Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік розрахунків з підзвітними особамиОблік розрахунків з підзвітними особами (субрах. №372)Облік розрахунків з підзвітними особамиОблік розрахунків з підзвітними особамиОблік розрахунків з підзвітними особамиОблік розрахунків з підзвітними особамиПервинний облік розрахунків з підзвітними особамиСинтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особамиНа яких рахунках здійснюється бухгалтерський облік розрахунків з...Облік розрахунків з підзвітними особами
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація обліку розрахунків з підзвітними особами

У процесі здійснення господарської діяльності підприємства вступають у фінансово-майнові відносини, в результаті яких утворюється дебіторська заборгованість - сума боргів, що належать установі чи організації, від юридичних або фізичних осіб. До основних категорій дебіторів відносяться:

- підзвітні особи;

- особи, що відшкодовують збитки, завдані установі;

- постачальники в порядку планових платежів;

- інші постачальники, розрахунки з якими даруються за принципом авансових платежів. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами передбачає виконання таких завдань:

- визначення кола штатних посад, які мають право отримувати кошти під звіт; "=- встановлення ліміту підзвітних сум до отримання щодо кожного структурного підрозділу установи;

- організація розрахунку підзвітної суми;

- визначення механізму видачі грошей під звіт та порядку звітування за витраченими підзвітними коштами.

Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" за субрахунком 372 "Розрахунки з підзвітними особами". Сальдо субрахунку може бути як дебетовим, так і кредитовим. Такі показники відображаються у балансі розгорнуто: дебетове сальдо - в складі оборотних активів, кредитове сальдо - в складі зобов'язань підприємства.

Установлення переліку посад, які мають право отримувати кошти підзвіт, здійснюється на основі розгляду штатного розкладу з урахуванням мети витрачання та запланованих заходів на рік. До напрямів витрачання підзвітних коштів належать господарські видатки, видатки на відрядження та видатки на наукові експедиції. Заходи, що враховуються як потенційне першоджерело утворення зазначених видатків, включають конференції різного рівня (міжнародні та всеукраїнські), наукові експедиції за планами робіт науково-дослідних установ, стажування за кордоном, вивчення досвіду організації роботи установ аналогічного профілю за кордоном, участь у семінарах, нарадах тощо. Розглядаючи процедуру визначення переліку посад в контексті даних положень, варто звернути увагу на пріоритетність вищого рівня кваліфікаційних характеристик та можливість підвищення останньої в результаті участі умовної посадової особи у вищевказаних заходах. Відповідно до вказаного потенційними до включення у перелік посадами виступають:

- керівник установи та його заступники (службові відрядження для участі у нарадах вищого рівня; вивчення досвіду управління та організації роботи установ аналітичного профілю тощо);

- головний бухгалтер та його заступники (службові відрядження з метою участі в семінарських заняттях; надання звітності головними розпорядниками коштів тощо);

- провідні спеціалісти установи за профілем (наукові відрядження для участі в конференціях, наукових експедиціях; стажування за кордоном);

- заступники керівників структурних підрозділів з господарських питань, експедитори (для здійснення закупівель окремих матеріальних запасів; службові відрядження з доставки товарно-матеріальних цінностей в установу).

Визначення ліміту підзвітних сум до отримання в розрізі структурних підрозділів передбачає вивчення потреб в останніх з урахуванням запланованих заходів щодо кожного структурного підрозділу. Ліміт підзвітних сум встановлюється на певний період, як правило, на квартал. За основу розрахунку беруться умовно відомі суми за відрядженнями, кількість відряджень та осіб, обсяг необоротних матеріальних запасів, що будуть придбані через підзвітних осіб.

Організація розрахунку авансової суми передбачає організацію роботи бухгалтера, що здійснює дану операцію в частині:

- забезпечення інструктивними матеріалами, головними з яких є Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59 "Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон" (із змінами); Постанова кабінету міністрів Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів від 2.02.2011 р.№98.

- розробки робочої інструкції на основі вказаного нормативного документа;

- забезпечення інформацією щодо вартості квитків на транспорті за маршрутом до місця прибуття та найму житла;

- забезпечення інформацією про цінові межі на відповідну категорію матеріальних запасів, що плануються до придбання.

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, об'єднання, установи, організації (далі - підприємство) на певний термін до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи. Витрати на відрядження особи, яка перебуває в трудових відносинах з платником податку, включаються до складу валових витрат платника податку лише за наявності документів, що підтверджують зв'язок такого відрядження з основною діяльністю підприємства, а саме: запрошення сторони, яка приймає і діяльність якої збігається з діяльністю підприємства, що направляє у відрядження; укладеного договору (контракту) та інших документів; документів, що засвідчують участь відрядженої особи в переговорах, конференціях або симпозіумах, які проводяться за тематикою, що стосується основної діяльності підприємства, яке відряджає працівника.

Підприємство, що відряджає працівника, здійснює реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі реєстрації за формою, що наведена нижче (табл. 8.5).

Таблиця 8.5. Журнал реєстрації посвідчень про відрядження

№ п/п

Прізвище, ініціали

Місце роботи та посада

Місце відрядження

Дата й номер наказу (розпорядження)

Дата й номер посвідчення про відрядження

Дата вибуття у відрядження

Дата прибуття 3 відрядження

1

Ольховська М.М.

ПСП "Маяк"

м. Київ

16.01.2013 №16-В

26.01.2013 №8

16.01.2013

26.01.2013

Термін відрядження визначається керівником або його заступником але не може перевищувати 30 календарних днів.

Механізм видачі грошей під звіт та звітування за результатом їх витрачання регулюється в цілому Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Відповідно до зазначеного документа видача готівки із каси установи під звіт здійснюється за умов повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше отриманими нею підзвітними сумами.

Видача підзвітних сум проводиться касиром на основі виписаного бухгалтерією видаткового ордера, який, в свою чергу, складається на підставі наказів про відрядження чи розпоряджень за результатами проведених видатків по звітним коштам. Відповідна особа подає до бухгалтерії авансовий звіт За витраченими сумами з доданням оригіналів усіх виправдовуючих документів (рахунків, проїзних квитків, квитанцій, посвідчення про відрядження тощо). Звіт подається разом із невикористаним залишком готівки у такі терміни (табл. 8.6): V упродовж трьох днів після повернення з відрядження;

- упродовж наступного робочого дня після отримання готівкових коштів під звіт на господарські потреби.

Таблиця 8.6. Оперограма процесу оформлення звіту про використання коштів наданих під звіт

Оперограма процесу оформлення звіту про використання коштів наданих під звіт

За отриманими авансовими звітами та іншими підтверджуючими документами бухгалтер після перевірки достовірності останніх та доцільності видатків здійснює розрахунок суми до відшкодування, яка заноситься в авансовий звіт. Авансовий звіт візується керівником, після чого здійснюється кінцевий розрахунок з підзвітною особою. Нагадаємо, що відповідно до ст. 127 Кодексу законів про працю в разі несвоєчасного повернення грошового авансу підзвітною особою керівник установи має право не пізніше одного місяця з дня закінчення терміну, встановленого для повернення сум невитрачених авансів, видати наказ (розпорядження) про утримання означеної суми із зарплати працівника за умов прийняття аргументації підстав та розміру утримань останнім. Готівкові кошти можуть видаватися під звіт, що здійснюється за умови повного звіту конкретної підзвітної особи за раніше виданими під звіт сумами, тобто в разі подання до бухгалтерії авансового звіту про витрачені(частково витрачені) кошти та одночасного повернення до каси підприємства залишку готівки, виданої під звіт.

У разі придбання працівником підприємства за власні готівкові кошти товарів (продукції, послуг) або використання цих коштів у відрядженні для потреб підприємства він звітує за витрачені кошти у вищезазначеному порядку.

Організація розрахунків з підзвітними особами охоплює також традиційні для організації технології облікового процесу напрями:

організацію облікових номенклатур, основними з яких виступають видача готівкових коштів під звіт; повернення сум невитрачених авансів; утримання із заробітної плати суми невикористаного авансу;

організацію вибору носіїв облікової інформації, коло яких окреслено вищевказаними нормативними документами;

організацію руху носіїв облікової інформації в межах загальної схеми, зображеної на рис. 8.5.

Для відображення розрахунків з підзвітними особами в реєстрах журнально-ордерної форми обліку призначено Журнал-ордер № ЗА с-г. Аналітичний облік у ньому ведуть за кожною окремо виданою в підзвіт сумою лінійно-позиційним методом записів. При відкритті Журналу-ордеру з попереднього реєстру записують перехідні залишки на початок місяця з зазначенням дати виникнення дебіторської заборгованості.

Після закінчення записів усіх операцій з розрахунку з підзвітними особами за звітний місяць у Журналі-ордері № ЗА с-г. підраховують підсумки за всіма графами і кредитові обороти переносять у Головну книгу.

Організація відображення інформації про розрахунки з підзвітними особами у звітності. На дату складання фінансової звітності по розрахунках з підзвітними особами в підприємства може формуватися дебіторська або кредиторська заборгованість.

Загальна схема обліку за напрямам облік розрахунків з підзвітними особами

Рис. 8.5. Загальна схема обліку за напрямам облік розрахунків з підзвітними особами

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси