Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Предмет, метод, об'єкти та принципи бухгалтерського облікуПредмет, мета та завдання бухгалтерського облікуПРЕДМЕТ, МЕТОД, ОБ'ЄКТИ ТА ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
но-технологічний аспектТема: Методологічні та економічні аспекти обгрунтування педагогічних...но-технологічний аспект
Структурно-системний аспектДоступ до інформації (документів) та його структурні аспектиРегіональні аспекти структурної модернізації економіки України
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Предмет та об'єкти організації бухгалтерського обліку

Організувати і в часі, і у просторі функціонування бухгалтерського обліку можна лише у разі підходу до нього як до певного виду робіт, тобто до діяльності людей. Такий підхід ґрунтується на аспектних характеристиках зазначеного виду діяльності.

Формування предмета бухгалтерського обліку має два аспекти: технологічний і структурний.

Технологічний аспект

Бухгалтерський облік є вираженням внутрішньої потреби господарювання як системи, яка під впливом подальшого поділу праці розпадається на численні частини (елементи). Об'єднує ці елементи в сукупність технологія облікового, контрольного та аналітичного процесів, зміст яких визначається методикою і технікою збору, зберігання, нагромадження, пошуку, передавання та переробки даних. Тому процеси обліку, контролю та аналізу за аналогією до виробничих можна розглядати як технологічні. Для організації облікового, контрольного та аналітичного процесів дуже важливо визначити основні їх елементи.

Оскільки будь-яка технологія базується на виробничих операціях, то основу облікового (контрольного або аналітичного) процесу становлять відповідні операції. Облікові, контрольні та аналітичні операції - це будь-які елементарні або складні дії над даними чи інформацією з метою одержання проміжних або кінцевих облікових (контрольних чи аналітичних) показників. Операції, характерні для облікового, контрольного чи аналітичного процесу, поділяють на три види (категорії):

1) механічні;

2) переробні;

3) творчі.

До операцій першого виду належать надходження документів, передавання їх, зберігання, реєстрація. Серед операцій другого виду виокремлюють групування, методи логічного одержання показника (бухгалтерські проведення, розрахункові процедури контрольного чи аналітичного характеру тощо). Операціями третього виду є складання підсумкових даних, пояснювальних записок, довідок (акти обстеження, складання висновків, пропозицій, рекомендацій тощо). На технічні операції облікового процесу істотно впливає технічний прогрес. Нині більшість технічних операцій уже здійснюється автоматично

Сукупність та послідовність операцій формують технологічні фази, або етапи, а останні, у свою чергу, - технологію облікового, контрольного та аналітичного процесів. Кожний технологічний процес як сукупність операцій являє собою систему, що має бути впорядкована в часі і просторі. У цьому аспекті облік, контроль та аналіз можна розглядати як систему, котра потребує організації.

Структурний аспект

Бухгалтерський облік— це колективна праця. А будь-яка колективна праця як спільна діяльність різних виконавців є системою, що підлягає впорядкуванню в часі та просторі, тобто є структурною. Зазначений аспект передбачає формування системи бухгалтерського обліку під впливом поділу праці, що зумовлює розбиття єдиного організму системи на окремі, якісно своєрідні та самостійні частини.

У кожному господарстві бухгалтерський облік має на меті виконувати різні завдання, що випливають з особливостей відповідних функцій ведення господарства. Наприклад, у господарствах виробничого характеру (промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і т. ін.) це завдання з обліку основних засобів, матеріалів, оплати праці, витрат виробництва, калькулювання собівартості продукції; в умовах підприємства торгівлі - завдання з обліку товарів на складах, витрат обігу, основних засобів. Ці завдання визначають згідно з топологічним рівнем абстрагування. Зауважимо, що структурні підрозділи називають по-різному: відділи, групи, сектори, підсистеми, блоки. Проте незалежно від назви вони є щоразу предметно-замкненими самостійними структурними підрозділами.

На основі зазначених інформаційних зв'язків бухгалтерський облік як цілісна система має такий поділ за топологічною ознакою: кошти, матеріали, основні засоби, розрахунки, виробництво, готова продукція та її реалізація, витрати на виробництво, калькулювання собівартості продукції, позички банків, власні кошти тощо. Такий поділ дає змогу правильно визначити відповідні завдання кожної підсистеми (відділу, сектора), передбачати організаційні моделі побудови роботи відповідного апарату.

Кожна складова бухгалтерського обліку, визначена на підставі топологічного поділу, складається з багатьох елементів. Для цих елементів, як і для бухгалтерського обліку в цілому, характерним є те, що вони також мають кібернетичну будову, притаманну кожній кібернетичній системі: вхід, процес, вихід. Тому кожну структурну одиницю системи, визначену за допомогою топологічного поділу, слід також розглядати як систему незалежно від розміру. Розглянутий підхід забезпечує правильне формування й організацію загальної системи, виконання поставлених перед нею завдань, розробку алгоритмів з метою автоматизації.

Отже, предмет бухгалтерського обліку охоплює: обліковий, контрольний і аналітичний процеси;

працю людей, які здійснюють облік, контроль та аналіз;

забезпечення обліку, контролю та аналізу.

Під об'єктом організації розуміють предмет (явище або процес), на який спрямована організаційна діяльність. Згідно з визначенням організації бухгалтерського обліку, контролю та аналізу відповідними об'єктами можуть бути технологія облікового, контрольного чи аналітичного процесу; праця виконавців; розвиток і вдосконалення обліку, контролю та аналізу; організаційне, технічне, інформаційне чи якесь інше забезпечення обліку, контролю та аналізу.

Бухгалтерський облік як певний напрямок діяльності людей виробляє інформацію (продукт праці), котра мас свою технологію виготовлення, зумовлену об'єктом праці, цілями та завданнями. Центральними складовими процесу вироблення інформації є збір, обробка, передача та видача інформації. Процес вироблення інформації як сукупність робіт передбачає, з одного боку, виконання різних операцій, а з іншого - різних видів методичних і технічних прийомів. Види робіт, операції, методичні й технічні прийоми в сукупності визначають технологію обліку, контролю та аналізу, котра має бути організована як у часі, так і у просторі. Отже, першим об'єктом організації є технологічний процес обліку.

Водночас у будь-якому господарстві обліковий процес як технологічна сукупність складається з трьох етапів: первинного, поточного та підсумкового (рис. 1.3).

Основні етапи облікового процесу

Рис. 1.3. Основні етапи облікового процесу

На кожному етапі основні об'єкти організації облікового процесу такі:

1) облікові номенклатури;

2) носії облікових номенклатур;

3) рух носіїв;

4) технологія облікового процесу забезпечення останнього. Обліковий процес як організаційну сукупність подано на рис, 1.4.

Об'єкти організації облікового процесу

Рис. 1.4. Об'єкти організації облікового процесу

У будь-якому технологічному процесі предмети праці перетворюються на готовий продукт. Предметами праці в обліковому процесі є інформація (первинна або проміжна), яка підлягає переробці на результативну. Особливістю облікового процесу є те, що предмети його праці утворюються в самому технологічному процесі як первинні документи, носії даних.

Цільова функція бухгалтерського обліку, як економічної системи, полягає у вивченні всіх господарських фактів, явищ або процесів суспільного виробництва, що супроводжують утворення сукупного суспільного продукту праці, з метою подання вартісного вираження стану продуктивних сил і виробничих відносин з урахуванням їх взаємозв'язків. Для цього потрібна систематизована номенклатура даних, що характеризувала б господарські факти, явища або процеси. Сукупність таких даних визначається різними господарськими характеристиками, які згодом підлягають обліковій, контрольній або аналітичній обробці. Це означає, що першим об'єктом організації облікового процесу є згадана номенклатура.

Для використання даних у технологічному процесі кожну номенклатуру (облікову, контрольну, аналітичну) слід зафіксувати на будь-якому технічному носії. Головними технічними носіями даних про господарські факти, явища або процеси, які підлягають обліку, контролю чи аналізу, можуть бути аркуш паперу, перфострічка, перфокарта, магнітна стрічка, магнітний диск і т. ін. Вибір носія даних залежить від засобів їх обробки, а також типів, видів цих даних.

Іншим об'єктом організації технології облікового, контрольного або аналітичного процесів є носії даних (номенклатур) про господарський факт, явище або процес.

Характерною особливістю технології бухгалтерського обліку є реєстрація даних номенклатур, які зафіксовані на носіях у системі облікових, контрольних або аналітичних реєстрів.

Це потребує передавання носіїв даних як у просторі, так і в часі, тобто організації руху носіїв. Отже, об'єктом організації облікового процесу є також рух носіїв даних, тобто організація документообігу та документопотоку.

Обліковий процес багато в чому подібний до звичайних технологічних процесів з виготовлення продуктів споживання. Тому для нормального функціонування він потребує певного забезпечення. А отже, об'єктом організації цих процесів є забезпечення. Стосовно облікового процесу воно охоплює інформаційне (носії інформації—документи, облікові реєстри, розрахункові таблиці, звітні форми і т. ін.), технічне (засоби виготовлення документів, реєстри, персональні комп'ютери), програмне (алгоритми, задачі) та інші види забезпечення.

Організація технології облікового процесу передбачає "прив'язування" окремих операцій, фаз, етапів до конкретного виконавця. При цьому будь-який процес подається як набір послідовних стандартних операцій, залежно від способу обробки даних, а також завдань, що їх ставить перед обліком, контролем і аналізом система управління. Від цих завдань залежить і ступінь деталізації самих операцій. Усі учасники виробничого процесу тією чи іншою мірою беруть участь у переробці інформації, тобто у процесах обліку, контролю та аналізу, а також їхня праця має бути організована. Проте об'єктом організації є лише та праця виконавців, яка безпосередньо пов'язана з технологією обліку. В організаційному плані розрізняють два види праці - працю осіб, які безпосередньо виконують облікові роботи (бухгалтер, фінансист і т. ін.), і працю тих, хто вдається до обліку згідно зі своїми посадовими обов'язками (комірники, майстри, бригадири, начальники цехів).

Бухгалтерський облік як інформаційна система формується на таких засадах: виокремлюється сукупність інформаційних операцій, що становить спеціалізований вид діяльності, яку виконують фахівці, спеціально підготовлені для цієї роботи, - бухгалтери. Працівники бухгалтерії виконують здебільшого функції бухгалтерського обліку, проте для них характерна й робота з контролю та аналізу під час здійснення облікових операцій. Бухгалтерську роботу виконують також багато лінійних (оперативних) працівників - керівники структурних підрозділів (начальники цехів, бригадири) і певних служб (постачання, збуту), окремі особи (комірники, майстри, водії автомашин, тракторів та інших транспортних засобів). їхню роботу з виконання операцій, пов'язаних з бухгалтерським обліком, контролем та аналізом, також потрібно організувати, і тому вона є об'єктом організації бухгалтерського обліку.

Складнішою є організація праці тих працівників, які безпосередньо здійснюють тільки контроль і аналіз. Цю роботу виконує звичайно бухгалтерія. Проте контрольну, а особливо аналітичну, роботу часто виконують працівники фінансової, планової та інших економічних служб підприємства. Контроль і аналіз покладені також на керівників технічних і технологічних служб. Але на відміну від бухгалтерського обліку процеси контролю і, особливо аналізу, не визначені і не обмежені так чітко й предметно.

Отже, організації підлягають два об'єкти: праця працівників бухгалтерії і праця виконавців, які не входять до складу бухгалтерії. Апарат бухгалтерії-це самостійний підрозділ управління, який за своїм характером, кількістю зайнятих там працівників будується за вимогами певної структури. У ньому формуються підрозділи (групи, сектори тощо). Організаційна побудова апарату та формування структурних підрозділів також є об'єктом організації праці бухгалтерів.

Зауважимо, що технологічний процес, а тим більш праця виконавців має бути забезпечена нормативно (правовими регламентаційними документами - положеннями, статутами), технічно (устаткуванням, приладами, комп'ютерами), умовами праці (робочі місця, зони), інформаційно (методиками формування вхідних і вихідних даних, банків даних і т. ін.).

Динамічний характер системи управління потребує постійного вдосконалення й розвитку бухгалтерського обліку, що передбачає організацію цього процесу. Отже, розвиток і удосконалення обліку також є об'єктами організації. Відповідні узагальнення зроблено нарис. 1.5.

Конкретизація технології облікового процесу в кожному окремому випадку залежить від складу об'єктів управління, сукупності операцій, технічних засобів обробки та перетворення даних на систему показників. Обліковий процес складається з багатьох блоків, які мають бути конкретизовані й подані в технологічних та структурних аспектах. Склад цих блоків та об'єктів управління визначається галузевою (промисловість, сільське господарство, будівництво тощо), рівневою (бригада, дільниця, цех, ферма, підприємство, асоціація) ієрархією та іншими ознаками господарської ланки. У межах основних господарських формувань - підприємств - середнього масштабу на організацію технології облікового процесу впливають вид діяльності (основна, допоміжна, обслуговувальна, забезпечувальна), структура організації виду діяльності (цехова або безцехова), характер технології (перервна або безперервна).

Організація обліку як самостійна галузь науки

Рис. 1.5. Організація обліку як самостійна галузь науки

Завдання організації бухгалтерського обліку пов'язані з його веденням, які передбачають: вибір методики ведення бухгалтерського обліку з метою забезпечення збереження майна власника і надання інформації для управління; забезпечення технології і техніки бухгалтерського обліку; підбір облікового персоналу і організація його роботи.

Предметом дисципліни "Організація бухгалтерського обліку" с системи ведення обліку, контролю та аналізу суб'єктів господарювання.

Предмет організації бухгалтерського обліку включає такі об'єкти: обліковий процес; працю людей, які здійснюють облік і контроль; забезпечення обліку і контролю.

Обліковий процес включає технологію обліку, збір, обробку і видачу інформації для складання звітності і прийняття управлінських рішень.

Суб'єктами організації бухгалтерського обліку є власник (керівник) і головний бухгалтер підприємства.

Організація бухгалтерського обліку включає три етапи:

- створення суб'єкта господарювання - початок ведення бухгалтерського обліку;

- організація бухгалтерського обліку на підприємстві;

- ведення та удосконалення бухгалтерського обліку відповідно до потреб функціонування підприємства.

Організація бухгалтерського обліку має три напрями: методичний, технічний, організаційний.

Методичний напрям - вибір способів і прийомів ведення обліку (документування, інвентаризація, оцінка, калькулювання, рахунки, звітність, метод нарахування амортизації, метод оцінки вибуття запасів).

Технічний напрям - вибір форми обліку, яка відповідає потребам підприємства (способи обробки інформації, використання комп'ютерів, програми обліку, плани рахунків, документування).

Організаційний напрям - організація роботи облікового апарату, яка включає:

вибір системи обліку;

визначення структури облікового апарату;

підбір облікових працівників та підвищення їх кваліфікації;

розподіл обов'язків між працівниками обліку;

організацію робочих місць;

організацію архіву документів;

порядок приймання-передачі справ у разі зміни бухгалтера.

Організація бухгалтерського обліку включає три стадії: вхід, процес, вихід.

Перша стадія - вхід. Це первинний облік, який є основою бухгалтерського обліку. Кожна операція фіксується у відповідному документі.

Друга стадія - процес, на якому виконуються операції з реєстрації фактів по рахунках на відповідних технічних носіях інформації: книгах, картках, журналах, машинограмах. Це поточний облік.

Третя стадія - вихід, який включає складання зведених даних облікового, контрольного та аналітичного характеру. Це підсумковий облік.

Всі три стадії організації обліку взаємопов'язані і доповнюють одна одну.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси