Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Цивільне право як галузь українського праваСучасна українська наука цивільного праваДержавність і право сучасної незалежної української державиНорми сучасної української літературної мовиРозвиток української науки цивільного праваУкраїнське приватне право і тлумачення приватного права та цивільного...Завдання української педагогіки на сучасному етапіСтилі сучасної української літературної мови у професійному...Виникнення давніх українських діалектів. Сучасні територіальні...Новітня українська національна державність і право (1917-1921 рр.)
 
Головна arrow Право arrow Цивільне право
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Сучасна українська наука цивільного права

Основні центри української цивілістичної науки. Стан науки цивільного права будь-якої країни визначається рівнем існуючих в країні основних наукових центрів, напрямів цивілістичних досліджень (цивілістичних шкіл) і тенденціями їх розвитку.

На сьогодні потужні цивілістичні школи в Україні існують в основних наукових центрах країни - Києві, Харкові, Одесі, Львові, деяких інших містах.

В Києві цивілістичні школи існують на базі кількох вищих юридичних закладів і науково-дослідних установ. В Київському національному університеті імені Тараса Шевченка активно розвивається цивілістична школа цивільно-правового регулювання особистих (немайнових) і майнових відносин у суспільстві (в Україні). Науковий керівник школи - Наталія Семенівна Кузнецова, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України. Школу заснували в 1952 р. професори С.Н. Ландкоф та Г.К. Матвєєв.

Видатні вчені школи: професор С.Н. Ландкоф ("Товарищества и акционерные общества. Теория и практика", 1926; "Проблема развития современного акционерного права", 1927; "Торговые сделки. Теория и практика", 1929; "Основи цивільного права", 1948; "Правовые основания авторского вознаграждения за изобретение", 1954; "Охорона прав винахідників і раціоналізаторів", 1958; "Основы советского изобретательского права", 1961; "Лекції з основ цивільного права", 1962; професор Г. К. Матвєєв ("Вина в советском гражданском праве", 1955; "История семейно-брачного законодательства Украинской СССР", 1960; "Основания гражданско-правовой ответственности", 1970; "Советское семейное право", 1978, 1986; "Международное частное право", 1982); професор П. Д. Індиченко (Земельное законодательство буржуазно-помещичьей России"; "Радянське земельне право", 1971); професор В. I. Бошко ("Родинно-подружнє право", 1929; "Очерки советского семейного права", 1952); професор О. А. Підопригора ("Защита права собственности в римском частном праве", 1960; "Законодательство об изобретательности и рационализации", 1971 (у співавторстві з К.В. Жудрою), "Правовые вопросы создания и внедрения новой техники", 1975; "Проблемы правового регулирования научно-технического прогресса", 1985; "Основы римского гражданского права", 1994; "Римське приватне право: підручник", 2001; "Право інтелектуальної власності в Україні: підручник", 1998); професор Ю.Г. Матвєєв ("Англо-американское деликтное право", 1973; "Международные конвенции по авторскому праву", 1976, 1978; "Международная охрана авторских прав", 1987, 2000); професор Д. В. Боброва ("Деликтная ответственность и ее роль в охране права граждан и социалистических организаций". В кн.: "Повышение ропи гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций", 1988; "Гражданский кодекс Украинской ССР. Научно-практический комментарий", 1981 (у співавторстві); спіавтор академічних підручників "Цивільне право України" (1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002); доцент В.К. Дроніков ("Римське приватне право", 1961); доцент В. А. Золотар ("Советское жилищное право", 1985, (у співавторстві з П.М. Дятловим); доцент Н.П. Лещенко, доцент Т.П. Коваленко.

Сьогодні на юридичному факультеті цього університету плідно працює нове покоління вчених-цивілістів: професор Н.С. Кузнецова ("Подрядные договоры в инвестиционной деятельности в строительстве", 1993; "Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування", 1998, у співавторстві з LP. Назарчуком); професор О. В. Дзера ("Развитие права собственности граждан Украины", 1996; "Право власності / за ред. проф. О. В. Дзери", 2000; "Сімейне право України / за ред. проф. О. В. Дзери", 1997, 2002; "Договірне право України. Загальна та особлива частини: в 2 томах / за заг. ред. проф. О.В. Дзери", 2008, 2009); професор I.A. Без-клубий ("Банківські правочини: цивільно-правові проблеми", 2005; "Банківські правочини", 2007); професор T.B. Боднар ("Виконання договірних зобов'язань в цивільному праві", 2005); професор О. В. Кохановська ("Правове регулювання у сфері інформаційних відносин", 2001; "Теоретичні проблеми інформаційних відносин у цивільному праві", 2006); професор P.A. Майданик ("Траст: собственность и управление капиталами", 1995; "Проблеми довірчих відносин в цивільному праві", 2002; "Аномалії у цивільному праві", 2007, 2010); професор Ю.Д. Притика (Закон України "Про третейські судні: Науково-практичний коментар", 2005; "Проблеми захисту цивільних прав та інтересів у третейському суді", 2006); доцент B.C. Макода (Правова охорона промислових зразків в Україні: монографія, 2000.); доцент А. О. Кодинець (Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг: монографія.- К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007.); доцент О. В. Михальнюк (Порука у цивільному праві: теорія та практика: Монографія. - К.: КНТ, 2008.); доцент Ю.В. Носік (Права на комерційну таємницю в Україні: монографія, 2007.); доцент В. В. Цюра (Речові права на чуже майно: науково-практичний посібник, 2006.).

Авторським колективом вчених-цивілістів юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка видано підручники за редакцією О.В. Дзери і Н.С. Кузнєцової у двох томах "Цивільне право України" (1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010), науково-практичні коментарі Цивільного кодексу України (2004-2008); "Цивільне право: Практикум (за ред. P.A. Майданика, Н.С. Кузнєцової, О.В. Дзери", 2008, 2009, 2010); "Альманах цивілістики, вип. 1,2,3,4" (за ред. P.A. Майданика, 2008, 2009, 2010,2011).

В інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка активно розвивається школа міжнародного приватного права, яку представляють: професор А. С. Довгерт ("Международное частное право", 1985, 1993; "Кодифікація приватного (цивільного) права", 2000.

Авторським колективом інституту видано колективні наукові праці за редакцією професора А. С. Довгерта "Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми" (2001); "Очерки международного частного права" (2007).

Значні традиції і наукові результати має школа цивільного права в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького, представниками якої є професор Я. М. Шевченко ("Основы семейного законодательства", "Правовое положение несовершеннолетних", "Ответственность несовершеннолетних за правонарушение", "Законодавство про сім'ю (теоретичні проблеми співвідношення цивільного і сімейного законодавства)", "Власник і право власності", "Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні", "Актуальні проблеми цивільного права і цивільного процесу в Україні / відп. ред. проф. Я. М. Шевченко", 2005); професор І.М. Кучеренко ("Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права", 2004).

Колективом вчених-цивілістів цього інституту видано за редакцією професора Я.М. Шевченко підручник у двох томах "Цивільне право України. Академічний курс" (2003, 2006), науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (2004).

Активно розвивається цивілістична школа в Інституті приватного права і підприємництва НАПрН України, представниками якої на сучасному етапі виступають: професор В. В. Луць ("Строки виконання договорів поставки", 1971; "Заключение и исполнение хозяйственных договоров", 1978; "Хозяйственный договор и эффективность производства", 1979; "Строки в цивільних правовідносинах", 1992; "Строки захисту цивільних прав", 1993; "Контракти в підприємницькій діяльності", 1999, 2001, 2008; співавтор підручника "Акціонерне право" (2004), "Здійснення та захист корпоративних прав в Україні (цивільно-правові аспекти): монографія / за зал ред. проф. В. В. Луця, 2007; "Непідприємницькі організації: навчальний посібник", 2008); професор М.К. Галянтич ("Житлове право України: навчальний посібник, 2002, 2007, 2008 (у співавторстві); "Житлове законодавство України: стан та шляхи удосконалення: монографія", 2006; "Теоретико-правові засади реалізації житлових прав громадян в умовах ринкових перетворень: монографія", 2006; "Житлові спори у судовій практиці. Спеціальний курс (за заг. ред. В. В. Луця)", 2008; "Право на житло в Україні: реалізація та захист. Навчально-довідкове видання / за заг. ред. Є. О. Харитонова", 2008).

Традиційно сильна харківська цивілістична школа, представлена відомими вченими-цивілістами: професор І. В. Жилінкова ("Особисті права та обов'язки батьків та дітей", 1991; "Брачный контракт", 1995; "Право собственности супругов", 1997); "Правовой режим имущества членов семьи", 2000; "Сімейний кодекс України. Наук.-прак. коментар / за ред. проф. I. В. Жилінкової", 2008; професор I. В. Спасибо-Фатєєва ("Акционерные общества: корпоративные правоотношения", 1998; співавтор коментарів законів України "Про підприємництво", 1995; "Про підприємства", 1997; "Про оренду державного майна", 1997); професор В.Л. Яроцький ("Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції)", 2006); професор Р. Б. Шишка ("Межі здійснення авторських прав", "Патентне право України", "Підприємницька правосуб'єктність", "Охорона інтелектуальної власності (авторсько-правовий аспект): монографія", 2002; "Цивільне право України: Курс лекцій: у 6 т." (у співавторстві), 2004, 2005, 2006); професор С.М. Бервено ("Проблеми договірного права", 2006; "Договірне право України" (у співавторстві), 2008); доцент І. В. Венедіктова ("Договір довірчого управління майном: Навч.-наук. по-сіб, 2004.).

Колективом вчених-цивілістів Національної юридичної академії України ім.Я. Мудрого видано за редакцією професорів В. І. Борисовой, І.В. Жилінкової, Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького підручник у двох томах "Цивільне право України" (2004,2007).

Представниками зазначеного навчального закладу підготовлено Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) у 5 томах / за ред. проф. І. В. Спасибо-Фатєєвої, 2009, 2010, 2011.

Заслуговує на позитивну оцінку підготовлена колективом вчених-цивілістів юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна колективна монографія "Страницы Харьковской цивилистики: в 3 ч. / под общ. ред. И. В. Венедиктовой и С. Н. Бервено, 2010".

Одеську цивілістичну школу представляють: професор Є. О. Харитонов ("Приватне право в Стародавньому Римі", 1996; "Рецепція Римського приватного права", 1997; "Основы римского частного права", 1999; "Римское гражданское право", 2001; "Вступ до цивільного права України", 2006; "Цивільні правовідносини: Навчальний посібник" (у співавторстві), 2008; "Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти): Монографія", 2008); Цивільне право України (традиції та новації): монографія / авт. кол.; за заг. ред.Є. О.Харитонова, Т.С. Ківалової, О.І. Харитонової; наук. ред. Н.Ю. Голубєва.- Одеса: Одеса: Фенікс, 2010.- 700 с; професор І.С. Канзафарова ("Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія", 2006),

Колективом вчених-цивілістів Одеської національної юридичної академії видано за редакцією професора Є. О. Харитонова Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (2006), підручники "Цивільне право України" (2008, 2009, 2011), "Зобов'язальне право України" (2011).

Львівська цивілістична школа представлена професором В.М. Коссаком ("Правове регулювання строків у будівництві", 1992; "Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект)", 1996; "Правові засади іноземного інвестування в Україні", 1999; "Право інтелектуальної власності: Підручник" (у співавторстві з І. Є. Якубівським), 2007); професором 3. В. Ромовською ("Права та обов'язки батьків та дітей", 1973; "Аліментні зобов'язання", 1975; "Проблемы защиты в советстком семейном праве", 1985; "Юридична відповідальність", 1983 - у співавторстві; "Сімейний кодекс України. Коментар", 2003; "Українське цивільне право: підручник у 3 т.", 2005, 2006).

Колективом вчених-цивілістів юридичного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка видано за редакцією професора В.М. Коссака науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (2006).

В Національній академії внутрішніх справ України ци віл і стична наука представлена колективом кафедри цивільного права і процесу, яка в 2011 р. відсвяткувала своє 40-річчя.

Керівником зазначеної кафедри є відомий вчений-цивіліст, доктор юридичних наук, професор Заіка Ю. О.

У 2003 р. колективом зазначеної кафедри спільно з провідними фахівцями Київського національного університету імені Тараса Шевченка видано перший вітчизняний підручник з сімейного права України.

Колективом кафедри підготовлено підручник з цивільного права у двох томах; "Цивільне право України. Загальна частина" (за ред. І. А. Бірюкова, Ю.О. Заїки, 2006.) та "Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання" / за заг. ред. С. С. Бичкової, 2006).

На етапі формування перебувають цивілістичні школи в Івано-Франківську, представлена професором В. А. Васильєвою ("Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг", 2006; співавтор науково-практичних коментарів ЦК України та підручників з цивільного права), та в Хмельницькому, яку очолює талановитий вчений-цивіліст, професор Р. О. Стефанчук (автор монографії "Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту", 2007; співавтор підручників з цивільного права та науково-практичних коментарів ЦК України).

Колективом учених-цивілістів юридичного факультету Хмельницького інституту регіонального управління та права видано за редакцією професора P.O. Стефанчука навчальний посібник "Цивільне право України", 2004.

На особливу увагу заслуговує колективна монографія вчених-цивілістів Хмельниччини "Кодифікація цивільного законодавства на українських землях у 2 т. (за ред. Р. О. Стефанчука та М. О. Стефанчука), 2009".

Вітчизняна цивілістика розвивається у тісній співпраці з російськими вченими (професори М.І. Брагінський, В. В. Вітрянський, Л.О. Новосьолова, О.П. Сергєєв, Є.О. Суханов), вченимиі

цивілістами Казахстану (професори М.К. Сулейменов, А.Г. Діденко), Білорусі (професор В. С. Каменков), постійні контакти підтримуються з представниками цивілістичної науки країн далекого зарубіжжя (Італії, Німеччини, Сербії тощо).

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси