Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ОРЕНДА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВВідображення в бухгалтерському обліку операцій з оперативного лізингу...Облік оренди основних засобівОблік основних засобів в орендіОблік операцій з оренди майна бюджетних установУ чому полягає сутність операцій оренди і лізингу основних фондів?ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ (ОРЕНДНИХ) ОПЕРАЦІЙ БАНКУЗагальні вимоги щодо відображення в бухгалтерському обліку лізингу...Облік основних засобів та інших необоротних активівОблік фінансової оренди
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік основних засобів в оренді

Договірні відносини за операціями оперативної оренди регулюються главою 58 ЦКУ. Так, згідно зі ст. 760 ЦКУ предметом договору оренди можуть бути всі види основних засобів, а саме:

- будівлі, споруди або "6с частини;

- земельні ділянки;

- транспортні засоби та обладнання;

- інше окреме натурально визначене майно.

Можливість передачі орендарем орендованого ним майна на користь третьої особи (суборенда) виникає тільки за згодою орендодавця, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 774 ЦКУ). При цьому строк договору суборенди не може перевищувати строку договору оренди.

При здійсненні операцій з передачі майна в оперативну оренду необхідно оформити такі документи:

- протокол зборів власників, якщо це передбачене Статутом підприємства про прийняття рішення про передачу в оренду майна;

- договір оренди, у якому застережено всі істотні умови - об'єкт оренди, строк дії договору, розмір і порядок орендної плати (ст. 759 - 763 ЦКУ, ст. 284 ГКУ). При укладанні договору оренди майна державної та комунальної власності необхідно дотримуватися порядку, визначеного в Законі № 2269 "Про оренду державного і комунального майна". Договір оренди в цьому випадку має включати всі пункти типового договору, затвердженого Наказом № 1774;

- нотаріальне посвідчення і державну реєстрацію договору оренди нерухомості, якщо він складений на строк не менше трьох років (ст. 793 - 794 ЦКУ). При укладанні договору оренди транспортного засобу з фізичною особою незалежно від його строку дії необхідно здійснити нотаріальне посвідчення такого договору; державна реєстрація договору в цьому випадку не проводиться (ст. 799 ЦКУ);

- акт приймання-передачі майна від орендодавця до орендаря (за типовою формою № 03-1, ОЗСГ-1 або в довільній формі).

У строк, указаний у договорі, орендодавцеві необхідно скласти акт надання послуг з оренди майна, виписати податкову накладну.

Після закінчення строку дії договору оренди складається акт приймання-передачі (повернення) майна від орендаря до орендодавця (за типовою формою № 03-1, ОЗСГ-1 або в довільній формі).

Якщо орендодавцем є державне або комунальне підприємство, то оцінка майна, переданого в оренду, здійснюється із застосуванням Методики № 629.

В Інших випадках вартість майна визначається за угодою сторін і може дорівнювати залишковій вартості основних засобів, ринковій вартості або вартості, установленій на підставі експертної оцінки.

Якщо об'єкт оренди є державною власністю, то для визначення розміру орендної плати необхідно скористатися Методикою № 786; якщо об'єкт оренди є комунальною власністю, то порядок визначення розміру орендної плати встановлюється місцевими органами влади.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності регламентується П(С)Б014 "Оренда".

Оренда поділяється на операційну і фінансову оренду, що зображено на рисунку 1.14.

Види оренди

Рис. 1.14. Види оренди

Як кожна господарська операція, оренда має свої строки, що зображено на рисунку 1.15.

Строки оренди

Рис. 1.15.Строки оренди

Згідно з П(С)БО 14 "Оренда" бухгалтерський облік операційної оренди ведеться таким чином.

У орендаря об'єкт оренди обліковується на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи" за вартістю, указаною в договорі оренди та акті приймання-передачі. Отримані в оренду активи відображаються на цьому рахунку за видами, наприклад: земельні ділянки, будинки та споруди, машини й обладнання тощо. Залишок за дебетом 01 збільшується під час надходження необоротних активів, отриманих в оперативну оренду, і зменшується за кредитом цього рахунка при їх поверненні орендодавцеві.

Орендна плата визнається витратами поточного періоду на підставі п.14 П(С)БО 16 "Витрати". Відповідно до Методичних рекомендацій № 132 сума орендної плати включається до складу:

- загальновиробничих витрат (рахунок 91), якщо об'єкт оренди використовується у виробничих цілях, але віднести орендну плату до конкретного об'єкта витрат неможливо;

- інших прямих витрат (рахунок 23), якщо вона може бути безпосередньо віднесена на конкретний об'єкт витрат;

- адміністративних витрат (рахунок 92), якщо орендовані активи використовуються для управління підприємством;

- витрат на збут (рахунок 93), якщо об'єкт оренди використовується при реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;

У орендодавця об'єкт оренди та його амортизація відображаються в балансі на рахунках класу 1 "Необоротні активи". При цьому, якщо в операційну оренду передається нерухомість, орендодавець повинен обліковувати її у складі інвестиційної нерухомості на рахунку 100 (п. 24 П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість"). Дохід від оренди є іншим операційним доходом звітного періоду (п. 16 - 17 П(С)БО 14).

При оренді нерухомості орендар сплачує не тільки орендні платежі, але й несе витрати, пов'язані з експлуатацією орендованого об'єкта

(електроенергія, водопостачання, вивіз сміття та інші комунальні послуги). Оплата цих витрат може здійснюватися таким чином:

- усі витрати за комунальні послуги, що надаються, оплачує орендодавець, у цьому випадку в договорі оренди передбачається пункт про компенсацію орендарем таких витрат. Якщо орендується майно державної власності, то для компенсації витрат орендодавцеві за оплату комунальних послуг необхідно укласти окремий договір (форма затверджена Наказом № 1774);

- витрати на комунальні послуги оплачуються орендарем самостійно Але для цього Йому необхідно укласти договори з обслуговуючими організаціями (комунальними службами) від свого імені.

В обліку орендар відображає вартість спожитих комунальних послуг у складі витрат поточного періоду, а орендодавець суму комунальних послуг, що відшкодовується орендарем, - у складі інших операційних витрат, отриману компенсацій за них - у складі інших операційних доходів.

Оренда визнається фінансовою за наявності однієї з таких ознак:

1. Орендар купує право власності на орендований актив після закінчення строку оренди.

2. Орендар має можливість і намір придбати об'єкт оренди за ціною, нижчою від його справедливої вартості.

3. Строк оренди становить більшу частину строку корисного використання (експлуатації) об'єкта оренди.

4. Теперішня вартість мінімальних орендних платежів з початку строку оренди дорівнює або вища за справедливу вартість об'єкта оренди.

Орендар відображає в бухгалтерському обліку одержаний у фінансову оренду об'єкт за первісною вартістю, яка визначається на початок терміну оренди за найменшою з таких оцінок: справедливою вартістю активу або теперішньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта фінансової оренди, що визнаються ним капітальними інвестиціями відображаються за дебетом рахунка капітальних інвестицій із наступним збільшенням первісної вартості об'єкта фінансової оренди, якщо інше не передбачено орендною угодою.

Об'єкт операційної оренди відображається орендарем на позабалансовому рахунку обліку орендованих основних засобів за вартістю, вказаною в угоді про оренду.

Затрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної оренди, що визнаються ним капітальними інвестиціями, відображаються орендарем за дебетом рахунка капітальних інвестицій. Такі затрати зараховуються до складу основних засобів як первісна вартість нового об'єкта.

Орендоване майно цілісного майнового комплексу обліковується орендарем за вартістю, визначеною в акті передачі та договорі оренди.

Вартість орендованих у складі цілісних майнових комплексів основних засобів відображається за дебетом рахунка обліку основних засобів із зазначенням, що ці об'єкти є орендованими, і кредитом субрахунку обліку іншого додаткового капіталу

У таблиці 1.19 наведено кореспонденцію рахунків з обліку основних засобів в оренді.

Таблиця 1.19. Кореспонденція рахунків з обліку основних засобів в оренді

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Отримані основні (транспортні) засоби в оренду

а) операційну

01

б) фінансову

15,641

531

в) зарахування до складу основних засобів об'єкта фінансової оренди

105

15

Передано устаткування в оренду:

а) операційну

в аналітичному обліку 10

б) фінансову

181

746

в) нараховане податкове зобов'язання

742

641

г) первісна вартість переданого у фінансову оренду об'єкта

-

10

д) сума зносу переданого у фінансову оренду об'єкта

131

е) залишкова вартість переданого у фінансову оренду об'єкта

972

Методика ведення і формування в бухгалтерському обліку інформації про оренду необоротних активів та її розкриття у фінансовій звітності визначається не тільки П(С)БО 14 "Оренда", але і Законом України "Про фінансовий лізинг", який був змінений 11.12.2003р. № 1381-ІУ. Згідно з новою редакцією цього Закону не існує поділу лізингу на фінансовий і оперативний. Фінансовий лізинг (оренда)- це передача орендарю всіх ризиків та вигід, пов'язаних з правом користування та володіння активом.

Якщо хоч одна з наведених на сторінці 77 ознак існує, то оренда вважається фінансовою.

Участь у лізингових відносинах мають право брати як суб'єкти підприємницької діяльності, так і фізичні особи, але орендодавцем може бути тільки юридична особа.

Предметом фінансового лізингу може бути основний засіб, який на даний час не використовується підприємством.

Не можуть бути предметами лізингу:

- земельні ділянки та інші природні об'єкти;

- цілісні майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (цехи, участки, філії).

Тому П(С)БО 14 "Оренда" не поширюється на такі необоротні активи:

- орендні угоди, пов'язані з розвитком та використанням природних ресурсів;

- угоди щодо використання авторських і суміжних прав;

- угоди щодо оренди цілісних майнових комплексів.

Для отримання (здачі) в оренду об'єкта основних засобів між орендарем і орендодавцем складається угода- Договір лізингу, в якому має бути обумовлено:

- предмет лізингу;

- строк лізингу;

- розмір лізингових (орендних) платежів;

- інші умови, за якими має бути згода між орендарем і орендодавцем. Облік орендованих основних засобів по-різному відображається на рахунках орендаря і орендодавця.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси