Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік оборотних активів сільськогосподарських кооперативівОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ, ВИТРАТ...Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку....ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВОблік виходу продукції сільськогосподарських кооперативів за...
Облік наявності та надходження основних засобівОблік надходження і наявності основних засобівОблік надходження товарів в результаті товарообмінних операційОблік інших власних надходженьОблік надходження основних засобів
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облік необоротних активів сільськогосподарських кооперативів

Облік наявності та надходження основних засобів

Бухгалтерський облік основних засобів повинен забезпечувати правильне документальне оформлення і своєчасне відображення в облікових регістрах їх надходження; переміщення усередині підприємства; вибуття з кооперативу і надання даних для здійснення контролю за збереженням і правильним використанням кожного інвентарного об'єкту.

Надходження основних засобів може відбуватися унаслідок введення в експлуатацію закінчених будівництвом будівель і споруд підрядним або господарським способами, придбання різних об'єктів основних засобів за плату; безкоштовне отримання основних засобів, виявлення надлишків при інвентаризації, отримання основних засобів як внесок до статутного капіталу, при переведенні тварин з груп молодняку в основне стадо, в результаті закладки і вирощування багатолітніх насаджень та ін. Схематично вищевикладене можна представити на рисунку 1.11.

Схема надходження основних засобів

Рис. 1.11. Схема надходження основних засобів

Первісна вартість об'єкта основних засобів у бухгалтерському обліку складається з таких витрат (п. 8 П(С)БО 7):

- суми, яка виплачується постачальникам активів і підрядникам та виконання будівельно-монтажних робіт (без урахування непрямих податків);

- реєстраційних зборів, державного мита, інших платежів, які здійснюються у зв'язку із придбанням прав на об'єкт основних засобів;

- суми ввізного мита;

- суми непрямих податків, пов'язаних із придбанням основних засобів (якщо ці суми не відшкодовуються підприємству);

- затрат на страхування ризиків доставки основних засобів;

- затрат на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

- інших витрат, які безпосередньо пов'язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання в запланованих цілях.

Для обліку наявності та руху основних засобів використовуються наступні типові форми інвентарних карток, описів і актів, а саме:

ОЗСГ-1 "Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів";

ОЗСГ-2 "Акт прийому-здачі відремонтованих, реконструйованих (модернізованих) об'єктів";

ОЗСГ-3 "Акт списання основних засобів";

ОЗСГ-4 "Акт списання автотранспортних засобів";

ОЗСГ-5 "Розрахунок нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів";

ОЗСГ-6 "Відомість нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, які надійшли або вибули";

ОЗСГ-7 "Зведена відомість нарахування амортизації основних засобів та Інших необоротних активів";

ОЗСГ-8 "Відомість нарахування амортизації основних засобів за методом, передбаченим податковим законодавством";

ОЗСГ-9 "Відомість розподілу витрат з утримання і експлуатації машинно-тракторного парку";

03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів", яка застосовується для обліку, як окремих об'єктів, так і групи об'єктів;

03-7 "Опис інвентарних карток по обліку основних засобів";

03-8 "Картка обліку руху основних засобів";

03-9 "Інвентарний список основних засобів".

Відповідно до П(С)БО 7 основні засоби обліковуються на рахунку 10 "Основні засоби", який призначений для обліку і узагальнення інформації про наявність і рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди основних засобів.

Згідно Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 892/4185 (із змінами і доповненнями, останні з яких внесено наказом Міністерства фінансів України від 14.10.2008 р. № 1238, рахунок 10 "Основні засоби" має субрахунки і рахунки третього порядку (табл. 1.9).

Таблиця 1.9. Структура рахунку 10 "Основні засоби"

Номер рахунку (субрахунку)

Назва рахунку (субрахунку)

100

"Інвестиційна нерухомість"

101

"Земельні ділянки"

102

"Капітальні витрати з поліпшення земель"

103

"Будівлі, споруди і передавальні пристрої", у тому числі:

1030

"Будівлі виробничі"

1031

"Будівлі невиробничої сфери"

1032

"Житлові будівлі"

1033

"Споруди різні"

1034

"Передавальні пристрої"

104

"Машини та обладнання", у тому числі:

1040

"Машини і устаткування (окрім обчислювальної техніки)"

1041

"Обчислювальна техніка"

105

"Транспортні засоби" у тому числі:

1050

"Автомобілі"

105 і

"Інші транспортні засоби"

106

"Інструменти, прилади і інвентар"

107

"Тварини"

108

"Багатолітні насадження"

109

"Інші основні засоби".

За дебетом рахунку 10 "Основні засоби" відображається надходження (придбання, створення, безкоштовне отримання) основних засобів на баланс кооперативу. За кредитом рахунку 10 "Основні засоби" відображається вибуття основних засобів в результаті продажу, безкоштовної передачі, у разі часткової ліквідації об'єкта основних засобів, а також суми уцінки основних засобів.

Придбання основних засобів та їх переміщення усередині кооперативу, відділень оформляється Актом приймання-передачі основних засобів ф.ОЗСГ-1. Акт складається на кожний інвентарний об'єкт. До Акту додається необхідна технічна документація. В Акті указується: дата його складання, найменування об'єкта, його інвентарний номер, первісна вартість, дата введення в експлуатацію, технічні характеристики, а якщо об'єкт був в експлуатації, то указується сума зносу та інші необхідні реквізити. Після оформлення акт разом з технічною документацією, що стосується даного об'єкту, передається в бухгалтерію.

Приклад. Придбано кооперативом устаткування, що вимагає монтажу для виробництва цегли вартістю 6000 грн в т.ч., ПДВ. З постачальником розрахунок відбувся шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку. Витрати, пов'язані з доставкою устаткування на склад склали 480 грн. з ПДВ. Вартість монтажних робіт, виконаних підрядчиком склала 600 грн. з ПДВ, які також було оплачені з поточного рахунку кооперативу. Після монтажу придбане устаткування було введено в експлуатацію.

Бухгалтерські проводки з обліку операцій пов'язаних з придбанням основних засобів надані в таблиці 1.10.

Таблиця 1.10. Бухгалтерські проводки з обліку придбання основних засобів

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1. Оприбутковане на склад придбане устаткування, що вимагає монтажу

205

631

5000

2. Визначений податковий кредит з ПДВ

641

631

1000

3. Проведена оплата постачальникам за отримане устаткування

631

311

6000

4. Відображені витрати, пов'язані з доставкою устаткування на склад

152

377

400

5. Визначений податковий кредит з ПДВ

641

377

80

6. Устаткування передане зі складу на монтаж

152

205

5000

7. Відображена вартість монтажних робіт, виконаних підрядчиком

152

631

500

8. Визначений податковий кредит з ПДВ

641

631

100

9. Проведена оплата рахунку підрядника за монтажні роботи

631

311

600

10. Введено в експлуатацію придбане устаткування

10

152

5900

Щодо самостійного виготовлення активів (будівництва), то первісна вартість основних засобів, виготовлених самостійно у бухгалтерському обліку складається із сум:

- виробничих витрат (прямих матеріальних, оплати праці, інших прямих витрат);

- розподілених загальновиробничих витрат

- Інших витрат, перелічених у п. 8 П(С)БО 7.

Бухгалтерський облік витрат на виготовлення, будівництво об'єктів основних засобів, їх реконструкцію, модернізацію, технічне переозброєння ведеться за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" в кореспонденції з кредитом рахунків: 205 "Будівельні матеріали", 66 "Розрахунки за виплатами працівникам", 65 "Розрахунки по страхуванню", 685 "Розрахунки за іншими операціями" та ін. - при виготовленні чи будівництві господарським способом; 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядниками" - при їх будівництві підрядним способом.

При будівництві об'єктів основних засобів господарським способом для обліку витрат оформлюються наступні документи: наряд-замовлення з обліку обсягів ремонтних робіт (може виписуватись як на одного працівника, так і на бригаду в цілому), табель обліку робочого часу, розрахунково-платіжна відомість, лімітно-забірні картки (застосовуються для багаторазового відпуску матеріалів), вимоги-накладні (застосовуються для одноразового відпуску матеріалів), наряд-замовлення (використовується при відпуску матеріалів за замовленнями), інвентарна картка обліку об'єктів основних засобів (ф. № ОЗСГ- 6), наказ керівника про введення об'єкта в експлуатацію.

При будівництві об'єктів основних засобів підрядним способом оформлюється договір на виконання робіт (обов'язково зазначається обсяг, вартість робіт, строки їх виконання), акт приймання виконаних робіт (є підставою для відображення в обліку понесених витрат на будівництво об'єкта основних засобів), акт про використання матеріалів замовника (документ довільної форми, де вказується повний перелік матеріалів замовника та їх ціна), інвентарна картка обліку об'єктів основних засобів (ф. № ОЗСГ - 6), наказ керівника про введення об'єкта в експлуатацію.

Приклад. Надходження об'єктів основних засобів від капітального будівництва: на будівництво використано будівельних матеріалів на суму 24000 гри, (ПДВ - 4000 грн.), оплата праці працівників- 2000 грн., витрати на оплату монтажних робіт -3600 грн. (ПДВ - 600 грн.), витрати на державну реєстрацію- 200 грн., витрати на страхування ризиків - 960 грн. (ПДВ - 160 грн.).

У таблиці 1.11 наведені операції з відображення витрат на капітальне будівництво і визначення первісної оцінки об'єкта будівництва.

Таблиця 1.11. Бухгалтерські проводки з обліку виготовлення основних засобів (будівництва)

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Придбані матеріали для будівництва

205

631

20000,00

Відображено податковий кредит за ПДВ

641

631

4000,00

Віднесено вартість будівельних матеріалів на спорудження будинку

151

205

20000,00

Нарахована і віднесена на витрати спорудження будинку оплата праці будівельників та відображені відрахування єдиного соціального внеску

151

66,65

2000,00

Відображення витрат на будівельно-монтажні роботи за рахунками підрядників

151

631

3000,00

Відображення суми ПДВ у рахунках підрядників

641

631

600.00

Віднесено на витрати з капітального будівництва затрати на державну реєстрацію

151

685

200,00

Витрати зі страхування ризиків доставки обладнання

151

655

800,00

Відображення суми ПДВ у рахунках страхової організації

64!

655

160,00

Відображено введення будівлі в експлуатацію

103

151

26000.00

При формуванні статутного капіталу майном (основними засобами) первісною вартістю основних засобів визнається погоджена між засновниками підприємства їх справедлива вартість. Тому для введення об'єкта складається акт між засновниками, де вказано рішення та надання оцінки основним засобам. Вартість об'єкта також можна визначити експертним шляхом.

Первісна вартість основних засобів, які отримані як внесок до статутного капіталу, дорівнює обумовленій засновниками підприємства їх справедливій вартості з урахуванням витрат, зазначених у п. 8 П(С)БО 7.

Приклад. Внесено до статутного капіталу кооперативу основний засіб на суму 100000 грн. Витрати на заробітну плату та відрахування єдиного соціального внеску, пов'язані з монтуванням основних засобів склали 2750 грн.

Бухгалтерські проводки з обліку операцій пов'язаних з внеском до статутного капіталу основних засобів надані в таблиці 1.12

Таблиця 1.12. Кореспонденція рахунків з обліку внесення основних засобів до статутного капіталу

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

Відображено внесення основного засобу до статутного капіталу

152

46

100000,00

Відображено витрати на заробітну плату та нарахування до єдиного соціального внеску пов'язаних з монтуванням основних засобів

152

66,65

2750,00

Відображено введення в експлуатацію об'єкта основних засобів

101-109

152

102750,00

Безоплатне отримання основних засобів може відбуватися внаслідок передачі їх до кооперативу, як фізичними так і юридичними особами. У момент передачі об'єкта складається акт у двох примірниках (для обох сторін) згідно з формою № ОЗСГ-1 і складається інвентарна картка на об'єкт.

У бухгалтерському обліку безоплатне отримання основних засобів відображається як збільшення додаткового капіталу, а коли актив забезпечує економічні вигоди, то протягом періоду їх отримання сума нарахованого зносу визнається доходом і зменшує розмір додаткового капіталу.

Приклад. Сільськогосподарський кооператив безкоштовно отримав основні засоби, справедлива вартість яких склала 150000 грн., послуги по доставці склали 12000 грн. з ПДВ. Визначено, що амортизаційні відрахування щорічно будуть складати 15000грн.

Бухгалтерські проводки з обліку безоплатного отриманих основних засобів надані в таблиці 1.13.

Таблиця 1.13. Кореспонденція рахунків з обліку безоплатно отриманих основних засобів

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума. гри.

Дебет

Кредит

Безкоштовне отримання основних засобів

152

424

150000.00

Відображено отримання послуг

152

685

10000,00

Відображено суму податкового кредиту

641

685

2000.00

Відображено введення в експлуатацію об'єкта основних засобів

101-109

152

160000.00

Нараховано амортизацію

23

131

15000,00

Відображено дохід у розмірі нарахованої амортизації

424

745

15000.00

У бухгалтерському обліку первісна вартість основних засобів складається із залишкової вартості переданого об'єкта основних засобів. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то в цьому випадку первісною вартістю отриманого об'єкта вважатиметься справедлива вартість переданого об'єкта з віднесенням різниці на витрати звітного періоду (п. 12 П(С)БО 7). Дохід при обміні подібними об'єктами з однаковою справедливою вартістю не виникає (п. 9 П(С)БО 15).

Приклад. Кооператив здійснив обмін свого автомобіля на інший автомобіль. Первісна вартість переданого автомобіля 30000 грн. а сума нарахованого зносу - - 10000 грн. Обидва автомобілі мають однакову справедливу вартість та однакове функціональне призначення - перевезення вантажів.

У цьому випадку первісна вартість отриманого автомобіля дорівнює 20000 грн. (30000-10000).

У бухгалтерському обліку слід зробити такий запис:

Дебет субрахунку 105 "Транспортні засоби" - 20000 грн. Дебет субрахунку 131 "Знос (амортизація) основних засобів" - 10000 грн.

Кредит субрахунку 105 "Транспортні засоби" - 30000 грн.

Крім цього виписуються податкові накладні на суму ПДВ - 4000 грн.

Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю об'єкта, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість. Різниця між залишковою та справедливою вартістю такого об'єкта списується на витрати звітного періоду.

Приклад. Кооператив обміняв легковий автомобіль (первісна вартість- 10600 грн., балансова вартість 9600 грн., справедлива вартість- 10000 грн.) на комп'ютер (первісна вартість - 4000 грн., балансова вартість- 3500 грн., справедлива вартість- 3000 грн.) з доплатою 8400 грн.

У таблиці 1.14 наведено операції з обліку обміну неподібними основними засобами і визначення їх первісної вартості.

Таблиця 1.14. Господарські операції з обліку обміну неподібними основними засобами

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Сума

У покупця комп'ютера

Списана сума зносу переданого автомобіля

131

105

1000,00

Списана залишкова вартість переданого автомобіля

972

105

9600,00

Відображено дохід від вибуття легкового автомобіля

377

742

12000,00

Відображено податкові зобов'язання за ПДВ

742

641

2000,00

Відображено капітальні інвестиції на вартість отриманого комп'ютера

152

631

3000,00

Відображено податковий кредит за ПДВ

641

631

600,00

Отримані грошові кошти у вигляді грошової компенсації

311

631

8400,00

Відображено залік заборгованості

631

377

12000,00

Відображено введення в експлуатацію комп'ютера

104

152

3000,00

Відображено фінансовий результат від реалізації (прибуток)

793

972

9600,00

742

793

10000,00

У покупця автомобіля

Відображено капітальні інвестиції на первісну вартість автомобіля

152

631

10000,00

Нарахована сума податкового кредиту по ПДВ

641

631

2000,00

Відображено введення в експлуатацію автомобіля

105

152

10000,00

Списано суму зносу реалізованого комп'ютера

131

104

500,00

Списано залишкову вартість комп'ютера

972

104

3500,00

Відображено дохід від вибуття комп'ютера

377

742

3600,00

Списано суму нарахованих податкових зобов'язань

742

641

600,00

Сплачено грошову компенсацію

377

311

8400,00

Зроблено залік заборгованості

631

377

12000,00

Відображено фінансовий результат від реалізації

742

793

3000,00

793

972

3500,00

Стосовно отримання основних засобів в обмін на неподібний об'єкт або інші активи, то у бухгалтерському обліку первісна вартість таких активів дорівнює справедливій вартості переданого об'єкта основних засобів плюс (мінус) сума грошових коштів або їх еквівалентів, які передані (отримані) при обміні (п. 13 П(С)БО 7). Сума доходу визначається відповідно до вимог п. 23 П(С)БО 15.

Документально введення в експлуатацію таких об'єктів оформляється аналогічно, як і для безоплатно отриманих основних засобів та отриманих при обміні подібними і неподібними основними засобами формами:

- №ОЗСГ-1 "Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) 03";

- № 03-6 "Інвентарна картка обліку основних засобів".

Надходження основних засобів супроводжується відкриттям інвентарних карток для їхнього аналітичного обліку, присвоєння їм інвентарних номерів і проведенням необхідних записів в регістрах аналітичного обліку.

Аналітичний облік основних засобів здійснюється за кожним інвентарним об'єктом окремо. Облік основних засобів ведеться також за місцями їх експлуатації і матеріально-відповідальними особами.

Окремим інвентарним об'єктом вважається завершений єдиний пристрій та всі пристосування і обладнання, що відносяться до нього, конструктивно відособлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, або комплекс конструктивно з'єднаних предметів, що складають єдине ціле і разом виконують певну роботу. Якщо будівлі стоять поряд і мають загальну стіну, але кожне з них самостійне конструктивне ціле, вони вважаються окремими інвентарними об'єктами.

Аналітичний облік основних засобів рекомендується здійснювати в інвентарних картках (типова форма № 03-6). Інвентарні картки містять інформацію про технічні особливості об'єкта, їх інвентарний номер, первісну вартість, норму амортизації та ін. Записи в інвентарних картках здійснюють за даними первинних документів, технічних паспортів. Картки, як правило, можуть складатися в одному примірнику і зберігатися в бухгалтерії у картотеці. Але може існувати варіант побудови аналітичного обліку з веденням двох примірників цих форм.

Якщо облік основних засобів у місцях експлуатації не ведуть в інвентарних списках основних засобів (типова форма № 03-9), а ведуть в інвентарних картках, то в цих випадках інвентарні картки складають у двох примірниках: один - у бухгалтерії, другий у місцях експлуатації основних засобів.

Заповнені інвентарні картки реєструють в описах інвентарних карток з обліку основних засобів (типова форма № 03-7 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів"). Опис інвентарних карток ведуть за класифікаційними групами об'єктів основних засобів та інших необоротних активів. При вибутті основних засобів роблять помітки в описі, а відповідну картку прикладають до акту на списання основних засобів.

Зміни у вартості основних засобів, інших необоротних активів та суму зносу при переоцінці відображають у вищеназваних регістрах.

Інвентарні картки на основні засоби, що надійшли або вибули протягом місяця зберігають в картотеці окремо. В кінці місяця на їх підставі заповнюють Картку обліку руху основних засобів (типова форма № 03-8). На підставі даних карток руху основних засобів складають Аналітичні дані до рахунку 10, які містяться у відомості № 4.1 с.-г. аналітичного обліку по рахунку: 10 "Основні засоби".

В аналітичних даних відображають за кожним рахунком і в розрізі субрахунків залишок на початок місяця, обороти за дебетом і кредитом та залишок на кінець місяця. Підсумок по кожному рахунку звіряють з даними синтетичного обліку по рахунку 10 у Головній книзі.

В місцях експлуатації основних засобів для обліку кожного об'єкта за матеріально-відповідальними особами ведуть "Інвентарний список основних засобів" (типова форма № 03-9). Дані, що містяться в цій формі, мають бути тотожними із записами в інвентарних картках обліку основних засобів.

Діючий порядок аналітичного обліку основних засобів розповсюджується і на облік інших необоротних активів.

Синтетичний облік за рахунками 10 та 11 ведуть у Журналі-ордері №4А с.-г. Записи по кредиту рахунка 10 здійснюють на підставі первинних документів (ф. № ОЗСГ-З "Акт на списання основних засобів", №ОЗСГ-4 "Акт на списання автотранспортних засобів", затверджені наказом Мінагрополітики від 27.09.2007 №701), бухгалтерських довідок. В кінці місяця кредитові обороти рахунків з Журналу-ордера № 4 А с.-г. переносять у Головну книгу. У Журналі-ордері № 4 А с.-г. для кожного балансового рахунку виділено окремий розділ, в якому відображаються кредитові обороти.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси