Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Методичні підходи до обґрунтування облікової політики з обліку витрат...Сучасний стан обліку маркетингово-збутових витрат та елементи...Невідповідністю окремих елементів облікової політики принципам...Облікова політика як інструмент управління бухгалтерським облікомОблік витрат за біологічними перетвореннямиСкладники системи управління як об'єкти облікової політикиОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТНедоречністю застосування окремих елементів облікової політикиОблікова політика як складова системи управлінняОрганізаційні та управлінські аспекти формування облікової політики
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Облікова політика щодо обліку витрат та біологічного перетворення

В умовах реформування економіки України та здійснення комплексної реформи вітчизняного бухгалтерського обліку важливого значення набуває організація на підприємствах ефективного обліку витрат на основі розробки власної облікової політики, здатної задовольнити потреби всіх ланок управління у релевантній інформації про фінансовий стан та перспективи розвитку підприємства.

Рослинництво є основною галуззю сільськогосподарського виробництва. Воно забезпечує потребу населення в продуктах харчування, є базою для розвитку тваринництва, дає сировину для промисловості.

Рослинництво має специфічні особливості, що також впливають на ведення бухгалтерського обліку. Для нього характерний сезонний характер виробництва, розрив між періодами виконання технологічних процесів і одержання готової продукції. Виробничі витрати в рослинництві здійснюються тривалий час, причому дуже нерівномірно, технологічний процес залежить від природних умов і практично не може бути використаний за рахунок інтенсифікації.

Виробничий цикл у рослинництві продовжується багато місяців і паралельно проводяться витрати під урожай двох суміжних років. Тому потрібно окремо обліковувати витрати під урожай поточного року і витрати під урожай майбутніх років.

Виробничий процес у рослинництві складається з сільськогосподарських робіт, які виконуються в різні періоди року. Він включає такі комплекси робіт підготовка ґрунту, посів (посадка), догляд за посівами, збирання урожаю. Кожний з цих комплексів включає багато видів робіт. Тому бухгалтерський облік повинен давати інформацію про хід виконання сільськогосподарських робіт.

Основні елементи облікової політики щодо обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) наведено в табл. 12.1.

Складові облікової політики обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

п/п

Складові облікової політики

Можливі варіанти принципів чи методів обліку

1.

Об'єкти обліку витрат на виробництво продукції

За центрами виникнення, за об'єктами обліку

2.

Перелік калькуляційних одиниць

Обираються підприємством самостійно

3.

Методи обліку витрат

Попроцесний, позамовний, попередільний, нормативний, котловий

4.

Методи калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг

Простий, виключення витрат на побічну продукцію, метол коефіцієнтів, нормативний, за змінними витратами, параметричний, комбінований

5.

Перелік і склад статей калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг)

Обираються підприємством самостійно

6.

Оцінка зворотних відходів та супутньої продукції

За ціною можливого використання, за ціною продажу, шляхом коефіцієнтного розподілу між основною та супутньою продукцією тощо

7.

Перелік і склад змінних та постійних загальновиробничих витрат

Обираються підприємством самостійно

8.

Методи оцінки запасів при вибутті

- ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів;

- середньозваженої собівартості;

- собівартості перших за часом надходження запасів (Ф1ФО);

- нормативних витрат;

- ціни продажу

9.

Метод розподілу

транспортно-заготівельних витрат

За середнім відсотком (за вартістю, за вагою, за групами запасів), за методом прямого списання тощо

10.

Метод оцінювання незавершеного виробництва

Фіфо, середньої зваженої

11.

Перелік витрат майбутніх періодів

Обираються підприємством самостійно

Конкретний порядок обліку витрат визначається організацією самостійно, виходячи із принципів, закріплених у нормативних правових актах системи бухгалтерського обліку, і затверджується в її облікову політику.

На організацію обліку витрат впливають різноманітні фактори, основними з яких є: види діяльності, характер виробництва, і продукції, яка виробляється, структура управління і розміри підприємства, особливості технології та організації виробництва.

Можна виділити наступні загальні принципи організації обліку витрат:

показники обліку витрат і калькулювання собівартості продукції повинні бути погоджені з плановими і нормативними показниками;

документування витрат в момент їх здійснення, різне відображення витрат за нормами і відхиленнями від норм витрат ресурсів і оплати праці;

всі витрати, які відносяться до виробництва продукції даного періоду, повинні бути включені до її собівартості;

всі витрати через систему рахунків бухгалтерського обліку повинні бути згруповані за

об'єктами обліку витрат статтями витрат; - собівартість продукції калькулюється на основі даних бухгалтерського обліку витрат,

що потребує ідентифікації об'єктів обліку витрат з об'єктами калькулювання. Важливим документом в організації обліку витрат є графік документообігу (табл. 12.2).

Таблиця 12.2. Графік документообігу для центру відповідальності "Витрати"

Графік документообігу для центру відповідальності

Виробництво продукції рослинництва здійснюється шляхом вирощування сільськогосподарських культур на різних площах у структурних підрозділах. Тому бухгалтерський облік ведуть по сільськогосподарських культурах та виробничих одиницях (бригадах, ланках, полях).3гадані особливості повинні враховуватись при організації обліку виробництва продукції рослинництва.

Для обліку надходження зерна від урожаю передбачено використання декількох варіантів первинних документів. Сільськогосподарське підприємство вибирає той із них, який найбільше відповідає конкретним умовам, що склалися на підприємстві, а також способу збирання урожаю зернових культур.

При першому методі обліку урожаю зернової продукції застосовують талони: талон шофера, талон комбайнера (рис. 12.3). Порядок документування усіх операцій повинен бути підкріплений внутрішніми регламентами - оперограмами та графіками документообігу (табл. 12.3,12.4).

Схема оприбуткування зерна талонами

Рис. 12.3. Схема оприбуткування зерна талонами

Графік документообігу талону комбайнера

п/п

Зміст окремої операції документообігу

Місце виконання

Виконавець

Строк виконання

1

Підготовка бланків талонів 3 назвою господарства та табельними номерами.

Бухгалтерія

Працівники бухгалтерії

Перед початком збирання врожаю

2

Підписування талонів головним бухгалтером та прославлення на них печатки.

Бухгалтерія

Головний бухгалтер

Перед початком збирання врожаю

3

Реєстр талонів у "Журналі обліку виданих талонів"

Бухгалтерія

Працівники

бухгалтерії

Перед початком збирання врожаю

4

Видача талонів під розписку комбайнеру

Бухгалтерія

Працівники

бухгалтерії

Перед початком збирання врожаю

5

Запис у талон фактично відвантаженої кількості зерна та передача талону водію.

Поле

Комбайнер

В міру виконання операції

6

Передача талону комбайнера вагареві.

Поле

Водій

В міру виконання операції

7

Реєстрація талону комбайнера в "Реєстрі приймання зерна від водія"

Склад

Вагар

В міру виконання операції

8

Передача талонів в бухгалтерію господарства.

Бухгалтерія

Вагар

Щоденно до 9.00 наступного дня

Таблиця 12.4. Оперограма заповнення талону комбайнера

Оперограма заповнення талону комбайнера

При другому методі для обліку врожаю продукції зернових культур використовується Путівка на вивезення продукції з поля (рис. 12.4). Перед початком збирання врожаю зернових культур бухгалтерія сільськогосподарського підприємства видає кожному комбайнерові під розписку блокноти путівок на вивезення продукції з поля, пронумеровані в трьох примірниках (під одним номером). У них завчасно заповнюються такі реквізити, як назва підприємства, табельний номер комбайнера, його прізвище та ініціали, номер комбайна.

Схема оприбуткування зерна Путівками на вивезення продукції з поля

Рис. 12.4. Схема оприбуткування зерна Путівками на вивезення продукції з поля

При третьому методі використовують Реєстри відправлення зерна та іншої продукції з поля (рис. 12.5). При першому завантажені автомашини комбайнер виписує Реєстр відправлення зерна та іншої продукції з поля в трьох примірниках, із зазначенням дати, номера відділення, бригади, прізвище шофера, найменування продукції. Після завантаження автомобіля зерном комбайнер записує до свого (першого) примірника реєстру бункерну масу зерна і одержує розписку водія про прийняття зерна.

Схема оприбуткування зерна Реєстрами відправлення зерна та іншої продукції з поля

Рис. 12.5. Схема оприбуткування зерна Реєстрами відправлення зерна та іншої продукції з поля

Узагальнення інформації про первинні документи з обліку витрат і виходу продукції зернових культур наведемо на рис. 12.6.

Первинні документи з обліку витрат і виходу продукції зерновиробництва

Рис. 12.6. Первинні документи з обліку витрат і виходу продукції зерновиробництва

Згідно журнально-ордерної форми обліку аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва ведеться в розрізі окремих культур (озима пшениця, овес, ячмінь), їх груп, видів робіт, нерозподілених витрат у Звіті про витрати і вихід продукції основного виробництва ф. № 5.5 с-г.

Синтетичний облік субрахунку 231 "Рослинництво" ведуть у Журналі-ордері ф. № 5В с-г. Журнал-ордер № 5В с-г. призначений для відображення кредитових оборотів з виходу продукції окремих підгалузей основного виробництва, списання вартості послуг чи робіт допоміжних виробництв та певних видів витрат.

Первинні документи, накопичувальні відомості, бухгалтерські довідки, Зведена відомість № 5.1 с-г. нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї за об'єктами обліку витрат, Відомість № 4.7 с-г нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів, тощо, є підставою для заповнення Звіту про витрати і вихід продукції основного виробництва ф. № 5.5 с.-г. Звіт складають за місяць і з наростаючим підсумком з початку року в розрізі об'єктів аналітичного обліку по відповідним статтям витрат. Показники Звіту № 5.5 с.-г. за кредитом аналітичних рахунків виробництв переносяться у Зведену відомість № 5.10 с.-г. до Журналу-ордеру № 5В с.-г. в межах галузей виробництв та структурних підрозділів. Підсумки Зведеної відомості №5.10 с.-г. з деталізацією сум за синтетичними рахунками (субрахунками) переносять до Журналу-ордеру № 5В с.-г.

На рис. 12.7 наведемо загальну схему обліку витрат і виходу продукції рослинництва за журнально-ордерною формою обліку.

На сучасному етапі впровадження положень П(С)БО 30 під біологічним перетворенням розуміють процес виробництва сільськогосподарської продукції. Тому, облік витрат на біологічні перетворення це і є облік процесу виробництва сільськогосподарської продукції галузі рослинництва та тваринництва. Виходячи із цього формування витрат на біологічні перетворення біологічних активів проводиться за фактично проведеними витратами в дебеті субрахунків 231 "Рослинництво" та 232 "Тваринництво".

Загальна схема обліку витрат і виходу продукції рослинництва за журнально-ордерною формою обліку

Рис. 12.7. Загальна схема обліку витрат і виходу продукції рослинництва за журнально-ордерною формою обліку

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси