Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Облік розрахунків з покупцями і замовниками, постачальниками та...Облік розрахунків з покупцями та замовникамиОблік розрахунків із покупцями та замовникамиОблік розрахунків з покупцями та замовниками (рах. №36)Організація контролю розрахунків з покупцями та замовникамиЯк відобразити в бухгалтерському обліку продавця і покупця розрахунки...Облік розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботиОблік науково-дослідних робіт за господарськими договорами та...Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР, облік...Обман покупця чи замовника
 
Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація обліку
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Організація обліку розрахунків з покупцями і замовниками

У процесі господарської діяльності між суб'єктами господарювання виникають розрахункові взаємовідносини. Ці відносини пов'язані з формуванням основних та оборотних засобів, реалізацією виробленої продукції і наданням послуг, придбанням товарно-матеріальних цінностей, розподілом прибутку.

Найбільшу частку у розрахункових операціях займають розрахунки підприємства з контрагентами. Основними контрагентами для підприємства є покупці і замовники.

Покупці - це юридичні або фізичні особи, які здійснюють купівлю продукції, виробленої самим підприємством-продавцем або придбаним ним у іншої організації для подальшої реалізації.

Замовниками виступають юридичні та фізичні особи, які замовляють у підприємства виконання різного роду робіт чи надання послуг.

У процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства постійно виникає потреба в проведенні розрахунків зі своїми контрагентами. Відвантажуючи продукцію, підприємство, як правило, не отримує оплату відразу, тобто відбувається кредитування покупця. Тому протягом періоду від моменту відвантаження продукції до моменту надходження платежу засоби підприємства знаходяться у вигляді дебіторської заборгованості.

Дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги за строками погашення з моменту виникнення поділяють на:

- довгострокову дебіторську заборгованість;

- поточну дебіторську заборгованість.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію,- товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг і оцінюється за первісною вартістю.

Таку заборгованість включають до підсумків балансу за чистою реалізаційною вартістю, яку обчислюють як суму поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

До розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю належать:

- розрахунки з покупцями;

- розрахунки за векселями одержаними; розрахунки з іншими дебіторами.

Виникнення заборгованості пов'язано з тим, що одночасне виконання обома сторонами зустрічних зобов'язань за договором, відбувається дуже рідко. Як правило, спочатку, свої зобов'язання виконує одна із сторін, внаслідок чого у неї виникає право вимагати компенсацію за заборгованістю, а з іншої сторони - обов'язок оплатити цю заборгованість. Тобто у бухгалтерському обліку у першої сторони в складі господарських засобів виникає актив у вигляді дебіторської заборгованості, а з другої сторони виникає зобов'язання перед кредитором погасити цю заборгованість, яка називається кредиторською.

Окрім грошової форми розрахунків з покупцями і замовниками існує також такий вид розрахунків, як бартерні операції.

Товарообмін (бартерна операція) — це господарська операція суб'єкта підприємницької діяльності, яка передбачає розрахунок за продану продукцію (роботи та послуги) в іншій, ніж грошовій, формі. Тобто розрахунок між суб'єктами товарообмінної операції передбачає еквівалентний за вартістю обмін одних товарів, робіт чи послуг на інші. При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій сторони укладають договори, в яких визначають строки взаємних поставок товарів, обов'язки сторін з виконання умов договору та відповідальність сторін у випадку порушення прийнятих зобов'язань.

При відвантаженні товару (виконанні робіт, наданні послуг) за бартерним обміном в обов'язковому порядку складаються рахунки-фактури, накладні, акти тощо, в яких зазначається окремим рядком сума податку на додану вартість, дата складання, найменування і адреси постачальника та покупця.

Підсумовуючи вище сказане, можна узагальнити такі види розрахунків з покупцями і замовниками:

1. Аванс або попередня оплата (використовується як правило при роздрібній торгівлі та без укладання договору);

2. Оплата після відвантаження продукції (як правило, використовується при оптовій торгівлі та на основі укладеного договору);

3. Оплата векселем (являє собою боргову розписку, що дає можливість покупцю відстрочити оплату отриманого товару)

4. Товарообмін, або бартерні операції (господарські операції, які передбачають іншу, ніж грошову форму оплати, за товари, роботи, послуги).

В реальній практиці жодне підприємство не може використовувати лише один вид розрахунків, тому часто виникає заборгованість за продукцію. Для підприємств це явище є доволі негативним, оскільки сповільнює оборот його грошових коштів, впливаючи цим на загальний фінансовий стан підприємства. Окрім того, доволі часто спостерігаються ситуації, коли така заборгованість з різних причин переходить спочатку у статус сумнівної, а потім і безнадійної, що призводить в свою чергу до зменшення активів підприємства.

Розкриваючи економічну сутність розрахунків з покупцями і замовниками слід також вказати на можливі порушення і розбіжності, які виникають в процесі поставки продукції, а саме: недостача, пересортиця, неналежна якість товарів, їх некомплектність або відсутність супровідних документів і т.д. При виявленні порушень та розбіжностей при розрахунках з покупцями і замовниками, застосовуються документи, перелік яких зображено на рис. 8.2.

Рис. 8.2. Документи, які застосовуються при виявленні порушень та розбіжностей при розрахунках з покупцями і замовниками

Якщо права підприємства порушені, то воно може звернутися до порушника із письмовою претензією-вимогою щодо добровільного усунення порушень законодавства. Така претензія-вимога підписується керівником і надсилається адресату рекомендованим (цінним) листом або вручається під розписку.

Види претензій, які можуть бути складені у такому випадку, зображено на рисунку 8.3.

Для розгляду претензії, до неї мають бути додані всі необхідні документи. Підприємство, якому надіслана претензія, має розглянути її у встановлений термін і після розгляду надіслати на неї відповідь. За умови"безпідставної повної або часткової відмови постачальника, а також залишеної без відповіді претензії, що пред'явлена підприємством, проводиться підготовка матеріалів для пред'явлення позову. Позовна заява подається до арбітражного суду у письмовій формі та підписується керівником.

Платіжні документи, договори тощо використовуються при розрахунках за виданими авансами під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також з оплати продукції та робіт, що прийняті замовником по частковій готовності. При обліку розрахунків за відшкодування підприємству завданих збитків в результаті недостач і втрат від псування цінностей, недостач та розкрадання грошових коштів (якщо виявлено винуватця) застосовують такі документи:

інвентаризаційний опис або інвентаризаційний акт (в залежності від об'єкту перевірки);

порівняльна відомість;

договір про повну матеріальну відповідальність;

розрахунково-платіжна відомість. Первинний та зведений облік розрахунків з покупцями і замовника ведеться відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку №88. Крім розрахунків із покупцями, дебіторська заборгованість виникає також за іншими видами розрахунків, інформація про яку також відображається за допомогою системи первинної документації (табл. 8.1).

Для відображення інформації про стан розрахунків з покупцями і замовниками у бухгалтерському обліку використовують систему рахунків, до якої входять: Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"; Рахунок 34 "Короткострокові векселі одержані";

Рахунок 68 "Розрахунки за іншими операціями", а саме субрахунок 681 "Розрахунки за авансами одержаними".

Таблиця 8.1. Документування розрахунків з дебіторами

Види розрахунків

Документи

Розрахунки з покупцями і замовниками

Накладні, рахунки-фактури, рахунки, акти прийнятих робіт, послуг, податкові накладні, товарно-транспортні накладні (ТМ-І), товарні накладні, вексель, комерційні документи (рахунки-фактури), транспортні накладні (СМП - залізнична накладна, авіанакладна. коносамент, товарно-транспортна накладна, пакувальні листи), платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на рахунки митних установ, розрахунки бухгалтерії про наявність курсових різниць

Розрахунки за виданими авансами

Платіжні доручення, в яких є посилання на укладений договір

Розрахунки з підзвітними особами

Розпорядження керівника про направлення працівника у відрядження. Список осіб, які мають право отримувати гроші під звіт на господарські потреби, затверджений наказом керівника. Авансовий звіт про витрачені суми та додані виправдовуючі документи: акт закупівлі, акти на списання представницьких витрат у межах передбачених норм з доданням відповідних документів на оплату рахунків ресторанів, кафе, готелів тощо, чеки, квитанції, рахунки магазинів, готелів, залізничні, авіаційні та інші проїзні квитки

Розрахунки за нарахованими доходами

Розрахунки бухгалтерії, ПКО, виписки банку

Розрахунки за претензіями

Претензії, акти приймання вантажу, рішення судових органів (арбітражу), письмові згоди постачальників на пред'явлені претензії, виписки установ банку на суми, що надійшли в порядку задоволення претензій

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

Протокол засідання інвентаризаційної комісії, наказ керівника

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

Договір між членами кредитних спілок, ПКО, виписки банку, ВКО, платіжне доручення

Розрахунки з іншими дебіторами

Авізо про оприбуткування майна учасником, який веде спільні справи, або первинний документ про отримання майна (копія накладної, квитанція до прибуткового ордера тощо)

За дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів та включені у вартість реалізації, за кредитом — сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, у касу, та інші види розрахунків. Сальдо рахунку відображає заборгованість покупців та замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).

На субрахунку 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.

Кореспонденція по рахунку 36 наведена у таблиці 8.2.

Таблиця 8.2. Типові бухгалтерські проведення по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"

Типові бухгалтерські проведення по рахунку 36

У разі реалізації продукції на умовах, що оплата за неї буде здійснена після її відвантаження, в обліку будуть зроблені такі записи (табл. 8.3).

Таблиця 8.3. Облік розрахунків з покупцями І замовниками у випадку оплати за продукцію після її відвантаження

№ п/п

Зміст операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

Продана продукція покупцю за договірною вартістю з урахуванням ПДВ

361

701

2.

Відображено податкове зобов'язання з ПДВ

701

641

3.

Списана готова продукція зі складу за фактичною собівартістю

901

27

4.

Надійшла оплата за продукцію на поточний рахунок продавця

311

361

5.

Списаний чистий дохід від реалізації на фінансові результати

701

791

6.

Списана фактична собівартість готової продукції на фінансові результати

791

901

7.

Списаний на прибуток фінансові результати за підсумками звітного періоду

791

441

На субрахунку 681 "Розрахунки за авансами одержаними" ведеться облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи. У разі реалізації продукції на умовах попередньої оплати, в бухгалтерському обліку буде зроблено такі записи (табл.8.4).

Таблиця 8.4. Облік розрахунків з покупцями і замовниками у випадку одержання авансу за продукцію

№ п/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1.

На суму авансового платежу, здійсненого покупцем готової продукції

311

681

2.

Одночасно на суму податку на додану вартість

643

641

3.

Відображено дохід від реалізації готової продукції

361

701

4.

Відображення податок на додану вартість

701

643

5.

Відображено собівартість реалізації готової продукції

901

26

6.

Закриття рахунків

681

361

7.

Відображено результат реалізації готової продукції

701

791

Відображено фінансовий результат

791

441

Операції за рахунком 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" в частині обліку формування доходів і результатів діяльності відображають у журналі-ордері № 6 с.-г. Записи в

Журналі-ордері № 6 с-г. роблять підсумком за місяць на підставі Відомості № 6.4 с-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів; Відомості № 6.6 с-г. аналітичного обліку по рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками"; Відомості № 6.7 с-г. аналітичних даних про доходи по рахунках: 71,72,73, 74, 75,79.

Дані первинних документів узагальнюються в необхідному розрізі в "Реєстрі документів по реалізації готової продукції, біологічних активів (безготівкові розрахунки)" (ф. № 6.1 с-г); "Реєстрі документів по реалізації товарів, робіт та послуг, виробничих запасів (безготівкові розрахунки)" (ф. № 6.2 с-г); "Реєстрі документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за цінами реалізації)" (ф. № 6.3 с-г.) та "Реєстрі документів по реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів за готівку (за обліковими цінами)" (ф. № 6.3 а с-г.). Підсумкові дані цих реєстрів за видами продукції і каналами реалізації переносять у Відомості № 6.4 с-г. аналітичного обліку реалізації продукції, біологічних активів, товарів, робіт та послуг, виробничих запасів, яка складається щомісяця (рис. 8.4).

Схема запису з обліку розрахунків з покупцями і замовниками в частині форму¬вання доходів діяльності

Рис. 8.4. Схема запису з обліку розрахунків з покупцями і замовниками в частині формування доходів діяльності

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси