капітал"

1. Пай ( обов'язковий разовий чи періодичний поворотний внесок членів сільськогосподарського кооперативу у його створення і розвиток);

2. Додатковий пай (добровільний поворотний внесок членів сільськогосподарського кооперативу понад пай у пайовому капіталі)

Неподільний

4022 "Неподільний капітал"

1. Вступні (разові) та членські (періодичні) внески членів сільськогосподарського кооперативу (неповоротні);

2. Відрахування від доходу сільськогосподарського кооперативу

Спеціальний

422 "Інший вкладений капітал"

1. Цільові внески членів сільськогосподарського кооперативу (вносяться для виконання конкретних завдань);

2. Інші не заборонені законом надходження для забезпечення статутної діяльності сільськогосподарського кооперативу

Резервний

43 "Резервний капітал"

1.Відрахування від прибутку кооперативу; 2.Перерозподіл неподільного фонду; 3.Безповоротна фінансова допомога; 4.Благодійні внески;

5.1нші не заборонені законом надходження для покриття можливих втрат (збитків).

Для узагальнення інформації про стан і рух коштів різних видів власного капіталу - статутного, пайового, у дооцінках, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів призначені рахунки 4 класу.

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" призначено для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.

За кредитом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" відображається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом - його зменшення (вилучення).

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" мас такі субрахунки:

-401 "Статутний капітал";

- 402 "Пайовий капітал";

- 403 "інший зареєстрований капітал";

- 404 "Внески до незареєстрованого статутного капіталу".

На субрахунку 402 "Пайовий капітал" відображається і узагальнюється інформація про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств, що передбачені установчими документами.

Для обліку внесків до пайового капіталу виробничого кооперативу пропонується використовувати субрахунки (див. табл. 4.1): -4021 "Пайовий капітал"; -4022 "Неподільний капітал"

Аналітичний облік за субрахунком 402 ведеться за видами капіталу, а також у розрізі учасників. При цьому враховується, що пайовий капітал формується за рахунок обов'язкового внеску засновника (члена кооперативу), що має вартісний вираз і належить фізичній особі на правах власності, у тому числі грошей, майнових прав та/або земельної ділянки.

Обов'язкові пайові внески підлягають поверненню при ліквідації підприємства.

На загальних зборах може бути ухвалено рішення про внесення додаткових пайових внесків. Такі внески повертаються членам кооперативу за першою їхньою вимогою.

Кооператив має право за рахунок обов'язкових пайових внесків покрити збиток, отриманий за результатами господарської діяльності.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також про вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 "Додатковий капітал" відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом - його зменшення.

Рахунок 42 "Додатковий капітал" має такі субрахунки:

-421 "Емісійний дохід";

- 422 "Інший вкладений капітал";

- 423 "Накопичені курсові різниці";

- 424 "Безоплатно одержані необоротні активи";

- 425 "Інший додатковий капітал".

На субрахунку 422 "Інший вкладений капітал" обліковують інший вкладений засновниками підприємств (крім акціонерних товариств) капітал, що перевищує статутний капітал, інші внески тощо без рішень про зміни розміру статутного капіталу.

На субрахунку 423 "Накопичені курсові різниці" узагальнюється інформація про курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.

На субрахунку 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" відображається вартість необоротних активів, безоплатно одержаних підприємством від інших осіб. Залишок додаткового капіталу на цьому субрахунку зменшується на суму визнаного доходу протягом строк)' корисного використання безоплатно одержаних об'єктів необоротних активів (окрім землі) і при вибутті таких активів і землі.

На субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" обліковують Інші види додаткового капіталу, які не можуть бути включені до наведених вище субрахунків, зокрема капітал у сумі вартості необоротних активів, отриманих за договором оренди цілісних майнових комплексів.

Рахунок 43 "Резервний капітал" призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 "Резервний капітал" відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за Його видами та напрямками використання. За дебетом рахунок 43 "Резервний капітал" кореспондує з кредитом рахунків: 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 67 "Розрахунки з учасниками", за кредитом - з дебетом рахунків 42 "Додатковий капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".

Кореспонденцію рахунків з формування та використання капіталу сільськогосподарського виробничого кооперативу наведено в табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Кореспонденція рахунків з формування та використання капіталу сільськогосподарського виробничого кооперативу

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Надходження готівки до обов'язкового паю

301

4021

1 Надходження додаткового паю як коштами, так і матеріальними цінностями

301.311,10, 11.12,15,20, 21,23,28

4021

3. Надходження вступних та членських внесків членів кооперативу

301,311

4022

4. Використано прибуток поточного року на поповнення неподільного фонду

443

4022

5. Отримано цільові внески для формування спеціальною фонду

301,311,20

422

6, Спрямовано прибуток поточного року на формування резервного фонду

443

43

7. Перерозподіл неподільного фонду

4022

43

8. Отримано безповоротну фінансову допомогу на формування резервного фонду

311

43

19. Використано обов'язкові пайові внески на покриття отриманого збитку

4021

442

10. Відображено виділення паю члену кооперативу, при виході з виробничого сільськогосподарського кооперативу

4021

672

II. Повернення паю члену кооперативу грошовими коштами

672

301.311

Для синтетичного обліку власного капіталу сільськогосподарських кооперативів рекомендується використовувати форму журналу-ордера №7 с.-г. Аналітичний облік за кожним синтетичним рахунком слід вести в окремих таблицях цього журналу-ордера.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси