Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка праці та соціально-трудові відносини
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Розділ 1. РОЗВИТОК ТА РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Тема 2. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУСПІЛЬСТВА

Завдання для обговорення і дискусій

1. Визначте переваги та недоліки основних джерел даних про населення.

2. Опишіть процес перепису населення.

3. Назвіть основні методологічно-організаційні принципи проведення перепису населення.

4. Розробіть систему оцінки трудового потенціалу студентів вашого ВНЗ.

Тести

1. Природний приріст населення — це:

а) збільшення чисельності населення;

б) різниця між числом народжених і померлих за позитивного результату;

в) збільшення чисельності працездатного населення.

2. Типи відтворення населення:

а) активне, пасивне та рівноважне;

б) ретроспективне, імітаційне та варіаційне;

в) розширене, просте та звужене;

г) усі відповіді правильні.

3. Переміщення населення на постійне проживання в іншу країну, регіон або місто — це:

а) постійна міграція;

б) тимчасова міграція;

в) сезонна міграція;

г) маятникова міграція.

4. Переїзд населення в іншу місцевість на роботу терміном до тести місяців — це:

а) постійна міграція;

б) тимчасова міграція;

в) сезонна міграція;

г) маятникова міграція.

5. Рух населення, внаслідок зміни освітньої та професійної структури:

а) природний;

б) механічний;

в) соціальний;

г) економічний.

6. Традиційний тин відтворення населення характеризується:

а) зменшенням рівня народжуваності та смертності;

б) високим рівнем народжуваності та смертності;

в) зменшенням смертності та збільшенням народжуваності;

г) зменшенням народжуваності та збільшенням смертності.

7. Сучасний тип відтворення населення — це:

а) зменшення рівня народжуваності та смертності;

б) високий рівень народжуваності та смертності;

в) зменшення смертності та збільшення народжуваності;

г) зменшення народжуваності та збільшення смертності.

8" Переїзд населення в іншу місцевість на роботу терміном до двох місяців — це: а) постійна міграція;

б) тимчасова міграція;

в) сезонна міграція;

г) маятникова міграція.

9. Рух населення внаслідок зміни його трудової активності:

а) природний;

б) механічний;

в) соціальний;

г) економічний.

10. Трудова міграція — це:

а) зміна місця роботи;

б) підвищення за посадою;

в) зміна професії;

г) переїзд в інший регіон чи країну;

д) усі відповіді правильні.

Методичні рекомендації до розв'язання задач

Розрахунок чисельності трудових ресурсів країни чи регіону проводиться за формулою

Перспективна чисельність населення країни чи регіону обчислюється за формулою

Задачі

Задача 1

Населення України у 2005 р. становило 47 280,8 тис. осіб. Упродовж року було зафіксовано скорочення населення на 6 %. Визначте чисельність населення України через три роки.

Задача 2

Розрахуйте рівень безробіття на кінець звітного періоду, якщо чисельність економічно активного населення становить 25,99 млн осіб, серед яких безробітних — 2,9 млн осіб.

Задача 3

Частка чоловіків у складі населення області на початок року була 52 % за загальної чисельності населення 1205 тис. осіб. Обчисліть структуру населення області за статевою ознакою на початок наступного року, якщо річні темпи зростання чисельності чоловіків і жінок становлять відповідно 100,6 і 100,4 %.

Тема 3. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЯК СИСТЕМА

Завдання для обговорення і дискусій

1. Дайте характеристику основних типів соціально-трудових відносин.

2. Визначте методи регулювання соціально-трудових відносин.

3. Сформуйте етапи розвитку соціально-трудових відносин.

Тести

1. На яких рівнях функціонують соціально-трудові відносини:

а) індивідуальному, мікроекономічному та макроекономіч-ному;

б) мезоекономічяому та мегаекономічному;

в) усі відповіді правильні?

2. На якому рівні соціально-трудові відносини мають переважно груповий характер:

а) макроекономічному;

б) мезоекономічному;

в) мікроекономічному?

3. Монопольна роль держави у системі соціально-трудових відносин — це:

а) дискримінація; б) субсилідарність; в) патерналізм.

4. Система соціально-трудових відносин — це:

а) взаємовідносини між державою, підприємствами, профспілками та населенням;

б) динамічна система, що ґрунтується на певних принципах та реалізується на різних рівнях;

в) усі відповіді правильні.

Задачі

Задача 1

Оцініть стан соціально-трудових відносин в Україні, визначте основні недоліки та розробіть заходи щодо їх подолання.

Задача 2

Наведіть приклади конфліктних ситуацій на всіх рівнях соціально-трудових відносин.

Тема 4. МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ

Запитання і завдання для обговорення і дискусій

1. Які заходи держава може впроваджувати для підтримки вітчизняного виробника?

2. Як держава та підприємства можуть сприяти трудовій активності населення?

Тести

1. Соціальний захист населення забезпечують:

а) профспілки;

б) держава;

в) усі відповіді правильні.

2. Активізація діяльності вітчизняних товаровиробників приводить до:

а) підвищення рівня життєдіяльності населення;

б) попиту на робочу силу;

в) покращання умов праці;

г) усі відповіді правильні;

д) правильні відповіді 1 та 2;

е) правильні відповіді 3 та 4.

3. Соціальні методи управління соціально-трудовими відносинами з боку держави включають:

а) забезпечення зайнятості населення;

б) удосконалення умов праці;

в) соціальний захист найбільш уразливих верств населення;

г) усі відповіді правильні.

4. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин є ефективним, якщо:

а) забезпечує продуктивну зайнятість населення;

б) сприяє зниженню податкового тягаря;

в) підвищує рівень життєдіяльності населення;

г) усі відповіді правильні;

д) правильні відповіді 1 та 3.

5. Трудові відносини на рівні держави регулюються:

а) Конституцією України;

б) Кодексом законів про працю України;

в) соціальними програмами;

г) усі відповіді правильні.

Задачі Задача

Розробіть комплекс заходів щодо підвищення соціальної захищеності населення регіону (виберіть регіон та статистичні дані самостійно, перед розробкою надайте йому соціально-економічну характеристику).

Тема 5. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

Завдання для обговорення і дискусій

1. Назвіть основні причини трудових конфліктів та шляхи їх подолання.

2. Визначте основні функції профспілкової організації щодо представництва інтересів найманих працівників.

Тести

1. Система соціального партнерства діє на:

а) міжнародному рівні;

б) національному рівні;

в) регіональному рівні;

г) виробничому рівні;

д) на усіх вище вказаних рівнях.

2. Правовою основою соціального партнерства в Україні є Закон України:

а) "Про зайнятість населення";

б) "Про охорону праці";

в) "Про оплату праці";

г) "Про колективні договори і угоди";

д) усі відповіді правильні.

Задачі

Задача 1

Ви розробляєте план відпусток. За планом у червні у відпустку може піти 4 особи з вашого відділу, а бажаючих — 6 осіб, у тому числі й ви.

Сформулюйте рішення щодо плану відпусток та розробіть до нього систему протиконфліктних дій.

Задача 2

Підприємство значно скоротило обсяги виробництва з причини зниження попиту на продукцію. Керівництво як методи підвищення конкурентоспроможності підприємства визначило модернізацію устаткування. Внаслідок цього чисельність працюючих зменшиться у 1,6 разу. Крім цього, модернізація устаткування призвела до значних грошових витрат, і керівництво тимчасово ліквідувало низку статей, діючих на підприємстві щодо преміювання працюючих.

Наслідком такої політики керівництва стали страйки працюючого персоналу.

Розробіть та обґрунтуйте заходи щодо подолання такого соціально-трудового конфлікту.

Тема 6. РИНОК ПРАЦІ ТА ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ Запитання для обговорення і дискусій

1. У чому полягають економічні інтереси роботодавців і найманих працівників на ринку праці?

2. Які основні ознаки та моделі конкурентного ринку праці?

3. Який вплив на функціонування ринку праці мають різні види дискримінації?

4. Що таке рівноважна модель ринку праці?

Тести

1. Ринок праці, який характеризується стабільною зайнятістю і високим рівнем оплати праці, є:

а) первинним;

б) вторинним.

2. Ривок праці — це:

а) сукупність трудових ресурсів країни;

б) сукупність взаємовідносин стосовно купівлі-продажу робочої сили;

в) агентства, що займаються працевлаштуванням населення країни.

3. Основними чинниками, що впливають на стан ринку праці, є:

а) законодавчі акти та соціально-економічні програми держави;

б) рівень розвиненості економіки країни;

в) освітньо-культурний рівень населення;

г) усі чинники разом узяті.

4. Існування на ринку праці одного продавця робочої сили — це:

а) монополія;

б) монопсонія;

в) олігополія;

г) поліполія.

5. Ринок праці, який не може задовольнити пропозиції праці, є:

а) тру до дефіцитним;

б) трудонадлишковим;

в) класичним.

6. Основними функціями ринку праці є:

а) суспільний поділ праці, інформаційна, посередницька, стимулююча, ціноутворююча та регулююча функції;

б) рівноважна, підтримуюча, інформаційна, стимулююча, ціноутворююча та регулююча;

в) соціальна, контролююча, інформаційна, стимулююча та регулююча.

7. Якщо рівень заробітної плати стане нижчим за рівноважний, то:

а) попит на працю скоротиться;

б) попит на працю збільшиться;

в) попит на працю не зміниться.

8. Суб'єктами на ринку праці є:

а) профспілки, підприємства, роботодавці та наймані працівники;

б) домогосподарства, профспілки, роботодавці та держава;

в) роботодавці та наймані працівники.

0. Кон'юнктура ринку праці — це:

а) наявність чисельних продавців та покупців робочої сили;

б) співвідношення попиту та пропозиції робочої сили;

в) сукупність державних установ та підприємств.

Задачі

Задача 1

На основі даних статистичного щорічника України та Харківської області за 2005 р. складіть та проаналізуйте зведений баланс трудових ресурсів Харківської області й України у цілому.

Задача 2

Заповніть таблицю 6.1, за даними, наведеними у графі 6 (темпи приросту), побудуйте стовпчасту діаграму розподілу працівників за видами економічної діяльності та зробіть відповідні висновки.

Таблиця 6.1. Динаміка середньорічної кількості найманих працівників за видами економічної діяльності

Вид економічної діяльності

Чисельність працюючих за роками (тис. осіб)

2002

2003

Темп приросту,

%

2004

Темп приросту,

%

Сільське господарство

98,4

77,6

61,3

Рибне господарство

0,4

0,4

0,3

Промисловість

222,1

212,8

205,6

Будівництво

25,4

23,3

23,3

Торгівля

33,9

34,6

39,4

Готелі і ресторани

3,7

3,4

3,2

Транспорт і зв'язок

64,3

64,2

63,1

Фінансова діяльність

9,1

9,8

11,3

Операції з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам

56,3

55,0

54,6

Державне управління

42,9

46,9

32,4

Освіта

100,0

101,8

103,0

Охорона здоров'я та соціальна політика

75,4

75,1

74,5

Колективні, громадські та особисті послуги

25,8

25,6

25,5

Усього

Тема 7. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ЗАЙНЯТОСТІ

Запитання і завдання для обговорення і дискусій

1. Що таке ефективна політика зайнятості?

2. Охарактеризуйте основні інструменти державного регулювання зайнятості.

3. Чим може бути викликане зростання кількості офіційно зареєстрованих безробітних?

Тести

1. Відповідно до закону Оукена, двовідсоткове підвищення фактичного рівня безробіття над його природним рівнем означає відставання фактичної величини ВВП від потенційного можливого рівня на:

а) 2%;

б) 4 %;

в) 5 %;

г) 7 %.

2. Згідно з законом України "Про зайнятість населення", до зайнятого населення належать:

а) громадяни, які самостійно забезпечують себе роботою;

б) працюючі громадяни держав, які тимчасово перебувають в Україні і виконують функції не пов'язані з забезпеченням діяльності посольств і місій;

в) працівники, що працюють за наймом на всіх підприємствах, залежно від форм власності і господарювання;

г) усі відповіді правильні.

3. Основною причиною виникнення безробіття є:

а) спад виробництва на підприємствах;

б) зниження попиту на певні професії;

в) політичне становище в країні;

г) усі перераховані вище причини.

4. Вид безробіття, згідно з яким частина працюючих добровільно змінює місце роботи або шукає нову роботу після звільнення:

а) фрикційне;

б) сезонне;

в) структурне;

г) технологічне;

д) природне;

е) циклічне.

5. Безробіття, що обумовлене недосконалістю деяких правових норм, які регулюють матеріальну підтримку безробітних:

1) фрикційне;

2) сезонне;

3) структурне;

4) технологічне;

5) природне;

6) циклічне.

6. Безробіття, яке виникає внаслідок нерівномірного розвитку економіки:

а) фрикційне;

б) сезонне;

в) структурне;

г) технологічне;

д) природне;

е) циклічне.

7. Основними функціями державної служби зайнятості є:

а) надання допомоги громадянам у підборі потрібної роботи;

б) реєстрування безробітних і надання їм у межах своєї компетенції допомоги;

в) аналіз і прогнозування попиту та пропозиції на робочу силу;

г) організація за потреби професійної підготовки і перепідготовки громадян;

д) усі перераховані вище функції.

8. До основних інструментів державного регулювання зайнятості населення належать:

а) державні програми розвитку трудових ресурсів;

б) статистична звітність, яка характеризує зайнятість трудових ресурсів;

в) обидва варіанти.

9. Головне завдання макроекономічного регулювання зайнятості населення полягає:

а) у зростанні кількості населення;

б) забезпеченні підприємств робочою силою;

в) зниженні рівня безробіття, особливо прихованого;

г) зростанні доходів населення;

д) всіх зазначених вище чинниках.

Методичні рекомендації до розв'язання задач

Рівень зареєстрованого безробіття вираховується за такою формулою:

Задачі

Задача 1

Розрахуйте, як змінилася структура зайнятих в економіці у звітному періоді, якщо всього зайнятих у цьому періоді у галузях економіки було 22,99 млн осіб, у тому числі у сфері матеріального виробництва 13,18 млн, у сфері послуг 9,81 млн осіб. Відповідно у базовому періоді було 13,77 млн і 9,98 млн осіб.

Задача 2

Чисельність населення району на початку року становила 800 тис. осіб, з них 450 тис осіб працездатного віку. При цьому в районі проживають непрацездатні інваліди і пільгові пенсіонери. У народному господарстві було зайнято 280 тис. осіб працездатного віку і 60 тис. — пенсіонерів і підлітків. Протягом року померло 400 осіб працездатного віку, а прибуло 7 тис. осіб.

Розрахуйте: показники працездатності і зайнятості населення на початок року; коефіцієнти природного і загального приросту трудових ресурсів за рік; чисельність трудових ресурсів до початку наступного року.

Задача 3

У 2005 р. у народному господарстві було зайнято 852 тис. осіб, у тому числі 15 тис. осіб пенсійного і підліткового віку.

Відсоток зайнятості усього населення становив 62 %. Упродовж року працездатного віку досягли і влаштувалися на роботу ще 6 тис. осіб, 12 тис. пенсіонерів уклали трудові контракти, а 7 тис. зайнятого населення вибули в інші області.

Визначте загальну чисельність і ступінь зайнятості трудових ресурсів до початку наступного року, якщо абсолютний приріст населення склав 21,9 тис. осіб.

Тема 8. МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Запитання для обговорення і дискусій

1. Які вимоги ставлять до моніторингу соціально-трудової сфери з метою забезпечення якісних результатів?

2. Який метод прогнозування рівня соціально-трудової сфери, на ваш погляд, є найбільш ефективним?

Тести

1. Моніторинг соціально-трудової сфери проводиться на рівні:

а) держави;

б) регіону;

в) підприємства;

г) на всіх перерахованих вище рівнях.

2. Комплексна оцінка стану соціально-трудової сфери країни базується на показниках:

а) життєвого рівня населення;

б) зайнятості населення;

в) соціального забезпечення;

г) на усіх перерахованих вище показниках.

3. Який метод передбачає анонімність експертів:

а) метод "інтерв'ю";

б) метод Дельфі;

в) методи екстраполяції;

г) адаптивне згладжування;

д) метод Бокса-Дженкінса?

4. Який метод побудований на об'єднанні методів авторег-ресивного і ковзної середньої:

а) метод прогнозування;

б) метод "інтерв'ю";

в) метод Д ельфі;

г) методи екстраполяції;

д) адаптивне згладжування;

е) метод Бокса-Дженкінса?

Методичні рекомендації до розв'язання задач

Для виключення з попереднього списку показників, які виявляються неістотними, можна скористатися коефіцієнтом, значення якого визначається за такою формулою:

Потім перевіряється нерівність

Розрахунок коефіцієнтів ієрархії (терезів) показників здійснюється за формулою

Стандартизація показників:

Визначення відстані між крапками:

Розрахунок значення комплексної оцінки:

Значення стандартизованого показника:

Задачі

Задача 1

Оцініть стан соціально-трудової сфери Харківського регіону та України у цілому за допомогою методики оцінки, яка базується на розрахунку інтегрального показника за чотирма індикаторами на основі статистичних даних обласного управління статистики.

Задача 2

Розробіть прогнозну модель стану соціально-трудової сфери Харківського регіону за даними облстату.

Тема 9. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Запитання для обговорення і дискусій

1. Розкрийте основні програми розвитку та регулювання соціально-трудових відносин.

2. Визначте основні причини впровадження соціальних програм.

Розділ 2. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОПЛАТИ ПРАЦІ У РИНКОВИХ УМОВАХ

Тема 10. ПРАЦЯ ЯК СФЕРА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНИЙ ФАКТОР ВИРОБНИЦТВА

Запитання для обговорення і дискусій

1. Які стимули, на ваш погляд, є пріоритетними під час вибору виду праці і чому?

2. Якими професійно-кваліфікованими знаннями та навичками повинен володіти менеджер з продажу мобільних телефонів?

Тести

1. До матеріальних стимулів до праці належать:

а) сприятливі умови праці;

б) просування по службі;

в) високий рівень заробітної плати;

г) тривала відпустка.

2. На ефективність праці впливають:

а) дієвість системи мотивації персоналу;

б) життєві принципи, погляди людини та соціальний статус;

в) умови праці;

г) усе перераховане вище.

3. Кількісні характеристики праці — це:

а) чисельність зайнятих;

б) тривалість робочого дня;

в) трудомісткість праці;

г) інтенсивність праці;

д) усе перераховане вище.

4. Праця — це:

а) доцільна діяльність людей, спрямована на створення матеріальних і культурних цінностей;

б) основна і неодмінна умова життєдіяльності людей;

в) суспільне явище;

г) усе разом узяте.

5. Стимули до праці, виражені в прагненні людини займати значне суспільне становище:

а) соціально-психологічні;

б) творчі;

в) матеріальні.

6. За характером та змістом праця підрозділяється:

а) на найману і приватну, індивідуальну і колективну;

б) наукову, інженерну, управлінську та виробничу;

в) стаціонарну і пересувну, наземну і підземну.

Задачі

Задача 1

Розробіть анкету, яка визначає ступінь задоволення працею персоналу за категоріями (робітники, службовці, фахівці та керівники) та етапи проведення соціологічного обстеження.

Визначте, хто буде розробляти анкету та проводити соціологічне обстеження (персонал відділу кадрів, соціологи, інші фахівці).

Обґрунтуйте ваші рішення.

Тема 11. ПЛАНУВАННЯ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ Запитання для обговорення і дискусій

1. Який, на ваш погляд, метод визначення потреби у фахівцях і спеціалістах є найбільш дієвим? Обґрунтуйте відповідь.

2. Які документи використовуються при плануванні продуктивності і оплати праці?

Тести

1. Метод планування чисельності персоналу, що ґрунтується на планових показниках розвитку виробництва, типових структурах і штатах:

а) штатно-номенклатурний;

б) нормативний;

в) балансовий.

2. При визначенні планової чисельності основних робітників враховують:

а) плановий обсяг робіт та плановий реальний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника;

б) плановий обсяг робіт та плановий коефіцієнт виконання норм;

в) усе перераховане вище.

3. Розмір фонду оплати праці визначається:

а) сумою грошей, яка йде на основну заробітну плату персоналу підприємства;

б) сукупністю тарифних ставок, посадових окладів, премій, надбавок та доплат, які входять до собівартості продукції,

4. Планування розміру заробітної плати спеціалістів і службовців здійснюється на основі:

а) денної тарифної ставки та кількості робочих днів у періоді;

б) посадових окладів;

в) розцінок і планового випуску продукції.

5. Заробітна плата бригади розраховується на основі:

а) тарифної ставки першого розряду;

б) бригадної розцінки на кожну операцію;

в) обсягу виконання плану.

6. При плануванні зростання продуктивності праці необхідно дотримуватися такого правила:

а) темпи зростання продуктивності праці мають випереджати темпи зростання середньої заробітної плати;

б) темпи зростання середньої заробітної плати мають випереджати темпи зростання продуктивності праці;

в) темпи зростання обох чинників мають бути однаковими.

Задачі

Задача 1

Підприємство "Афродіта" виготовляє ексклюзивні парасольки. Річний обсяг виробництва становить 1900 шт. Трудомісткість виробу — 2 н.-год. Тривалість робочої зміни 8 год за однозмінного режиму роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників становлять 0,9 %, а регламентовані простої — 1,25 %. Відсоток виконання норм — 102 %.

Визначте необхідну чисельність робітників.

Задача 2

У 2005 р. підприємство з виготовлення продуктів дитячого харчування випустило продукції на 2 985 251 грн. У 2006 р. планується зростання випуску продукції на 8,5 %. Кількість працюючих у 2004 р. становила 15 осіб, у 2006 р. передбачається зменшення чисельності на 7 %.

Визначте зростання продуктивності праці у 2006 р.

Задача З

На обробку деталі витрачали 17 хв. Після проведення модернізації устаткування норма часу на обробку однієї деталі становила 14 хв.

Обчисліть, на скільки відсотків знизилася трудомісткість роботи і зросла продуктивність праці, якщо тривалість зміни 7,9 год за однозмінної роботи підприємства.

Задача 4

У процесі автоматизації технологічного процесу виробіток продукції збільшився на 50 %, а чисельність осіб, які обслуговують устаткування робітників (150), — лише на 14 %.

Розрахуйте величину економії робочої сили після впровадження такого заходу у виробництво.

Задача 5

Погодинний фонд оплати праці робітників у звітному році склав 1402 тис. грн, а доплати за невідпрацьований час — 156 тис. грн. Відношення річного фонду оплати праці до денного — 1,06. У звітному періоді 222 робочих дні, а середня тривалість звітного року — 185 днів.

Розрахуйте денний та річний фонди оплати праці робітників та їх середню величину денної та річної заробітної плати.

Задача 6

Чисельність робітників на підприємстві — 856 осіб. У плановому році у результаті механізації та автоматизації трудомісткість робіт була знижена на 12 %, а зменшення затрат робочого часу дозволить зекономити 120 осіб персоналу.

Задача 7

Визначте приріст продуктивності праці за рахунок зниження трудомісткості продукції за даними, наведеними у табл. 11.1.


Таблиця 11.1

Найменування виробу

Трудомісткість одного виробу, н.-год

Обсяг випуску продукції за планом, шт.

2005

2004

Жіночий жакет

1,8

1,7

524 386

Чоловічі шкарпетки

3

2,8

689 200

Дитячі комбінезони

2

1,95

599 211

Задача 8

Розрахуйте чисельність робітників за професіями, якщо виробнича програма становить 50 тис. шт. на рік, трудомісткість виконання окремих робіт на один виріб становить: токарні роботи — 12 н.-год; свердлильні роботи — 17 н.-год, шліфувальні — 8 н.-год, складальні — 11 н.-год. Середній процент виконання норм — 105 %, а річний фонд робочого часу одного робітника становить 1782 год. Чисельність допоміжних робітників — 34 % від числа відрядників.

Тема 12. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Запитання і завдання для обговорення і дискусій

1. Поясніть об'єктивну необхідність організації і нормування праці.

2. Охарактеризуйте вимоги, яким повинні відповідати норми праці.

3. Які норми праці розраховуються за допомогою нормативних матеріалів?

4. Охарактеризуйте норми за їх призначенням.

Тести

1. Головними завданнями нормування праці є:

а) розробка і впровадження технічно обґрунтованих норм;

б) систематичне вивчення фактичних затрат робочого часу;

в) створення умов для планомірного вдосконалення трудових процесів;

г) усі завдання разом узяті.

2. Атестація робочих місць проводиться:

а) керівником структурного підрозділу;

б) незалежною організацією;

в) атестаційною комісією;

г) відділом кадрів.

3. Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватися за рахунок власних коштів підприємств:

а) у разі шкідливих умов праці;

б) для працівників віком від 16 до 18 років;

в) для осіб віком від 15 до 16 років;

г) для жінок, які мають дітей віком до 14 років.

4. Обслуговування робочих місць здійснюється за такими функціями:

а) підготовча та інформаційна;

б) виробнича та інструментальна;

в) налагоджувальна та контрольна;

г) виробнича та контрольна;

д) за усіма перерахованими вище.

5. Як основний принцип організації оплати праці на підприємстві виділяють:

а) індексацію заробітної плати відповідно до темпів зростання інфляції;

б) випереджання темпів зростання продуктивності праці порівняно з темпами зростання заробітної плати;

в) аналіз середньої заробітної плати за аналогічними підприємствами;

г) за усіма разом узятими.

Методичні рекомендації до розв'язання задач

1. Кількість хронометражних замірів розраховується за формулою

Задачі

Задача 1

На скільки відсотків зміниться норма часу, якщо норма виробітку зросла з 15 до 18 деталей за год, а тривалість зміни становить 420 хв?

Задача 2

Визначте норму штучного часу, якщо основний час становить 7 хв, допоміжний — 3 хв, час обслуговування 5 % від оперативного, а час на відпочинок — б % від основного, тривалість зміни — 480 хв.

Задача 3

Визначте норму часу на партію деталей, якщо основний час становить 7 хв, допоміжний — 2 хв, час обслуговування — 0,7 хв, час на відпочинок — 0,3 хв, час підготовчо-завершальної роботи на партію деталей (60 шт.) — ЗО хв.

Задача 4

Визначте норму штучно-калькуляційного часу, якщо основний час становить 7 хв, допоміжний — 4 хв, час на обслуговування робочого місця — б % від оперативного часу, час на відпочинок — 5 % від оперативного часу, підготовчо-завершальний час на зміну — 40 хв, тривалість зміни — 480 хв.

Задача 5

Визначте норму часу на партію деталей, якщо основний час становить 6 хв, допоміжний — 3, час на обслуговування робочого місця — 0,2, час на відпочинок робітника — 0,3, підготовчо-завершальний час на одиницю продукції — 0,6 хв, кількість деталей у партії — 87 шт.

Задача 6

Визначте, яку кількість хронометражних замірів треба здійснити, якщо нормативний коефіцієнт хроноряду становить 1,9, відсоток похибки — 5,1.

Задача 7

Визначте обсяг нормованого завдання для бригади складальників з 5 осіб, якщо є такі дані (табл. 12.1).


Таблиця 12.1

Показник

Значення показника

Прямі витрати оперативного часу на складальну операцію, хв

• двох членів бригади;

• трьох членів бригади

40 22

Тривалість робочої зміни, хв

492

Тривалість нормованих перерв на одного члена бригади, хв

21

Час підготовчо-завершальної роботи на кожного члена бригади, хв

12

Тема 13. ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

Запитання для обговорення і дискусій

1. За допомогою яких чинників можна підвищити рівень продуктивності праці працюючого персоналу?

2. Який метод вимірювання продуктивності праці є найбільш ефективним і чому?

3. Чи е відмінність між поняттями "ефективність" та "продуктивність" праці? Якщо так, то в чому вона полягає?

Тести

1. Використання машин та устаткування за одиницю часу за допомогою впровадження прогресивних технологічних процесів характерно для:

а) екстенсивного використання засобів праці;

б) інтенсивного використання засобів праці;

в) прогресивного використання засобів праці;

г) раціонального використання засобів праці,

2. Економічний показник, який характеризує рівень оснащеності праці виробничими основними фондами:

а) фондовіддача;

б) фондоозброєність;

в) енергоозброєність;

г) електроозброєність.

3. Збільшення продуктивності праці означає:

а) зменшення в продуктах частки затрат живої праці;

б) скорочення часу виробництва;

в) збільшення маси і норми прибутку;

г) усе разом узяте.

4. Методи вимірювання продуктивності праці:

а) натуральний, трудовий і вартісний;

б) трудовий, фінансовий і економічний;

в) соціальний, фінансовий і економічний.

5. Найпоширенішим методом вимірювання продуктивності праці є:

а) натуральний;

б) соціальний;

в) економічний;

г) трудовий;

д) вартісний;

е) фінансовий.

Задачі

Задача 1

На підприємстві "Сфера" було виконано виробниче завдання — 16 000 н.-год за середньої вартості 1 н.-год — 2,5 грн. Визначте обсяг продукції у вартісному вираженні й виробіток на 1 працюючого й 1 робітника виходячи із трудомісткості продукції, що випускається й у вартісному вираженні, якщо чисельність промислово-виробничого персоналу становить 100 осіб, з яких робітників — 85 %.

Задача 2

У результаті впровадження органічно-технічних заходів на підприємстві "Ера" трудомісткість виготовлення виробу скоротилась на 10 %. У базовому періоді вона становила 0,7 год. Визначте зростання обсягу виробництва в результаті зниження трудомісткості, якщо підприємство працює 22 дні на місяць; у двозмінному режимі; тривалість зміни — 8 год.

Тема 14. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТА ПРАЦІ

Запитання та завдання для обговорення і дискусій

1. У чому полягає відмінність між номінальними та реальними доходами?

2. Що таке споживчий кошик? Для чого і ким він розраховується?

3. З чого складаються нелегальні доходи населення?

4. Розкрийте особливості системи оплати праці на провідних зарубіжних компаніях.

Тести

1. Матеріальна допомога виплачується працюючому персоналу:

а) з фонду оплати праці, що лежить у собівартості продукції;

б) прибутку підприємства;

в) не виплачується зовсім.

2. Форма оплати праці, яка використовується в умовах автоматизації і механізації виробництва:

а) погодинна;

б) відрядна;

в) бонусна.

3. Мінімальний розмір заробітної плати:

а) встановлюється законодавчо державою;

б) залежить від розміру доходу середньостатистичної сім'ї;

в) індексується залежно від зростання чи падіння долара.

4. Якій країні характерна індексація заробітної плати залежно від вартості життя:

а) Японії;

б) США;

в) Франції;

г) Німеччині.

5. До складу вартості робочої сили належать

а) розмір заробітної плати;

б) витрати роботодавців на соціальне страхування;

в) витрати на професійну підготовку і підвищення кваліфікації персоналу;

г) витрати на соціально-побутове обслуговування;

д) усі підфункції разом взяті.

6. Соціальні трансферти — це:

а) пенсії;

б) соціальна допомога;

в) страхові компенсації;

г) стипендії;

д) усе разом.

7. Фактори впливу на розмір заробітків сім'ї є:

а) нівелюючими;

б) диференціюючими;

в) регулюючими.

Задачі

Задача 1

Розрахуйте середню заробітну плату одного виробничого робітника й працюючого, якщо основних робітників — 60 осіб; допоміжних — 20 осіб; керівників — 5 осіб; фахівців — 7 осіб; службовців — 3 особи.

Місячний ФОП становить 50 620 грн, з них на оплату праці робітників — 25 000 грн.

Задача 2

Розрахуйте середню величину додаткового заробітку, що припадає на одного робітника, службовця, фахівця й керівника. Кошти на додаткову оплату праці становлять 20% ФОН (ФОП = 1 340 873 грн). При цьому, на додаткову оплату службовців було спрямовано 10 % з цих коштів, фахівців - - 20, робітників — 65 і керівництва — 5 %. Чисельність персоналу (без керівників) становить 76 %. Службовців на 20 % менше від фахівців. Чисельність керівників становить 5 осіб.

Задача 3

Висококваліфікований робітник 5-го розряду протягом розрахункового місяця відробив 23 дні за тривалості робочої зміни 8 год. Перевиконання норм становить б %. Погодинна тарифна ставка робітника 5-го розряду — 2,04 грн за год. Установлений розмір премії становить: за виконання плану 15%; кожен відсоток перевиконання плану — 1,5 % тарифного заробітку.

Визначте суму коштів на преміювання робітника 5-го розряду.

Задача 4

Визначте діючі й плановані відрядні розцінки за такими вихідними даними. Норма часу на виготовлення одиниці продукції — 0,6 н.-год. Тарифна ставка відповідного розряду — 1,25 грн. Передбачається понизити норму часу на 20 %, а тарифну ставку підвищити на 25 %.

Задача 5

Визначте відсоток виконання норм, відрядну заробітну плату й частку тарифу у відрядному заробітку, якщо робітник-відрядник 4-го розряду, годинна ставка якого становить 1,46 грн, виготовив за восьмигодинну зміну 28 виробів за норми часу на один виріб 20 хв.

Задача 6

Визначте місячну заробітну плату робітника 4-го розряду за почасово-преміальної системи оплати праці з нормованим завданням. Годинна тарифна ставка робітника становить 1,46 грн, він відпрацював за місяць 173 год, рівень виконання нормованого завдання — 100 %, доплата за умови праці — 20 %, за професійну майстерність — 24 %, премія за якісне виконання завдання — 20 %.

Задача 7

Годинний фонд оплати праці робітників у звітному році становив 1396 тис. грн, а доплати за невідпрацьовані людино-години й за понаднормову роботу в сумі — 140 тис. грн. Співвідношення річного фонду оплати праці до денного 1,04 за середньої тривалості звітного року — 220 робочих днів і середньооблікової чисельності робітників — 200 осіб.

Обчисліть розмір денного й річного фонду оплати праці робітників;

Обчисліть середню величину денної й річної заробітної плати робітників.

Задача 8

Бригада збирачів заробила 9852 грн за місяць. Склад бригади; бригадир — відробив 170 год, два слюсарі 4-го розряду — 182 год і два слюсарі 3-го розряду — по 154 год.

Розрахуйте величину індивідуального заробітку кожного робітника.

Задача 9

Розрахуйте місячний заробіток робітника, якщо:

а) норма часу на виготовлення 1 деталі — 0,7 год, тарифна ставка — 2,5 грн;

б) за місяць робітником основного виробництва виготовлено 300 од., а них контролером ОТК після першого пред'явлення прийнято 280 од.;

в) планове завдання становить 200 од.;

г) преміювання робітників за здачу продукції з 1-го пред'явлення відбувається за спеціальною шкалою.

Здача продукції з 1-го пред'явлення, % від обсягу виготовленої продукції

100 %

95— 100 %

90— 95%

85— 90%

Розмір премії, % від відрядного заробітку

22

18

14

10

д) перевиконання норм виробітку.

Перевиконання норм, % від планового завдання

170—150%

150—130%

130—110%

100 %

Розмір премії, % від відрядного заробітку

22

18

14

10

Тема 15. АНАЛІЗ, ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Запитання для обговорення і дискусій

1. Які на ваш погляд, професійні якості повинні мати аудитори?

2. Які чинники впливають на якість аудиторської перевірки? Тести

1. Аудит якості праці здійснюється у процесі аналізу:

а) продуктивності праці та використання ФОП;

б) трудомісткості виробництва та динаміки зарплатомісткості найважливіших видів продукції;

в) середньої заробітної плати та продуктивності праці;

г) усього разом узятого.

2. Головна місія аудиту — це :

а) аудит кваліфікації;

б) аудит індивідуалізації винагород;

в) аудит соціальних виплат;

г) усе разом узяте.

Задачі

Задача 1

Заповніть таблицю та проаналізуйте погодинний фонд заробітної плати за даними, наведеними у таблиці 15.1.

Таблиця 15.1

Показник

2004

2006

Відхилення

Середньооблікова чисельність робітників з погодинною оплатою праці

Кількість відпрацьованих днів одним робітником за рік Середня тривалість робочої зміни

Фонд погодинної оплати праці Зарплата одного робітника:

• середньорічна;

• середньоденна

32

220

7,95

33

210

7,8

Тема 16. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА її ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Запитання для обговорення і дискусій

Як діяльність міжнародної організації праці впливає на регулювання соціально-трудових відносин в Україні?


 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси