Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Порядок нарахування та обліку амортизації основних засобів і...Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних...Методика аудиту порядку нарахування амортизації та зносу основних...АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ...ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Критерії визнання необоротних активів. Структура відображення...Облік вибуття основних засобів і нематеріальних активівПорядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку...Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних...Бухгалтерський облік надходження нематеріальних активів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Облік і аудит у банках
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Порядок та облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів

Амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів і нематеріальних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації).

Знос – результат накопичення амортизаційних відрахувань.

Усі необоротні (матеріальні та нематеріальні) активи підлягають амортизації (крім землі та незавершених капітальних інвестицій).

Амортизації основних засобів і нематеріальних активів нараховується щомісяця протягом строку корисного використання об'єкта. Строк корисного використання визначається банком самостійно.

Амортизація основних засобів банками нараховується із застосуванням таких методів:

• прямолінійного у за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів;

• зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у процентах) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта у результаті ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;

• прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної його вартості на дату, з якої починається нарахування амортизації, та річної норми амортизації, яка обчислюється залежно від строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;

• кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму кількості років його корисного використання;

• виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який банк очікує виробити (виконати) із використанням об'єкта основних засобів.

Метод амортизації основних засобів і нематеріальних активів обирається банком самостійно, залежно від умов отримання майбутніх економічних вигід.

Якщо для нематеріальних активів ці умови визначити неможливо, то амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Нарахована сума амортизації основних засобів і нематеріальних активів відображається за рахунком 7423 А "Амортизація".

Результат амортизації основних засобів і нематеріальних активів відображається за рахунками:

4309 КА Накопичена амортизація нематеріальних активів

4409 КА Знос основних засобів

4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів

Бухгалтерська проводка

1. Нарахована сума амортизації основних засобів і нематеріальних активів:

Д-т 7423

К-т 4309,4409,4509

Бухгалтерський облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів

Об'єкти основних засобів і нематеріальних активів можуть вибувати з балансу внаслідок продажу, безоплатного передавання, втрати або невідповідності критеріям їх визнання як активів.

При реалізації основних засобів і нематеріальних активів фінансовий результат від вибуття об'єктів визначається як різниця між доходом від вибуття основних засобів і нематеріальних активів (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям основних засобів і нематеріальних активів) та їх залишковою вартістю.

Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів і нематеріальних активів визначається як різниця між надходженням коштів за основні засоби і нематеріальні активи (з вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних із вибуттям основних засобів і нематеріальних активів) та їх залишковою вартістю.

Сума залишкової вартості об'єкта, що перевищує суму виручки від його реалізації, відображається за рахунком 7490 А "Негативний результат від вибуття нематеріальних активів та основних засобів", а сума виручки від реалізації, що перевищує залишкову вартість, – за рахунком 6490 П "Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів".

Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів здійснюється аналогічно до їх реалізації (крім передавання між підвідомчими установами). Результат від безоплатного передавання визначається залежно від залишкової вартості об'єкта та його справедливої вартості на дату передавання.

Порядок безоплатного передавання активів між підвідомчими установами визначається банком самостійно.

Основні засоби і нематеріальні активи, непридатні для роботи в результаті зносу чи старіння, підлягають списанню. Порядок списання необоротних активів залежить від облікової політики банку. Вибуття активів оформляється відповідно до чинного законодавства України.

У разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість і знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об'єкта.

Бухгалтерські проводки

1. Реалізація основних засобів і нематеріальних активів:

• у разі перевищення суми залишкової вартості об'єкта порівняно із сумою виручки від його реалізації:

Д-т 1200, 2600, 2620

Д-т 4309, 4409,4509

Д-т 7490

К-т 4300, 4400,4500

• у разі перевищення суми виручки від реалізації порівняно з сумою залишкової вартості об'єкта:

Д-т 1200, 2600, 2620

Д-т 4309, 4409,4509

К-т 4300,4400, 4500

К-т 6490

• за переоціненими основними засобами і нематеріальними активами:

Д-т 5100,5101

К-т 5030

2. Безоплатне передавання основних засобів і нематеріальних активів іншій організації (якщо залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів перевищує справедливу вартість):

• на суму зносу:

Д-т 4309, 4409,4509

К-т 4300, 4400, 4500

• на залишкову вартість:

Д-т 7490

К-т 4300,4400, 4500

3. Списання з балансу основних засобів:

• на суму зносу:

Д-т 4409,4509

К-т 4400,4500

• на залишкову вартість:

Д-т 7490

К-т 4400,4500

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Схожі теми

Порядок нарахування та обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів
Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування
Методика аудиту порядку нарахування амортизації та зносу основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів
АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, МАЛОЦІННИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ (МНМА), ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Критерії визнання необоротних активів. Структура відображення основних засобів і нематеріальних активів у плані рахунків бухгалтерського обліку
Облік вибуття основних засобів і нематеріальних активів
Порядок проведення та відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів
Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів
Бухгалтерський облік надходження нематеріальних активів
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси