Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Сутність систем і форм бухгалтерського обліку та їх розвитокТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУФорми ведення бухгалтерського облікуОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ...КОМП'ЮТЕРНІ ФОРМИ ТА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУЖурнальна форма ведення бухгалтерського облікуПравові засади бухгалтерського обліку, фінансової звітності та...ЗАВДАННЯ ТА ЄДИНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В...Як відобразити в бухгалтерському обліку продавця і покупця розрахунки...ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІНАНСІВ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Форми організації бухгалтерського обліку

Форма організації бухгалтерського обліку - це певна система взаємопов'язаних облікових реєстрів (хронологічних та системних) певної форми і змісту для здійснення обліку наявності та руху майна (засобів) правовласників та зміни правових відносин, а також процесів господарської діяльності.

З часу виникнення бухгалтерського обліку існувало багато його форм. Розвиток їх зумовлений розвитком суспільства: матеріального виробництва, продуктивних сил та виробничих відносин. Форми бухгалтерського обліку змінювались відповідно до змін економічних умов господарювання. Спочатку облік вівся самим власником господарства для спостереження і контролю збереження його майна та вирахування розміру доходу. Згодом бухгалтерія перетворилася на окремий вид діяльності. На сучасному етапі стрімко розширюється використання в обліку комп'ютерів, створюються різноманітні комп'ютерні програми для ведення обліку.

Форма бухгалтерського обліку повинна відповідати таким вимогам:

- забезпечити повноту і своєчасність відображення в регістрах господарських операцій, контроль наявності та руху активів і пасивів підприємства;

- надавати можливість раціонально розподілити облікові роботи між працівниками бухгалтерії;

- містити інформацію необхідну для прийняття ефективних управлінських рішень;

- забезпечувати складання фінансової і податкової звітності відповідно до чинних нормативних документів;

- бути економічною, тобто обмежуватися оптимальним розміром витрат на ведення бухгалтерського обліку.

Підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку, враховуючи конкретні особливості діяльності та технології облікового процесу. На вибір форми обліку впливають: обсяг облікових робіт, забезпеченість обліковими кадрами та їх кваліфікація, можливості використання комп'ютерів.

Ознаки форм бухгалтерського обліку такі:

- наявність певної системи реєстрів хронологічного та систематичного (аналітичного та синтетичного) обліку;

- форма і зміст облікових реєстрів (окремі аркуші, книги, машинограми з відповідними реквізитами) та їх розміщення;

- взаємозв'язок окремих реєстрів;

- способи та технічні засоби запису господарських операцій у відповідні реєстри (вручну, за допомогою технічних засобів тощо).

Форма бухгалтерського обліку має забезпечити:

- щоденний облік у хронологічному та систематичному порядку всіх здійснюваних господарських операцій;

- максимальну економність витрат на проведення бухгалтерського обліку;

- найбільш раціональний розподіл між обліковими працівниками комплексу облікових робіт;

- оперативний контроль за рухом та наявністю майна, розрахунків, затрат, фінансових результатів тощо;

- оперативне одержання відомостей про діяльність підприємства, його підрозділів та їх результативність;

- широке використання технічних засобів;

- забезпечення функцій інформаційної системи.

За технічними ознаками існують дві форми бухгалтерського обліку: ручна та машинна.

До ручної форми бухгалтерського обліку належать спрощена, меморіально-ордерна, журнально-ордерна (повна, спрощена), книжково-журнальна та ін.

До машинної форми бухгалтерського обліку належать: таблично-перфокарткова, таблично-автоматизована, діалогово-автоматизована.

Сутність організації бухгалтерського обліку за меморіально-ордерною формою полягає в тому, що на основі первинних документів складаються меморіальні ордери, де проставляється кореспонденція рахунка. Меморіальні ордери - це бланки, на яких указується зміст господарської операції, її підстава, сума по кореспондуючих рахунках. Меморіальні ордери нумеруються щомісяця, починаючи з першого номера, підшиваються разом з документами, на підставі яких вони складені. Меморіальні ордери складаються на кожний первинний документ —доказ.

За меморіально-ордерної форми порядок реєстрації господарських операцій такий:

- бухгалтерські документи групують за однорідними операціями і складають меморіальні ордери;

- меморіальні ордери записують у реєстраційний журнал, а потім у головну книгу;

- із документів проводять запис в аналітичні рахунки, які ведуть на окремих картках чи у книгах;

- наприкінці місяця підраховують підсумки оборотів і залишків по головній книзі та аналітичних рахунках;

- по аналітичних рахунках складають оборотні відомості, підсумки яких звіряють із головною книгою;

- дані головної книги та аналітичного обліку використовують для складання бухгалтерської звітності.

Меморіальні ордери фіксуються в реєстраційному журналі та використовуються для запису на синтетичних рахунках в Головній книзі.

Аналітичний облік ведеться паралельно синтетичному, використовуються первинні документи, картки, відомості, книги.

На рис. 2.8. наведено схему меморіально-ордерної форми обліку.

Схема меморіально-ордерної форми обліку

Рис. 2.8. Схема меморіально-ордерної форми обліку

У реєстраційному журналі записують номери меморіальних ордерів, що забезпечує їх зберігання, а також суму операції, підсумок якої за місяць звіряють з оборотами за дебетом і кредитом синтетичних рахунків, що відображені в оборотній відомості. Сума цифр по підсумках реєстраційного журналу і оборотної відомості має співпадати, що свідчить про достовірність записів. У головній книзі на кожний синтетичний рахунок використовують окрему сторінку. Рахунки побудовані у вигляді двосторонніх (окремо за дебетом і кредитом) багатографних таблиць за шаховим принципом, що дає можливість відображати суми по кореспондуючих рахунках.

Перевагами меморіально-ордерної форми обліку є: простота і гнучкість, що дає змогу пристосовувати її до різних типів підприємств; використання меморіальних ордерів, що сприяє упорядковуванню синтетичного обліку; посилення контрольних функцій обліку, звіряння даних синтетичного і аналітичного обліку.

Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку проста у використанні, забезпечує взаємну перевірку записів у облікових регістрах, дає можливість раціонально розподілити облікову роботу між працівниками, дає змогу виявити та усунути помилки (якщо вони є).

Недоліки меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку такі:

- роз'єднаність синтетичного і аналітичного обліку, що зумовлює відставання записів на аналітичних рахунках від записів на синтетичних рахунках;

- багаторазовість записів господарських операцій, що збільшує обсяг облікових робіт;

- непристосованість облікових регістрів до звітності, що передбачає підготовку різних вибірок і розрахунків для складання;

- нерівномірність завантаження облікових працівників протягом місяця;

- орієнтація на ручну працю без широкого використання сучасних обчислювальних машин;

- необхідність формування великої кількості меморіальних ордерів;

- незначний ступінь відповідності обліку потребам аналізу і аудиту;

- не надає можливості на основі облікової інформації приймати управлінські рішення. Зазначені недоліки меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку обмежують обсяги її використання.

Різновидом меморіально-ордерної форми обліку є форма обліку журнал-головна. При ній хронологічний (по датах) і систематичний (по рахунках) запис здійснюють в одному регістрі - книзі журнал-головна, яка поєднує реєстраційний журнал і головну книгу. Звідси і назва форми обліку - журнал-головна.

У лівій частині книги в окремих графах записують дату, номер, зміст операції, суму. Це замінює реєстраційний журнал. Далі по графах проводять запис сум операцій за дебетом і кредитом рахунків. Це замінює головну книгу.

Кожну операцію (або кілька згрупованих операцій) у книгу журнал-головна по одному рядку записують тричі: а) у графі сума оборотів; б) за дебетом рахунків; в) за кредитом рахунків. Після запису операцій за місяць по журнал-головній книзі підраховують обороти і залишки по рахунках. Підсумок по графі "сума оборотів" повинен дорівнювати сумі оборотів за дебетом усіх рахунків і сумі оборотів за кредитом усіх рахунків. Цим забезпечується перевірка правильності записів, а тому не потрібно складати окремо оборотну відомість по синтетичних рахунках.

Сутність журнально-ордерної форми обліку полягає в застосуванні журналів-ордерів і допоміжних відомостів, які є основними обліковими реєстрами. Журнали-ордери побудовані так, що в них нагромаджуються і підсумовуються дані для перенесення їх до звітних форм.

При журнально-ордерній формі аналітичний і синтетичний облік здійснюють одночасно в спеціальних бухгалтерських регістрах — журналах-ордерах і відомостях. До окремих журналів-ордерів ведуть "Аналітичні дані", в яких деталізують проведені записи.

Хронологічний і систематичний запис у журналах-ордерах поєднано. Звідси і назва цих регістрів - вони одночасно є журналами і ордерами.

Журнал-ордер є нагромаджувавьним регістром, який побудований за кредитовою ознакою. Він призначений для відображення записів відповідних господарських операцій за місяць за кредитом одного або декількох синтетичних рахунків в дебет кореспондуючих з ними рахунків.

Більшість журналів-ордерів та відомостей до них поєднують синтетичний та аналітичний облік. Тому відпадає необхідність вести аналітичний облік в окремих регістрах. Синтетичний та аналітичний облік здійснюється в одному обліковому процесі.

Журнально-ордерна форма обліку передбачає використання таких принципів:

- запис операцій в журналах-ордерах здійснюється за кредитом рахунку в кореспонденції з дебетом інших рахунків;

- об'єднання, як правило, в єдиній системі записів синтетичного і аналітичного обліку;

- відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій в розрізі показників, необхідних для здійснення управління, контролю, аналізу і складання фінансової звітності;

- застосування журналів-ордерів із кількома рахунками, які мають між собою економічний і обліковий зв'язок;

- побудова облікових регістрів із попередньо вказаною кореспонденцією рахунків і показниками, які необхідні для складання фінансової звітності;

- застосування місячних, а в деяких випадках квартальних і річних, журналів-ордерів з використанням необхідної кількості вкладних листків.

Записи в журнали-ордери і відомості ведуть у хронологічному порядку на підставі первинних документів. У разі великої їх кількості, по однорідних операціях, використовують накопичувальні (допоміжні) відомості, підсумки яких наприкінці місяця переносять у журнали-ордери.

На рис. 2.9. зображено схему журнально-ордерної форми обліку в ручному варіанті.

Схема журнально-ордерної форми обліку

Рис 2.9. Схема журнально-ордерної форми обліку

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси