Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
ВИКОНАННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СУБ'ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ...Загальна характеристика способів забезпечення виконання договірних...Які існують договірні умови сторін при покупці франчайзингу ?Пріоритетні напрями колективно-договірного регулювання відносин у...Тверді договірні ціниОрганізація перевірки виконання прийнятих рішень за результатами...Договірні відносини приватизаціїДоговірні відносиниДоговірні відносин у галузі освітиЗобов'язально-правові види забезпечення виконання договірних...
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Перевірка виконання договірних відносин з покупцями

За ринкових відносин на зміну централізованій системі управління та постачання і укладання договорів з покупцями відповідно до виділених фондів прийшла система вільного підприємництва. Вона ґрунтується на добровільних угодах постачальників із покупцями відповідно до системи попиту і пропозиції. Покупці самостійно знаходять постачальників та визначають порядок укладання договорів з ними. Проте і в умовах ринку система договірних відносин постачальників із покупцями не втрачає своєї актуальності. За існування конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції через недостатню організацію договірних угод, що може призвести до спаду виробництва. Тому основне завдання перевірки виконання договірних відносин із покупцями - це з'ясування законності та обгрунтованості укладення договорів із постачальниками, виконання їх умов та перевірка здійснення взаєморозрахунків по операціях з реалізації продукції покупцям. Під час перевірки особливу увагу звертають на можливі випадки недоцільного укладання договорів.

Перевірка укладання договорів тісно пов'язана з перевіркою їх виконання. Виконання договорів про постачання продукції покупцям багато в чому залежить від якості роботи кожної виробничої ланки підприємства. Перевірку виконання договорів потрібно пов'язувати з роботою підрозділів підприємства, яких стосується випуск продукції. Ревізор, перевіряючи виконання зобов'язань з постачання продукції покупцям, має знати, що недопостачання має компенсуватися постачанням у наступний період (місяць, квартал, рік) і що не враховуються покриття недопостачання продукції одним покупцям постачанням іншим покупцям, а також перекриття недопостачання однієї продукції іншою.

Щоб визначити виконання договірних зобов'язань щодо І постачання продукції покупцям, потрібно запланований V (договірний обсяг реалізації за відповідний період: місяць, квартал, рік), за винятком суми недопостачання продукції, порівняти з прогнозованою (запланованою) сумою реалізації продукції.

Фактичний обсяг постачання продукції можна визначити | відніманням суми недопоставленої продукції від вартості її постачання, що було передбачено планом (договорами) за відповідний період від початку року.

Виконання договорів слід перевіряти не тільки у вартісному, а й у натуральному виразі за кількістю укладених договорів і фактичним їх виконанням.

Для того щоб об'єктивно оцінити виконання договірних зобов'язань щодо кожного укладеного договору потрібно враховувати недопостачання продукції за кількістю, строками постачань, якістю та асортиментом. Це дає змогу обґрунтовано визначити виконання договірних зобов'язань на постачання продукції. При цьому з'ясовують, що саме негативно вплинуло на їх виконання. Щоб комплексно вивчити цих причини цього потрібно пов'язати перевірку виконання договірних зобов'язань з перевіркою обсягу реалізації продукції за кількістю, вартістю, строками реалізації.

Виконання договірних зобов'язань постачання продукції І покупцям перевіряють на підставі реєстрів оперативного обліку (книг, журналів, карток), які веде комерційний відділ за кількістю, асортиментом, якістю, строком постачання, ритмічністю відвантаження її покупцям.

В ринкових умовах успішне виконання договірних зобов'язань залежить від організації оперативної роботи зі збуту продукції, яка полягає в забезпечені чітко налагодженого оперативного контролю за реалізацією продукції покупцям. При перевірці виконання договірних зобов'язань на постачання продукції покупцям порівнюють дані реєстрів оперативного обліку з даними журналу реєстрації відвантажень, відомостями обліку відвантажень і реалізації продукції (форма № 16) та первинними документами, що підтверджують реалізацію продукції покупцям. Це дає змогу виявити факти неповного відображення в оперативному обліку і звітності реалізації продукції окремим покупцям.

Ревізори повинні звертати увагу на протоколи розбіжностей постачальників і покупців та рішення господарського суду зі спірних питань.

Під час ревізії з'ясовують, чи здійснюють керівники підприємств систематичний оперативний контроль та облік виконання укладених господарських договорів, враховуючи, що потрібно не тільки своєчасно

вживати санкцій за порушення договірних зобов'язань, а й запобігати цим порушенням.

Штрафні санкції передбачаються за порушення строків від-| вантаження, за постачання неякісної продукції, за некомплектність, відсутність або неналежне маркування продукції та в інших випадках.

На основі журналу реєстрації договорів з покупцями і замовниками та карток обліку виконання договорів на постачання готових виробів ревізори перевіряють ступінь виконання договорів і застосування санкцій за порушення їхніх зобов'язань.

Якщо встановлено факти повернення готової продукції покупцям через її невідповідність чинним стандартам або технічним умовам, то з'ясовують причини цього, виявляють конкретних винуватців, обчислюють розміри завданих підприємству збитків.

На самому підприємстві здійснюється оперативний контроль за рухом готової продукції. Так, щомісяця зіставляють показники облікових реєстрів із даними книги залишків готової продукції, перевіряють стан запасів готової продукції на складі, своєчасність її оприбуткування й відвантаження.

Усі виявлені порушення ревізор узагальнює в нагромаджувальній відомості, де зазначає повну назву покупців, вид і кількість відвантаженої продукції за договірними зобов'язаннями, фактичне виконання зобов'язань, розміри і причини недопостачання та інші порушення договорів.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 26.01.93 // Голос України.- 1993.-№ 39.

2. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення. Декрет Кабінету Міністрів України від 08.04.93 № 30-93

3. Германчук П. К., Стефанюк І. Б., Рубан Н. І., Александров В. Т., Назарчук О. І. Державний фінансовий контроль: ревізія та аудит. - К.: НВП "АВТ", 2004. - 424 с. - (Інтегрований навчально-атестаційний комплекс).

4. Дікань Л. В. Контроль і ревізія: Навч. посіб.. - К.: Центр навч. літ-ри, 2004.-245 с.

5. Живко 3. Б., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність".- Л.: ЛЮІ МВС України, 2006.- 64 с.

6. Живко 3. Б. Контрольно-ревізійна діяльність: Метод, реком. і завдання для проведення модулю та екзамену з курсу "Контрольно-ревізійна діяльність". - Л.: "Край", 2006.- 2-ге вид. перероб.- 156 с.

7. Живко 3. Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика: -Навч.-метод. посібик.- Львів: Камула, 2006.- 152 с.

8. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: теорія, методика, практика. Ч. 2.- Навч.-метод. посіб.- Л.: Камула, 2007.-255 с.

9. Живко 3. Б., Живко М. О., Живко І. Ю. Словник сучасних економічних термінів.- Л.: Край, 2007.-384 с.

10. Живко З.Б. Судова бухгалтерія: Навч.-метод. посіб.-К.: Атіка, 2007.-344 с.

11. Живко 3. Б., Живко М. О. Судова бухгалтерія в схемах і таблицях: Навч. посіб.-Л.: СПОЛОМ, 2007.-300 с.

12. Живко 3. Б., Франчук В. І., Живко М. О. Контрольно-ревізійна діяльність: Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: Навч. посіб.-К.: Алерта, 2008.-355 с.

13. Мурашко В. М, Сторожук Т. М., Мурашко О. В. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. П. В. Мельника.- К.: ЦУЛ, 2003.- 311 с.

14. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія: Підручник - К.: Знання-Прес, 2002. - 4-е вид., стер. - 253 с. - (Вища освіта XXI століття)

Додаткова

1. Андреев В. Д. Практический аудит. - М.: Экономика, 1994.-366 с.

2. Андросов А. М. Внутренний аудит на предприятии: Пособие для директора, ревизора, главного бухгалтера - М.: МЕНАТЕП-ИНФОРМ, 1994.-224 с.

3. Белуха Н. Т. Контроль и ревизия в отраслях народного хозяйства.- М.: Финансы и статистика, 1992.- 368 с.

4. Белуха Н. Т. Теорія фінансово-господарського контролю й аудиту: Підручник.- ПП "Влад і Влада", 1996.- 320 с.

5. Бутинецъ Ф. Ф., Бардаш С. В., Малюга Н. М., Петренко Н. I. Контроль і ревізія-Житомир: ЖІТ1, 2000.-512 с.

6. Спеціалізований словник економічних термінів: банківська справа, контроль і ревізія, судова бухгалтерія, реклама, менеджмент, захист інформації, економічна безпека, маркетинг/Живко 3. Б., Живко М. О.- Л.: УАД, 2006.- 150 с.

7. Терехов А. А., Терехов М.А. Контроль и аудит: основные методические приемы и технология. - М.: Финансы и статистика, 1998.-208 с.

8. Усач Б. Ф. Контроль і ревізія.- К.: Ін Юре, 1998.- 352 с.

9. Усач Б. Ф., Дячишин Я. В., Шмикова Л. М. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза.-Л.: Каменяр, 1998,- 134 с.

10. Шевчук В. А. Контроль господарських систем у суспільстві з перехідною економікою: Монографія.-К.: ГТЭУ, 1998.-371 с.

11. Цигилик 1.1. Контролінг (Навч. посіб. у схемах і таблицях): - К.: Центр навч. літ-ри, 2004. - 76 с.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси