Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік операцій з передавання готівки між банкамиОблік операцій з підкріплення банків готівкоюОблік операцій з приймання готівки операційною касою банкуОблік операцій з видачі готівки операційною касою банкуЯкий порядок здачі готівкової виручки до каси банку?Порядок видавання готівки установами банківПорядок здачі готівки до каси банкуЗагальні вимоги до організації готівкових розрахунків в Україні....На які операції не поширюються обмеження щодо готівкових розрахунків ?Внутрішній та зовнішній контроль за дотриманням порядку ведення...
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Операції банків з готівкою

Під час вивчення даної теми студенти повинні засвоїти суть і принципи організації готівкових грошових розрахунків. Увагу варто зосередити на касовій діяльності банку, зокрема на порядок приймання і видачі готівки з каси, оформлення відповідних касових операцій та визначення касових оборотів банків і емісійного результату. Цікавим буде дослідження особливостей регулювання обігу готівки в Україні.

Готівка як одна з форм грошей має істотні відмінності порівняно з безготівковими грошима, що спричинює значну специфіку їх обороту. Готівкові гроші здійснюють свій оборот поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини між економічними суб'єктами. Саме у сфері готівкового обігу відбувається кінцева реалізація створених в народному господарстві товарів, перевіряється якість зв'язку між суспільним виробництвом та особистим споживанням. Тому від стану готівково-грошового обігу багато в чому залежить нормальний обіг грошей в країні, стійкість їх купівельної спроможності.

У цілому, під готівковим обігом розуміють обіг у готівковій формі законних платіжних засобів (банкнот та розмінної монети), які обслуговують потреби економіки країни.

Значимість готівкового обігу визначає наступні основні завдання установ банків в його організації:

- повне і своєчасне забезпечення потреб економіки в готівкових коштах;

- забезпечення своєчасної видачі готівки підприємствам і підприємцям на оплату праці, пенсій, допомоги та на інші цілі;

- створення умов для залучення готівки до кас банків;

- сприяння скороченню використання готівки в розрахунках за товари і послуги шляхом упровадження прогресивних форм безготівкових розрахунків.

Відповідно до вказаних вище завдань та діючих в Україні законодавчих і нормативних вимог встановлено основні принципи організації готівкових грошових розрахунків:

- підприємства можуть витрачати частину готівкової виручки на поточні платежі;

- юридичні особи мають право тримати готівку у себе тільки в межах ліміту каси, установленого відповідними установами банків. Розмір ліміту визначається банком на підставі заяви-розрахунку, поданої клієнтом, з урахуванням режиму роботи підприємства, його віддаленості від банку, розміру касових оборотів, порядку здавання виручки в банк тощо;

- підприємствам, які мають постійну готівкову виручку із щоденним здаванням її в банк, ліміт каси встановлюється на рівні, що забезпечить йому нормальну роботу на початку наступного робочого дня. Усім іншим підприємствам ліміт каси може встановлюватися на рівні середньоденного надходження виручки або середньоденного витрачання виручки за три попередні місяці;

- селянські (фермерські) господарства самостійно визначають ліміт каси, повідомляють його обслуговуючим установам банків;

- ліміти каси не встановлюються індивідуальним підприємцям.

- наявна у підприємства готівка понад ліміт каси може бути здана в установу банку, у якій відкрито основний чи додатковий поточний рахунок:

- через прибуткову денну чи вечірню касу;

- через інкасаторів НБУ чи комерційного банку;

- через підприємство зв'язку, якщо установа банку розташована в іншому населеному пункті.

Установи банків та податкові органи здійснюють контроль за дотриманням підприємствами лімітів залишку грошей у касах та за своєчасним і повним оприбуткуванням готівки в касах зі стягуванням штрафів за виявлені порушення. Зокрема, перевіряються дотримання встановлених лімітів зберігання готівки в касах підприємств тощо.

Важливим елементом організації готівкового обігу є регламентація касових операцій банків, які пов'язані з обслуговуванням готівкового обігу і полягають у прийманні готівки від клієнтів, зарахуванні її на рахунки, збереженні прийнятих коштів та видачі готівки на вимогу клієнтів. Касові операції є базовими, комісійно-посередницькими банківськими операціями. Банк може здійснювати такі операції тільки після одержання банківської ліцензії Національного банку України.

До касових операцій банку відносять:

- приймання готівки національної та іноземної валюти від клієнтів для зарахування на їхні власні рахунки та рахунки інших юридичних і фізичних осіб або на відповідний рахунок банку;

- видача готівки національної та іноземної валюти клієнтам з їхніх рахунків за видатковими касовими документами через касу банку або із застосуванням платіжних карток з їхніх рахунків чи відповідного рахунку банку через його касу або банкомати

- валютно-обмінні операції;

- операції з банківськими металами.

- вилучення з обігу сумнівних банкнот/монет і надсилання їх на дослідження; обмін клієнтам непридатних для обігу банкнот/монет національної валюти на придатні.

До окремих касових операцій банку також відносять:

- експертизу банкнот, пов'язану з визначенням справжності банкнот, їх платіжності та ступеня зносу;

- обробку готівки щодо формування банкнот у стандартну упаковку з єдиним для всіх банків оформленням, на якому зазначається назва банку, хто персонально формував упаковку, номінал та кількість банкнот, сума, дата.

Касове обслуговування клієнтів здійснюється банками через спеціальний підрозділ - операційну касу, у складі якої можуть створюватися кілька окремих кас: прибуткова, видаткова, вечірня, обмінні каси, каса перерахунку, а також обов'язково створюється сховище, яке обладнується згідно з установленими НБУ вимогами.

1. Прибуткові каси (при невеликому обсязі операцій - прибутково-видаткові). Здійснюють приймання готівки від клієнтів: протягом операційного дня банку (денна каса) та після закінчення операційного (кошти на рахунок зараховуються наступного дня) - вечірня каса. У тому разі, якщо установа банку здійснює інкасацію виручки клієнтів силами інкасаторського апарату, який дозволяє перераховувати вміст інкасаторських сумок відкриваються каси перерахунку.

Приймання готівки в національній валюті від клієнтів здійснюється через каси банків за такими прибутковими касовими документами:

o за "об'явою на внесення готівки" від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки, від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, а також від юридичних та фізичних осіб - на рахунки інших юридичних або фізичних осіб (Додаток 9;)

o прибутковим касовим ордером від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями (Додаток 10);

o документами, установленими відповідною платіжною системою, від фізичних і юридичних осіб - для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті.

o рахунками на сплату платежів від фізичних осіб на користь юридичних осіб

На суму фактично одержаних від представника клієнта грошей йому видається квитанція про внесення готівки.

2. Видаткові каси, з яких здійснюється видача готівки тільки протягом операційного дня банку за грошовими чеками;

З каси банку готівка в національній валюті видається за такими видатковими документами:

o за грошовими чеками юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям із зазначенням цільового призначення одержаної готівки. При цьому, під грошовим чеком розуміють письмове розпорядження власника рахунку (юридичної особи) обслуговуючому банку про видачу готівкою певної суми грошей уповноваженим особам (касирам). Гроші видаються особі, яка вказана у грошовому чеку, під її підпис на звороті чека. Крім інших реквізитів, у грошовому чеку клієнт зазначає, з якою метою він одержує готівку. Чек дійсний протягом десяти днів;

o за документом на отримання переказу готівкою в національній валюті, установленим відповідною платіжною системою, фізичним і юридичним особам;

o за видатковим касовим ордером встановленої форми працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями, а також фізичним особам з їхніх поточних чи ощадних рахунків; індивідуальним позичальникам одержані ними позички та іншими (Додаток 11).

Видача готівки в іноземній валюті здійснюється за такими видатковими документами:

o за заявою на видачу готівки:

- юридичним особам та підприємцям з їх поточних рахунків на цілі, передбачені нормативно-правовими актами;

- фізичним особам з їх поточних, вкладних (депозитних) рахунків та переказу без відкриття рахунку;

o за видатковим касовим ордером працівникам банку за внутрішньобанківськими операціями;

o за документами на отримання переказу в готівковій формі, установленими відповідною платіжною системою, фізичним особам

Необхідно також скласти уявлення про організацію роботи касового підрозділу банку, зокрема про порядок приймання банками готівки та порядок її видачі.

Структуру операційної каси та чисельність касових працівників, а також потребу встановлення банкоматів банк визначає самостійно. Робочі місця касових працівників, які здійснюють приймання та оброблення готівки, мають бути обладнані приладами для контролю захисних елементів банкнот. Крім того, робоче місце з приймання готівки має бути обладнане так, щоб клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

Варто відмітити, що операції з приймання та видачі готівки можуть здійснюватись також за допомогою банківських ідентифікаційних карток та банківських автоматів.

Банкомат - це пристрій для автоматизованого касового самообслуговування клієнтів. Банкомати включаються в систему автоматизації банків і застосовуються з метою:

- скорочення поточних витрат банку на ведення касових операцій;

- розширення спектра банківських послуг клієнтів;

- розширення частки банку на ринку роздрібних послуг. Цікаво, що сучасні банкомати можуть виконувати такі операції: - інформувати клієнтів про стан їхніх рахунків;

- видавати готівку з рахунків;

- приймати готівку для розміщення на рахунок клієнта; приймати готівку для погашення позичок;

- приймати доручення про переведення грошей з одного рахунку клієнта на інший тощо.

Надання банкоматами зазначених послуг здійснюється за допомогою пластикових ідентифікаційних карток та ПІН-кодів клієнтів. Після кожної операції банкомат видає клієнту квитанцію з повною її характеристикою (сума, час, порядковий номер, вид операції, назва банку тощо).

Використання банкоматів у касовому обслуговуванні пов'язане з підвищеним ризиком, особливо якщо вони розміщені поза приміщеннями банку. Тому банкомати настроюються так, щоб посилити безпеку здійснюваних операцій. Якщо клієнт не може "ввійти" в банкомат за певну кількість спроб (наприклад дві) чи "спілкується" з ним довше встановленого часу (наприклад 2,5 хвилини), банкомат конфіскує пластикову картку.

Для успішного розвитку цього нетрадиційного для України виду банківських послуг важливо, щоб банки чітко і своєчасно забезпечували банкомати готівкою та підтримували їх у робочому стані. Тому банки, що вирішили запроваджувати банкомати, повинні розробити дійову систему функціонального та сервісного їх обслуговування. Порядок забезпечення банкоматів готівкою визначений Інструкцією з організації емісійно-касової роботи в установах банків, затвердженою Правлінням НБУ.

У цілому, банк самостійно визначає перелік касових операцій та інших послуг, які пропонуються клієнтам, якщо інше не регламентується законодавчими актами. Роботу операційної каси з обслуговування клієнтів банк організовує протягом операційного часу та відповідно до внутрішніх правил банку в післяопераційний час.

При вивченні даної теми варто також звернути увагу на забезпечення касової роботи банку, забезпечення банків зразками банкнот та їх зберігання, механізм передавання готівки банками своїм філіям (відділенням), а також між банками. Крім цього, треба розглянути особливості формування та пакування банкнот та монет національної валюти.

Готівка та інші цінності банку мають зберігатися у сховищах цінностей. Усі готівкові кошти та інші цінності, що надійшли в операційну касу і не були в той самий день видані з банку, наприкінці дня поміщаються у сховище. За забезпечення схоронності грошей та інших цінностей у сховищі відповідальність несуть керівник, головний бухгалтер та завідувач каси банку. Порядок передавання грошей та інших цінностей до сховища, розміщення і зберігання їх там, доступу в сховище посадових осіб банку, винесення грошей зі сховища, перевірки залишків цінностей у сховищі та інші процедури чітко визначені НБУ в Інструкції "Про ведення касових операцій банками в Україні".

Дотримання банками вимог цієї інструкції сприяє схоронності готівкових коштів та поліпшенню касового обслуговування клієнтів.

Важлива роль касових операцій у діяльності банківської системи зумовлює необхідність їх централізованого регулювання. З метою його здійснення НБУ визначив основні вимоги до організації банками касового обслуговування клієнтів:

- дотримання норм чинного законодавства та вимог нормативних актів НБУ щодо організації готівкового обороту;

- прогнозування установами НБУ готівкового обігу відповідно до вимог основних засад грошово-кредитної політики та контроль за дотриманням прогнозних показників;

- повне і своєчасне забезпечення потреб економіки в готівкових коштах;

- своєчасна видача установами банків готівки в межах наявних на рахунках цілі, попередньо визначені клієнтами в їх грошових чеках;

- створення умов для залучення готівки до кас банків та сприяння скороченню готівкових платежів у розрахунках за товари і послуги.

Банківські касові операції ґрунтуються на організаційних заходах, пов'язаних з регулюванням готівкового обігу. Основою таких заходів є складання прогнозних розрахунків касових оборотів та організація контролю за виконанням прогнозних показників з надходжень і видач готівки; розроблення календаря видач готівки за днями місяця і за окремими клієнтами; установлення для кожного клієнта ліміту залишку каси; визначення строків та порядку інкасації виручки для організацій торгівлі та сфери послуг тощо.

Згідно з цими заходами кожний клієнт банку для одержання касових послуг повинен попередньо:

- розробити і подати банку прогнозний розрахунок своїх касових оборотів на квартал (якщо банк складає свій прогноз касових оборотів);

- повідомити банку визначений день одержання готівки на виплату заробітної плати та інші платежі;

- подати банку розрахунок ліміту й одержати встановлений йому ліміт залишку каси;

- подати прізвище особи, відповідальної за одержання і доставку готівки з банку, та спосіб її транспортування;

- обладнати окреме приміщення для здійснення операцій з готівкою (касу).

Прогнозні розрахунки касових оборотів по Україні в цілому складається Національним банком у розрізі регіонів, а по регіонах - територіальними управліннями Національного банку на квартал із розподілом за місяцями.

Комерційні банки для визначення потреби в готівці можуть використовувати методику прогнозних розрахунків касових оборотів за окремими статтями, яка пропонується для територіальних управлінь Національного банку. Це дозволить їм управляти своєю касовою готівкою. Якщо ж банк не розробляє такого прогнозного розрахунку, то він може скористатися даними календаря видачі готівки на відповідний місяць, своїх звітів про касові обороти в попередні місяці і декади та іншими даними для визначення своїх потреб у підкріпленні операційної каси.

Приклад складання прогнозних розрахунків касових оборотів наведено у табл. 7.1, дані якої свідчать, що надходження в касу банку готівкових коштів від клієнтів (3 4 78,2 тис. грн) менше, ніж видача клієнтам готівки із каси (4 489,4 тис. грн). Вказана нестача готівкових коштів покривається за рахунок купівлі коштів в НБУ та інших банків.

Таблиця 7.1. КАСОВІ ОБОРОТИ БАНКУ

Статті надходжень і видатків

Касові обороти

Сума, млн грн

Питома вага, %

1

2

3

Залишок операційної каси в банку на початок звітного періоду

321,4

Надходження готівки клієнтських коштів: виручки, на рахунках по вкладам, від продажу ін. валюти, цінних паперів тощо

3478,2

67,3

Надходження в операційну касу установ комерційних банків з оборотної каси установ НБУ, з кас інших установ банків

1350,0

26,1

Надходження в операційну касу банку від його безбалансових підрозділів

336,9

6,6

Усього надходжень

5165,1

100,0

Баланс

5486,5

Видача готівки клієнтам (на оплату праці, закупівлі с/г продукції)

4489,4

87,9

Пересилання з операційної каси установи комерційного банку до його безбалансових підрозділів

308,0

6,0

Пересилання установами комерційних банків до оборотної каси установ НБУ, до кас інших установ банків

310,0

6,1

Усього, видача

5107,4

100,0

Залишок операційної каси банку на кінець звітного періоду

379,1

Баланс

5486,5

У таких прогнозних розрахунках приходна частина касових оборотів, переважно, враховує надходження торговельної виручки від клієнтів банку, а видаткова - відповідно, видачу готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці працівників, пенсій, стипендій тощо.

При цьому, для регулювання касових ресурсів установи банків та визначення прогнозованої видаткової частини касових оборотів складають календар видачі заробітної плати, до якого включаються всі суми заробітної плати, премій, постійних надбавок, інших видів оплати праці, які виплачуються готівкою з кас банку щодо всіх підприємств, що ними обслуговуються. Він складається на основі одержаних від підприємств (включаючи установи та організації, що обслуговуються органами Державного казначейства України) календарів видачі заробітної плати, до якого підприємство включає основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. У цілому, результатами прогнозного розрахунку касових оборотів може бути:

1) перевищення приходної частини прогнозного розрахунку над видатковою означає, що до кас комерційного банку надійде грошей більше, ніж необхідно для забезпечення потреб в готівці. Отже, сума касової готівки банку на кінець кварталу збільшиться порівняно із сумою готівки на початок кварталу;

2) перевищення видаткової частини над приходною означає, що до кас банку надходить грошей менше, ніж необхідно видати за квартал. Для забезпечення прогнозованої потреби в готівці, банку необхідно використовувати залишки касової готівки на початок кварталу, або виникає потреба у підкріпленні каси, яке задовольняють територіальні управління НБУ.

Підкріплення операційних кас банків здійснюється з оборотних кас регіональних установ НБУ за платіжними дорученнями, поданими їм установами банків. Указана в дорученні сума готівки списується з коррахунку установи комерційного банку і видається їй у той самий день. При цьому, комерційні банки отримують в територіальних управліннях НБУ готівку на підкріплення каси за грошовим чеком. При видачі грошей на відповідну суму за чеком зменшується розмір залишку на кореспондентському рахунку банку.

Касове обслуговування комерційних банків здійснюється управліннями НБУ на основі укладених між ними угод за плату в процентах від суми виданої готівки. Установи комерційних банків, які мають надлишки готівки в касі, можуть здати її в оборотну касу регіональної установи НБУ або продати іншій банківській установі, яка має потребу в підкріпленні кас.

Наявні запаси зношених банкнот установа банку може обміняти у регіональній установі НБУ на придатні або здати їй для зарахування на свій коррахунок. Обмін зношених банкнот здійснюється безоплатно.

Важливу роль у забезпеченні касової діяльності комерційних банків відіграють інкасація готівки від клієнтів банків та перевезення грошових цінностей між установами банків. Спосіб інкасації своєї готівки кожне підприємство вибирає самостійно з тих, які встановлені НБУ.

Інкасація може здійснюватися:

- самостійно підприємством (самоносом); через інкасаторів НБУ;

- через інкасаторів комерційного банку; через підприємства поштового зв'язку;

- через Державну службу охорони при МВС України.

Вибір конкретного способу інкасації залежить від інкасованої суми готівки, від віддаленості клієнта від його банку, від наявності у банку даного підприємства своєї інкасаторської служби тощо.

Своєчасне касове обслуговування клієнтів вимагає від банків значних обсягів перевезення грошей (банкнот, монети, іноземної валюти). Виконання подібних перевезень грошей покладено на службу інкасації НБУ, яка здійснює їх для окремих банків за заздалегідь укладеними договорами і за певну оплату.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси